A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2023. (X. 16.) KIM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 20. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet hatálya

a) a központi költségvetés XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok költségvetési kiadási előirányzataira, amelyek vonatkozásában a fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklete szerint a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. §-a szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont szerinti fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, valamint

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Ávr. alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kiadási előirányzataira

[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását,

2. állami szakképző intézmény: az állam által a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 7. § 6. pontja szerinti szakképzési alapfeladat ellátására alapított költségvetési szerv,

3. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

4. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

5. dedikált infrastruktúra: az előzetesen azonosítható vállalkozás(ok) számára épített és az ő igényeikhez szabott infrastruktúra,

6. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

7. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

8. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

9. észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

10. halászati és akvakultúra ágazatok: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) 5. cikk d) pontja szerinti ágazatok,

11. halászati és akvakultúra-termékek: a 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 1. pont b) alpontja szerinti termékek,

12. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,

13. helyi infrastruktúra: az az infrastruktúra, ami helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez,

14. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

15. ingyenes képzés: az Szkt. 3. § (1) bekezdése szerinti képzés,

16. ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat,

17. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,

18. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

19. kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. szakasz 53. cikke szerinti támogatás,

20. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra,

21. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet,

22. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló,

23. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,

24. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

25. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,

26. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,

27. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt elért – a projektkockázat és a tőkeköltség alapján a támogatást nyújtó által jóváhagyott diszkonttényezővel diszkontált – bevételei, csökkentve az ugyanezen diszkonttényezővel diszkontált működési költségekkel, így különösen a személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, a szerződéses szolgáltatással, a távközléssel, az energiával és a karbantartással, a bérleti díjjal, az adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha a számítás eredménye negatív, a működési eredmény értéke nulla,

28. nehezen megvalósítható vagy terjeszthető audiovizuális alkotások: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 140. pontja szerinti alkotások,

29. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti vállalkozás,

30. OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának (DAC) listája: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 141. pontja szerinti lista,

31. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

32. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

33. támogatási program: az Atr. 2. § 16. pontja szerinti program,

34. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

35. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,

36. tesztelési és kísérleti infrastruktúra: olyan létesítmények, berendezések, képességek és erőforrások (például próbapadok, kísérleti sorozatok, demonstrátorok, tesztelési létesítmények vagy élő laboratóriumok, valamint a kapcsolódó támogató szolgáltatások), amelyeket elsősorban olyan vállalkozások, különösen kkv-k használnak, amelyek új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások és szolgáltatások kifejlesztése, valamint technológiák tesztelése és fejlesztése céljából igényelnek támogatást teszteléshez és kísérletezéshez, az ipari kutatás és kísérleti fejlesztés révén történő előrelépés érdekében.

II. FEJEZET

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. § A fejezeti kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait az 1. melléklet, a központi kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait a 2. melléklet tartalmazza. Az 1. és 2. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

III. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

1. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. § Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében

a) az 1. mellékletben foglalt táblázat 3., 5. sora, F:7 mező 1., 2. és 5. pontja, 11. sora, 20. sora, F:23 mező 1. pontja, 24–27., 35., 37., 40. sora és a 2. melléklet 5. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,

b) az 1. mellékletben foglalt táblázat 35. sora alapján az SA.50768 (2018/N) számú bizottsági határozat szerinti támogatás,

c) az 1. mellékletben foglalt táblázat 3., 5., 7., 11., 12., 20., 24., 25., 26., 27., 30., 31., 33., 35., 37., 40. és 42. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás,

d) az 1. mellékletben foglalt táblázat 24., 26., 31. és 42. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,

e) az 1. mellékletben foglalt táblázat F:43 mező 1. pontja és a 2. mellékletben foglalt táblázat 5.,7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 35., 37., 39. és 41. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti támogatás,

f) az 1. mellékletben foglalt táblázat F:43 mező 1. pontja és a 2. mellékletben foglalt táblázat 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 35., 37., 39. és 41. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,

g) az 1. mellékletben foglalt táblázat 5., 7., 25., 26. és 35. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikke szerinti audiovizuális alkotásokra nyújtott támogatási programok szerinti támogatás,

h) az 1. mellékletben foglalt táblázat 30. és 33. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás,

i) az 1. mellékletben foglalt táblázat 30., 32. és 33. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás,

j) az 1. mellékletben foglalt táblázat 30., 32. és 33. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 26a. cikke szerinti tesztelési és kísérleti infrastruktúrákra nyújtott beruházási támogatás,

k) az 1. mellékletben foglalt táblázat 30., 32. és 33. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

nyújtható.

5. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a 2012/21/EU bizottsági határozat, a 360/2012/EU bizottsági rendelet és az SA.50768. (2018/N) számú bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(3) Nem ítélhető meg támogatás

a) – a 2. és a 11. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének, valamint

b) − a 2. és 10. alcím szerinti támogatás kivételével − nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. december 31. között nehéz helyzetbe került.

(4) Nem ítélhető meg

a) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a 2., 7–8. és 11. alcím szerinti támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 2., 4–5., 7–8. és 11. alcím szerinti támogatás,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére támogatás, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, továbbá

f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

(5) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján – a 7. alcím szerinti támogatás kivételével – támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(6) Azonos vagy részben azonos, azonosítható és elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(7) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható és elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással.

(8) Az egy projekthez igénybe vett valamennyi támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása európai uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó európai uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(9) A 2. és a 11. alcím szerinti azonosítható és elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható és elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható és elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható és elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(10) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(11) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(12) Az általános forgalmi adó nem támogatható, kivéve, ha az az áfára vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében nem igényelhető vissza.

(13) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti

a) képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 3 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

b) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként meghaladja a 165 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente a 82,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

c) audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programokra nyújtott támogatás esetén programonként évente meghaladja az 55 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

d) kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén

da) vállalkozásonként és projektenként meghaladja az 55 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

db) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 35 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

dc) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 25 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

dd) meghaladja a da)–dc) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

de) meghaladja a da)–dd) alpont szerinti összeg 150 százalékát, ha a kutatásfejlesztési projekthez a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják, amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában kell kifejezni, és ha az intézkedés biztosítja, hogy a projekt észszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,

df) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén tanulmányonként meghaladja a 8,25 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

e) a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 35 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

f) a tesztelési és kísérleti infrastruktúrákra nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 25 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

g) helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra esetén a 11 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 22 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó összköltséget.

(14) E rendelet alapján

a) az SA.50768 (2018/N) számú bizottsági határozat szerinti támogatás esetén 2024. december 31-ig,

b) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig,

c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig,

d) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén 2027. június 30-ig

lehet támogatási döntést hozni.

6. § (1) A támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 3–9. alcím hatálya alá tartozó, az Atr. 2. § 6c. pontja szerinti halászati állami támogatás vagy elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a 10 000 eurónak, minden más esetben pedig a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

(2) A támogatást nyújtó adatszolgáltatására, illetve a közzététel módjára az Atr. 18/A–18/D. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

2. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

7. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év, 2024. január 1-jétől bármely három év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkozik a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

3. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti, kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás

8. § (1) A kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatásfejlesztési projekthez nyújtható.

(2) A kutatásfejlesztési projekt kategóriái:

a) alapkutatás,

b) ipari kutatás,

c) kísérleti fejlesztés és

d) megvalósíthatósági tanulmány.

(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti kutatás-fejlesztési kategóriák valamelyikébe.

(4) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztési projekt valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.

(5) A (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére, azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,

c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére, azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, valamint a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe, valamint

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

(6) A (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

(7) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át, továbbá

d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(8) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve a (11) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pont bb) alpontja szerinti együttműködési projektben részt vevőket is.

(9) Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés és megvalósíthatósági tanulmány esetén a (8) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(10) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a (9) bekezdésben foglalt mértéken felül legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető nagyvállalkozás esetén is oly módon, hogy a (11) bekezdés a) és b) pontja együttesen nem alkalmazható.

(11) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás

a) 15 százalékponttal növelhető, ha

aa) a projekt az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti területen valósul meg, vagy

ab) a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT-megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

ac) a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján, vagy

ad) a kedvezményezett vállalja, hogy a projekt szellemitulajdon-jogok által védett kutatási eredményeire vonatkozó hasznosítási engedélyeket késedelem nélkül bocsát rendelkezésre piaci áron, megkülönböztetésmentes és nem kizárólagos módon az EGT-n belül érdekelt felek használatára;

b) 25 százalékponttal növelhető, ha

ba) olyan nyílt felhívás alapján került kiválasztásra a projekt, melynek célja, hogy az legalább három tagállam vagy az EGT-megállapodásban szerződő fél közösen tervezett projektjének részét képezze, és

bb) a projekt legalább két – nagyvállalkozás esetén három – tagállamban vagy az EGT-megállapodásban szerződő fél területén működő vállalkozások hatékony együttműködését foglalja magában, és

bc) az a) pont ac) vagy ad) alpontja szerinti feltétel teljesül, azzal, hogy az ac) alpont esetén az eredmények széles körű terjesztésének legalább három tagállamban vagy az EGT-megállapodásban szerződő fél területén kell megvalósulnia.

4. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti, kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

9. § (1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra építéséhez és korszerűsítéséhez nyújtható.

(2) A támogatás keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át, amely 60%-ra növelhető, ha a kutatási infrastruktúrát legalább két tagállam finanszírozza, vagy azt uniós szinten minősítik és választják ki.

(4) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni.

(5) A kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani. A kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével, és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

(6) Ha a kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységre vonatkozóan egyaránt részesül közfinanszírozásban, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást, költségeket és az azokból származó bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és objektíven indokolható számviteli elvek alapján.

(7) A (3) bekezdés szerinti maximális támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust kell alkalmazni arra az esetre vonatkozóan, ha a gazdasági tevékenység részaránya nagyobb, mint az a támogatás odaítélésekor megállapításra került.

5. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 26a. cikke szerinti, tesztelési és kísérleti infrastruktúrára nyújtott beruházási támogatás

10. § (1) A tesztelési és kísérleti infrastruktúrára nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) keretében a tárgyi eszközök és az immateriális javak költsége számolható el.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 25%-át.

(3) A támogatási intenzitás

a) középvállalkozások esetében 10 százalékponttal, kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal növelhető,

b) további 10 százalékponttal növelhető a legalább két tagállam által közfinanszírozásban részesített, határokon átnyúló tesztelési és kísérleti infrastruktúra, vagy az uniós szinten minősített és kiválasztott tesztelési és kísérleti infrastruktúra esetén,

c) további 5 százalékponttal növelhető olyan tesztelési és kísérleti infrastruktúra esetén, amelyet a tényleges teljes éves kapacitás legalább 80%-ában kis- és középvállalkozások használnak.

(4) Az infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért szokásos piaci árat kell fizetni, azzal, hogy annak hiányában a költségeket és az észszerű nyereséget magában foglaló árat kell felszámítani.

(5) A tesztelési és kísérleti infrastruktúrához való hozzáférésre és az infrastruktúra beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás esetén a 9. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak megfelelően alkalmazandók.

6. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás

11. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez nem nyújtható.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át, amely legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal

növelhető.

(3) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b) az oktatók és a képzésben részt vevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége, különösen közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltség és szállásköltség, anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig,

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,

d) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek, különösen adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek, azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen.

7. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti, kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

12. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként, ideértve az infrastruktúra építését, bővítését vagy korszerűsítését,

b) működési támogatásként,

c) zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként

nyújtható.

(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – az alábbiakhoz nyújtható:

a) múzeum, levéltár, könyvtár, művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, filmszínház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet, filmművészeti örökséggel foglalkozó intézmény és egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája, különösen a népi hagyományok, kézművesség,

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra, továbbá

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

13. § (1) Beruházási támogatás keretében a tárgyi eszközök és az immateriális javak alábbi költségei számolhatók el:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80 százalékban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége, ideértve a kulturális örökség bérletének, birtokátruházásának és a kulturális örökség áthelyezésének költségeit is,

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége, különösen a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség,

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége, különösen a digitalizálással és más új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség, továbbá

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége, ideértve a kiválasztási eljárás, a marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költségeket is.

