A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2023. (XI. 21.) MEKH rendelet

a villamosenergia-tárolók bevételkompenzációjának részletszabályairól

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról szóló 382/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) bevételkompenzációra jogosult: azon természetes vagy jogi személy, aki hálózati energiatárolók telepítésére kiírt pályázaton támogatási jogosultságot nyert, és rendelkezik támogatási szerződéssel, valamint az átviteli rendszerirányítóval kötött bevételkompenzációs szerződéssel;

b) pályázott névleges teljesítőképesség: a támogatott tároló bevételkompenzációra vonatkozó nyertes pályázatában elnyert támogatott névleges teljesítőképesség [kW];

c) pályázott névleges tárolókapacitás: a pályázott névleges teljesítőképesség és két óra működtetési idő szorzatának megfelelő energiamennyiség [kWh];

d) támogatási egyenleg: a támogatott tároló által kapott beruházási támogatás és bevételkompenzáció – beleértve a ki nem fizethető bevételkompenzációt is – 10%-os kamatláb alkalmazásával az adott időpontra hozott, összegzett jövőbeli értéke [Ft];

e) támogatott tároló: azon villamosenergia-tároló, amely vonatkozásában annak üzemeltetője bevételkompenzációs támogatás igénybevételére jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET), valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint e jogszabályok rendelkezéseinek veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról szóló kormányrendeletek szerint kell értelmezni.

2. A bevételkompenzáció kiszámításának részletszabályai

2. § (1) A bevételkompenzáció összege a 3. § (1) bekezdése szerinti havi támogatott nettó bevétel és a 4. § szerinti referencia nettó bevétel különbsége [Ft].

(2) Ha a havi támogatott nettó bevétel a referencia nettó bevételnél nagyobb, akkor az átviteli rendszerirányító fizeti meg a különbséget a bevételkompenzációra jogosultnak bevételkompenzációs támogatásként [Ft].

(3) Ha a havi támogatott nettó bevétel a referencia nettó bevételnél kisebb, akkor a bevételkompenzációra jogosult fizeti meg a különbséget az átviteli rendszerirányítónak bevételkompenzációs túltámogatásként [Ft].

(4) A támogatási egyenlegből kifizethető összeg [Ft] nem haladhatja meg a támogatott tároló pályázati eljárás során figyelembe vett elszámolható beruházási költségének 10%-os kamatláb alkalmazásával az adott időpontra hozott jövőbeli értékét.

3. § (1) A havi támogatott nettó bevétel a következő tényezők szorzata:

a) a villamosenergia-tárolói bevételkompenzációra vonatkozó pályázaton adott ajánlat alapján elnyert mértékű fajlagos éves nettó bevétel [EUR/kW/év],

b) a pályázott névleges teljesítőképesség [kW],

c) a (2)–(6) bekezdés szerint megállapított degradációs tényező [%],

d) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) adott hónapra közzétett napi EUR/HUF középárfolyamainak számtani átlaga és

e) az adott hónap időarányos része az éven belül.

(2) A degradációs tényező

a) az átviteli rendszerirányító által a mérés időpontjában meghatározott teljesítőképességnek a pályázott névleges teljesítőképességre vetített aránya, valamint

b) az átviteli rendszerirányító által a mérés időpontjában meghatározott tárolókapacitásnak a pályázott névleges tárolókapacitásra vetített aránya

közül a kisebb érték.

(3) A (2) bekezdés szerinti mért értékeket csökkenteni kell, ha a bevételkompenzáció megszerzésére irányuló pályázat eredményhirdetése előtt

a) az adott támogatott tároló egy részének kivitelezése megkezdődött, és ezen tárolórészre vonatkozóan bevételkompenzációban nem részesült, vagy

b) a támogatott tároló egy részére egyéb állami támogatás került megállapításra.

(4) A névleges teljesítőképesség mért értékének (3) bekezdés szerinti csökkentése a (3) bekezdésben megjelölt tárolórész névleges teljesítőképességének a teljes névleges teljesítőképességhez viszonyított arányának megfelelően történik.

