A jogszabály mai napon ( 2023.03.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/2023. (II. 1.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló egyes jogszabályok veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet időtartama alatt a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényt (a továbbiakban: Are. tv.), a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 230/2015. Korm. rendelet), valamint a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról szóló 241/2015. (IX. 8.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 241/2015. Korm. rendelet) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § Az a belföldi székhelyű hitelintézet, amelynek tevékenységi engedélye és üzletszabályzata kiterjed a lakossági folyószámlák vezetésére, és az adóssal forint fizetési számla nyitására és vezetésére vonatkozó keretszerződése van, az adós kezdeményezésére soron kívül megköti, illetve módosítja - az Are. tv. 45. § (3) bekezdése, valamint a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról szóló jogszabályban meghatározott - az adósságtörlesztési számla, illetve a megélhetési számla céljára szolgáló bankszámlaszerződéseket.

3. § (1) Az Are. tv.

a) 5. § 47. pont a)-d) alpontja szerinti privilegizált követelések,

b) 45. § (3) bekezdésében, valamint 72. § (1) bekezdésében meghatározott, az adós, adóstárs, a saját és a velük közös háztartásban élő hozzátartozók mindennapi életvezetéssel összefüggő szokásos kiadásainak céljából havonta és személyenként a megélhetési célú fizetési számlájáról történő készpénzfelvétel és fizetési megbízások,

c) 45. § (5) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott, esedékes, folyamatosan teljesítendő fizetési kötelezettségek

felső összeghatára helyett az 1. melléklet szerinti felső összeghatárokat kell alkalmazni.

(2) Az Are. tv. 72. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az adós az (1) bekezdés b) pontja szerinti felső összeghatárt meghaladóan is kifizetheti a közműszolgáltatások és vagyonbiztosítások díját, valamint a társasházi közös költséget, illetve a lakásszövetkezet részére a fenntartási célú hozzájárulást.

4. § A 230/2015. Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott, az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonra, illetve bevételre vonatkozó felső összeghatárok helyett a 2. melléklet szerinti felső összeghatárokat kell alkalmazni.

5. § A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az Are. tv. 5. § 40. pontjában és a 241/2015. Korm. rendelet 2. §-ában foglalt méltányolható lakásigény megállapításánál - a 241/2015. Korm. rendelet 1. és 2. mellékletétől eltérően - a 3. melléklet szerinti forgalmi értéket és a 4. melléklet szerinti lakásbérleti díjat vagy a lakás használatáért más jogviszony alapján fizetendő ellenértéket kell felső összeghatárként figyelembe venni az adós, a vele közös háztartásban élő adóstárs és közeli hozzátartozók lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében.

6. § A 241/2015. Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében, illetve 5. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 3. és 4. mellékletben meghatározott felső összeghatároktól legfeljebb 8%-kal magasabb összeghatár figyelembevételét kezdeményezheti az adósságrendezési eljárásban az adós,

a) ha azt igazolt, kivételes méltánylást igénylő egyéni, illetve családi körülményei vagy a településrész sajátosságai indokolják, vagy

b) ha az ingatlan a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 1/1. mellékletében felsorolt, a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településen vagy a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt valamelyik településen van.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. § (1) E rendelet rendelkezéseit - a (2)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Ha az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági adósságrendezési eljárásban már elkészült az egyezségi javaslat, de az nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak, a családi vagyonfelügyelő az egyezségi javaslatot átdolgozza, és az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül szavazásra bocsátja.

(3) Ha az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági adósságrendezési eljárásban az egyezség a bírósághoz már benyújtásra került, de annak jóváhagyása tárgyában a bíróság még nem hozott végzést, - az adósnak az e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül, a családi vagyonfelügyelő útján benyújtott kérelmére - a bíróság a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül, a végzés kézbesítésétől számított 30 napos határidő tűzésével elrendeli az adósságrendezési egyezség e rendeletben foglaltaknak megfelelő átdolgozását és ismételt szavazásra bocsátását.

(4) Ha az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági adósságrendezési eljárásban az egyezséget a bíróság már jóváhagyta, de a végzés még nem jogerős, - az adósnak az e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül, a családi vagyonfelügyelő útján benyújtott kérelmére - a bíróság a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül, a végzés kézbesítésétől számított 30 napos határidő tűzésével elrendeli az adósságrendezési egyezség e rendeletben foglaltaknak megfelelő átdolgozását és ismételt szavazásra bocsátását, és a korábbi végzését hatályon kívül helyezi.