(2) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény különbségét, azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.

(3) A működési eredmény mértékét

a) előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

14. § (1) Működési támogatás keretében elszámolható

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez – különösen kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez − kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége és a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és előmozdításának fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok népszerűsítésének költsége, ideértve az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költségét is,

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség, ideértve a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a fogyatékossággal élő személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költséget is,

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja és a finanszírozási költség, ha e költségeket nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a támogatással érintett időszakban keletkező működési veszteséget, ideértve az észszerű nyereséget is.

(3) A működésből származó veszteség és az észszerű nyereség összegét

a) előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell meghatározni.

15. § A 2,2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 13. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 14. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80 százalékát.

16. § (1) A 12. § (2) bekezdés f) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70 százalékát, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét, azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A 12. § (2) bekezdés f) pontja szerinti támogatás keretében a zenei és irodalmi kiadói költségek számolhatók el, különösen

a) a szerző díjazása, ideértve a szerzői joggal kapcsolatos költséget is,

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség, ideértve a korrektúrázás, a javítás, lektorálás költségét is,

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

8. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikke szerinti audiovizuális alkotásokra nyújtott támogatás

17. § (1) Kulturális terméknek számító audiovizuális alkotásokra irányuló forgatókönyvíráshoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, terjesztéshez és promócióhoz – filmstúdió infrastruktúrájára irányuló támogatás kivételével – kapcsolódó támogatási programokhoz támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) nyújtható.

(2) A támogatás nyújtása a területhez kötött ráfordítási kötelezettségektől függetlenül megállapítható.

(3) A támogatás nem korlátozható meghatározott gyártási tevékenységekre vagy a gyártási lánc egyes elemeire. Támogatás nem nyújtható filmstúdió infrastruktúrájára.

(4) A támogatás nem korlátozható a magyar állampolgárokra, és nem követelhető meg a kedvezményezettektől, hogy a magyar jogszabályok szerint alapított vállalkozásként működjenek.

(5) A támogatás keretében

a) gyártási támogatás esetében: az audiovizuális alkotások gyártásának teljes költsége, beleértve a fogyatékossággal élő személyeket segítő akadálymentesítéssel kapcsolatos költségeket;

b) gyártás-előkészítési támogatás esetében: a forgatókönyvírással és az audiovizuális alkotások fejlesztésével kapcsolatos költségek;

c) terjesztési célú támogatás esetében: az audiovizuális alkotások terjesztésével és promóciójával kapcsolatos költségek

számolhatóak el.

(6) Az audiovizuális alkotások gyártására vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 százalékát.

(7) A támogatási intenzitás

a) az egynél több tagállamban készülő, több tagállambeli producerrel dolgozó produkciók esetében az elszámolható költségek legfeljebb 60 százalékára;

b) nehezen megvalósítható vagy terjeszthető audiovizuális alkotások, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának (DAC) listáján feltüntetett országokat érintő koprodukciók esetében az elszámolható költségek legfeljebb 100 százalékára

növelhető.

(8) A gyártás-előkészítésre vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek

100 százalékát. Amennyiben az elkészült forgatókönyv vagy projekt alapján végül audiovizuális alkotást készítenek, akkor a gyártás-előkészítési költségeket bele kell számítani a teljes költségvetésbe, és figyelembe kell venni a támogatási intenzitás kiszámításakor. A terjesztésre vonatkozó támogatási intenzitás mértéke megegyezik a gyártásra vonatkozó támogatási intenzitáséval.

9. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti, helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

18. § (1) Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) helyi infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és az ipari bázisok fejlesztéséhez.

(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás kivételével – nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. Nem nyújtható támogatás dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.

(3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használata vagy eladása során a szokásos piaci árat kell fizetni.

(4) Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni, vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó közbeszerzési jogszabályok betartásával lehet.

19. § (1) A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(3) A működési eredmény mértékét

a) előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

10. A 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés

20. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az észszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 százalékát, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

(6) A 2012/21/EU bizottsági határozat alapján támogatás kizárólag a támogatható tevékenység tekintetében megbízási aktussal rendelkező kedvezményezett részére nyújtható.

11. A 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás

21. § (1) Egy vállalkozás részére a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettje a (4)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkozik a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

IV. FEJEZET

AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

1. Az állami szakképző intézmények Szkt. szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása

22. § (1) A XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 14. Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása alcím terhére az állami szakképző intézmények – az Szkt. szerinti – ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása céljából nyújtott támogatás vissza nem térítendő normatív támogatás.

(2) Az állami szakképző intézmény – a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a szakképzési centrum vagy állami felsőoktatási intézmény fenntartásában lévő szakképző intézmény esetében a felsőoktatási intézmény – (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: kedvezményezett) a képzésben részt vevő személy részére az Szkt. 3. §-a szerinti ingyenesen nyújtott

a) szakmai oktatással (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: oktatás),

b) szakmai képzéssel (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: képzés),

c) a technikumban az érettségi bizonyítvány megszerzését célzó felkészítéssel

összefüggésben – erre irányuló támogatási kérelem és elszámolás alapján – támogatásra jogosult.

(3) Az oktatás és képzés teljes időtartamára meghatározott normatíva

a) oktatás esetén a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 332/A. § (2) bekezdése szerinti, a szakmára alkalmazandó szakmaszorzóval korrigált, a központi költségvetési törvényben meghatározott, a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 17/A. § (3) bekezdése szerinti önköltség 15 százalékának és a szakmai oktatás érettségi végzettséggel, évben meghatározott időtartamának a szorzata,

b) képzés esetén az Szkr. 332/A. § (2) bekezdése szerinti, a szakképesítés programkövetelményében megjelölt ágazatra alkalmazandó szakmaszorzóval korrigált, a központi költségvetési törvényben meghatározott, a Szocho tv. 17/A. § (3) bekezdése szerinti önköltség 30 százalékának és a képzés elvégzéséhez szükséges, a programkövetelményben meghatározott minimális foglalkozásszám 1000 órához viszonyított arányának a szorzata.

(4) A költségvetési évre a támogatási kérelem alapján meghatározásra kerülő tárgyévi támogatás összege

a) oktatás esetén a kedvezményezett által a támogatási kérelemben megjelölt, a tárgyévet megelőző évben felnőttképzési jogviszonnyal rendelkező képzésben részt vevők létszáma, a (3) bekezdés a) pontja szerinti normatíva egy évre meghatározott összege, a képzési időszak által érintett hónapok számának az évhez viszonyított aránya és az (5) bekezdés szerinti súlyszorzó szorzatának a 70 százaléka,

b) képzés esetén a kedvezményezett által a támogatási kérelemben megjelölt, a tárgyévet megelőző évben felnőttképzési jogviszonnyal rendelkező képzésben részt vevők létszáma, a (3) bekezdés b) pontja szerinti normatíva, a képzésben a tárgyévet megelőző évben ténylegesen megvalósult órák számának és a tervezett vagy már megvalósult összes óraszámnak a hányadosa szorzatának a 70 százaléka,

c) a technikum kétéves, kizárólag érettségi vizsgára felkészítő képzésében, a tárgyévet megelőző évben felnőttképzési jogviszonyban részt vevő személyenként 360 000 forint/év és a képzési időszak által érintett hónapok számának az évhez viszonyított arányának szorzata.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti támogatás összegének számításakor alkalmazott súlyszorzó értéke 2, ha az oktatás időtartamából és a ténylegesen megtartott óraszámból adódó intenzitás legalább kétszeres. A súlyszorzó értéke minden más esetben 1.

(6) A (4) bekezdés szerinti támogatás összegének számításakor – ha az ágazat vagy az ágazathoz tartozó szakmaszorzó az Szkr. vagy a programkövetelmények alapján nem határozható meg – a szakmaszorzó értéke 2,4.

(7) A (4) bekezdés b) pontja szerinti támogatás összegének számításakor alkalmazott szakmaszorzót a szakképesítésnek a Magyar Képesítési Keretrendszer szintje határozza meg, oly módon, hogy a legfeljebb 4-es szintű szakképesítés esetén a 4-es szinthez, a legalább 5-ös szintű szakképesítés esetén az 5-ös szinthez meghatározott szakmaszorzót kell alkalmazni.

(8) A támogatási kérelmet a támogató által meghatározott formanyomtatványon a január 1-jétől december 31-éig tartó időszakra a tárgyév január 15-éig kell benyújtani.

(9) A támogatási kérelem alapján a támogató megállapítja a kedvezményezett részére az adott költségvetési évre folyósítandó támogatás – ezer forintra kerekített – összegét, a támogatás két részletben történő folyósításának határidejét, és erről támogatói okiratot ad ki.

23. § (1) A kedvezményezett az elszámolási kötelezettségének évente, a támogató által meghatározott tartalmú szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a képzésben részt vevők megelőző évi tényleges létszámait tartalmazó jelentés támogató részére, a tárgyévet követő év január 15-ig történő benyújtásával tesz eleget.

(2) Az elszámolás alapján megállapításra kerülő támogatási jogosultság összege egyenlő a tárgyévi, felnőttképzési jogviszonnyal rendelkező képzésben részt vevők létszámát és oktatás esetén a képzési időszak által érintett hónapok számát, képzés esetén a költségvetési évben ténylegesen megvalósult képzési óraszám 1000 órához viszonyított arányát alapul véve a 22. § (4) bekezdésében meghatározott számítási módszer szerint meghatározott összeg, valamint az oktatást és képzést a tárgyévben sikeres szakmai vagy képesítő vizsgával zárók létszámát alapul véve a 22. § (3) bekezdése szerint az oktatás és képzés teljes időtartamára számított normatíva 30 százalékának összegével.

(3) A kedvezményezett kiegészítő támogatásra jogosult, ha az elszámolás alapján megállapításra kerülő támogatási jogosultság összege meghaladja a kedvezményezett részére a 22. § (4) bekezdése szerint adott időszakra biztosított támogatás összegét.

(4) A kedvezményezettnek az elszámolás alapján visszafizetési kötelezettsége keletkezik, ha a részére a 22. § (4) bekezdése szerint adott időszakra biztosított támogatás összege meghaladja az elszámolás alapján megállapításra kerülő támogatási jogosultság összegét.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatások és visszafizetési kötelezettségek összegét a támogató kedvezményezettenként évente az elszámolások alapján ezer forintra kerekítve összesítetten állapítja meg, és az összesítés egyenlege és a vonatkozó támogatói okirat módosítása alapján folyósítja a kiegészítő támogatást, vagy írja elő a visszafizetési kötelezettséget. Az egyenlegrendezés megvalósulhat a tárgyévet követő évre eső támogatói okirat szerinti összeg elszámolással történő korrekcióján keresztül.

(6) A támogatás az oktatással vagy képzéssel összefüggésben felmerülő kiadásokra használható fel, beleértve

a) az alkalmazottak személyi juttatásait,

b) a munkáltatót a személyi juttatásokkal összefüggésben terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót,

c) szakmai anyagok és üzemeltetési anyagok kiadásait,

d) reklámkiadásokat,

e) az a)–d) pontban fel nem sorolt működési kiadásokat, így különösen

ea) a közüzemi díjakat,

eb) az elektronikus kommunikációs szolgáltatások kiadásait,

ec) a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásait,

ed) az ea)–ec) alpontban fel nem sorolt egyéb szolgáltatások kiadásait,

ee) szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásait,

ef) az oktatáshoz vagy képzéshez közvetlenül kapcsolódó bérleti díjakat,

f) az oktatáshoz vagy képzéshez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök, ingóságok beszerzésének kiadásait,

g) az oktatáshoz vagy képzéshez közvetlenül kapcsolódó felújítások, beruházások kiadásait, valamint

h) a szakmai vizsga és a képesítő vizsga díját.

