A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2023. (VI. 29.) EM rendelet

az elhagyott hulladék ingatlanról történő elszállításának és a megfelelő hulladékkezelési helyre történő elszállítás tényének igazolásáról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az elhagyott hulladék felszámolására a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 61. § (4) bekezdése szerinti, az elhagyott hulladék ingatlanról történő elszállítás tényéről kiállított igazolás – ha az nem a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése szerinti szállítási lappal, vagy gyűjtőjárattal történő szállítás esetén a Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerinti bizonylattal történik – tartalmazza:

a) az elhagyott hulladék felszámolása tárgyában meghozott hatósági kötelezés iktatószámát,

b) az elhagyott hulladékkal érintett település megnevezését, az ingatlan címét és helyrajzi számát,

c) az átvett hulladéknak a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet szerinti azonosító kódját és megnevezését, veszélyes és nem veszélyes hulladéktípusok szerinti bontásban,

d) az átvett hulladék mennyiségét,

e) az átvevő

ea) megnevezését és címét,

eb) Környezetvédelmi Ügyfél Jelét,

ec) Környezetvédelmi Területi Jelét,

ed) adott hulladék átvételére feljogosító hatályos hulladékgazdálkodási engedélyének számát és

f) a hulladék átvételének időpontját, az átvevő cégszerű aláírását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolást a hulladék átvételre hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítmény üzemeltetője vagy a hulladékgyűjtő udvart üzemeltető átvevő állítja ki.

(3) A Ht. 61. § (4c) bekezdése szerint eljáró kötelezett által kiállított igazolás tartalmazza:

a) az elhagyott hulladék felszámolása tárgyában meghozott hatósági kötelezés iktatószámát,

b) az elhagyott hulladékkal érintett település megnevezését, az ingatlan címét és helyrajzi számát,

c) az átadott hulladéknak a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet szerinti azonosító kódját és megnevezését, veszélyes és nem veszélyes hulladéktípusok szerinti bontásban,

d) az átadott hulladék mennyiségét,

e) az átvevő megnevezését,

f) arra vonatkozó indokolást, hogy az átadás tényét milyen okból nem lehetett a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott módon igazolni, valamint

g) a Ht. 61. § (4) bekezdésétől eltérő, de a Ht. más rendelkezése által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében megengedett átadás módját és időpontját.

2. § Ez a rendelet 2023. június 30-án lép hatályba.