(5) A névleges tárolókapacitás mért értékének (3) bekezdés szerinti csökkentése a (3) bekezdésben megjelölt tárolórész névleges tárolókapacitásának a teljes névleges tárolókapacitáshoz viszonyított arányának megfelelően történik.

(6) A degradációs tényező nem lehet 100%-nál nagyobb.

(7) Ha a (2)–(6) bekezdés szerinti degradációs tényező 70%-nál kisebb, akkor bevételkompenzáció nem vehető igénybe a degradációs tényezőt meghatározó mérés hónapjának első napjától azon hónap végéig, amelyben a degradációs tényező bevételkompenzációra irányuló pályázati kiírásnak megfelelő helyreállítása megtörténik.

(8) A támogatott tárolóra vonatkozó, 2. § (3) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség a (7) bekezdéssel érintett hónapokra is fennáll, értékét 100%-os degradációs tényezőt figyelembe véve kell meghatározni.

(9) Az átviteli rendszerirányító a támogatott tároló teljesítőképességét [kW] és tárolókapacitását [kWh] az üzembe helyezéskor, majd azt követően legalább évente egy alkalommal méréssel ellenőrzi. A mérés pontos leírását a villamosenergia-ellátási szabályzatok tartalmazzák.

(10) Saját költségére a (9) bekezdés szerinti mérést soron kívül a bevételkompenzációra jogosult is kezdeményezheti.

3. A referencia nettó bevétel kiszámításának módja

4. § (1) A villamosenergia-tárolók referencia nettó bevétele az adott hónapra vonatkozó következő tételek előjelhelyes összegeként számítandó ki:

a) az 5. § szerinti, felszabályozási kapacitás lekötéséből származó bevétel,

b) a 6. § szerinti, leszabályozási kapacitás lekötéséből származó bevétel,

c) az 1. melléklet szerinti nagykereskedelmi referencia nettó bevétel és

d) a töltés 7. § szerinti állandó költsége.

(2) A bevételeket pozitív, a költségeket negatív előjellel kell figyelembe venni.

5. § (1) A felszabályozási kapacitás lekötéséből származó bevétel a felszabályozási kapacitás lekötéséből az adott hónap egyes napjain származó bevételek összege.

(2) A felszabályozási kapacitás lekötéséből az adott napon származó bevétel a következő tényezők szorzata:

a) a felszabályozásra lekötött, (4) bekezdés szerinti napi tárolókapacitás,

b) a (16) bekezdés szerinti átlagos aFRR felszabályozási kapacitásdíj.

(3) A felszabályozási kapacitás lekötéséből az adott napon származó bevételt csökkenteni kell a felszabályozási kapacitás értékesítését közvetlenül terhelő adóval.

(4) A felszabályozásra lekötött napi tárolókapacitás a következő tényezők szorzata:

a) a felszabályozásra leköthető, (5) bekezdés szerinti órás teljesítőképesség,

b) a (10) bekezdés szerinti felszabályozási faktor,

c) a (13) bekezdés szerinti felszabályozási lekötési sikerfaktor,

d) a (15) bekezdés szerinti felszabályozási komplementer korrekciós faktor,

e) a (17) bekezdés szerinti jelenléti faktor.

(5) A felszabályozásra leköthető órás teljesítőképesség [kW] mértéke akkora, amit a (6) bekezdés szerinti, ciklusonként kiadható energiából két órán át még éppen folyamatosan biztosítani tud a támogatott tároló, de nem lehet nagyobb a pályázott névleges teljesítőképesség 3. § (2)–(6) bekezdése szerinti degradációs tényezővel korrigált értékénél.

(6) A ciklusonként kiadható energia a következő tényezők szorzata:

a) a pályázott névleges tárolókapacitás,

b) a 3. § (2)–(6) bekezdése szerinti degradációs tényező,

c) a (7) bekezdés szerinti kisütési tartomány,

d) a (8) bekezdés szerinti kisütési hatásfok és

e) a (9) bekezdés szerinti rendelkezésre állási faktor.

(7) A kisütési tartomány értéke 80%.

(8) A kisütési hatásfok értéke 90%.

(9) A rendelkezésre állási faktor értéke 95%.