(7) A támogatás igénylésének és felhasználásának jogszerűségét, valamint a kérelemben és az elszámolásban közölt adatok megalapozottságát a támogató ellenőrzi. A tárgyévben tervezett ellenőrzésekről a támogató ellenőrzési tervet készít.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

25. § Az e rendelet alapján

a) kijelölt kezelő szerv, valamint

b) – ha e rendelet a hatálya alá tartozó előirányzat esetében lebonyolító szerv igénybevételét lehetővé teszi – az Ávr. szerinti megállapodás keretében kijelölt lebonyolító szerv

(a kezelő szerv és a lebonyolító szerv a továbbiakban együtt: szerv) által az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában az e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést az arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak és teljesített kifizetésnek kell tekinteni.

26. § A 2023. évben a 22. § (8) bekezdése szerinti támogatási kérelmet e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül kell benyújtani.

27. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet,

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat,

d) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I–II. Fejezete, valamint 25., 26., 26a., 31., 53., 54. és 56. cikke,

e) az SA.50768 (2018/N) számú, Magyarország filmszakmai támogatási programja tárgyában hozott európai bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

28. § * 

1. melléklet a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelethez

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet fejezeti kezelésű költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Áht. azonosító Cím-
név
Alcím-
név
Jogcím-
csop. név
Jogcím-
név
Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás
biztosításának módja
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési támogatás közre-
működő szervezete
2 005412 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 400317 1 Kulturális intézetek szakmai kerete 1. Az előirányzat célja a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 56/A. § (2) bekezdése szerint a kulturális intézetek szakmai költségvetésének finanszírozása.
2. Az előirányzat célja kiemelt jelentőségű kulturális diplomáciai projektek és évadok támogatásának finanszírozása.
3. Az előirányzat a külföldi magyar kulturális intézetekkel kapcsolatos kiegészítő szakmai feladatellátásához és egyéb működési feltételeinek támogatásához nyújt fedezetet.
1., 3.: külföldi magyar kulturális intézetek, a külpolitikáért felelős miniszter által
vezetett minisztériumon keresztül
2.: költségvetési szerv, köztestület, civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet
1.: –
2–3.: kérelem alapján
1.: –
2–3: előleg biztosítható
1.: –
2–3: egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
1., 3.: –
2.: támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározottak szerint
1., 3.: –
2.: felhatalmazó nyilatkozat
4 198642 5 Egyéb feladatok támogatása
5 390517 9 Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása Az előirányzat az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények tevékenységének, működésének, eszközbeszerzésének és fejlesztésének támogatásához, valamint az ágazati bérfejlesztési intézkedésekhez nyújt fedezetet. helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, alapítvány, gazdasági társaság kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel felhatalmazó nyilatkozat
6 222947 8 Nemzetközi kapcsolatok programjai
7 270190 2 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása 1. Az előirányzat képezi az előadó- művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény
(a továbbiakban: Emtv.) alapján meghirdetendő, a határon túli előadó-művészeti szervezetek (színházak és táncegyüttesek) szakmai program megvalósításának támogatási keretösszegét.
2. Az előirányzat képezi a kulturális nemzetpolitikai célok megvalósítását az egységes kárpát-medencei kulturális tér
1.: határon túli, létesítő okiratuk szerint előadó- művészeti szervezetek, határon túli kulturális szervezetek, határon túli intézmények, határon túli egyesületek, gazdasági társaság
2.: civil szervezet,
közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi
1. pályázati úton
2. kérelem alapján pályázati úton
3–5.: kérelem
alapján
előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel felhatalmazó nyilatkozat 1–2.: igénybe vehető
3–5.: –
kialakításának érdekében, hozzájárulva a kárpát-medencei magyar identitás erősítéséhez.
3. A kétoldalú kulturális
munkatervekből adódó programok és feladatok finanszírozása.
4. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetközi kulturális szerződésekből fakadó feladatok ellátására, a nemzetközi kulturális megjelenések megvalósítására, valamint a nemzetközi kulturális egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére. Az előirányzat forrást biztosít a két- és többoldalú kulturális szakdiplomáciai feladatok megvalósítására, azon belül is a delegációk küldésével és fogadásával kapcsolatos kiadásokra. Részben a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére, részben az egyezményekben nem szereplő, de a korábbi években megkezdett és jó tapasztalatokkal rendelkező programok folytatására is fedezetet nyújt, ezzel is erősítve a magyar kultúra sokszínűségének bemutatását külföldön.
5. Az előirányzat célja a Kreatív Európa elnevezésű európai uniós programban való hazai részvétel biztosítása. A program hazai végrehajtásának koordinálása
2014-től a Kreatív Európa Nonprofit Kft. feladata, amelyhez az előirányzat – a Nemzeti Filmintézettel kötött együttműködési megállapodás alapján – támogatást biztosít.
személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház, határon túli, létesítő okiratuk szerint előadó-művészeti szervezetek, határon túli kulturális szervezetek, határon túli intézmények, határon túli egyesületek, határon túli természetes személy, külföldi személy, külföldi szervezet
3–4.: költségvetési szerv, köztestület, civil szervezet, közalapítvány,
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet
5.: gazdasági társaság
8 388928 9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
9 282178 1 Nemzeti Tehetség
Program
1. Az előirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség Program finanszírozását, a tehetségek segítésére fordított támogatások hatékonyabb felhasználását.
Az előirányzat felhasználásával biztosítható, hogy a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és szintjének megfelelő, folyamatos segítséget kapjanak tehetségük kibontakoztatásához, valamint a
tehetség hasznosulásának támogatásához.
2. Az előirányzat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
1.: civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő hazai és határon túli egyéb szervezet, köznevelési és felsőoktatási intézmény
2.: Kincstár
1.: kérelem alapján, pályázati úton
2.: –
1.: előleg biztosítható
2.: –
1.: egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
2.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
1.: támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározottak szerint
2.: –
1.: felhatalmazó nyilatkozat
2.: –
1.: igénybe vehető
2.: –
10 348573 2 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása Az Erzsébet-táborokról szóló
2020. évi LXIV. törvény alapján Erzsébet táborokat az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: EKGYA) szervezhet. Az EKGYA közfeladatként a jövő nemzedékének védelme érdekében gyermek- és ifjúsági programokban való részvétellel, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésével összefüggő feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési, lebonyolítási, oktatási és képzésszervezési teendőket lát el. Az előirányzat támogatja az ifjúsági és gyermekprogramokban való részvételhez, gyermek- és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint
az ezekhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendők ellátását, továbbá a gyermeküdültetéssel kapcsolatos infrastruktúra fejlesztését és működtetését.
egyházi jogi személy, civil szervezet kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározottak szerint felhatalmazó nyilatkozat
11 368239 3 Waclaw Felczak
Alap
1. A Waclaw Felczak Alapítványról szóló 2017. évi CLXVI. törvénnyel létrehozott, 2018. március 13-án bejegyzett Waclaw Felczak Alapítvány célja a magyar–lengyel szellemi együttműködés támogatása, a közép-európai országok összefogásának és sikerességének előmozdítása, és ennek révén Magyarország európai, nemzetközi presztízsének növelése. A Waclaw Felczak Alapítvány 2023. évi programjának előzetesen körvonalazható
tartalma pályázatok, ösztöndíjak, ifjúsági csereprogramok létrehozása az oktatás, tudomány, kutatás, kultúra, turisztika, továbbá vállalkozási ismeretek és szakmai gyakorlatok területén. Ezen kívül várhatóan kulturális és egyházi tematikájú tevékenységeket is támogat a Waclaw Felczak Alapítvány. Az Alap éves támogatásának összegét a
Waclaw Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló
1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat rögzíti.
2. Az előirányzat a Kincstár által
nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
1.: civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, társulás, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, határon
túli szervezet
2.: Kincstár
1.: kérelem alapján
2.: –
1.: előleg biztosítható
2.: –
1.: egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
2.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
1.: támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározottak szerint
2.: –
1.: felhatalmazó nyilatkozat
2.: –
1.: igénybe vehető
2.: –
12 385584 4 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok 1. Az előirányzat az alábbi feladatok támogatására nyújt fedezetet:
1.1. Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása
Az előirányzat fedezetet biztosít az 1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozattal elfogadott Új Nemzedék Jövőjéért Keretprogramból adódó feladatok ellátásához. Az előirányzat a család- és ifjúságügyi rendezvények, rádiós műsorszám, sajtótermékek, tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését is finanszírozza.
1.2. Családpolitikai programok
Az előirányzat forrást biztosít a családügy, valamint a férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló, a családokat erősítő, a házasság és a család értékének bemutatását, a generációk közötti együttműködés ösztönzését támogató programokhoz, a nők helyzetének javítását, a család és
munka összeegyeztetését szolgáló cselekvési, modellkísérleti, a
család- és gyermekbarát közgondolkodást és a nevelési kultúrát erősítő szakmai programok és akciók végrehajtásához, valamint a családok egészségének
és mentális egészségének megőrzését szolgáló és preventív egészségmegőrző programok, a családalapítást és a kívánt gyermekek megszületését elősegítő családbarát környezet
kialakítása, tájékoztató, terápiás és
fejlesztő, segítő programokhoz, tájékoztatási feladatok megvalósításához a családok érdekképviseletét ellátó szervezetek, határon túli családszervezetek koordinálásával foglalkozó civil szervezetek támogatásához, valamint egyházi közösségek családpasztorációs, hitéleti családközösség építő programjaihoz.
1.3. Az előirányzat forrást biztosít a családszervezetek tevékenysége
végzésének helyéül szolgáló központ létrehozása, fejlesztése érdekében.
1.4. Az előirányzat fedezetet biztosít különösen az idősek
aktivitását, egészségmegőrzését célzó, az idősekkel kapcsolatos társadalmi attitűdváltozást segítő programok támogatására.
1–3.: civil szervezet, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, költségvetési szerv, közalapítvány, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet,
köztestület, egyesülés, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli szervezet, társulás, külföldi személy, külföldi szervezet, szövetség, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete
4.: Kincstár
1–3.: pályázati úton
kérelem alapján
4.: –
1–3.: előleg biztosítható
4.: –
1–3.: egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
4.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
1–3.: támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban vagy megállapodásban meghatározottak szerint
4.: –
1–3.: felhatalmazó nyilatkozat
4.: –
1–3.: igénybe vehető
4.: –
1.5. Az előirányzat fedezetet biztosít különösen a gyermekek napközbeni ellátását érintő szakmafejlesztési célok és módszertani feladatok ellátásához a kijelölt szervezeteknek, valamint a férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló programokra, a családokat erősítő, a nők helyzetének javítását biztosító akcióprogramokra, a család és munka összeegyeztethetőségének támogatására, valamint a
bölcsődei ellátást nyújtó költségvetési szervek működésének támogatására.
1.6. Az előirányzat fedezetet biztosít az örökbefogadással kapcsolatos szakmafejlesztési feladatok ellátásához, valamint az örökbefogadás elősegítését, az örökbefogadói tanfolyamokat, az örökbefogadás utánkövetését, a hiteles információk biztosítását és azzal kapcsolatos tájékoztatást szolgáló feladatok ellátásához.
1.7. Családpolitikai célú pályázatok Az előirányzat pályázati úton támogatásban részesíti azokat a családok érdekében
tevékenykedő, valamint a férfiak és nők egyenlőségével foglalkozó
szervezeteket és munkáltatókat, amelyek a családok jólétét növelő, a nők helyzetén javító gyakorlati szolgáltatásaikkal és programjaikkal hozzájárulnak a családbarát foglalkoztatás és közgondolkodás népszerűsítéséhez, valamint a családbarát társadalom megteremtéséhez és fenntartásához.
1.7.1. Az előirányzat támogatja azokat a természetes személyeket,
akik a családot népszerűsítő irodalmi művet vagy fotót küldenek be pályázat keretében.
1.7.2. Az előirányzat biztosítja az
1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik jólétét, jóllétét fokozó, fejlesztési célú támogatását a gyermekdiabétesz- centrumok részére.
1.7.3. Az előirányzat az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek,
fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének és a diabétesszel élő gyermekek integrációját, hiteles és pontos tájékoztatását mozdítja elő, biztosítja.
2. Az előirányzat célja a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Ifjúsági
Stratégiában, valamint „Az Európai Unió Tanácsa és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás az ifjúságpolitika
terén folytatott európai együttműködés keretéről: A 2019 és 2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégia” című
2018/C 456/01 számú tanácsi állásfoglalásban rögzített feladatok és ajánlások megvalósítása, valamint e célok mentén ifjúsági szervezetek programjainak támogatása. Az előirányzat fedezetet biztosít az önkéntes fogadó szervezetek