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott végzés ellen csak az adós és az érintett hitelező élhet fellebbezéssel. A kérelem és a fellebbezés benyújtása illetékmentes.

(6) Ha az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági adósságrendezési eljárásban a családi vagyonfelügyelő már benyújtotta a bíróságnak az adósságtörlesztési tervet, de az nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak, a bíróság soron kívül, a végzés kézbesítésétől számított 15 napos határidő tűzésével elrendeli annak átdolgozását.

(7) Ha az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági adósságrendezési eljárásban a bíróság már jóváhagyta az adósságtörlesztési tervet, de a végzés még nem jogerős, - az adósnak az e rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül, a családi vagyonfelügyelő útján előterjesztett kérelmére - a bíróság a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül végzést hoz az adósságtörlesztési végzés e rendeletben foglaltaknak megfelelő módosításáról, és a korábbi végzését ebben a részében hatályon kívül helyezi.

(8) Ha bírósági adósságrendezési eljárásban a bíróság adósságrendezési egyezséget jóváhagyó végzése vagy adósságtörlesztési végzése e rendelet hatálybalépését megelőzően már jogerőre emelkedett, vagy e rendelet hatálybalépését követően emelkedik jogerőre, az adós az Are. tv. 64. § (2) bekezdésében, illetve 82. § (3) bekezdésében felsorolt okokon kívül is kérelmezheti az egyezség, illetve az adósságtörlesztési végzés e rendeletben foglaltaknak megfelelő módosítását.

1. melléklet a 23/2023. (II. 1.) Korm. rendelethez

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 5. §-ában, 45. § (3) és (5) bekezdésében, valamint 72. § (1) bekezdésében foglaltak helyett alkalmazandó felső összeghatárok

A B
1. Valorizálásra kerülő tétel Megemelt felső összeghatár
2. Az Are. tv. 5. § 47. pont a) alpontja szerinti privilegizált követelések felső összeghatára 69 000 Ft
3. Az Are. tv. 5. § 47. pont a) alpontja szerinti privilegizált követelések felső összeghatára a bíróság által megállapított méltánylandó esetekben 103 500 Ft
4. Az Are. tv. 5. § 47. pont b) alpontja szerinti privilegizált követelések felső összeghatára 51 800 Ft
5. Az Are. tv. 5. § 47. pont c) alpontja szerinti privilegizált követelések felső összeghatára 18 200 Ft
közműdíjakkal együtt: 36 330 Ft
6. Az Are. tv. 5. § 47. pont d) alpontja szerinti privilegizált követelés felső összeghatára 2 422 000 Ft
7. Az Are. tv. 45. § (3) bekezdésében meghatározott, az adós, adóstárs, a saját és a velük közös háztartásban élő hozzátartozók mindennapi életvezetéssel összefüggő szokásos kiadásainak céljából havonta és személyenként a megélhetési célú fizetési számlájáról történő készpénzfelvétel és fizetési megbízások felső összeghatára 69 000 Ft
3-nál több közeli hozzátartozó esetén személyenként: 51 800 Ft
8. Az Are. tv. 45. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, esedékes, folyamatosan teljesítendő fizetési kötelezettségek felső összeghatára 69 000 Ft
9. Az Are. tv. 45. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott, esedékes, folyamatosan teljesítendő fizetési kötelezettségek felső összeghatára 69 000 Ft
10. Az Are. tv. 45. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott, esedékes, folyamatosan teljesítendő fizetési kötelezettségek felső összeghatára 18 200 Ft
közműdíjakkal együtt: 36 330 Ft
11. Az Are. tv. 72. § (1) bekezdésében meghatározott, az adós, adóstárs, a saját és a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozók mindennapi életvezetéssel összefüggő szokásos kiadásainak céljából havonta és személyenként a megélhetési célú fizetési számlájáról történő készpénzfelvétel és fizetési megbízások felső összeghatára személyenként 51 800 Ft
12. Az Are. tv. 72. § (1) bekezdésében meghatározott méltányolható esetekben, az adós, adóstárs, a saját és a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozók mindennapi életvezetéssel összefüggő szokásos kiadásainak céljából havonta és személyenként
a megélhetési célú fizetési számlájáról történő készpénzfelvétel és fizetési megbízások felső összeghatára személyenként
103 500 Ft

2. melléklet a 23/2023. (II. 1.) Korm. rendelethez

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak helyett alkalmazandó felső összeghatárok