(10) A felszabályozási faktor értéke 50%.

(11) Az elemi felszabályozási lekötési sikerfaktor értéke az órás vagy rövidebb időszakra vonatkozó felszabályozási termékként az adott aFRR kapacitástenderen lekötött mennyiség és az adott aFRR kapacitástendereken órás vagy rövidebb időszakra vonatkozó felszabályozási termékként a felszabályozási határárnál olcsóbban felajánlott mennyiség hányadosa, de értéke legfeljebb 100%. Ha az adott aFRR kapacitástenderen a felszabályozási határárnál olcsóbban felajánlott mennyiség nulla, és

a) a lekötött mennyiség nem nulla, akkor az elemi felszabályozási lekötési sikerfaktor értéke 100%,

b) a lekötött mennyiség is nulla, akkor az elemi felszabályozási lekötési sikerfaktor értéke 0%.

(12) Az aFRR és más típusú termékek közös beszerzésére vonatkozó kapacitástender esetén a más típusú termékekre vonatkozó ajánlatok az adott tenderen a más típusú termékből maximálisan leköthető mennyiség és az adott tenderen beszerzendő teljes mennyiség arányával korrigálva kerülnek figyelembevételre az elemi felszabályozási lekötési sikerfaktor (11) bekezdés szerinti meghatározásánál.

(13) A felszabályozási lekötési sikerfaktor az adott napra vonatkozó elemi felszabályozási sikerfaktorok adott kapacitástenderen lekötött mennyiségekkel súlyozott átlaga. Az adott napi érték kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni a HUPX szervezett villamosenergia-piac (a továbbiakban: HUPX) másnapi piacán az adott nap négy legdrágább és négy legolcsóbb villamosenergia-átlagárral jellemzett óráját.

(14) A felszabályozási határár értéke 10 000 Ft/MW/h.

(15) A felszabályozási komplementer korrekciós faktor értéke az adott napra azon órák arányával egyezik meg, amelyekben a támogatott tároló közcélú villamosenergia-hálózatba való betáplálása az adott napon engedélyezett.

(16) Az átlagos aFRR felszabályozási kapacitásdíj az adott napra órás vagy rövidebb időszakra vonatkozó termékként a kapacitástendereken (beleértve a más típusú termékekkel közös beszerzésre irányuló tendereket) beszerzett aFRR felszabályozási kapacitásokra kialakuló árak lekötött mennyiségekkel súlyozott átlaga. Az adott napi érték kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni a HUPX másnapi piacán az adott nap négy legdrágább és négy legolcsóbb villamosenergia-átlagárral jellemzett óráját.

(17) Ha a napon belüli tenderek kapuzárási időpontja kevesebb mint 1 órával a teljesítési időszak előtt van, és az adott napra beszerzendő órás vagy rövidebb aFRR kapacitástermékek napon belüli tendereken való beszerzésének aránya

a) legalább 10%, de kisebb, mint 20%, akkor a jelenléti faktor értéke 12 óra,

b) legalább 20%, de kisebb, mint 30%, akkor a jelenléti faktor értéke 14 óra,

c) legalább 30%, de kisebb, mint 40%, akkor a jelenléti faktor értéke 16 óra,

d) legalább 40%, de kisebb, mint 50%, akkor a jelenléti faktor értéke 18 óra,

e) legalább 50%, akkor a jelenléti faktor értéke 20 óra.

Egyéb esetben a jelenléti faktor értéke 10 óra.

6. § (1) A leszabályozási kapacitás lekötéséből származó bevétel a leszabályozási kapacitás lekötéséből az adott hónap egyes napjain származó bevételek összege.

(2) A leszabályozási kapacitás lekötéséből az adott napon származó bevétel a következő tényezők szorzata:

a) a leszabályozásra lekötött, (4) bekezdés szerinti napi tárolókapacitás és

b) a (14) bekezdés szerinti átlagos aFRR leszabályozási kapacitásdíj.

(3) A leszabályozási kapacitás lekötéséből az adott napon származó bevételt csökkenteni kell a leszabályozási kapacitás értékesítését közvetlenül terhelő adóval.

