A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2023. (XII. 28.) MEKH rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 31/A. § (4) bekezdése szerinti átmeneti díj meghatározására irányuló kérelemhez benyújtandó adatok köréről

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (4) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 31/A. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes szolgáltatást végző szerződött víziközmű-szolgáltatókra (a továbbiakban: víziközmű-szolgáltató) terjed ki.

2. § (1) A Vksztv. 31/A. § (4) bekezdése szerinti átmeneti díj megállapítására irányuló, a Vksztv. 31/A. § (4c) bekezdésére figyelemmel összeállított kérelem mellékleteként a víziközmű-szolgáltató benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) az 1. melléklet szerinti adatokat, melyeket számításokkal alátámasztva, részletes szöveges indokolással ellátva kell a Hivatal részére benyújtani.

(2) Az 1. melléklet szerinti költségek és ráfordítások tekintetében a víziközmű-szolgáltató az egy évre eső költség és ráfordítás mértékét adja meg.

(3) A víziközmű-szolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatokat és kapcsolódó dokumentumokat a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatvány alkalmazásával, elektronikus úton küldi meg a Hivatal részére a kérelem mellékleteként.

(4) A (3) bekezdés szerinti formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatos útmutatót a Hivatal a honlapján közzéteszi.

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 22/2023. (XII. 28.) MEKH rendelethez

Az átmeneti díj meghatározására irányuló kérelemhez benyújtandó adatok köre

A víziközmű-szolgáltató a kérelem mellékleteként az alábbi adatokat nyújtja be a Hivatalhoz az érintett víziközműrendszer vonatkozásában:

1. az új víziközmű-rendszer alapadata:

a) neve (azonosítója),

b) típusa,

c) az üzembe helyezés dátuma,

d) a működési engedély vagy annak módosítása iránti kérelem benyújtásának dátuma (az eljárás ügyiratszáma),

e) a rákötések száma (az összes tervezett és a kérelem benyújtásáig megvalósított),

f) a tervezett ivóvíz fogyasztás, valamint a tervezett szennyvízelvezetés, illetve tisztítás adatai (m3-ben),

g) a tervezett felhasználói egyenérték,

h) az ellátott település(ek) megnevezése;

2. az anyagjellegű ráfordítások összesen:

a) anyagköltség (ebből villamos energia költség),

b) igénybe vett szolgáltatások költségei (külön, tételesen a javítás, a karbantartás, illetve a laboratóriumi költségek),

c) egyéb szolgáltatások költségei;

3. a személyi jellegű ráfordítások összesen:

a) bérköltség,

b) bérjárulékok,

c) személyi jellegű egyéb kifizetések;

4. a tőkeköltség mértéke (vagyonkezelési, illetve koncessziós szerződés alapján üzemeltetett víziközművek, rendszerfüggetlen víziközmű-elemek és víziközmű működtető eszközök, valamint működőtőke);

5. az értékcsökkenési leírás (külön a rendszerfüggetlen víziközmű-elem után, és külön a víziközmű működtető eszköz után elszámolt értékcsökkenés);

6. az egyéb ráfordítások (tételesen megbontva);

7. a felosztott, átterhelt költségek (üzemmérnökségi általános költségek, ügyfélszolgálati költségek, átterhelt vállalati költségek);

8. a Vksztv. 74. § (2) bekezdés 3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott miniszteri rendelet hatálya alá nem tartozó felhasználói kategória tekintetében a tervezett alapdíjra és fogyasztással arányos díjra vonatkozó adatok (érintett fogyasztásmérő berendezések darabszáma átfolyási átmérőnként, valamint az egyes felhasználói kategóriákra eső tervezett fogyasztási adatok);

9. az egyéb, nem besorolható költségek.