A B
1. Valorizálásra kerülő tétel Megemelt összeghatár
2. 2. § (1) bekezdés 1. pont n) alpont 103 500 Ft
3. 2. § (1) bekezdés 5. pont 34 500 Ft
4. 2. § (1) bekezdés 6. pont 51 800 Ft
5. 2. § (1) bekezdés 7. pont 69 000 Ft
6. 2. § (1) bekezdés 9. pont 24 200 Ft
7. 2. § (1) bekezdés 12. pont 34 500 Ft
8. 2. § (1) bekezdés 14. pont 69 000 Ft
9. 2. § (1) bekezdés 15. pont 69 000 Ft
10. 2. § (1) bekezdés 18. pont 1 211 000 Ft
11. 2. § (1) bekezdés 22. pont 51 800 Ft
12. 2. § (1) bekezdés 23. pont 17 300 Ft
13. 2. § (1) bekezdés 24. pont 69 000 Ft
14. 2. § (1) bekezdés 25. pont 34 500 Ft
15. 2. § (1) bekezdés 26. pont 34 500 Ft
16. 2. § (1) bekezdés 29. pont 51 800 Ft
17. 2. § (1) bekezdés 30. pont 34 500 Ft
18. 2. § (1) bekezdés 31. pont 51 800 Ft
19. 2. § (1) bekezdés 33. pont egy összegben: 605 500 Ft
járadékként: 34 500 Ft
20. 2. § (1) bekezdés 34. pont egy összegben: 605 500 Ft
járadékként: 34 500 Ft
21. 2. § (1) bekezdés 36. pont 34 500 Ft
22. 2. § (1) bekezdés 37. pont 34 500 Ft
23. 2. § (1) bekezdés 38. pont, szabad felhasználású diákhitel 17 300 Ft
24. 2. § (1) bekezdés 40. pont 138 000 Ft
25. 2. § (1) bekezdés 41. pont egy összegben: 605 500 Ft
járadékként: 69 000 Ft
26. 2. § (1) bekezdés 42. pont 34 500 Ft

3. melléklet a 23/2023. (II. 1.) Korm. rendelethez

Adósságrendezési eljárásban a méltányolható lakóingatlan forgalmi értékére vonatkozó felső összeghatár

A B C
1. Főváros/vármegye/régió Vármegyén belüli elhelyezkedés Méltányolható négyzetméterár
(ezer forint)
2. Budapest 766
3. Pest vármegye város 598
4. Pest vármegye község 377
5. Közép-Dunántúl Székesfehérvár megyei jogú város 541
6. Közép-Dunántúl Tatabánya megyei jogú város 428
7. Közép-Dunántúl Veszprém megyei jogú város 601
8. Közép-Dunántúl város 362
9. Közép-Dunántúl község 197
10. Nyugat-Dunántúl Győr megyei jogú város 539
11. Nyugat-Dunántúl Szombathely megyei jogú város 415
12. Nyugat-Dunántúl Zalaegerszeg megyei jogú város 378
13. Nyugat-Dunántúl város 377
14. Nyugat-Dunántúl község 167
15. Dél-Dunántúl Pécs megyei jogú város 413
16. Dél-Dunántúl Kaposvár megyei jogú város 323
17. Dél-Dunántúl Szekszárd megyei jogú város 356
18. Dél-Dunántúl város 306
19. Dél-Dunántúl község 98
20. Észak-Magyarország Miskolc megyei jogú város 322
21. Észak-Magyarország Eger megyei jogú város 444
22. Észak-Magyarország Salgótarján megyei jogú város 178
23. Észak-Magyarország város 189
24. Észak-Magyarország község 82
25. Észak-Alföld Debrecen megyei jogú város 566
26. Észak-Alföld Szolnok megyei jogú város 334
27. Észak-Alföld Nyíregyháza megyei jogú város 387
28. Észak-Alföld város 169
29. Észak-Alföld község 67
30. Dél-Alföld Kecskemét megyei jogú város 424
31. Dél-Alföld Békéscsaba megyei jogú város 273
32. Dél-Alföld Szeged megyei jogú város 484
33. Dél-Alföld város 182
34. Dél-Alföld község 80

4. melléklet a 23/2023. (II. 1.) Korm. rendelethez

Adósságrendezési eljárásban a lakásbérleti díjra vagy a lakás használatáért fizetendő ellenértékre vonatkozó felső összeghatár

A B
1. Főváros/vármegye/régió Méltányolható lakbér-négyzetméterár közműdíjak nélkül
(forint)
2. Budapest 3360
3. Pest vármegye 2630
4. Közép-Dunántúl 2460
5. Nyugat-Dunántúl 2290
6. Dél-Dunántúl 2190
7. Észak-Magyarország 1990
8. Észak-Alföld 2330
9. Dél-Alföld 2050