A jogszabály mai napon ( 2024.03.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/2023. (X. 5.) ÉKM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2023. évi mértékéről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építőipari rezsióradíj 2023. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 5856 forint/óra.

2. § A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

5. § E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

6. § * 

1. melléklet a 18/2023. (X. 5.) ÉKM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

A B

1.

Megnevezés
A vállalkozások
2022. évi tényadataiból
egy munkaórára számított
érték, Ft/óra
2. Alapbér [2023. évben havi 296 400 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és
174 munkaórával számolva]
1 704
3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 550
4. Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 13%
293
5. Szállásköltség 29
6. Csoportos személyszállítás 387
7. Védőruha, védőfelszerelés 18
8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 74
9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 93
10. Munkavédelmi költség 29
11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 1 319
12. Rezsianyag, munkahelyi energia költség 76
13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége 17
14. Szerszámhasználat 25
15. Értékcsökkenési leírás 74
16. Nyomtatvány, írószer 3
17. Postaköltség 3
18. Telefonköltség 6
19. Bankköltség 21
20. Egyéb szolgáltatás:
– minőségbiztosítás, környezetvédelem

3
21. Kötelező adó, járulék:
– iparűzési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%

81
1
22. Biztosítások 15
23. 2–22. sor Összesen 4 821
24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 87,40%
25. Improduktív órák költsége
[23. sor összesen x (1,00 – 0,874)]
607
26. Veszteségidő aránya 6,50%
27. Veszteségidő költsége
(23. sor összesen x 0,065)
313
28. Elvárt eredmény 2,00%
29. Elvárt eredmény értéke
(23.+25.+27. sor összesen x 0,02)
115
30. Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor 5 856