A jogszabály mai napon ( 2024.03.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott közvetlen támogatások igénybevételéhez kapcsolódó aktív mezőgazdasági termelői minőség követelményeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) FELIR: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/A. §-a szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer;

b) közvetlen támogatás:

ba) a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás,

bb) a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás,

bc) a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott kiegészítő jövedelemtámogatás,

bd) a termeléstől függő jövedelemtámogatás, valamint

be) az agro-ökológiai program keretében nyújtott jövedelemtámogatás;

c) mezőgazdasághoz köthető egyéb szervezet: az a jogi személyiséggel rendelkező, nem gazdasági haszonszerzés céljából létrehozott szervezet, amelynek a létesítő okiratában a mezőgazdasági tevékenység, a mezőgazdasággal kapcsolatos ismeretterjesztés, illetve a mezőgazdasággal kapcsolatos tudományos tevékenység szerepel.

2. § Közvetlen támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely aktív mezőgazdasági termelőnek minősül.

3. § (1) A természetes személy mezőgazdasági termelő aktív mezőgazdasági termelőnek minősül.

(2) Aktív mezőgazdasági termelőnek kell tekinteni azon jogi személyt, amely az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet (a továbbiakban: Egységes kérelem rendelet) 2. § (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti kérelmet nyújt be, és

a) az alapján legalább 10 hektár - az Egységes kérelem rendelet 1. § 70. pontja szerinti - támogatható területtel rendelkezik, vagy

b) a FELIR-ben az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 1-5., 14., 37., 39. és 46. pontja szerinti, FELIR azonosító köteles tevékenysége aktív státuszban van nyilvántartva.

(3) Aktív mezőgazdasági termelőnek minősül

a) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személy,

b) a helyi önkormányzat,

c) a köznevelési intézmény, szakképző intézmény, felsőoktatási intézmény, felnőttképző intézmény,

d) a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 3. alcíme szerinti szociális szövetkezet, valamint

e) a mezőgazdasághoz köthető egyéb szervezet,

amely az Egységes kérelem rendelet 2. § (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti kérelmet nyújt be.

(4) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti mezőgazdasági termelő aktív mezőgazdasági termelői minősége tekintetében kétség merül fel, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a mezőgazdasági tevékenység végzését hivatalból indított eljárás keretében ellenőrzi.

(5) A (4) bekezdés szerinti ellenőrzés során a Kincstár vizsgálja

a) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. §-a szerinti felügyeleti díj bevallásban szereplő elkülönített, mezőgazdasági tevékenységből adódó bevételt,

b) állattenyésztő esetében a tenyészetkód aktív státuszát, valamint

c) növénytermesztő esetében a gazdálkodási napló vezetését.

(6) Ha jogi személy esetében a (2)-(5) bekezdés szerinti feltételek teljesülése nem állapítható meg, akkor az aktív mezőgazdasági termelői minőség a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben az egységes kérelem benyújtásának évét megelőző év tekintetében megállapított éves minimálbér adókedvezmények nélkül számított nettó összegének felét meghaladó, az egységes kérelem benyújtását megelőző évi mezőgazdasági árbevétellel is igazolható.

(7) A (6) bekezdés szerinti mezőgazdasági árbevételt a Kincstár erre irányuló felszólítása esetén a jogi személy köteles - az annak alátámasztására a Kincstár honlapján közzétett közleményben meghatározott dokumentumok csatolásával - igazolni.

4. § (1) A közvetlen támogatást igénylő mezőgazdasági termelő tekintetében az aktív mezőgazdasági termelői minőséget megalapozó valamennyi tényt és adatot a Kincstár adminisztratív ellenőrzés keretében ellenőrzi.

(2) A Kincstár a 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti mezőgazdasági termelő aktív mezőgazdasági termelői minőségét - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjára vonatkozóan, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól kapott adatok alapján ellenőrzi.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (5) bekezdésének, valamint 18. cikk (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.