A jogszabály mai napon ( 2024.07.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/2023. (IV. 19.) AM rendelet

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. egységes kérelem első alkalommal történő benyújtása: az a naptári év, amelyben a fiatal mezőgazdasági termelői támogatást igénylő természetes személy első alkalommal adott be egységes területalapú támogatás vagy fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás igénylésére irányuló egységes kérelmet, és amelyet nem vont vissza, vagy amely esetében a Magyar Államkincstár hivatalból nem szüntette meg az eljárást;

2. fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás: az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló AM rendelet alapján megállapított támogatás;

3. fiatal mezőgazdasági termelő: olyan – az alapszintű-jövedelemtámogatásnak az egységes kérelem keretében történő első benyújtásának napján –

a) 18. életévét betöltött, de 40. életévénél nem idősebb természetes személy, vagy

b) egy vagy több, az a) alpont szerinti személy tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy,

aki vagy amely mezőgazdasági üzem vezetőjeként először hoz létre mezőgazdasági üzemet, és aki vagy amely mezőgazdasági tevékenységét az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakának utolsó napját követően kezdte meg;

4. szavazati jogok többsége: a 3. pont b) alpontja szerinti jogi személyben a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzését biztosító szavazatok összessége, amelybe beleszámít

a) a fiatal mezőgazdasági termelő saját szavazata,

b) az a) alpont szerinti szavazaton kívül

ba) szövetkezetnek nem minősülő jogi személyben szintén vezető tisztségviselőnek minősülő, a fiatal mezőgazdasági termelőnél egyenként több szavazattal nem rendelkező, önállóan közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes személy vagy személyek szavazata vagy

bb) szövetkezet esetében a szintén vezető tisztségviselőnek minősülő, mezőgazdasági termeléssel összefüggő személyes közreműködést végző tagok szavazata, valamint

c) azon természetes személy szavazata, aki a jogi személyben szintén vezető tisztségviselőnek minősül, a fiatal mezőgazdasági termelőnél nem rendelkezik több szavazattal, és közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősülő más jogi személyben vagy személyekben maga is tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol;

5. tényleges és hosszú távú ellenőrzés: a jogi személyben vezető tisztségviselőnek minősülő fiatal mezőgazdasági termelő olyan irányítási, valamint a haszon és a pénzügyi kockázatok tekintetében történő döntés meghozatalára vonatkozó jogköre, amelyet a szavazati jogok többsége biztosít számára.

2. § (1) A fiatal mezőgazdasági termelői támogatás (a továbbiakban: támogatás) évente, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egységes kérelem benyújtásával igényelhető.

(2) A támogatást igénybe veheti az a mezőgazdasági termelő is, aki

a) a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatásban részesült,

b) megfelel a (4) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti feltételeknek, és

c) jogi személy esetében a tényleges és hosszú távú ellenőrzés az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján fennáll.

(3) A (2) bekezdés szerinti mezőgazdasági termelő esetében az 1. § 3. pont a) alpontja szerinti alsó korhatárt nem kell alkalmazni.

(4) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénylő

a) az e rendelet szerinti kérelem első alkalommal történő benyújtásakor

aa) nyilatkozzon arról, hogy első alkalommal nyújt be egységes kérelmet, vagy jogi személy esetén arról, hogy a jogi személy tényleges és hosszú távú ellenőrzését ellátó természetes személy semmilyen gazdálkodási formában nem nyújtott be egységes kérelmet,

ab) nyilatkozzon a saját kockázatra folytatott tényleges mezőgazdasági tevékenység megkezdésének időpontjáról, amely nem lehet korábbi, mint a legalább korlátozottan cselekvőképessé válásának napja,

ac) *  rendelkezzen az 1. melléklet szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, külföldön szerzett végzettség esetén a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert vagy honosított, az 1. melléklet szerinti szakképesítéssel vagy végzettséggel, vagy igazoljon legalább az (5) bekezdés szerinti, a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatási, szerződéses vagy őstermelők családi gazdaságban vagy családi gazdaságban tagi jogviszonyt (a továbbiakban: gyakorlati tevékenység), továbbá

b) az egységes kérelemben nyilatkozzon

ba) arról, hogy milyen gazdálkodási formában folytatja a mezőgazdasági tevékenységét, és

bb) jogi személyként történő igénylés esetén arról, hogy az igénylő a mezőgazdasági üzem vezetője, és ezen tevékenysége során tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol.

(5) Gyakorlati tevékenység esetében a kérelem beadási időszak első napjához viszonyítva visszamenőleg számítva összesen – egybefüggően vagy több részletben, akár megszakításokkal – 730 foglalkoztatásban, teljes munkaidőben töltött napot vagy azzal legalább megegyező foglalkoztatásban töltött időt kell igazolni.