támogatásához és az önkéntes tevékenység népszerűsítéséhez. Az előirányzat biztosít fedezetet továbbá az Európai Ifjúsági Párbeszéd Munkacsoport
2023. évi működésének támogatásához, pályakezdők részére pályaválasztást segítő programok és az ifjúsági foglalkoztatás előmozdításához, valamint szerepet vállal a tehetségkutató tevékenység előmozdításában és a tehetséggondozásban.
3. Az előirányzat célja
Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar– Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2013. (VI. 24.)
Korm. rendelet alapján a magyar és litván, 13–30 év közötti fiatalok közötti baráti együttműködés támogatása a fiatal nemzedékek
közötti kapcsolatok kialakítását és baráti viszony építését célzó ifjúsági együttműködési programok, a magyar és litván fiatalok közötti kulturális együttműködést, a toleranciát és egymás jobb megismerését elősegítő információs programok, valamint a demokráciához, a demokratikus elvek
alkalmazásához és az állampolgári neveléshez kapcsolódó programok és kezdeményezések jobb megismerését előmozdító ifjúsági és módszertani találkozók által.
4. Az előirányzat a Kincstár által
nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
13 031831 5 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 1. A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, valamint a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról szóló 1995. évi LXIV. törvény (a 1.: civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, társulás, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, 1.: pályázati úton
kérelem alapján
2.: –
1.: előleg biztosítható
2.: –
1.: egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel 1.: támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban vagy megállapodásban 1.: felhatalmazó nyilatkozat
2.: –
1.: Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
2.: –
továbbiakban: 1995. évi LXIV. törvény) 4. § (1) bekezdése határozza meg. Az előirányzat biztosítja a határon túli ifjúsági szervezetek működésének támogatását is.
Az előirányzat felhasználása az
1995. évi LXIV. törvény, illetve a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján történik. Az előirányzat a pályázati kiírás függvényében fedezetet biztosíthat a gyermekek és fiatalok közösségeit és ifjúsági civil szervezeteket célzó fejlesztő tevékenységekhez, az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéséhez, gyermekek és fiatalok táborainak megvalósításához és
a határon túli ifjúsági szervezetek programjainak támogatásához.
2. Az előirányzat a Kincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, határon
túli szervezet
2.: Kincstár
2.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint meghatározottak szerint
2.: –
14 368739 6 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 1. Az előirányzat a 35 év alatti fiatalok, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény
(a továbbiakban: Cst.) szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők első sikeres
„B2” vagy „C1” szintű nyelvvizsgájának vagy az ezzel egyenértékű első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsgájának támogatásához a minimálbér 25%-ának erejéig biztosít fedezetet.
2. Az előirányzat a Kincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok
fedezetére biztosít forrást.
1.: természetes személy, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság
2.: Kincstár
1.: kérelem alapján
2.: –
1.: előleg biztosítható
2.: –
1.: egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
2.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
1.: hatósági határozat szerint
2.: –
1.: felhatalmazó nyilatkozat
2.: –
1.: Kincstár
2.: –
15 368784 7 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás 1. Az előirányzat a 20 év alatti fiatalok, valamint az Ebtv. szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy
a Cst. szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők vezetői engedélyének megszerzéséhez nyújt támogatást. Az előirányzat célja, hogy elősegítse a fiatalok számára a B kategóriás vezetői engedély megszerzését azzal, hogy a sikeres vizsgát követően, a jogosultság fennállása esetén biztosítsa az intézkedést megalapozó jogszabályban rögzített értékhatárig a vizsgázó felmerülő költségei visszatérítésének fedezetét, valamint a hatósági feladatok ellátásához szükséges forrást.
2. Az előirányzat a Kincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
1.: természetes személy, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság
2.: Kincstár
1.: kérelem alapján
2.: –
1.: előleg biztosítható
2.: –
1.: egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
2.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
1.: hatósági határozat szerint
2.: –
1.: felhatalmazó nyilatkozat
2.: –
1.: Kincstár
2.: –
16 379295 8 Nagycsaládosok személygépkocsi- szerzési támogatása 1. Az előirányzat biztosítja a három- vagy többgyermekes családok megfelelő befogadóképességű személygépkocsihoz jutásának elősegítése érdekében nyújtandó, vissza nem térítendő személygépkocsi-szerzési támogatáshoz szükséges forrást, továbbá a támogatással összefüggő hatósági feladatok ellátásához szükséges forrást.
Az előirányzat a 2019. július 1-jétől a Családvédelmi Akcióterv részeként bevezetett nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásához kapcsolódó kiadásokra nyújt fedezetet. A nagycsaládosok személygépkocsi- szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerint a támogatás keretében a három vagy több gyermeket nevelő vagy harmadik gyermeküket váró családok legalább hétüléses új személyautó vásárlásához a jármű vételára 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 2,5 millió forint összegű támogatást igényelhetnek a Kincstárnál vagy a kormányablakoknál. Az előirányzat egyrészt a támogatási összegekre, másrészt a Kincstárnál az ügyintézéssel kapcsolatban felmerülő személyi és dologi
jellegű kiadásokra, a kincstári díj összegére, továbbá a lízingbevételhez nyújtott támogatás esetében a Kincstárat a járművön megillető zálogjognak a Központi Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba
való bejegyzéséhez kapcsolódó díj megfizetésére nyújt fedezetet.
A 2023. évi eredeti előirányzat kizárólag a 2022. december 31-ig benyújtott kérelmek alapján hozott hatósági határozatokban megítélt összegek kifizetését szolgálja.
2. Az előirányzat a Kincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
1.: személygépkocsi- forgalmazási tevékenységet folytató gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég
2.: Kincstár
1.: pályázati rendszeren kívül kérelem alapján
2.: –
1.: előleg biztosítható
2.: –
1.: egyösszegű kifizetéssel
2.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
1.: hatósági határozat szerint
2.: –
1.: pénzügyi lízingszerződés esetén zálogjog
2.: –
1.: Kincstár
2.: –
17 379673 9 Hazai bölcsőde-családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére 1. Az előirányzat célja a bölcsődei ellátást biztosító intézmények korszerűsítése, felújítása, eszközök beszerzése vagy új bölcsődei férőhelyek kialakítása. Az előirányzat pályázat vagy 1.: civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet
2.: Kincstár
1.: pályázati úton
kérelem alapján
2.: –
1.: előleg biztosítható
2.: –
1.: egyösszegű kifizetéssel
2.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
1.: támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározottak szerint
2.: –
1.: felhatalmazó nyilatkozat
2.: –
1.: igénybe vehető
2.: –
kérelem útján biztosít fedezetet nem állami fenntartók számára.
2. Az előirányzat a Kincstár által
nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
18 243156 10 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása Az előirányzat a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet] részletezett szabályok alapján a csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő vagy megváltozott munkaképességű személyek esetében a törlesztési kötelezettség szüneteltetése időszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás fedezetéül szolgáló forrást biztosítja az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben meghatározott Diákhitel szervezet részére. gazdasági társaság
19 387873 11 Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatása a) Az előirányzat nyújt fedezetet az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló
1046/2020. (II. 18.) Korm. határozatban foglalt feladat megvalósításához, az emberkereskedelem áldozatai számára fenntartott krízislakás, védett szállások és kiléptető lakások működtetéséhez, valamint a védett szállásokra történő menekítést segítő gépjárművek üzemeltetéséhez.
b) Az előirányzat biztosítja a kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszer szakmai fejlesztését, a kríziskezelő ambulanciák feladatellátásának támogatását, a kapcsolati erőszak elleni küzdelemhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátását, valamint egyéb esélyteremtési programok megvalósítását.
c) Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása: Magyarországon a nap
24 órájában az ország bármely pontjáról, bármelyik szolgáltatón keresztül ingyen hívható Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (a továbbiakban: OKIT) nyújt segítséget a kapcsolati
a) és b) pontok tekintetében: civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogszabály alapján
jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy
c) pont tekintetében: Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban vagy megállapodásban meghatározottak szerint felhatalmazó nyilatkozat igénybe vehető
erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak, szükség esetén koordinálja az áldozatok specializált intézményekben való
azonnali elhelyezését. Az OKIT ezen felül fontos szerepet tölt be a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben: az ellátórendszer egyfajta koordinátoraként elősegíti a szakmai tapasztalatátadást, közreműködik az ellátásba kerülő gyermekek iskolai jogviszonyának a rendezésében és az ellátórendszer hatékony működését biztosító szakmai protokollok felülvizsgálatában, átdolgozásában.
20 351739 12 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása Az előirányzat biztosít forrást a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai feladata ellátásához kapcsolódó arányos működési költségének támogatására, amely működés megalapozza a szervezet komplex családpolitikai, nőpolitikai, idősügyi és gyermekjóléti szakmai feladatainak tervezését és megvalósítását; családpolitikai célú kampányok és rendezvények előkészítését és lebonyolítását, valamint szakmai, módszertani anyagok előkészítését.
Az előirányzat forrást biztosít továbbá a Nagycsaládosok Országos Egyesülete szakmai feladata ellátásához kapcsolódó arányos működési költségének támogatására, amely működés megalapozza a szervezet közhasznú tevékenysége körében ellátandó alábbi feladatokat: az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése.
Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft., Nagycsaládosok Országos Egyesülete pályázati úton kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározottak szerint felhatalmazó nyilatkozat igénybe vehető
21 362028 10 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ működtetése 1. A Kilátó Piarista
Pályaorientációs és Munkaerőpiaci
Fejlesztő, Módszertani Központ (a továbbiakban: Kilátó Piarista PMF) az Szkt. 112. § (2) bekezdésében foglalt életpálya- tanácsadási feladatok ellátásának elősegítését támogató kutató és fejlesztő-szolgáltató intézet. A Kilátó Piarista PMF fő célkitűzése a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékos fiatalok pályaorientációjának és elhelyezkedésének támogatása. Az előirányzat forrást biztosít a
Kilátó Piarista PMF működtetésére és a működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására.
1.: egyházi jogi személy, civil szervezet, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, gazdasági társaság
2.: civil szervezet, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság,
egyházi jogi személy, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány
1.: kérelem alapján
2.: kérelem alapján pályázati úton
3.: –
1–2.: előleg biztosítható
3.: –
1–2.: egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
3.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
1–2.: felhatalmazó nyilatkozat
3.: –
1., 3.: –
2.: igénybe vehető
2. Az előirányzat a szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos feladatok kiadásaira nyújt fedezetet.
3. Az előirányzat a Kincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
3.: Kincstár
22 256078 11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
23 386451 3 Emlékparkok, emlékpontok támogatása 1. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. fenntartásában levő Emlékpark megújítására, működtetésére és egyéb szakmai programjaira szolgál a támogatás.
2. Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum által működtetett Emlékpont kiállítóhely működtetésére és szakmai feladatainak ellátására szolgál.
1.: gazdasági társaság
2.: helyi önkormányzati költségvetési szerv
kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel felhatalmazó nyilatkozat
24 386462 5 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok 1. Az előirányzat célja a több szempontból kiemelt jelentőségű fesztiválok finanszírozásának támogatása. E forrásból az országos jelentőségű nemzetközi, vidéki, valamint a kiemelkedő színvonalú közösségi jellegű kistelepülési fesztiválok részesülhetnek támogatásban.
2. Az előirányzat biztosítja a modellértékű múzeumi kezdeményezések, valamint egyéb múzeumi értékmentő feladatok támogatását, továbbá az Árpád- ház Program alprogramjainak, projektjeinek finanszírozását.
3. Az előirányzat biztosítja a könyvtári és levéltári értékmentő feladatok támogatását, valamint a törvényi determináció által kötelezően támogatandó feladatok ellátását és a kulturális értékek hozzáférhetőségének elősegítését.
4. Az előirányzat nyújt fedezetet a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésével, a hagyományos közösségi kulturális értékek gondozásával, az egész életre kiterjedő tanulással és amatőr művészetekkel, valamint a tehetséggondozással és a
kulturális alapú gazdaságfejlesztés támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására, ezen belül kiemelten a közművelődési közfeladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok megvalósítására, továbbá a Sikeres Magyarországért program részeként a 2005. és 2006. évi 20 éves futamidejű Közkincs
Hitelprogramban támogatott kedvezményezettek éves kamat- és tőketörlesztés támogatására,
