A jogszabály mai napon ( 2024.05.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/2023. (XII. 13.) EM rendelet

a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapba (a továbbiakban: Alap) történő befizetési kötelezettség, valamint az Alapból történő ellentételezésre való jogosultság megállapítása során figyelembe vett elismert indokolt költség a víziközmű-szolgáltató engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó

a) anyagjellegű ráfordítása,

b) személyi jellegű ráfordítása,

c) egyéb ráfordítása, valamint

d) az üzemeltetésében lévő víziközművek fenntartásához szükséges összeg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségtényezőket a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 74. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti díjmegállapító rendeletének hatálybalépését megelőző évben a víziközmű-szolgáltatók által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet 1. melléklete szerinti, díjelőkészítést megalapozó gazdasági adatszolgáltatás részeként teljesített és elfogadott, tárgyévre átszámított adatok alapján kell figyelembe venni.

(3) A Hivatal a Vksztv. 65/A. § (1) bekezdése szerinti összegekre vonatkozó javaslatát az (1) és (2) bekezdésben foglaltak, valamint a Vksztv. 1. § (1) bekezdés k) pontja szerinti észszerű üzleti nyereség figyelembevételével küldi meg a miniszter részére.

2. § (1) Az Alapba történő befizetéssel, valamint az Alapból történő kifizetéssel kapcsolatos technikai jellegű részletszabályokat a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Alapkezelő) a honlapján teszi közzé.

(2) Az Alapkezelő az alapkezeléssel összefüggő tevékenységét az alaptevékenységétől elkülönítetten végzi, az alapkezelés során tudomására jutott üzleti titkot megőrzi.

(3) Az Alapban rendelkezésre álló összeg után keletkezett esetleges kamatbevétel kizárólag az Alap működésére fordítható.

3. § (1) Az Alapba történő befizetést a víziközmű-szolgáltató az 1. melléklet 1. pontja szerinti összegben negyedévente teljesíti, a negyedévet követő hónap 12. napjáig.

(2) A befizetést az Alapkezelő által kezelt és a honlapján közzétett számlára forintban kell teljesíteni. Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban az adott negyedév megnevezését fel kell tüntetni.

(3) Az Alapkezelő a befizetést követő 15 napon belül teljesítésigazolást állít ki, és megküldi a víziközmű-szolgáltató részére.

(4) Ha a víziközmű-szolgáltató az (1) bekezdés szerinti határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesíti a befizetési kötelezettségét, az Alapkezelő a határidő eredménytelen elteltét követően 15 napos határidővel felhívja a víziközmű-szolgáltatót a teljesítésre.

(5) Ha a víziközmű-szolgáltató a (4) bekezdés szerinti felhívásnak nem tesz eleget, az Alapkezelő haladéktalanul intézkedik a Vksztv. 65/A. § (3) bekezdése szerint a behajtás iránt.

(6) Az Alapkezelő az (5) bekezdés szerinti intézkedéssel egyidejűleg tájékoztatja a Hivatalt a behajtás kezdeményezéséről.

4. § (1) Az Alapból történő kifizetést az Alapkezelő az 1. melléklet 2. pontja szerinti összegben negyedévente teljesíti a víziközmű-szolgáltató részére, a negyedévet követő hónap 19. napjáig.

(2) Az Alapkezelő az ellentételezést a víziközmű-szolgáltató által megadott számlaszámra teljesíti.

5. § (1) A víziközmű-szolgáltató a 2. mellékletben meghatározott összeget elkülönített számlán kezeli, és azt kizárólag az általa üzemeltetett víziközművek, valamint rendszerfüggetlen víziközmű-elemek fenntartására fordítja.

(2) A 2. melléklet szerinti összeg esetében a rendelkezésre álló, az (1) bekezdés szerinti feladat ellátásához előzetesen lekötött, valamint a tárgyévben az elkülönített összeg terhére már felhasznált forrásokat együttesen kell figyelembe venni.

(3) A víziközmű-szolgáltató a tárgyévet követő év március 31. napjáig részletes elszámolást készít a fenntartásra felhasznált tárgyévi, lekötött, valamint fel nem használt forrásokról, és megküldi az Alapkezelő részére.

(4) Az elszámolás formai és tartalmi követelményeit, valamint a minta dokumentumokat az Alapkezelő a honlapján közzéteszi.

(5) A víziközmű-szolgáltató a (3) bekezdés szerinti elszámolást tájékoztatásul megküldi a Hivatal részére is.

(6) A Hivatal a víziközmű-szolgáltató e §-ban foglalt kötelezettségeit a Vksztv. 2/b. alcímében foglaltak szerint ellenőrzi.

6. § (1) Az 1. mellékletben a tárgyévre meghatározott összegeket a Hivatal a tárgyévre vonatkozó 1. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás teljesítését és elfogadását követően felülvizsgálja.