(6) A teljes munkaidőtől eltérő foglalkoztatás esetében a foglalkoztatásban töltött időtartamot teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra kell átszámítani.

(7) A (2) bekezdés szerinti támogatásigényléskor gyakorlati tevékenységnek fogadható el a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján megítélt támogatás úgy, hogy minden egyes, a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján jóváhagyott támogatási kérelem 365 foglalkoztatásban töltött napnak számít.

(8) Egyszerűsített foglalkoztatás keretében szerzett szakmai gyakorlat esetében minden foglalkoztatásban töltött nap – függetlenül a napi óraszámtól – 1 napnak számít.

(9) Gyakorlati tevékenység e rendelet szerinti támogatás vonatkozásában akkor ismerhető el, ha arról a támogatást igénylő számára a foglalkoztatója, megbízója vagy az őstermelők családi gazdaságának képviselője igazolást (a továbbiakban: igazolás) állít ki, amelyet az egységes kérelemhez csatolni kell. Az igazolás tartalmazza

a) az igazolást kiállító nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, adószámát vagy adóazonosító jelét, cégszerű aláírását,

b) a mezőgazdasági őstermelő élelmiszerláncról és hatósági ellenőrzésről szóló törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer azonosító számát és tevékenységazonosítóját és

c) az igénylő nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, társadalombiztosítási azonosító jelét, munkakörét, a munkavégzés kezdeti és szükség szerint végső napját, a napi munkaórák számát, továbbá a munkavégzés helyét.

(10) Az igazolás akkor fogadható el, ha a kiállító az igazolt időszak teljes időtartamára vonatkozóan olyan

a) gazdasági társaságnak minősül, amelynek az igazolást kiállító Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerinti tevékenysége a 2. mellékletben, vagy

b) egyéni vállalkozónak vagy őstermelőnek minősül, amelynek az igazolást kiállító Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti tevékenysége a 3. mellékletben

felsoroltak közé tartozik.

(11) A (4) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti feltételt igazoló vonatkozó dokumentumot csak a támogatás iránti első alkalommal való benyújtásnak évében szükséges mellékelni. A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ezen dokumentumot más támogatási eljárások és támogatási felhívások elbírálása során is figyelembe veheti.

(11a) *  Ha a támogatást igénylő olyan szakmai végzettséget igazoló okiratot mellékel a támogatási kérelemhez, amely nem szerepel az 1. melléklet szerinti végzettségek között, akkor az 1. melléklet szerinti valamely végzettséggel való egyenértékűségről a Nemzeti Irányító Hatóság a Kincstár megkeresésére állásfoglalást ad ki, amelynek figyelembevételével hozza meg a Kincstár a támogatási döntést.

(12) A Kincstár a (9) bekezdés szerinti igazolás adattartalmának az ellenőrzése során jogosult megkeresni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt.

3. § (1) A támogatás igénybevételére jogosult az a támogatást igénylő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy is, amely felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy a támogatás feltételeinek egyébként megfelel.

(2) Ha a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatást az igénylő mint természetes személy és olyan jogi személy vagy több olyan jogi személy is igényli, amely vagy amelyek felett az igénylő a tényleges és hosszú távú ellenőrzést egyedül vagy az 1. § 4. pont b) és c) alpontja szerinti szavazatok figyelembevételével más mezőgazdasági termelővel együtt gyakorolja, a támogatás igénybevételére az jogosult, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét – a 6. § (1) bekezdése alapján – korábban kezdte meg.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti támogatást igénylők ugyanazon évben kezdték meg a mezőgazdasági tevékenységüket, a támogatás odaítélése a következő sorrendben történik:

a) a támogatást igénylő mint természetes személy,

b) jogi személy, amely fölött a tényleges és hosszú távú ellenőrzést az igénylő egyedül gyakorolja,

c) a b) ponton kívüli jogi személy esetében az a mezőgazdasági termelő, akit vagy amelyet az igénylő a Kincstár felhívására tett nyilatkozatában megjelöl.

(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat benyújtásának feltétele, hogy a nyilatkozat megtételéig a nyilatkozatban meg nem jelölt összes igénylő visszavonja a támogatás iránti kérelmét.

(5) Az igénylő tényleges és hosszú távú ellenőrzésének a jogi személyben a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás iránti kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján fenn kell állnia.

(6) Ha a támogatási kérelmet jogi személy nyújtja be, akkor az első támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjától a jogi személyben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést az igénylőnek kell gyakorolnia.