1., 4., 8., 14.: civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, nemzetiségi önkormányzat, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház
2.: központi költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, civil szervezet, alapítvány, közalapítvány, integrált intézmény, muzeális intézmény, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet
3.: központi költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, közgyűjtemény, könyvtár, muzeális intézmény, határon túli kulturális szervezet, határon
túli intézmény, határon túli
egyesület, határon túli gazdasági társaság, határon túli természetes személy, külföldi személy, külföldi szervezet, határon túli egyház, jogszabály alapján jogi személynek
1–4., 8–11.,
13–14.: kérelem alapján pályázati úton
5., 7., 12.:
kérelem alapján
6.: pályázati úton
előleg biztosítható 1–5., 7–8.,
10–13.: –
14.: egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
6., 9.: egyösszegű kifizetéssel
1–5., 7., 10–14.: felhatalmazó nyilatkozat
6.: –
8–9.: államháztartáson kívüli szervezet esetében felhatalmazó nyilatkozat
1–4., 6., 8.,
10–11., 13–14.: igénybe vehető
5., 7., 9., 12.: –
valamint a nép- és világzenei exportiroda működésének támogatására, a Fonó Budai Zeneház működésének és szakmai programjainak támogatására, az „Alkotóházak éjszakája” és a „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvénysorozatok támogatására és szakmai kiadványok megjelentetésére.
A művészeti, közművelődési és közgyűjteményi szakterület együttműködése mellett, más ágazatok bevonásával történő közös célok megvalósítása a helyben elérhető kulturális értékek hozzáférhetőségének kiszélesítése
érdekében. Az előirányzat biztosítja továbbá a nyírbátori Báthori István Múzeum felújításához kapcsolódó ideiglenes elhelyezés finanszírozását.
5. Az előirányzat nyújt fedezetet a Székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár épületének felújítására, a felújítás előkészítésére.
6. Az előirányzat célja az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködésének erősítése, továbbá elősegítése annak, hogy a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi pedagógiai programjába, és ebből adódóan az óvodák egyre tudatosabban
vegyék igénybe a kulturális intézmények nevelést segítő programjait.
7. Az előirányzat célja a Makovecz Imre Bástyája projekttel összefüggő, a piliscsabai Iosephinum területén tervezett kutatóliget II. üteme, a központi energiaellátó épület, valamint a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén tervezett további beruházások előkészítésének és megvalósításának támogatása.
8. Az előirányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (a továbbiakban:
1997. évi CXL. törvény) 94. § (4) bekezdésében előírt feladatok megvalósítására, a kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) szakemberek továbbképzésének, szervezett képzésének és dokumentumvásárlásának támogatására szolgál.
9. A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása
minősülő egyéb szervezet, alapítvány
5.: helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv
6.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott, belföldi székhelyű óvodák, fenntartótól függetlenül
7.: alapítvány, közalapítvány
9.: költségvetési szerv, gazdasági társaság, Médiaszolgáltatás- támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA)
10.: civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház
11.: civil szervezet, közalapítvány, központi
költségvetési szerv, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi
szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház
12.: költségvetési szerv, gazdasági társaság
13.: civil szervezet,
közalapítvány, köztestület, gazdasági társaság, nonprofit gazdasági társaság, helyi önkormányzat, költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy
érdekében 2018–2021. évek között szükséges intézkedésekről szóló 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozattal elfogadott akciótervi szintű feladatainak végrehajtása. A Stratégiában megjelölt aggregátor intézmények szolgáltatás-, gyűjtemény- és aggregációfejlesztésével összefüggő tevékenységek támogatása. A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia népszerűsítését célzó marketing tevékenység, valamint a Közgyűjteményi Digitalizálási Kézikönyv megvalósítása.
A Nemzeti Adattár Projekt I. fázisának megvalósítása érdekében az aggregátor intézmények közös mintaprojektje.
10. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve keretében megvalósuló feladatok teljes körű ellátása.
11. Az előirányzat támogatást biztosít az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében megvalósuló programok megvalósítására.
12. Az előirányzat biztosítja az őstörténeti kutatások rehabilitációjával foglalkozó
László Gyula Intézet alapításához és működéséhez szükséges forrást, valamint a Magyarságkutató Intézet mint jogutód által ellátandó feladatok finanszírozását.
13. Az előirányzat biztosít fedezetet a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok végrehajtására.
14. Az előirányzat célja
14.1. a múzeumi kutatómunkához kapcsolódó kiállítások és kiadványok létrehozásának támogatása, virtuális múzeumi séták biztosításához program- és eszközfejlesztési támogatás nyújtása;
14.2. a könyvtári szervezetek könyvtári szolgáltatásainak fejlesztése, olvasóvá nevelés és olvasásfejlesztő programok támogatása; a levéltári kutatások
fejlesztésére irányuló programok támogatása, szolgáltatásfejlesztés;
14.3. művelődési házak, közösségi
színterek amatőr művészeti tevékenységének támogatása, komplex közösségi programok tervezése, szervezése, lebonyolítása, közművelődési szakmai (tovább)képzési programok támogatása.
25 368839 6 Csoóri Sándor Alap A szellemi és anyagi népművészeti örökség megőrzését célzó, a népi kultúra közösségeket teremtő műfajainak (különösen néptánc, népdal, népzene, népmese),
a teljes népművészeti mozgalom szervezeteinek támogatása Magyarországon, a Kárpát-medencében és a szórványban.
költségvetési szerv, civil szervezet, gazdasági társaság, egyéni cég, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, határon túli természetes személy, határon túli intézmény, határon túli civil és egyházi szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, határon túli köznevelési intézmény, egyéni vállalkozó, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, közalapítvány, köztestület, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy, egyházi jogi személy, határon túli egyház
kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel felhatalmazó nyilatkozat Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
26 295268 7 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 1. Előadó-művészeti, alkotóművészeti közgyűjteményi célú kulturális alapítványok alapító okiratban meghatározott feladatainak és működésének támogatása.
Kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző alapítványok, továbbá a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző szervezetek, intézmények számára szakmai-módszertani fejlesztő szolgáltatásokat biztosító alapítványok támogatása; a népművészeti és amatőr művészeti alapítványok támogatása.
2. A tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működésének és programjainak támogatása.
3. Az előirányzat nyújt fedezetet a Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola szakmai programjainak és működési költségeinek biztosítására, ingatlanvásárlás és felújítás támogatására. Tartalmazza továbbá a más fenntartóval nem rendelkező Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (a továbbiakban: TEMI) és 60 tagintézményének működési és feladatfinanszírozást szolgáló
1.: alapítványok, közalapítványok, határon túli szervezet, külföldi szervezet, központi költségvetési szerv
2: alapítvány
3.: alapítvány, egyesület
4.: civil szervezet, határon túli szervezet, külföldi szervezet, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság
5–7.: civil szervezet
8.: gazdasági társaság
9.: civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetesszemély, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház
10.: központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság
11.: civil szervezet,
1., 4., 9., 11.: kérelem alapján pályázati úton
2–3., 5–8., 10.:
kérelem alapján
12.: –
1–11.: előleg biztosítható
12.: –
egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel 1–11.: felhatalmazó nyilatkozat
12.: –
1., 4., 9., 11.: igénybe vehető
2–3., 5–8., 10.,
12.: –
támogatását a TEMI-n keresztül: hozzájárulás az ország különböző településein működő közművelődési intézmények, könyvtárak, művészeti együttesek kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő programjaihoz, lakossági szolgáltatásnyújtásához, települési közművelődési feladatok ellátásához és az intézményekben működő alkotó közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok fenntartásához és működtetéséhez. Az 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjában előírt hozzájárulás.
4. Az előirányzat szolgál az országos hatókörű népfőiskolai szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi, és az örökségvédelmi feladatot végző civil és nonprofit szervezetek, nonprofit gazdasági
társaságok, testületek, bizottságok támogatására, az e feladatok ellátásához szükséges működési feltételek biztosításához, a szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzéséhez, valamint a programjaik megvalósulásának elősegítése érdekében.
5. Az előirányzat hozzájárul a Magyar Írószövetség működésének támogatásához, irodalmi estek, műsorok, irodalmi találkozók megrendezéséhez, a magyar szépirodalom és az olvasás népszerűsítéséhez, a magyar irodalom és a magyar írótársadalom szolgálatához, továbbá a kultúráért felelős miniszter felelősségi körébe utalt, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 136. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a nemzetközi kulturális szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos közfeladatok ellátásához.
6. Az előirányzat célja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, mint a közösségi művelődés területén elismert ismeretterjesztő, felnőttképzést folytató, tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat kiadó, intézményfenntartó szervezet és tagszervezetei működési költségeihez,
az 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjában előírt hozzájárulás.
7. A támogatás egyrészt a főiskola napi működési költségéhez,
közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, határon túli egyház,
gazdasági társaság, helyi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, határon túli szervezet, magánszemély
12.: a kultúráért és innovációért felelős miniszter alapítói joggyakorlása alá tartozó, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány
másrészt a Kárpát-medencei népfőiskolai programok finanszírozásához járul hozzá.
8. Az előirányzat célja az 1997. évi CXL. törvény 84. és 85. §-ában meghatározott területi közművelődési szakmai szolgáltatás megszervezése és működési feltételeinek biztosítása érdekében kötött közszolgáltatási szerződés keretében a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. közfeladat- ellátásának támogatása, valamint ingatlanvásárlás és felújítás támogatása.
9. Az előirányzat támogatást biztosít
9.1. egy központi első világháborús emlékmű létrehozásának előkészítéséhez és
létrehozásához;
9.2. első világháborús emlékművek helyreállításához;
9.3. I. világháborús vagy az I. világháborúhoz kapcsolódó gyűjtemények, műkincsek megvásárlásához;
9.4. a magyar nemzet első világháborús részvételét, szerepét és tragédiáit bemutató hazai és nemzetközi első világháborús kiállítás megszervezéséhez és a kapcsolódó fejlesztések
(beruházások) megvalósításához;
9.5. első világháborús honlap fejlesztéséhez;
9.6. oktatási és képzési programelemek (pedagógusképzés, diákvetélkedők stb.) megvalósításához kapcsolódó innovatív fejlesztésekhez, kutatásokhoz;
9.7. tudományos művek megjelentetéséhez, tudományos és kulturális rendezvények, művészeti tevékenységek megvalósításához, valamint játék- és dokumentumfilmek forgatókönyveinek megalkotásához;
9.8. a program- és pályázati iroda működtetéséhez.
10. Az előirányzat támogatást biztosít a Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás létrehozására.
11. Az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges feladatokról szóló
1066/2017. (II. 9.) Korm. határozat alapján létrehozott Emlékbizottság által jóváhagyott cél- és feladatrendszer szerinti programok megvalósítása és az Emlékbizottság működésének támogatása.
12. Az előirányzat szolgáltat fedezetet a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról szóló
2021. évi XVI. törvény, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról
szóló 2021. évi IX. törvény 4. §-a,
12. § és 13. §-a, valamint 18. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alapítói vagyonjuttatáshoz.
27 358973 8 Makovecz Imre Alap Az előirányzat célja a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal a Makovecz Imre életművét képező tervek megvalósítása és épületek felújítása érdekében létrehozott Makovecz Imre Alap (MIA) forrásainak terhére megszülető egyedi döntésekből eredő építések és felújítások finanszírozásának biztosítása. civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, egyházi jogi személy
kérelem alapján előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel államháztartáson kívüli szervezet esetén: felhatalmazó nyilatkozat
28 381939 12 Felsőoktatási feladatok
29 386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 1. Az előirányzat forrást biztosít a német anyanyelvű államok és Magyarország közötti oktatási és kutatási együttműködést elősegítő képzések folytatásához, különösen a Közalapítvány a Budapesti
Német Nyelvű Egyetemért
(a továbbiakban: Közalapítvány) támogatásához kapcsolódó és a Közalapítvány által fenntartott egyetem finanszírozására is felhasználható feladatok ellátására.
2. Az előirányzat forrást biztosít
a nem állami fenntartású – egyházi és magán – felsőoktatási intézmények hallgatói
juttatásokhoz nyújtott támogatásához az államilag támogatott képzésben részt vevő, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatók létszáma alapján, a fogyatékossággal élők normatív támogatásához, a doktori képzésben részt vevő hallgatók ösztöndíjához, az állam által alapított közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és az általuk fenntartott felsőoktatási intézmények által ellátott közfeladatok finanszírozásához, valamint a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között
1.: Közalapítvány
a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért, Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem
2., 5.: egyházi, magán és – a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény kivételével – alapítványi felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, valamint
a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthon, más fejezet irányítása
alá tartozó felsőoktatási intézmény
3.: közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény
4.: Kincstár
1.: kérelem alapján
2., 5.: kérelem alapján
– ideértve
a diákotthon vagy a diákotthon fenntartója által benyújtott létszám-jelentést –, pályázati úton Felsőoktatási Információs Rendszerből kinyerhető adatok alapján normatív
módon
3.: kérelem alapján pályázati úton Felsőoktatási Információs Rendszerből kinyerhető adatok alapján
4.: –
1–3.: előleg biztosítható
4.: –
1–3., 5.: egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
4.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
1–3., 5.: felhatalmazó nyilatkozat
4.: –
5.: igénybe vehető
1–4.: –
létrejött megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyház, továbbá a Kormánnyal a
felsőoktatási feladatok ellátására megállapodást kötő egyház, egyházi felsőoktatási intézmény fentieken túl meghatározott támogatására figyelemmel az
egyház fenntartásában lévő felsőoktatási intézmény, valamint azok intézményeinek támogatására is.
3. Az előirányzat forrást biztosít a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, illetve az általa fenntartott intézmény és azok intézményei feladatainak ellátására és fejlesztési céljainak megvalósítására.
4. Az előirányzat a Kincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
5. Az előirányzat forrást biztosít Diákotthonok kollégiumi- diákotthoni elhelyezés normatív finanszírozásának, a Közfeladat- finanszírozási szerződéssel nem rendelkező egyházi fenntartású intézmények esetén nem normatív támogatásának és a 15%-os bérfejlesztésének, továbbá magán fenntartású felsőoktatási intézmények nem normatív finanszírozásának
megvalósítására lebonyolítói megállapodáson keresztül.
30 302891 2 Felsőoktatás speciális feladatai 1. Az előirányzat forrást biztosít az ELI–ALPS lézeres kutatóközpont támogatásához.
2. Az előirányzat fedezetet biztosít a felsőoktatás speciális feladatainak finanszírozására.
3. A legfontosabb cél továbbra is a felsőoktatási intézmények,
valamint a kutatóintézetek hatékony és eredményes szakmai munkájának biztosításához szükséges támogatási rendszer kialakítása az intézményekben folytatott KFI tevékenységek fókuszálásával.
4. Az előirányzat célja a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alaphoz kapcsolódó feladatok ellátása.
5. A program legfontosabb célja a
felsőoktatási intézmények, állam által alapított kutatóintézetek és akadémiai kutatóintézetek hatékony és eredményes szakmai munkájának biztosításához szükséges támogatási rendszer kialakítása. A rendszer célja az egyetemi tudásközpontok és kutatóhelyek hatékony szakmai
1.: gazdasági társaság, felsőoktatási intézmény
2.: egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmény, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítvány, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény, valamint ezek intézményei, egyházi jogi személy, központi költségvetési szerv, országos szakértői testület, jogi személy, civil szervezet, köztestület, közalapítvány, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági társaság, állami felsőoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény
3., 5.: központi költségvetési szerv,
egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, közalapítvány, nem állami felsőoktatási intézmény, gazdasági társaság
4.: állami felsőoktatási
1–5., 7–8.: kérelem alapján pályázati úton
6.: kérelem alapján
9.: –
1–8.: előleg biztosítható
9.: –
1–5., 7–8.: egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
6.: egy összegben
9.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
1–2., 7.: felhatalmazó nyilatkozat
3–6., 8–9.: –
munkájának támogatása a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységre fókuszálva.
A program további célja, hogy
támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.
6. Az előirányzat célja a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálásához
kapcsolódó feladatok ellátása.
7. A MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztés célja, hogy az intézmény túlnőjön a magyar kreatív és kulturális életben betöltött szerepén, és az egyetemet Európa egyik vezető művészeti kutató-fejlesztő műhelyévé, kreatíviparának szellemi központjává tegye.
8. Az előirányzat célja a Szegedi
Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó
feladatok ellátása.
9. Az előirányzat a Kincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
intézmény
6., 8.: központi
költségvetési szerv
7.: közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény
9.: Kincstár
31 386351 3 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása 1. Az előirányzat fedezetet biztosít az európai uniós és nemzetközi oktatási és képzési programokhoz kapcsolódó feladatok ellátására. Fedezetet biztosít továbbá a program nemzeti szintű végrehajtására, az Európai Unió által előírt pályáztatási feladatok ellátását biztosító, európai uniós kritériumoknak megfelelő nemzeti iroda létrehozására, és a működtetéséhez megfelelő nemzeti társfinanszírozás biztosítására. A Tempus Közalapítvány került kijelölésre a program oktatási és képzési részének, illetve az Erasmus+ program ifjúsági alprogrammal kapcsolatos feladatainak magyarországi végrehajtására.
Az előirányzat biztosítja további európai uniós oktatási programok (Európa a polgárokért, Európai Nyelvi Díj és az ECVET/Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer Hálózat) működtetését, a nemzeti irodák közti együttműködésekben való részvétel támogatását, továbbá az Európai Unió oktatási szakpolitikához kapcsolódó szakmai projektek koordinálását és egyes felsőoktatási programok magyarországi megvalósítását:
1.: közalapítvány, köztestület, civil szervezet, gazdasági társaság, köznevelési és felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli civil szervezet, határon túli intézmény, külföldi természetes személy, külföldi civil szervezet, határon
túli és magyarországi köznevelési és felsőoktatási intézmények, határon túli egyházi jogi személy és intézménye
2.: közalapítvány, civil szervezet, gazdasági társaság, köznevelési és felsőoktatási intézmény, köztestület, egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli civil szervezet, határon
1–3.: kérelem alapján pályázati úton
4.: kérelem alapján
5.: –
1–4.: előleg biztosítható
5.: –
1–4.: egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
5.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
1–4.: felhatalmazó nyilatkozat
5.: –
1–3.: igénybe vehető
4–5.: –
Erasmus Alumni Hálózat, az Európai Felsőoktatási Térség Reformja projekt támogatása, Campus Mundi. Az előirányzat biztosítja a közép-európai felsőoktatási csereprogram (CEEPUS) feladatainak ellátását, valamint további nemzetközi együttműködési projektek, illetve programok megvalósítását: Nemzeti Europass Központ, az EGT Ösztöndíj Program egyes részfeladatai, részvétel az INNLAC (Nemzeti Nyelvi Központok Nemzetközi Hálózata) hálózatban.
2. A határon túli magyar értelmiség utánpótlása nemzetstratégiailag kiemelkedő jelentőséggel bír, amelynek további biztosításához a tárca a határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények, a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzései, hozzájuk kapcsolódó innovációs és kutatóközpontok működésének, fejlesztésének támogatásával járul hozzá. Az előirányzat fedezetet biztosít a határon túli felsőoktatási feladatok támogatásához kapcsolódó feladatok ellátására.
3. Az előirányzat célja a kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó együttműködések, a köz- és felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi konferenciák, rendezvények, találkozók támogatása; a nemzetközi oktatási, képzési módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítése, valamint az anyanyelvi vendégtanár programok támogatása.
Az előirányzat szolgálja az idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó együttműködések, intézményi programok,
tanártovábbképzések, kétoldalú oktatási csereprogramok előmozdítását, továbbá a nyelvoktatás hatékonyságának javítását célzó felmérések, nemzetközi képzési és módszertani tapasztalatátadások támogatását, az anyanyelvi vendégtanárok, lektorok fogadását köz- és felsőoktatási intézményekben.
Kétoldalú nemzetközi együttműködés keretén belül a fentiekben részletezett programok megvalósítását szolgáló projektek főként a Magyar–Francia Ifjúsági Alapítványon, az Osztrák–Magyar
túli intézmény, külföldi személy, külföldi szervezet, határon túli és magyarországi köznevelési és felsőoktatási intézmények, határon túli egyházi jogi személy és intézménye, központi költségvetési szerv
3.: közalapítvány, civil szervezet, gazdasági társaság, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet,
köztestület, egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli
egyesület, határon túli szervezet, határon túli intézmény, külföldi személy, külföldi szervezet, határon
túli és magyarországi köznevelési és felsőoktatási intézmények, határon túli egyházi jogi személy és intézménye, központi költségvetési szerv
4.: Tempus Közalapítvány
5.: Kincstár
Tudományos Kooperációs Akció Alapítványon, a Magyar–Amerikai Fulbright Alapítványon és a British Council Hungary szervezeten keresztül valósulnak meg.
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programokhoz kapcsolódó feladatok ellátására.
4. Az előirányzat célja az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület elnevezésű európai uniós programokban való hazai részvétel biztosítása.
A program hazai Nemzeti Irodai feladatait a Tempus Közalapítvány látja el, amelyhez az előirányzat támogatást biztosít.
5. Az előirányzat a Kincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok
fedezetére biztosít forrást.
32 398073 4 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések 1. Az előirányzat forrást biztosít a felsőoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének finanszírozására.
2. Az előirányzat forrást biztosít az innovációs ökoszisztéma fejlesztésében részt vevő egyéb szervezetek infrastrukturális, valamint innovációs és ökoszisztéma fejlesztésének finanszírozására.
3. Az előirányzat a Kincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
1.: közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény,
központi költségvetési szerv
2.: gazdasági társaság, költségvetési szerv
3.: Kincstár
1–2.: kérelem alapján
3.: –
1–2.: előleg biztosítható
3.: –
1–2.: egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
3.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
1–2.: felhatalmazó nyilatkozat
3.: –
33 359651 5 Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása Az Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása. költségvetési szerv kérelem alapján előleg biztosítható egy összegben részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel felhatalmazó nyilatkozat Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
34 256245 13 Művészeti tevékenységek
35 386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 1. Az előirányzat célja a Magyar Rádió művészeti együttesek szakmai működésének biztosítása, támogatása, továbbá eszközállományának korszerűsítése. Az előirányzat a tevékenységhez tartozó hangversenyszervezés, kortárs magyar zeneművek bemutatása, hangfelvételek készítése, kortárs magyar zeneművészet és egyéb szakmai programok támogatására szolgál.
2. Az előirányzat az előadó-
művészeti tevékenységek ellátására, előadó-művészi produkciók tervezésére és kivitelezésére, infrastruktúra kialakítására, korszerű felszerelések, tárgyi eszközök
1.: gazdasági társaság
2–3.: civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat,
egyéni vállalkozó, jogi személyiségű társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli
szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház
4.: civil szervezet, közalapítvány, költségvetési
1., 6., 13–14.:
kérelem alapján
2–5., 7–11., 12.,
15.: kérelem alapján pályázati úton
előleg biztosítható 1–7., 9–10.,
12–15.: egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
8., 11.: egyösszegű kifizetéssel
1–10., 12–15.: felhatalmazó nyilatkozat
11.: –
1–3., 5–11.,
13–15.: –
4.: Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
12.: Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.
1., 4., 6.,
10–14.: –
2–3., 5., 7–9.,
15.: igénybe vehető
beszerzésére szolgál, valamint előadó-művészethez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenységhez, továbbá a mindenkori magyar kulturális életet meghatározó hazai és nemzetközi viszonylatban emblematikus jelentőségű személyiségek kiemelkedő kulturális tevékenységével összefüggő kiadások fedezetére biztosít támogatást.
3. Az előirányzat az alkotóművészeti tevékenységek ellátására, művészi alkotások tervezésére és kivitelezésére, művészeti kiadványok – így különösen album, könyv,
tanulmány – megjelentetésére, infrastruktúra kialakítására, korszerű felszerelések, tárgyi eszközök beszerzésére szolgál, valamint alkotóművészethez kapcsolódó egyéb szakmai tevékenységhez, továbbá a mindenkori magyar kulturális életet meghatározó hazai és nemzetközi viszonylatban emblematikus jelentőségű alkotásokkal, épületekkel összefüggő kiadások fedezetére (felújítás, áthelyezés, létesítés) biztosít támogatást.
4. Hazai és határon túli előadó- művészeti szervezetek támogatása az alábbiak szerint:
4.1. az Emtv. alapján nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő színházak, balett- és táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok szakmai programmegvalósításának és
működésének támogatása pályázat útján:
4.1.1. Minősítéssel nem rendelkező színházak és táncegyüttesek támogatása
4.1.2. Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok támogatása
4.2. az Emtv. alapján kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása pályázat útján:
4.2.1. Kiemelt művészeti célok –
színház, táncegyüttes támogatása
4.2.2. Kiemelt művészeti célok – zenekarok, énekkarok támogatása az Emtv. alapján további kiemelt művészeti célok eseti pályázati támogatása.
5. Az előirányzat hozzájárulást biztosít egyes színházi és táncművészeti tevékenységet folytató előadó-művészeti szervezetek létesítő okirat szerinti tevékenységének
megvalósításához.
szerv, köztestület, egyesület, alapítvány, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat,
egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház
5–6.: gazdasági társaság, helyi önkormányzati költségvetési szerv, civil szervezet,
közalapítvány, költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház
7.: gazdasági társaság, civil szervezet
8.: civil szervezet, alapítvány, egyesület,
központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli intézmény, határon
túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek nem
minősülő egyéb szervezet
9.: költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég
10–11.: civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, határon túli intézmény, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem
minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli szervezet
12.: civil szervezet, közalapítvány, alapítvány, társadalmi szervezet, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági
6. A 100 Tagú Cigányzenekar működésének és programjainak támogatása.
7. Az előirányzat célja az igényes
magyarországi előadó-művészet, a színház-, tánc- és zeneművészet művelésének és fejlesztésének támogatása, a színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének
és értékeinek gyarapítása, a hazai előadó-művészet nemzetközi jelenlétének elősegítése, a határon túli magyar kultúra ápolása, a
hazai nemzetiségek művészeti életének támogatása, az előadó- művészeti intézményrendszer fejlesztése.
8. Az előirányzat terhére finanszírozható a nagyközönség számára közvetlenül hozzáférhetővé tett zenei hagyományok életben tartása és közkinccsé tétele, valamint a fiatal nemzedékek hazájuk iránti elhivatottságának növelése a Magyarország Alaptörvényében felvázolt jövőképnek megfelelően.
9. Az előirányzat a magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló
1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozat alapján a Filmalap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogelődje között létrejött keretmegállapodásban rögzített feladat megvalósítására, rövid dokumentumfilmek, portréfilmek, animációs filmek és rövidfilmek gyártásának, filmgyártás- előkészítésének és filmterv fejlesztésének támogatására szolgál. Az előirányzat biztosítja többek között az „art” besorolású mozik működésének támogatását, valamint az „art” minősítésű filmalkotások forgalmazásának támogatását a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 17. §-a alapján; a hazai és nemzetközi filmfesztiválok megvalósításának támogatását; a filmszakmai szervezetek alapító okiratban meghatározott feladatainak, szakmai tevékenységének és működésének támogatását, valamint a filmalkotások akadálymentesítésének támogatását a vakok, a gyengénlátók, valamint a siketek oktatáshoz, művelődéshez történő minél szélesebb körű hozzáférésének elősegítése érdekében
társaság – kivéve Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. –, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat,
egyéni vállalkozó, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, jogszabály alapján
jogi személynek minősülő egyéb
szervezet, határon túli szervezet, határon túli egyház, határon túli kulturális szervezet, határon túli intézmény, határon túli egyesület, határon túli természetes személy, határon túli gazdasági társaság, külföldi természetes személy, külföldi szervezet
13–14.: Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.
15.: gazdasági
társaság, civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, határon túli szervezet, határon túli egyház, határon túli kulturális szervezet, határon túli intézmény, határon túli egyesület, határon túli természetes személy, határon túli gazdasági társaság, külföldi természetes személy, külföldi szervezet
10. A 2015. évi Milánói Világkiállítással kapcsolatos magyarországi és külföldi rendezvényszervezés, kulturális, tudományos, szakmai programok lebonyolítása, a programok végrehajtásához szükséges bemutatók teljes körű megszervezése, logisztika, utazásszervezés, catering szolgáltatások és gasztronómiai események teljes körű lebonyolítása, éttermi rész kialakítása és működtetése, marketing és PR kommunikáció, projektmenedzsment, arculat tervezés és kivitelezés, honlap tervezés és kivitelezés, honlap tartalommenedzsment, social media menedzsment, kampányok szervezése, hirdetések kezelése, reklámanyagok készítése, partnertalálkozók szervezése, médiamenedzsment, tájékoztató és sajtóanyagok írása és kivitelezése, művészi alkotások tervezése és kivitelezése, a szükséges speciális infrastruktúra, tárgyi eszközök biztosítása.
11. Az előirányzat forrást biztosít a Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezésére és működtetésére alkalmas helyszín kialakításának és a Hangarchívum átköltöztetésének előkészítésére.
12. Az előirányzat – a 15. előirányzatban meghatározott kivétellel – forrást biztosít a kulturális tevékenységet ellátó intézmények fejlesztése, fenntartása és működtetésének támogatása egyes feladatainak ellátására, ideértve:
12.1. kulturális termékek, produkciók népszerűsítését,
12.2. a vidéki kulturális élet megerősítését,
12.3. a művészeti és tudományos eredmények innovatív bevezetését,
12.4. kreatívipari innovációk elősegítését és támogatását,
12.5. kulturális előadó- és alkotóművészeti kormányzati programok lebonyolításának támogatását, valamint
12.6. popkulturális törekvések támogatását, úgymint oktatásszervezés, gyűjteményezés, tehetséggondozási tevékenységek és azokat népszerűsítő kommunikációs intézkedések támogatása.
Az előirányzat forrást biztosít továbbá „A nemzet alkotója”
elnevezésű alkotói ösztöndíj támogatására.
13. Az előirányzat biztosít forrást a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. egyes szakmai feladatainak ellátására, ideértve:
13.1. kultúra-marketing, így különösen kulturális termékek, produkciók, nemzeti programok népszerűsítését,
13.2. a kárpát-medencei magyar kulturális élet koordinációját,
13.3. a vidéki kulturális élet megerősítése, regionális együttműködési programok létrehozása és működtetése során ellátott feladatait,
13.4. – a kultúrafogyasztó szokások elemzése és adatbázisba rendezés révén – személyre szabott termékkínálatot hordó felületek kialakítását,
13.5. a művészeti és tudományos eredmények innovatív bevezetését a köznevelésbe, közművelődésbe és a Kárpát-medencei turizmusba,
13.6. „A nemzet alkotója” elnevezésű alkotói ösztöndíj koordinálását,
13.7. a kultúrafinanszírozás racionalizálását és összehangolását,
13.8. popkulturális törekvések
erősítését, oktatásszervezési, gyűjteményezési, tehetséggondozási tevékenységek és azokat népszerűsítő kommunikációs intézkedések révén, valamint
13.9. popkulturális adatvagyon digitális feldolgozásának elindítását, a már digitalizált tartalmak rendszerezett közzétételét és elérhetőségének lehetővé tételét a nemzeti infrastruktúrán keresztül.
14. Az előirányzat biztosít forrást a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. kulturális előadó- és alkotóművészeti kormányzati
programok lebonyolításával kapcsolatos lebonyolítói díj finanszírozására, a Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása jogcímcsoport tekintetében meghatározott kezelő szervi feladatainak ellátására, így különösen az egyes kultúrstratégiai kérdésekről szóló
1108/2021. (III. 10.) Korm. határozatban meghatározott, a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.-nek
a kulturális tevékenységek finanszírozása, illetve támogatása, továbbá a kulturális tevékenységet ellátó intézmények fejlesztése,
fenntartása és működtetésének támogatása érdekében e tevékenységek koordinálásával
kapcsolatos költségeinek fedezetére.
15. Az előirányzat célja az igényes hazai zenei előadó-művészet Magyarországon történő művelésének és fejlesztésének támogatása, a nemzetközi jelenlét elősegítése, a határon túli magyar kultúra ápolása, a hazai nemzetiségek művészeti életének támogatása a zenei szervezetek létesítő okirat szerinti tevékenységének megvalósításához.
36 386384 9 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása 1. Az előirányzat támogatást nyújt
a közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak kifizetéséhez és ennek költségeihez.
2. Művészeti nyugdíjsegélyek kifizetése a társadalombiztosítási alapkezelő szerven keresztül.
3. Kulturális fejlesztések és beruházások előkészítésének megvalósításának, valamint beruházások megvalósításával összefüggő ingatlan vásárlás támogatása, továbbá
a Klebelsberg Emlékház
(1028 Budapest, Templom utca 12.) fejlesztésének és működtetésének támogatása.
4. Az előirányzat a Kincstár által
nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
1. egyesület (bejegyzett közös jogkezelő szervezet), központi
költségvetési szerv
2. központi költségvetési szerv
3. központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, civil szervezet, gazdasági társaság
4. Kincstár
1–3.: kérelem alapján
4.: –
1., 3.: előleg biztosítható
2., 4.: –
1–2.: részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
3.: egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
4.: egyéb:
bankforgalmi terhelési értesítők szerint
1., 3.: felhatalmazó nyilatkozat
2., 4.: –
1., 3–4.: –
2.: igénybe vehető
37 343339 11 Fesztiválok megrendezésének támogatása A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) megrendezésének támogatása. gazdasági társaság kérelem alapján előleg biztosítható részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel felhatalmazó nyilatkozat
38 379406 15 Lázár Ervin
Program
1. Az előirányzat célja a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó- művészetekre fogékony nézővé nevelésének előmozdítása,
a nemzeti identitás erősítése, valamint annak biztosítása, hogy minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák számára megteremtődjön a tanévenként egyszeri ingyenes színházi-, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, muzeális intézmények, az őshonos állatok bemutatóhelyei, valamint katonai hagyományőrző bemutatók látogatásának lehetősége – függetlenül a gyermek lakóhelyétől és családja anyagi helyzetétől.
2. Az előirányzat célja a sportlétesítmények és a nemzeti kultúra összekapcsolása a magyar történelmi és irodalmi örökséget
bemutató nagyprodukciók létrehozása érdekében, a nemzeti identitás erősítése, a művészet minden magyar állampolgár részére egyenlő feltételek mellett történő hozzáférhetővé tétele.
civil szervezet, alapítvány, egyesület, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli intézmény, határon túli személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet
kérelem alapján pályázati úton előleg biztosítható egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel felhatalmazó nyilatkozat igénybe vehető
39 359084 14 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása 1. Az előirányzat a szakképzési centrumok és más, állami szakképző intézmények Szkt. szerinti közfeladat ellátásának (nem nappali rendszerben folyó ingyenes képzések) kiegészítő finanszírozásához biztosít forrást.
2. Az előirányzat a Kincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
3. Az előirányzat legfeljebb
a tárgyévi eredeti előirányzat
1%-ának mértékéig a lebonyolító szervnél az 1. előirányzattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz biztosít forrást.
1., 3.: központi költségvetési szerv
2.: Kincstár
1., 3.: kérelem alapján
2.: –
1., 3.: előleg biztosítható
2.: –
1.: részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
2.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
3.: egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos
kifizetéssel
1.: igénybe vehető
2., 3.: –
40 399317 15 Liget Budapest Projekt működtetését szolgáló kiadások 1. Az előirányzat a Liget Budapest Projekt keretében megvalósult beruházások működtetését és fenntartását szolgáló kiadások fedezetét biztosítja.
2. Az előirányzat a Kincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
1.: gazdasági társaság
2.: Kincstár
1.: kérelem alapján
2.: -
1.: előleg biztosítható
2.: -
1.: egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
2.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
- 1.: felhatalmazó nyilatkozat
2.: -
- 1.: igénybe vehető
2.: -
41 399217 16 Szakképzési feladatellátás támogatása 1. Az előirányzat az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. szakképzési feladatellátásával kapcsolatos kiadások fedezetét biztosítja.
2. Az előirányzat a Kincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
1.: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.
2.: Kincstár
1.: kérelem alapján
2.: -
1.: előleg biztosítható
2.: -
1.: egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
2.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők
szerint
1.: a kötelezettség- vállalási dokumentumban meghatározottak szerint
2.: -
1.: felhatalmazó nyilatkozat
2.: -
- -
42 400340 17 Szakképzési többletfeladatok 1. Az előirányzat az év közben jelentkező szakképzési többletfeladatok ellátásával kapcsolatos kiadások fedezetére biztosításra kerülő források felhasználására ad lehetőséget.
2. Az előirányzat a Kincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
1.: helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, térségi fejlesztési tanács, társulás, szövetkezet, gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány, felsőoktatási intézmény, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, természetes személy, határon túli szervezet
2.: Kincstár
1.: kérelem alapján pályázati úton
2.: –
1.: előleg biztosítható
2.: –
1.: egy összegben, részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
2.: egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
1.: a kötelezettség- vállalási dokumentumban meghatározottak szerint
2.: –
1.: felhatalmazó nyilatkozat
2.: –
1.: igénybe vehető
2.: –
43 264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 1. Az előirányzat hozzájárulást biztosít a Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam részvételével működő, ezen túlmenően egyéb közszolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdasági társaságok általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai
feladatok megvalósulásához.
2. Az előirányzat a Kincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére biztosít forrást.
1.: gazdasági társaság
2.: Kincstár
1.: kérelem alapján
2.: –
1.: előleg biztosítható
2.: –
1.: egyösszegű kifizetéssel részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetéssel
2.: egyéb:
bankforgalmi terhelési értesítők szerint
1.: a kötelezettség- vállalási dokumentumban meghatározottak szerint 1.: felhatalmazó nyilatkozat
2.: –
44 343451 48 Kincstári díj A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak, jutalékok biztosítása. Kincstár egyéb: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
45 296435 51 Fejezeti általános tartalék A fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő feladatok, likviditási problémák megoldása. A Kormány egyedi határozatával biztosított többletek felhasználása. jogi személy