(2) Ha a Hivatal a felülvizsgálatot követően azt állapítja meg, hogy a tárgyév tényadatai, valamint az 1. melléklet tárgyévre vonatkozó összegei között eltérés van, úgy a Vksztv. 65. § (2) bekezdése szerinti javaslatát az eltérés mértékével korrigálva küldi meg a miniszter részére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott elismert indokolt költségekre terjed ki.

7. § (1) Ha a Hivatal a víziközmű-szolgáltató víziközmű-szolgáltatói engedélyét a Vksztv. 37/A. §-a szerint visszavonja, az e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a Hivatal által az adott víziközmű-rendszerre vagy víziközmű-rendszerekre kijelölt közérdekű üzemeltetőt vagy a víziközmű-szolgáltatót a tárgyév vonatkozásában időarányosan illetik meg, valamint terhelik.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti víziközmű-rendszereket több víziközmű-szolgáltató üzemelteti tovább, a jogok és kötelezettségek a víziközmű-szolgáltatókat – a víziközmű-rendszerek felhasználói egyenértékének arányában – illetik meg, valamint terhelik.

(3) A (2) bekezdés szerinti víziközmű-rendszerek felhasználói egyenértékét, valamint ennek részekre bontott arányait a Hivatal az érintett víziközmű-szolgáltatók rendelkezésére bocsátja.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerint üzemeltetésre átvett víziközmű-rendszereket érintő e rendelet szerinti feladatait az új víziközmű-szolgáltató az átvétel évében elkülönítetten kezeli és teljesíti.

8. § Ez a rendelet 2024. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 24/2023. (XII. 13.) EM rendelethez

Az Alapba történő befizetési kötelezettség és az Alapból járó ellentételezés mértéke

1. Az Alapba történő befizetést teljesítő víziközmű-szolgáltató és befizetésének mértéke

A B
1 Víziközmű-szolgáltató megnevezése Negyedéves befizetési kötelezettség mértéke (ezer Ft)
2 Aqua Szolgáltató Kft. 23 688
3 BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. 76 849
4 Debreceni Vízmű Zrt. 739 887
5 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 3 174 479
6 Fővárosi Vízművek Zrt. 709 105
7 Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 77 566
8 Szegedi Vízmű Zrt. 538 461
9 Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok 202 314

2. Az Alapból ellentételezésre jogosult víziközmű-szolgáltató és az ellentételezés mértéke

A B
1 Víziközmű-szolgáltató megnevezése Negyedéves ellentételezési jogosultság mértéke (ezer Ft)
2 ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 2 747 503
3 BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. 323 362
4 BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. 119 790
5 BARANYA–VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt. 491 875
6 BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. 340 689
7 DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 1 285 368
8 Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 621 872
9 Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 1 451 581
10 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 1 238 551
11 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 3 760 249
12 Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. 267 966
13 Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. 261 710
14 E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. 43 221
15 ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 2 396 107
16 Északdunántúli Vízmű Zrt. 65 972
17 Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 958 360
18 FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt. 609 198
19 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 48 085
20 Heves Megyei Vízmű Zrt. 447 267
21 KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 362 197
22 Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. 642 273
23 Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 311 749
24 MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. 202 882
25 NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. 611 078
26 PANNON–VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. 1 252 770
27 Soproni Vízmű Zrt. 66 678
28 TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zrt. 128 752
29 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2 865 298
30 VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. 844 356

2. melléklet a 24/2023. (XII. 13.) EM rendelethez

A víziközmű-szolgáltaltó által elkülönítetten kezelt, és kizárólag a víziközművek fenntartására fordítható összeg

A B
1 Víziközmű-szolgáltató megnevezése Elkülönítetten kezelendő összeg éves mértéke
(ezer Ft)
2 ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 8 949 397
3 Aqua Szolgáltató Kft. 461 649
4 BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. 4 135 473
5 BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft. 882 967
6 BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. 1 195 259
7 BARANYA–VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt. 1 532 171
8 BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. 1 072 934
9 DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 2 702 130
10 Debreceni Vízmű Zrt. 2 917 558
11 Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 1 580 749
12 Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 5 520 665
13 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 6 066 633
14 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 9 893 861
15 Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. 910 654
16 Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. 273 993
17 E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. 967 953
18 ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 5 652 218
19 Északdunántúli Vízmű Zrt. 3 687 705
20 Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2 013 349
21 FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt. 2 422 348
22 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 10 376 096
23 Fővárosi Vízművek Zrt. 4 237 582
24 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 411 556
25 Heves Megyei Vízmű Zrt. 2 403 330
26 KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. 1 306 121
27 Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. 2 645 371
28 Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 1 431 184
29 MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. 454 622
30 NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. 5 041 422
31 PANNON–VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. 3 477 735
32 Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 221 129
33 Soproni Vízmű Zrt. 1 154 700
34 Szegedi Vízmű Zrt. 1 328 901
35 TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zrt. 1 062 769
36 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 7 730 186
37 VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. 2 652 974
38 Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok 547 547