(4) A leszabályozásra lekötött napi tárolókapacitás a következő tényezők szorzata:

a) a leszabályozásra leköthető, (5) bekezdés szerinti teljesítőképesség,

b) a (8) bekezdés szerinti leszabályozási faktor,

c) a (11) bekezdés szerinti leszabályozási lekötési sikerfaktor,

d) a (13) bekezdés szerinti leszabályozási komplementer korrekciós faktor és

e) az 5. § (17) bekezdése szerinti jelenléti faktor.

(5) A leszabályozásra leköthető teljesítőképesség [kW] akkora, mint amit a támogatott tároló a (6) bekezdés szerinti, ciklusonként vételezhető energiából két órán át még éppen folyamatosan biztosítani tud, de nem lehet nagyobb a pályázott névleges teljesítőképesség 3. § (2)–(6) bekezdése szerinti degradációs tényezővel korrigált értékénél.

(6) A ciklusonként vételezhető energia a következő tényezők szorzata:

a) a pályázott névleges tárolókapacitás,

b) a 3. § (2)–(6) bekezdése szerinti degradációs tényező,

c) az 5. § (7) bekezdése szerinti kisütési tartomány,

d) a (7) bekezdés szerinti töltési hatásfok reciproka és

e) az 5. § (9) bekezdése szerinti rendelkezésre állási faktor.

(7) A töltési hatásfok értéke 90%.

(8) A leszabályozási faktor értéke 50%.

(9) Az elemi leszabályozási lekötési sikerfaktor értéke az órás vagy rövidebb időszakra vonatkozó leszabályozási termékként az adott aFRR kapacitástenderen lekötött mennyiség és az adott aFRR kapacitástendereken órás vagy rövidebb időszakra vonatkozó leszabályozási termékként a leszabályozási határárnál olcsóbban felajánlott mennyiség hányadosa, de értéke legfeljebb 100%. Ha az adott aFRR kapacitástenderen a leszabályozási határárnál olcsóbban felajánlott mennyiség nulla, és

a) a lekötött mennyiség nem nulla, akkor az elemi leszabályozási lekötési sikerfaktor értéke 100%,

b) a lekötött mennyiség is nulla, akkor az elemi leszabályozási lekötési sikerfaktor értéke 0%.

(10) Az aFRR és más típusú termékek közös beszerzésére vonatkozó kapacitástender esetén a más típusú termékekre vonatkozó ajánlatok az adott tenderen a más típusú termékből maximálisan leköthető mennyiség és az adott tenderen beszerzendő teljes mennyiség arányával korrigálva kerülnek figyelembevételre az elemi leszabályozási lekötési sikerfaktor (9) bekezdés szerinti meghatározásánál.

(11) A leszabályozási lekötési sikerfaktor az adott napra vonatkozó elemi leszabályozási sikerfaktorok adott kapacitástenderen lekötött mennyiségekkel súlyozott átlaga. Az adott napi érték kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni a HUPX másnapi piacán az adott nap négy legdrágább és négy legolcsóbb villamosenergia-átlagárral jellemzett óráját.

(12) A leszabályozási határár értéke 10 000 Ft/MW/h.

(13) A leszabályozási komplementer korrekciós faktor az 5. § (15) bekezdése szerinti felszabályozási komplementer korrekciós faktornál 1/12-del nagyobb, de értéke legfeljebb 100%.

(14) Az átlagos aFRR leszabályozási kapacitásdíj az adott napra órás vagy rövidebb időszakra vonatkozó termékként a kapacitástendereken (beleértve a más típusú termékekkel közös beszerzésre irányuló tendereket) beszerzett aFRR leszabályozási kapacitásokra kialakuló árak lekötött mennyiségekkel súlyozott átlaga. Az adott napi érték kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni a HUPX másnapi piacán az adott nap négy legdrágább és négy legolcsóbb villamosenergia-átlagárral jellemzett óráját.

