A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2023. (XII. 23.) PM rendelet

a mérlegképes könyvelői, valamint az adótanácsadói és az okleveles adószakértői hatósági képzés és vizsgáztatás szervezésére és lebonyolítására jogosító akkreditációért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (7) bekezdésében és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. és 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A mérlegképes könyvelői hatósági képzés szervezésére és lebonyolítására jogosító akkreditáció iránti eljárásért, valamint az adótanácsadói és az okleveles adószakértői hatósági képzés szervezésére és lebonyolítására jogosító akkreditáció iránti eljárásért 90 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A mérlegképes könyvelői hatósági vizsgáztatás szervezésére és lebonyolítására jogosító akkreditáció iránti eljárásért, valamint az adótanácsadói és az okleveles adószakértői hatósági vizsgáztatás szervezésére és lebonyolítására jogosító akkreditáció iránti eljárásért 90 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

2. § (1) Az 1. § szerinti igazgatási szolgáltatási díjakat a Pénzügyminisztérium 10032000–01460658–00000000 számú fizetési számlájára történő átutalással kell megfizetni, vagy – a technikai feltételek megléte esetén – az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint teljesíteni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.

(2) Az 1. § szerinti igazgatási szolgáltatási díjakból származó bevételek a számviteli szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium működési bevételét képezik.

(3) Ha megállapítható, hogy a kérelmező az 1. §-ban meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. A visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről a túlfizetés megállapítását követő 30 napon belül kell intézkedni.

(4) Az igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletet kell alkalmazni.

(5) Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség fennállása és keletkezése tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdését, az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása tekintetében az Itv. 31. §-át alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az illetéken igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.