A jogszabály mai napon ( 2024.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2023. (VI. 26.) EM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter részére történő adatszolgáltatása rendjéről

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 15. és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. adat: az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter számára a hulladékgazdálkodási résztevékenységekre vonatkozó jogszabályok alapján megküldendő, az adatbázisában tárolt szám- vagy szövegformátumú információ;

2. keretadat: a hulladékgazdálkodási vagyonelem tulajdonosának, üzemeltetőjének és a létesítmények, valamint az ingatlanok azonosító és címadatai;

3. naturális adat: a hulladékgazdálkodási vagyonelem jellegére visszavezethető műszaki adatok;

4. tartós adathordozó: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 45. pontja szerinti tartós adathordozó.

2. § (1) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 47/A. § (2) bekezdése szerinti javaslatában (a továbbiakban: díjjavaslat) tájékoztatja a hulladékgazdálkodásért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)

a) az alkalmazni javasolt hatósági díjakról,

b) az előző díjjavaslat óta bekövetkezett változásokról, tendenciákról,

c) a díjjavaslatban előterjesztett, illetve a díjjavaslat megküldése időpontjában hatályos díjak közti különbségekről, különös tekintettel az árszínvonal változására,

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység (a továbbiakban: közszolgáltatási résztevékenység) keretében összegyűjtött hulladék országos mennyiségéről természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználók szerinti bontásban és ezeken belül összes, vegyes, valamint elkülönítetten gyűjtött hulladékmennyiség szerinti csoportosításban,

e) a közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység (a továbbiakban: intézményi résztevékenység) keretében gyűjtött hulladék hulladékkezelő létesítménybe, ezen belül előkezelésre, anyagában történő hasznosításra, egyéb hasznosításra és ártalmatlanító létesítménybe, kiemelten lerakóba szállított mennyiségéről hulladék-anyagáramonként és

f) a díjjavaslat alapját képező, a közszolgáltatási résztevékenység és az intézményi résztevékenység indokolt költsége mértékéről díjanként és kiterjesztett gyártói felelősségi díjkódonként, a Ht. 53/N. § (2) bekezdése szerinti módszertani útmutató (a továbbiakban: útmutató) szerinti fajlagos díj képletekben szereplő díjösszetevők szerint megadva, továbbá díjkódonként a számításnál figyelembe vett mennyiségekről, a direkt, volumen alapján felosztott, valamint a nem volumen alapján felosztott működési költségekről, az elismert értékcsökkenésről és tőkeköltségről, valamint az alkalmazott indexálási szabályokról és korrekciós tényezőkről az útmutató szerinti részletezettségben, a számítások módjára vonatkozó részletes indokolással.

(2) A Hivatal a díjjavaslatát elektronikus úton, szerkeszthető formátumban küldi meg a miniszter részére.

3. § (1) A Hivatal a Ht. 47/D. § (1) bekezdése szerinti vagyonkataszter (a továbbiakban: vagyonkataszter) valamennyi naturális és vagyoni adatát szerkeszthető formátumú, adatbázisban feldolgozható, leszűrhető és összegezhető elektronikus formában, valamint az Eüsztv. 1. § 5. pontja alapján hitelesített, nem szerkeszthető formátumban is megküldi a miniszter részére. A Hivatal a Ht. 47/D. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségét az 1. melléklet szerinti adattartalommal, tartós adathordozón teljesíti.

(2) A Hivatal a honlapján kitöltési útmutatót tesz közzé a működő hulladékgazdálkodási eszközökre és létesítményekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez, az 1. melléklet szerinti adatok kifejtése céljából.

(3) A Hivatal az 1. melléklet szerinti vagyonelemek adatait a kitöltési útmutató szerinti részletes bontásban küldi meg a miniszter részére.

(4) A Hivatal az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó adatokat és a nem állami hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó adatokat elkülönítve rögzíti és küldi meg a miniszternek.

(5) Ha a 2. § (2) bekezdésében és a 4. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségek elektronikus úton megküldése akadályba ütközik, az adatszolgáltatást tartós adathordozón kell teljesíteni.

4. § (1) A miniszter – különösen szakpolitikai döntés előkészítése, jogalkotási feladat teljesítése, a Kormány tájékoztatása vagy közérdekű adatigénylés teljesítése érdekében – egyedi adatszolgáltatásra hívhatja fel a Hivatalt.

(2) A Hivatal az egyedi adatszolgáltatást részben vagy egészben megtagadja,

a) ha az adattovábbítást nem teszi lehetővé

aa) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény vagy

ab) a minősített adat védelméről szóló törvény, továbbá

b) ha az adatszolgáltatás üzleti adatot érint, és a miniszter a megkereséshez nem csatolta az érintettek hozzájárulását.

(3) Az egyedi adatszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó további részletkérdésekhez és a teljesítési határidő meghatározásához a miniszter vagy a Hivatal elnöke szakértői szintű egyeztetést kezdeményezhet.

(4) A Hivatal az egyedi adatszolgáltatást elektronikus úton teljesíti, az adatigénylés megküldését követő 15 napon belül, ha a (3) bekezdés alapján más határidőben nem állapodott meg a Hivatal és a miniszter.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

6. § A Hivatal a 2023. és a 2024. évre vonatkozó díjjavaslatában

a) a 2. § (1) bekezdés a) és f) pontja szerinti adatokról,

b) a díjjavaslat elkészítésekor figyelembe vett, adott hulladékgazdálkodási alrendszerhez, valamint

c) az egyes anyagáramokhoz kapcsolódóan képződött hulladék- és kibocsátott termékmennyiségekről

tájékoztatja a minisztert.

7. § * 

1. melléklet a 9/2023. (VI. 26.) EM rendelethez

A vagyonkataszterből történő adatszolgáltatás elemei

1. Keretadatok

1.1. Vagyonelem tulajdonosa

a) Cégnév

b) Adószám

1.2. Vagyonelem üzemeltetője

a) Cégnév

b) Adószám

c) Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ)

1.3. Létesítmény és telephely

a) Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ)

b) Címadatok

2. Hulladékgazdálkodási vagyonelemek

2.1. Földterület

a) Azonosító adatai

b) Jellegadatai

c) Vagyoni adatai

d) Közműadatai

e) Pénzügyi adatai

2.2. Vagyoni értékű jog

a) Azonosító adatai

b) Jellegadatai

c) Vagyoni adatai

d) Pénzügyi adatai

2.3. Épület, építmény, műtárgy

a) Azonosító adatai

b) Jellegadatai

c) Vagyoni adatai

d) Pénzügyi adatai

2.4. Gép, berendezés

a) Azonosító adatai

b) Jellegadatai

c) Vagyoni adatai

d) Pénzügyi adatai

2.5. Jármű

a) Azonosító adatai

b) Jellegadatai

c) Vagyoni adatai

d) Pénzügyi adatai