7. § A villamosenergia-tároló feltöltésének állandó költsége – az adott támogatott tároló tényleges csatlakozási feszültségszintjétől függetlenül – a következő tényezők összege:

a) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) rendszerhasználati díjakat megállapító határozata alapján a középfeszültségű csatlakozás esetén fizetendő elosztói teljesítménydíj és a pályázott névleges teljesítőképesség szorzatának adott hónapra időarányosan eső része és

b) a Hivatal rendszerhasználati díjakat megállapító határozata alapján a középfeszültségű csatlakozás esetén fizetendő elosztói alapdíj adott hónapra eső időarányos része.

8. § A Hivatal a bevételkompenzációra és a referencia nettó bevételre vonatkozó, szerkeszthető számítási modellt tesz közzé honlapján e rendelet hatálybalépését követően, amelyet a referencia nettó bevétel Hivatal általi, 9. § szerinti felülvizsgálatait követően szükség szerint aktualizál.

4. A referencia nettó bevétel felülvizsgálata

9. § (1) A referencia nettó bevétel kiszámításának módját a Hivatal legalább kétévente felülvizsgálja.

(2) A referencia nettó bevétel tárgyévre vonatkozó kiszámítási módját a Hivatal a tárgyévet megelőző évben felülvizsgálja, ha a bevételkompenzációra jogosultak által megküldött tényadatok alapján a támogatott tárolók éves szinten összesített nettó bevétele legalább 20%-kal eltér a referencia nettó bevétel éves szintre összesített értékétől.

(3) Ha a bevételkompenzációra jogosultak legalább 50%-a vagy a támogatott tárolók összesített pályázott névleges teljesítőképességének legalább 50%-ával rendelkező bevételkompenzációra jogosultak legkésőbb a tárgyévet megelőző év októberének 1. napjáig együttesen kérik, akkor a referencia nettó bevétel tárgyévre vonatkozó kiszámítási módját a Hivatal felülvizsgálja.

(4) A felülvizsgálatok során a Hivatal a támogatott tárolókat az általuk elért nettó bevétel egységnyi pályázott névleges teljesítőképességre vetített értéke alapján rangsorolja, és azokat a támogatott tárolókat veszi figyelembe, amelyek legalább a medián értékét elérik.

(5) A felülvizsgálatok lezárását megelőzően a Hivatal előzetes véleményezési lehetőséget biztosít a bevételkompenzációra jogosultak részére a felülvizsgálat tervezett eredményéről.

5. A bevételkompenzációra jogosult adatszolgáltatási kötelezettsége

10. § (1) Az átviteli rendszerirányítóval kötött, bevételkompenzációra vonatkozó szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül a bevételkompenzációra jogosult a Hivatal honlapján közzétett módon megküldi a Hivatalnak

a) a költségek és bevételek támogatott tárolóra történő allokálásának módszertanát,

b) aggregátorral kötött szerződés esetén a szerződés másolatát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumok módosítása esetén a bevételkompenzációra jogosult 10 munkanapon belül megküldi a Hivatalnak a módosított dokumentumokat.

6. A bevételkompenzáció alkalmazásának feltételei és elszámolása

11. § (1) A bevételkompenzációs támogatás igénybevételéhez a bevételkompenzációra jogosult az átviteli rendszerirányító üzletszabályzata szerinti szerződést köt az átviteli rendszerirányítóval. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendet a kereskedelmi szabályzat és az átviteli rendszerirányító üzletszabályzata határozza meg.

(2) A megkötött szerződés a támogatott tároló aFRR akkreditációjának megszerzését követő hónap első napjával, de legkorábban 2026. január 1-jével válik hatályossá.

(3) A bevételkompenzációs támogatás bevételkompenzációra jogosult részére történő kifizetésére az átviteli rendszerirányító az (1) bekezdés szerinti szerződés alapján köteles.

(4) Nem fizethető bevételkompenzáció a támogatott tárolóhoz kapcsolódóan azokra a hónapokra, amikor a támogatott tároló aFRR akkreditációja nem volt folyamatosan biztosítva. A támogatott tárolóra vonatkozó, 2. § (3) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség ezekre a hónapokra is fennáll.

(5) A bevételkompenzációs támogatási jogosultság az (1) bekezdés szerinti szerződés hatálybalépésétől számított 120 hónap elteltével megszűnik.