(7) Egy igénylő adott évben csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

4. § Jogi személy más jogi személy vagy több jogi személy általi ellenőrzése akkor valósul meg, ha

a) vállalatcsoport esetében a tényleges és hosszú távú ellenőrzési jogokat az uralmi szerződés biztosítja, vagy

b) az ellenőrző jogi személy többségi befolyással bír, és az általa kijelölt vezető tisztségviselői feladatokat ellátó természetes személy maga a fiatal mezőgazdasági termelő.

5. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapnak az Európai Bizottság által meghatározott pénzügyi kerete.

(2) *  A támogatásra vonatkozó 2023. évi támogatási keretösszegeket, valamint a legkisebb és legmagasabb fajlagos támogatási összegeket a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A – közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikke szerinti árfolyamon – forintban kifejezett pénzügyi keretek összege és az előleg maximálisan kifizethető fajlagos összege az e rendelet szerinti támogatáshoz kapcsolódó támogatási összegekről szóló Nemzeti Irányító Hatóság által kiadott közleményben kerül meghatározásra.

(4) A támogatás összege a támogatást igénylő által bejelentett és a tárgyévben az ellenőrzések alapján megállapított, fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatásra jogosult – legfeljebb 300 hektár nagyságú – terület és az igénylők számára biztosított fajlagos támogatási összeg szorzata.

(5) A támogatás e rendelet szerinti kifizetés iránti kérelem benyújtásának első évétől kezdve legfeljebb öt évig nyújtható, amelyet a mezőgazdasági termelő legkésőbb a 2027. évi egységes kérelmében igényelhet.

(6) A 2. § (2) bekezdése szerinti igénylés esetén a támogatás a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott időponttól számított ötéves időtartamra nyújtható.

6. § (1) A mezőgazdasági tevékenység megkezdésének azt a legkorábbi időpontot kell tekinteni, amikor az e rendelet szerinti támogatást igénylő – jogi személy esetében a tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló – fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló bármely jogi személy mezőgazdasági tevékenységét saját kockázatára megkezdte.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység megkezdése dátumának a 2. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti nyilatkozat szerinti dátum vagy az alábbi időpontok közül a legkorábbi minősül:

a) az önálló őstermelői tevékenység nyilvántartásba vételének dátuma, feltéve, hogy az őstermelő mezőgazdasági tevékenységet végez,

b) az az időpont, amikor az egyéni vállalkozóként folytatott tevékenység esetében a 3. melléklet szerinti tevékenységek egyike bejegyzésre került fő- vagy melléktevékenységként,

c) jogi személyek esetében a létesítő okirat elfogadásának időpontja, amely időponttól a tényleges és hosszú távú ellenőrzést az igénylő végzi, és a jogi személy tevékenységei között fő- vagy melléktevékenységként a 2. melléklet szerinti tevékenységek egyike a létesítő okiratba bejegyzésre került,

d) tevékenységét őstermelők családi gazdaságának (a továbbiakban: ŐCSG) tagjaként megkezdő őstermelő esetében

da) az ŐCSG képviselőjévé válás időpontja, feltéve, hogy az ŐCSG az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet 1. § 45. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységet végez, vagy

db) az az időpont, amikor az ŐCSG-ben a cselekvőképes őstermelő személyes közreműködésként, önálló gazdasági döntése alapján az ŐCSG tagjainak közreműködésével olyan mezőgazdasági tevékenység végzését kezdte meg, amelynek részben vagy egészben kockázatait viseli, hasznát élvezi, és így mezőgazdasági üzem vezetőjének tekinthető, vagy

e) ha mezőgazdasági tevékenység végzése tekintetében bármilyen támogatás iránti kérelmet vagy pályázatot nyújtott be a Kincstárhoz, akkor a benyújtás időpontja.

(3) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontja szerinti őstermelő esetében – ellenkező nyilatkozat hiányában – a (2) bekezdés d) pontja szerinti valamely esemény bekövetkezését megelőzően nem tekinthető a mezőgazdasági tevékenység megkezdettnek. A Kincstár a (2) bekezdés d) pontja szerinti valamely esemény bekövetkezését a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal által nyilvántartott, az ŐCSG működésének alapjául szolgáló szerződés, továbbá az igénylő nyilatkozata alapján vizsgálja.

(4) A Kincstár a (2) bekezdés d) pont db) alpontjában foglaltak megállapítására az ŐCSG létrehozásáról szóló szerződés és a gazdálkodás bizonylatainak és egyéb kapcsolódó dokumentumának tartalmi vizsgálatán túl jogosult megkeresni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt. A (2) bekezdés d) pont db) alpontjában foglaltak megállapításához szükséges szempontokról a Nemzeti Irányító Hatóság honlapján közleményt ad ki.