2. melléklet a 10/2023. (X. 16.) KIM rendelethez

XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet központi kezelésű költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A B C D E F G H I J K L M N O
1. Áht.
azonosító
Címnév Alcímnév Jogcím-
csop. név
Jogcím-
név
Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
2 359306 21 Központi kezelésű előirányzatok
3 349395 1 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
4 377028 1 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
5 377039 1 A Kulturális és Innovációs Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrás-
juttatásai
Az előirányzat célja a Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM)
a) tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok javára tőkeemelés és pótbefizetés,
b) tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére tulajdonosi támogatás,
c) által gazdasági társasági részesedések állam javára történő megszerzésének
finanszírozása.
a) és b) pont tekintetében:
a KIM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
c) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
a) és c) pont tekintetében: –
b) pont tekintetében: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) és c) pont tekintetében: –
b) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen tulajdonosi határozat alapján
b) pont tekintetében: egy összegben, vagy idő- vagy teljesítésarányos részletekben
c) pont tekintetében: szerződések, egyéb dokumentumok szerint
a) pont tekintetében: pótbefizetés esetén szerződés szerint
b) pont tekintetében: a támogatási
szerződés vagy támogatói okirat szerint
c) pont tekintetében: –
a) és c) pont tekintetében: –
b) pont tekintetében: az állam-
háztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Ávr.) szerinti lehetséges biztosítékok
6 398651 9 Miskolci Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
7 398662 1 Miskolci Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt
a Miskolci Szakképzési Centrum
(a továbbiakban: MSZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint
b) az MSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás
finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)–bc) pont tekintetében: az MSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő-
vagy teljesítés-
arányosan
a) pont és ba) pont tekintetében: –
bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
MSZC
8 400773 11 Bajai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
9 400784 1 Bajai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt a Bajai Szakképzési Centrum (a továbbiakban: BSZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint
b) a BSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)–bc) pont tekintetében: a BSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása
esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő-
vagy teljesítés-
arányosan
a) pont és ba) pont tekintetében: –
bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
BSZC
10 400817 13 Szegedi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
11 400828 1 Szegedi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt a Szegedi Szakképzési Centrum (a továbbiakban: SZSZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint
b) az SZSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)bc) pont tekintetében: az SZSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő-
vagy teljesítés-
arányosan
a) pont és ba) pont tekintetében: – bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
SZSZC
12 400839 14 Nagykanizsai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
13 400840 1 Nagykanizsai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt a Nagykanizsai Szakképzési Centrum (a továbbiakban: NSZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint
b) az NSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)bc) pont tekintetében:
az NSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében:
az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő-
vagy teljesítés-
arányosan
a) pont és ba) pont tekintetében: – bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont
tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
NSZC
14 400851 15 Nyíregyházi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
15 400862 1 Nyíregyházi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum (a továbbiakban: NYSZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint
b) az NYSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)bc) pont tekintetében:
az NYSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében:
az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén
a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekinte-tében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont
tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő-
vagy teljesítés-
arányosan
a) pont és ba) pont tekintetében: – bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont
tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében:
az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
NYSZC
16 400873 16 Soproni Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
17 400884 1 Soproni Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt a Soproni Szakképzési Centrum (a továbbiakban: SSZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint
b) az SSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)bc) pont tekintetében: az SSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében:
az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekinte-tében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont tekintetében:
tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő- vagy teljesítésarányosan
a) pont és
ba) pont tekintetében: –
bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekinte-
tében: –
bc) pont tekintetében: az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti
lehetséges biztosítékok
SSZC
18 400939 19 Pápai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
19 400940 1 Pápai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt a Pápai Szakképzési Centrum (a továbbiakban: PSZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint
b) a PSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)bc) pont tekintetében:
a PSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont,
ba) pont és
bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő-
vagy teljesítés-
arányosan
a) pont és
ba) pont tekintetében: – bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont
tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
PSZC
20 400951 20 Vas Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
21 400962 1 Vas Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt a Vas Megyei Szakképzési Centrum (a továbbiakban: VMSZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint
b) a VMSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)bc) pont tekintetében: a VMSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében:
az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont,
ba) pont és
bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont
tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő-
vagy teljesítés-
arányosan
a) pont és
ba) pont tekintetében: – bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
VMSZC
22 400973 21 Mátészalkai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
23 400984 1 Mátészalkai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt a Mátészalkai Szakképzési Centrum (a továbbiakban: MÁSZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint b) a MÁSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)bc) pont tekintetében: a MÁSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében:
az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont,
ba) pont és
bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő-
vagy teljesítés-
arányosan
a) pont és
ba) pont tekintetében: – bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
MÁSZC
24 402139 22 Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
25 402140 1 Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum (a továbbiakban: KSZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint
b) a KSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)bc) pont tekintetében:
a KSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: – bc) pont tekintetében:
az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén
a támogatói
okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő-
vagy teljesítés-
arányosan
a) pont és
ba) pont tekintetében: – bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
KSZC
26 402151 23 Siófoki Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
27 402162 1 Siófoki Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt a Siófoki Szakképzési Centrum (a továbbiakban: SISZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint
b) a SISZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)bc) pont tekintetében: a SISZC tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő-
vagy teljesítés-
arányosan
a) pont és ba) pont tekintetében: –
bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont
tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
SISZC
28 402262 24 Nógrád Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
29 402273 1 Nógrád Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt
a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum (a továbbiakban: NMSZC) által
a) gazdasági társaság állam javára
történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint b) az NMSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)bc) pont tekintetében:
az NMSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében:
az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén
a támogatói
okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont,
ba) pont és
bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő-
vagy teljesítés-
arányosan
a) pont és
ba) pont tekintetében: – bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont
tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekinte-
tében: –
bc) pont tekintetében: az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
NMSZC
30 402284 25 Kaposvári Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
31 402295 1 Kaposvári Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt a Kaposvári Szakképzési Centrum (a továbbiakban: KASZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint
b) a KASZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)bc) pont tekintetében: a KASZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont,
ba) pont és
bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont
tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő-
vagy teljesítés-
arányosan
a) pont és
ba) pont tekintetében: – bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont
tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekinte-
tében: –
bc) pont tekintetében: az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
KASZC
32 398717 26 Székesfehérvári Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
33 398728 1 Székesfehérvári Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt a Székesfehérvári Szakképzési Centrum (a továbbiakban: SZÉSZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint
b) a SZÉSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)bc) pont tekintetében:
a SZÉSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében:
az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont,
ba) pont és
bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő-
vagy teljesítés-
arányosan
a) pont és
ba) pont tekintetében: – bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
SZÉSZC
34 403373 27 Kisvárdai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
35 403384 1 Kisvárdai Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt a Kisvárdai Szakképzési Centrum (a továbbiakban: KISZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint
b) a KISZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)bc) pont tekintetében:
a KISZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak
megfelelően
a) pont,
ba) pont és
bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő-
vagy teljesítés-
arányosan
a) pont és
ba) pont tekintetében: – bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont
tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekinte-
tében: –
bc) pont tekintetében: z Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
KISZC
36 403395 28 Budapesti Komplex Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
37 403406 1 Budapesti Komplex Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt
a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (a továbbiakban: BKSZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint
b) a BKSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)bc) pont tekintetében: a BKSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében:
az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont,
ba) pont és
bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő-
vagy teljesítés-
arányosan
a) pont és
ba) pont tekintetében: – bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont
tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekinte-
tében: –
bc) pont tekintetében: az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
BKSZC
38 403417 29 Zalaegerszegi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
39 403428 1 Zalaegerszegi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (a továbbiakban: ZSZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint
b) a ZSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)bc) pont tekintetében: a ZSZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében:
az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont,
ba) pont és
bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében:
egy összegben vagy részletekben, idő- vagy teljesítés- arányosan
a) pont és
ba) pont tekintetében: – bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont
tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekinte-
tében: –
bc) pont tekintetében: az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
ZSZC
40 403595 30 Szakképzési Szerencsi Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
41 403606 1 Szerencsi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az előirányzat fedezetet nyújt a Szerencsi Szakképzési Centrum (a továbbiakban: SZESZC) által
a) gazdasági társaság állam javára történő alapításának, részesedésszerzésének, valamint
b) a SZESZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére történő
ba) tőkeemelés,
bb) pótbefizetés és
bc) tulajdonosi támogatás finanszírozására.
a) pont tekintetében: adásvétellel érintett szerződéses partnerek
b) pont ba)bc) pont tekintetében: a SZESZC tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) pont, ba) pont és bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően
a) pont,
ba) pont és
bb) pont tekintetében: –
bc) pont tekintetében: előleg biztosítható
a) pont tekintetében: szerződések vagy egyéb dokumentumok alapján
ba) és bb) pont
tekintetében: tulajdonosi határozat alapján
bc) pont tekintetében: egy összegben vagy részletekben, idő-
vagy teljesítés-
arányosan
a) pont és
ba) pont tekintetében: – bb) pont tekintetében: szerződés szerint
bc) pont
tekintetében: a támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint
a) pont,
ba) pont és bb) pont tekinte-
tében: –
bc) pont tekintetében: az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok
SZESZC