(6) A referencia nettó bevétel és a bevételkompenzáció tárgyhavi értékét az átviteli rendszerirányító Ft-ban határozza meg, és a tárgyhónapot követő hónap 7. munkanapjáig a bevételkompenzációra jogosult részére támogatott tárolónkénti bontásban elérhetővé teszi.

12. § (1) A fizetéseket az átviteli rendszerirányító és a bevételkompenzációra jogosult viszonylatában a 2. § (2) bekezdése szerinti bevételkompenzációs támogatás vagy a 2. § (3) bekezdése szerinti bevételkompenzációs túltámogatás vonatkozásában a bevételkompenzációra jogosultnak a támogatási jogosultságot megállapító szervezettel kötött támogatási szerződése, valamint az e rendelet szerinti kalkuláción alapuló számviteli bizonylat, továbbá az ellenőrzések eredményén alapuló módosító számviteli bizonylat, a 14. § (2) bekezdése szerinti bevételkompenzáció feletti kompenzáció tekintetében számviteli bizonylat alapján kell teljesíteni.

(2) A jogosult a számviteli bizonylatát a kötelezett részére – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – úgy nyújtja be, hogy azt a kötelezett a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább huszonegy munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(3) Az átviteli rendszerirányító a bevételkompenzációs túltámogatásról szóló eredeti számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy nyújtja be, hogy azt a kötelezett a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább tizenkettő munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(4) A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számviteli bizonylatra vonatkozó kifogást a számviteli bizonylat kézhezvételétől számított húsz, a bevételkompenzációs túltámogatás esetén tizenegy munkanapon belül kell a jogosulttal közölni. A helytelen elszámolási adatokkal összefüggő kifogásokat legkésőbb a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőig lehet az átviteli rendszerirányító részére benyújtani. A számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetében a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

(5) A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a másik fél részére.

(6) A 2. § (2) bekezdése szerinti pozitív érték esetén a bevételkompenzációra jogosult havonta egy számviteli bizonylatot (a továbbiakban: havi számviteli bizonylat) állít ki az átviteli rendszerirányító részére. Ha az ellenőrzés eredményeként szükségessé válik, a bevételkompenzációra jogosult módosító számviteli bizonylatot állít ki az ellenőrzés eredményének kézhezvételét követő tizenöt napon belül. A bevételkompenzációra jogosult külön számviteli bizonylatot állít ki a 14. § (2) bekezdése szerinti bevételkompenzáció feletti kompenzációról a Hivatal határozatának kézhezvételét követő 3 hónapban, a (8) bekezdés szerinti számviteli bizonylattal egy időben az átviteli rendszerirányító részére.

(7) A havi számviteli bizonylat a 2. § (2) bekezdése szerint meghatározott bevételkompenzációs támogatás havi összegét tartalmazza.

(8) A havi számviteli bizonylatot a bevételkompenzációra jogosult a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától állítja ki az átviteli rendszerirányító részére.

(9) A bevételkompenzációra jogosult a havi számviteli bizonylatot telephelyenként, a telephelyen belül villamosenergia-tárolónként megbontva állítja ki.

(10) Az átviteli rendszerirányító havonta, a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától a 2. § (3) bekezdésében hivatkozott negatív érték esetén számviteli bizonylatot állít ki a bevételkompenzációra jogosult részére a bevételkompenzációs túltámogatásról. Ha az ellenőrzés eredményeként szükségessé válik, úgy az átviteli rendszerirányító módosító számviteli bizonylatot állít ki a bevételkompenzációra jogosult részére az ellenőrzés eredményének kézhezvételét követő tizenöt napon belül.

(11) Ha a (10) bekezdés szerinti számviteli bizonylat vonatkozásában a bevételkompenzációra jogosult az esedékesség napjáig az ellenértéket nem fizeti meg, az átviteli rendszerirányító a nem vitatott ellenértéket és az (5) bekezdés szerinti – a számviteli bizonylat esedékességének napjától a beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott – késedelmi kamatot a (7) bekezdés szerinti számviteli bizonylat értékébe beszámíthatja.