(5) A Kincstár, ha a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetek vizsgálata során szükséges, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 43/B. §-a szerinti bizonyítási eljárást kezdeményez.

(6) Ha a Kincstár a (2) bekezdés szerinti esetekben nem tudja minden kétséget kizáróan megállapítani a mezőgazdasági termelő mezőgazdasági tevékenysége megkezdésének időpontját, akkor a 2. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti nyilatkozatban foglalt időpontot kell a mezőgazdasági tevékenység megkezdésének tekinteni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretében működő integrált igazgatási és kontrollrendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2022. május 31-i (EU) 2022/1173 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. § *  E rendeletnek a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatások felhasználását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2023. (VI. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet] megállapított 2. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontját és (11a) bekezdését a 26/2023. (VI. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 19/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

A fiatal mezőgazdasági termelői támogatás igénybevételéhez szükséges végzettség

A B C D
1 Végzettség (Mezőgazdasági szakirányú képzettség) Megnevezés Szakképesítés azonosító száma A képzés szintje
2 Mezőgazdasági termeléssel Állattartó-telepi gépész 26 2 8299 02 2 2 01 Szakmunkás
3 összefüggő szakképesítés az Országos Képzési Jegyzékről Aranykalászos gazda 20 2 6140 05 9 0 01
4 szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM Biotermesztő 23 2 6112 05 9 0 02
5 rendelet alapján Dísznövény- és zöldségtermesztő 21 2 6129 05 4 0 01
6 Dísznövénykertész 21 2 6116 05 3 0 01
7 Dísznövénytermesztő szaktechnikus 21 5 3124 16 6 2 01 Szaktechnikus
8 Erdészeti gépésztechnikus 26 5 3117 16 2 0 06 Technikus
9 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) 20 2 6140 05 9 0 04 Szakmunkás
10 Gyümölcstermesztő és
-feldolgozó szaktechnikus
21 5 3124 16 6 2 02 Szaktechnikus
11 Képesített gazda 20 4 6140 05 9 0 06 Technikus
12 Kertész 24 2 6129 05 3 0 04 Szakmunkás
13 Kertész- és növényvédelmi technikus 24 5 3124 16 6 2 03 Technikus
14 Kertészeti gépész 26 2 8293 02 2 2 13 Szakmunkás
15 Meliorációs és parképítő gépkezelő 26 1 8293 04 7 0 01
16 Mezőgazdasági (agrár) vállalkozó 20 2 6140 09 9 0 03
17 Mezőgazdasági gépész 26 2 8293 02 2 2 16
18 Mezőgazdasági gépésztechnikus 26 5 3117 16 2 0 21 Technikus
19 Mezőgazdasági gépjavító 26 2 7433 02 2 2 17 Szakmunkás
20 Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus 26 5 3117 16 2 0 22 Szaktechnikus
21 Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus 26 5 3117 16 2 0 23
22 Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus 26 5 3117 16 2 0 24
23 Mezőgazdasági technikus 20 5 3124 16 6 2 04 Technikus
24 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus 21 5 3124 16 6 2 05
25 Növénytermesztő gépész 26 2 8293 02 2 2 21 Szakmunkás
26 Növényvédelmi és talajerő-
gazdálkodási szaktechnikus
52 5 3125 16 6 2 06 Szaktechnikus
27 Növényvédő és méregraktárkezelő 52 2 6140 05 6 0 02 Szakmunkás
28 Növényvédő és öntöző gépész 26 2 8313 02 2 2 22
29 Szőlész-borász szaktechnikus 21 5 3124 16 6 2 08 Szaktechnikus
30 Szőlő- és gyümölcstermesztő 21 2 6129 05 3 0 07 Szakmunkás
31 Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő) 26 1 8311 04 9 0 12
32 Zöldségtermesztő és
-feldolgozó szaktechnikus
21 5 3124 16 6 2 09 Szaktechnikus
33 Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) 33 6201 01 Szakmunkás
34 Jegyzékről szóló Képesített gazda 51 6201 01 Technikus
35 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő 31 6280 04 Szakmunkás
36 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet alapján Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő 31 6280 05
37 Mezőgazdasági gépjavító 34 5235 02
38 Mezőgazdasági vállalkozó 32 6201 02
39 Növényvédelmi és talajerő- gazdálkodási szaktechnikus 53 6206 01 Szaktechnikus
40 Önjáróbetakarítógép-kezelő 31 6280 08 Szakmunkás
41 Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő) 31 6280 09
42 Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 2/2000. (I. 31.) OM rendelet alapján Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) 33 6201 01
43 Elfogadható szakképesítések Állattartó-telepi gépész 34 6280 01 Szakmunkás
44 az Országos Képzési Aranykalászos gazda 32 6201 01
45 Jegyzékről szóló Biotermesztő 32 6206 01
46 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján Dísznövény- és zöldségtermesztő 31 6207 01
47 Dísznövénykertész 33 6207 01
48 Dísznövénytermesztő szaktechnikus 53 6207 01 Szaktechnikus
49 Dohánykertész 31 6206 03 Szakmunkás
50 Erdészeti gépésztechnikus 52 5452 01 Technikus
51 Gazda I. 51 6201 01 Technikus
52 Gazda II. 33 6201 01 Szakmunkás
53 Gyümölcstermesztő és
-feldolgozó szaktechnikus
53 6207 02 Szaktechnikus
54 Kertész 33 6207 03 Szakmunkás
55 Kertész- és növényvédelmi technikus 52 6207 01 Technikus
56 Kertészeti gépész 34 6280 03 Szakmunkás
57 Mezőgazdasági gépész 33 6280 01
58 Mezőgazdasági gépésztechnikus 52 5452 02 Technikus