(12) A (7) és (10) bekezdés szerinti számviteli bizonylaton szereplő összeget a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási adatok alapján kell kiszámítani, mely a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőt követően korrigálandó.

7. Záró és átmeneti rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

14. § (1) A 9. § (1) bekezdése szerinti felülvizsgálatra első alkalommal a 2028. évre vonatkozóan kerül sor.

(2) Ha a 9. § (3) bekezdése szerinti, legkésőbb 2028. október 1-jéig kezdeményezett felülvizsgálatot lezáró határozatában a Hivatal a támogatott tárolókra nézve általánosságban megállapítja, hogy a 2026. vagy 2027. évi referencia nettó bevétel kiszámítása során figyelembe vett valamely paraméter vagy feltételezés a támogatott tárolókat elvárható gondossággal üzemeltetve, megfelelő ajánlatadási stratégia ellenére sem volt teljesíthető, akkor az ezekből fakadó – de más paraméterek vagy feltételezések tényadatoktól való eltérésének esetleges csökkentő hatását is figyelembe vevő –, 2026–2027. évekre vonatkozó veszteség 90%-át bevételkompenzáció feletti kompenzációként kell kifizetni a bevételkompenzációra jogosultaknak a felülvizsgálat lezárásáról szóló határozat meghozatalát követően, 3 egyenlő részletben.

1. melléklet a 17/2023. (XI. 21.) MEKH rendelethez

A villamosenergia-tárolók nagykereskedelmi referencia nettó bevétele

1. A villamosenergia-tárolók nagykereskedelmi referencia nettó bevétele az adott hónap egyes napjaira vonatkozó nagykereskedelmi referencia nettó bevételek összege.

2. Az adott napra vonatkozó nagykereskedelmi referencia nettó bevétel kiszámításának módja:

(ÉÁ – VK) * ÁF * M, ahol

ÉÁ: az értékesítési ár, ami a HUPX másnapi piacán az adott napra kialakuló négy legmagasabb villamosenergia-átlagárral jellemzett óra átlagára [EUR/MWh],

VK: a 3. pont szerinti változó költség [EUR/MWh],

ÁF: az MNB adott napra közzétett középárfolyama, ennek hiányában az MNB adott napot megelőzően utoljára közétett középárfolyama [HUF/EUR],

M: az 5. pont szerinti értékesített villamosenergia-mennyiség [MWh].

3. A változó költség kiszámításának módja:

VK = (RHD * 1000 / ÁF + VÁ) / (TH * KH), ahol

RHD: a 4. pont szerinti rendszerhasználati díj [Ft/kWh],

ÁF: az MNB adott napra közzétett középárfolyama, ennek hiányában az MNB adott napot megelőzően utoljára közétett középárfolyama [HUF/EUR],

VÁ: a nagykereskedelmi vásárlási ár, ami a HUPX másnapi piacán az adott napra kialakuló négy legalacsonyabb villamosenergia-átlagárral jellemzett óra átlagára [EUR/MWh],

TH: a 6. § (7) bekezdése szerinti töltési hatásfok,

KH: az 5. § (8) bekezdése szerinti kisütési hatásfok.

4. A rendszerhasználati díj az alábbi tételek összege:

a) a Hivatal rendszerhasználati díjakat megállapító határozata alapján a középfeszültségű csatlakozás esetén fizetendő,

i. tárgyévre vonatkozó átviteli díj [Ft/kWh],

ii. tárgyévre vonatkozó elosztói forgalmi díj [Ft/kWh],

b) a VET 147. § (1) bekezdése szerinti, tárgyhónapra vonatkozó pénzeszközök,

c) a VET 13/A. §-a szerinti, tárgyhavi pénzeszközök,

d) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról szóló 382/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet szerinti, tárgyhónapot megelőző havi pénzeszköz.

5. Az értékesített mennyiség az 5. § (6) bekezdése szerinti ciklusonként kiadható energia MWh-ban mért értékével egyenlő, ha a 2. pont szerinti értékesítési ár nagyobb, mint a 3. pont szerinti változó költség, egyébként értéke nulla.