59 Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével) 34 6280 049 Szakmunkás
60 Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus 53 5452 01 Szaktechnikus
61 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével) 31 6280 10 Szakmunkás
62 Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus 53 5452 02 Szaktechnikus
63 Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével) 55 6249 01 Felsőfokú szakképesítés
64 Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus 53 5452 03 Szaktechnikus
65 Mezőgazdasági technikus 52 6201 01 Technikus
66 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus 52 6206 01
67 Növénytermesztő gépész 31 6280 07 Szakmunkás
68 Növényvédő és méregraktár-kezelő 31 6206 02
69 Szőlész-borász szaktechnikus 53 6207 03 Szaktechnikus
70 Szőlő- és gyümölcstermesztő 31 6207 02 Szakmunkás
71 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus 53 6207 05 Szaktechnikus
72 Elfogadható szakképesítések Biotermesztő 34 6206 01 Szakmunkás
73 az Országos Képzési Gazda 33 6201 01
74 Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 28/2004. (IX. 30.) OM rendelet alapján Növénytermesztő és növényvédő technológus 55 6206 02 Felsőfokú szakképesítés
75 Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó 31 521 20 0010 31 01 Szakmunkás
76 Jegyzékről és az Országos Aranykalászos gazda 33 621 02 0100 31 01
77 Képzési Jegyzékbe történő Bionövény-termesztő 52 621 01 0100 31 03
78 felvétel és törlés eljárási Dísznövénykertész 33 622 01 1000 00 00
79 rendjéről szóló Dohánykertész 31 622 01 0010 31 01
80 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján Erdőgazdasági gépésztechnikus 54 525 02 0010 54 01 Technikus
81 Gazda 33 621 02 1000 00 00 Szakmunkás
82 Gyümölcstermesztő 31 622 01 0010 31 02
83 Kertész és növényvédelmi technikus 54 621 04 0010 54 01 Technikus
84 Kertészeti gépkezelő 31 521 19 0010 31 03 Szakmunkás
85 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 31 521 01 0010 31 02
86 Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó 31 521 20 0010 31 03
87 Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő 31 521 19 0010 31 05
88 Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő 31 521 19 0010 31 06
89 Mezőgazdasági gépésztechnikus 54 525 02 0010 54 02 Technikus
90 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító 31 521 01 0010 31 03 Szakmunkás
91 Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens 55 621 01 0010 55 05 Felsőfokú szakképesítés
92 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 31 521 19 0010 31 07 Szakmunkás
93 Mezőgazdasági technikus 54 621 02 0010 54 02 Technikus
94 Mezőgazdasági vállalkozó 54 621 02 0100 31 01 Szakmunkás
95 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó 31 521 20 0010 31 04
96 Növénytermesztő 54 621 04 0100 31 01
97 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus 54 621 04 0010 54 02 Technikus
98 Növénytermesztő és növényvédő technológus 55 621 02 0010 55 05 Felsőfokú szakképesítés
99 Növényvédelmi gépkezelő 31 521 19 0010 31 09 Szakmunkás
100 Növényvédő és méregraktárkezelő 54 621 04 0100 31 02
101 Ökogazda 52 621 01 0100 33 01
102 Ökológiai gazdálkodó 55 621 02 0010 55 06 Felsőfokú szakképesítés
103 Önjáró betakarítógép kezelője 31 521 19 0010 31 10 Szakmunkás
104 Szabadföldi dísznövénytermesztő 33 622 01 0100 31 04
105 Szőlőtermesztő 31 622 01 0010 31 03
106 Zöldségtermesztő 31 622 01 0010 31 04
107 Elfogadható szakképesítések Biogazdálkodó 35 621 02 Szakmunkás
108 az Országos Képzési Dísznövénykertész 34 622 01
109 Jegyzékről és az Országos Erdészeti gépésztechnikus 54 521 02 Technikus
110 Képzési Jegyzékbe történő Gazda 34 621 01 Szakmunkás
111 felvétel és törlés eljárási Kertész 34 622 02
112 rendjéről szóló Kertészeti szaktechnikus 55 622 01 Szaktechnikus
113 150/2012. (VII. 6.) Korm. Mezőgazdasági gépész 34 521 08 Szakmunkás
114 rendelet alapján Mezőgazdasági gépésztechnikus 54 521 05 Technikus
115 Mezőgazdasági gépjavító 35 521 02 Szakmunkás
116 Mezőgazdasági technikus 54 621 02 Technikus
117 Növényvédelmi szaktechnikus 55 621 02 Szaktechnikus
118 Szőlész-borász 34 541 06 Szakmunkás
119 Zöldség- és gyümölcstermesztő 35 622 02
120 Aranykalászos gazda 31 621 02
121 Családi gazdálkodó 34 814 01
122 Agrár vállalkozó 51 621 01
123 Erdészeti gépésztechnikus 54 521 002
124 Elfogadható szakképesítések a Dísznövénykertész 1701
125 szakközépiskolákban és a Kertész 1705 Technikus
126 szakmunkásképző iskolákban Szőlő- és gyümölcstermesztő 1705–1
127 oktatható szakokról, illetőleg Zöldségtermesztő 1705–2
128 szakmákról szóló Általános kertész 1707
129 18/1986. (VIII. 26.) MM Mezőgazdasági gépész 1706
130 rendelet alapján Állattartótelepi gépész 1706–1
131 Kertészeti gépész 1706–2 Technikus
132 Növénytermesztő gépész 1706–3
133 Gépszerelő és -karbantartó 313
134 Mezőgazdasági gépszerelő,
-karbantartó
313–4
135 Elfogadható szakképesítések a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet alapján Kertész 1703
136 Növénytermesztő gépész 1704
137 Elfogadható szakképesítések az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet alapján Gépszerelő és karbantartó (mezőgazdasági gépszerelő) 313–4
138 Növényvédelmi (technikus) 31–100
139 Kertész (technikus) 51–0300
140 Növénytermesztő és növényvédelmi (technikus) 51–0400
141 Mezőgazdasági gépész (technikus) 71–0200
142 Elfogadható szakképesítések a Mezőgazdasági gépszerelő 313–4
143 szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM–OM együttes rendelet módosításáról szóló 24/1977. (XII. 28.) MüM–OM együttes rendelet alapján felsőfokú kertészmérnök-
asszisztens
felsőoktatási szakképzés
144 Elfogadható a felsőoktatási szakképzések képzési és felsőfokú mezőgazdasági gépészmérnök-asszisztens
145 kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet, az alap- és felsőfokú élelmiszer-ipari gépészmérnök-asszisztens
146 mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, felsőfokú növénytermesztő mérnökasszisztens
147 valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens
148 egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet alapján informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak alapfokozat (baccalaureus, bachelor;
149 Mezőgazdasági termeléssel összefüggő felsőfokú képzések kertészmérnöki alapképzési szak rövidítve: BSc)
150 mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari gépészmérnöki alapképzési szak
151 mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak
152 mezőgazdasági szakoktató alapképzési szak
153 növénytermesztő mérnöki alapképzési szak
154 agrármérnöki mesterképzési szak
155 díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
156 kertészmérnöki mesterképzési szak
157 mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak
158 növényorvosi mesterképzési szak
159 növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak
160 agrármérnök Főiskola
161 agrármenedzser főiskolai szintű szak
162 agrár-szakoktató főiskolai szintű szak
163 kertészmérnöki vagy kertész üzemmérnöki-főiskolai szintű szak
164 meliorációs mérnöki vagy meliorációs üzemmérnöki vagy öntözéses üzemmérnöki főiskolai szintű szak
165 mezőgazdasági gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépész üzemmérnöki-főiskolai szintű szak
166 mezőgazdasági mérnöki vagy mezőgazdasági üzemmérnöki-
főiskolai szintű szak
167 növénytermesztési mérnöki vagy növénytermesztési üzemmérnöki-főiskolai szintű szak
168 szakoktató (agrár) főiskolai szintű szak
169 vállalkozó menedzser vagy vállalkozó-menedzser mérnök vagy élelmiszer vállalkozó menedzser főiskolai szintű szak
170 agrármérnöki vagy mezőgazdasági agrármérnöki, üzemszervező agrármérnöki vagy vállalatgazdasági agrármérnöki-egyetemi szintű szak Egyetemi
171 gazdasági agrármérnök
172 informatikus agrármérnök
173 kertészmérnöki egyetemi szintű szak
174 mezőgazdasági gépészmérnöki egyetemi szintű szak
175 növényorvosi egyetemi szintű szak
176 agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
177 agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök
178 agrármenedzsment
179 gyümölcstermesztési (integrált termesztési) szak
180 gyümölcstermesztő
181 gyümölcstermesztő szakmérnök
182 integrált gyümölcstermesztési szakmérnök
183 integrált növénytermesztő
184 integrált növénytermesztő szakember
185 mezőgazdasági környezetgazdálkodási szak
186 mezőgazdasági szaktanácsadó
187 mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök
188 mezőgazdasági vízgazdálkodási
189 növényvédelmi szakmérnök
190 ökológiai gazdálkodó
191 ökológiai gazdálkodó szakmérnök
192 ökológiai növénytermesztő
193 ökológiai növénytermesztő szakember
194 szőlész-borász Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
195 szőlő- és borgazdasági szakmérnök
196 szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó
197 szőlőtermesztő és borász menedzser
198 szőlőtermesztő és borász szakmérnök
199 talajerőgazdálkodás
200 talajerőgazdálkodás szakmérnök
201 talajtani
202 talajtani szakmérnöki
203 tápanyag-gazdálkodási
204 vetőmag-gazdálkodási
205 vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki
206 zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási
207 zöldséghajtatási
208 Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán megszerzett erdőmérnök képesítés Felsőfokú erdészeti végzettséggel egyenértékű szakképzettség
209 az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 1. a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán megszerzett erdőmérnök képesítés
210 melléklete alapján az Erdőgazdasági Középiskolában megszerzett erdészeti Középfokú erdészeti végzettség, szakképesítés
211 a Mezőgazdasági Gimnázium Erdészeti Tagozatán megszerzett erdészeti
212 az Erdőgazdasági Technikumban megszerzett erdészeti
213 az Erdőipari Technikumban megszerzett erdészeti
214 az Erdészeti Technikumban megszerzett erdészeti
215 az Erdészeti Középiskolában megszerzett erdészeti
216 az Erdészeti és Faipari Szakközépiskolában megszerzett erdészeti
217 az Erdészeti Szakközépiskolában megszerzett erdészeti
218 az Erdészeti Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakközépiskolában megszerzett erdészeti
219 az állam által elismert erdészeti és vadgazdálkodási technikus, erdésztechnikus
220 A szakképzésről szóló törvény Erdőművelő-fakitermelő 4 0821 17 01 szakmunkás
221 végrehajtásáról szóló Erdésztechnikus 5 0821 17 02 technikus
222 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján Erdészeti szakmunkás szakmunkás

2. melléklet a 19/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

A Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere alapján elfogadott tevékenységek

A B C
1 Ágazat megnevezése Alágazat megnevezése Szakágazat megnevezése
2 02 Erdőgazdálkodás 02.1 Erdészeti, egyéb erdő-
gazdálkodási tevékenység
02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
3 02.2 Fakitermelés 02.20 Fakitermelés
4 02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése (023) 02.30 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
5 02.4 Erdészeti szolgáltatás 02.40 Erdészeti szolgáltatás
6 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó 01.4 Állattenyésztés 01.41 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
7 szolgáltatások 01.4 Állattenyésztés 01.42 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
8 01.4 Állattenyésztés 01.43 Ló, lóféle tenyésztése
9 01.4 Állattenyésztés 01.44 Teve, teveféle tenyésztése
10 01.4 Állattenyésztés 01.45 Juh, kecske tenyésztése
11 01.4 Állattenyésztés 01.46 Sertéstenyésztés
12 01.4 Állattenyésztés 01.47 Baromfitenyésztés
13 01.4 Állattenyésztés 01.49 Egyéb állat tenyésztése
14 01.2 Évelő növény termesztése 01.21 Szőlőtermesztés
15 01.2 Évelő növény termesztése 01.22 Trópusi gyümölcs termesztése
16 01.2 Évelő növény termesztése 01.23 Citrusféle termesztése
17 01.2 Évelő növény termesztése 01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése
18 01.2 Évelő növény termesztése 01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
19 01.2 Évelő növény termesztése 01.26 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
20 01.2 Évelő növény termesztése 01.27 Italgyártási növény termesztése
21 01.2 Évelő növény termesztése 01.28 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
22 01.2 Évelő növény termesztése 01.29 Egyéb évelő növény termesztése
23 01.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás 01.61 Növénytermesztési szolgáltatás
24 01.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás 01.62 Állattenyésztési szolgáltatás
25 01.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás 01.63 Betakarítást követő szolgáltatás
26 01.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás 01.64 Vetési célú magfeldolgozás
27 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
28 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.12 Rizstermesztés
29 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
30 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.14 Cukornádtermesztés
31 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.15 Dohánytermesztés
32 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.16 Rostnövénytermesztés
33 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése
34 01.3 Növényi szaporítóanyag termesztése 01.30 Növényi szaporítóanyag termesztése
35 01.5 Vegyes gazdálkodás 01.50 Vegyes gazdálkodás
36 01.7 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás 01.70 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

3. melléklet a 19/2023. (IV. 19.) AM rendelethez

Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke alapján elfogadott tevékenységek

A B
1 ÖVTJ-kód ÖVTJ megnevezés
2 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.
3 011102 Máktermesztés
4 011201 Rizstermesztés
5 011301 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.
6 011401 Cukornádtermesztés
7 011501 Dohánytermesztés
8 011601 Rostnövénytermesztés m.n.s.
9 011602 Kendertermesztés
10 011901 Egyéb, nem évelő növény termesztése m.n.s.
11 011902 Dísznövény- és virágtermesztés
12 011903 Koszorú- és virágkötés saját termesztésű növényből (nem művirágból)
13 011904 Koszorúalap készítés szalmából és szénából (saját termelésű alapanyagból)
14 012101 Borszőlő termesztés
15 012103 Csemegeszőlő termesztés
16 012201 Trópusi gyümölcs termesztése
17 012301 Citrusfélék termesztése
18 012401 Almatermésű, csonthéjas termesztése
19 012501 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
20 012601 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
21 012701 Italgyártási növény termesztése
22 012801 Fűszer-, aromanövény termesztése m.n.s.
23 012802 Gyógynövénytermesztés
24 012803 Gyógyszergyártásban használt növények termesztése
25 012901 Egyéb évelő növény termesztése m.n.s.
26 012902 Nádgazdasági és fűztelepi tevékenység
27 012903 Karácsonyfa termesztése
28 013001 Zöldség-szaporítóanyag termesztése m.n.s.
29 013002 Dísznövényszaporítóanyag-termesztés
30 013003 Gyümölcs-, díszfaiskola
31 013004 Egyéb kertészeti szaporítóanyag termesztése
32 013005 Szőlő szaporítóanyag termesztése (szőlőiskola)
33 014101 Tejhasznú szarvasmarha, bivaly tenyésztése
34 014201 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
35 014301 Ló, lóféle tenyésztése
36 014401 Teve, teveféle tenyésztése
37 014501 Juh, kecske tenyésztése
38 014601 Sertéstenyésztés
39 014701 Baromfitenyésztés
40 014901 Egyéb állat tenyésztése m.n.s.
41 014902 Méhészet
42 014904 Egyéb állati termékek termelése
43 014905 Nyúl tenyésztése
44 015001 Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés állattenyésztéssel, egyik részaránya sem éri el a 66%-ot)
45 016101 Növénytermesztési szolgáltatás géppel m.n.s.
46 016102 Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel
47 016103 Mezőgazdasági kártevőirtás
48 016104 Beporzási szolgáltatás
49 016201 Állattenyésztési szolgáltatás
50 016301 Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s.
51 016302 Koszorú- és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)
52 016303 Gyógynövény előkészítés
53 016401 Vetési célú magfeldolgozás
54 017001 Vadgazdálkodási szolgáltatás
55 021001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
56 022001 Fakitermelés saját jogon
57 022003 Faszéntermelés az erdőben (hagyományos módszerrel előállítva)
58 023001 Erdőgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése)
59 023002 Éti csiga gyűjtése
60 024001 Erdészeti szolgáltatás m.n.s.
61 024002 Erdészeti bérmunka
62 024003 Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában
63 024004 Erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás
64 031101 Tengeri halászat
65 031201 Édesvízi halászat
66 032101 Tengerihal-gazdálkodás
67 032201 Édesvízihal-gazdálkodás

4. melléklet a 19/2023. (IV. 19.) AM rendelethez * 

A fiatal mezőgazdasági termelői támogatásra vonatkozó 2023. évi támogatási keretösszegek (euró), illetve fajlagos támogatási összegek (euró/hektár)

A B
1. Igénylés éve 2023
2. Támogatási keretösszeg 18 690 804
3. Fajlagos támogatási minimum 78,67
4. Fajlagos támogatási maximum 236,00