A jogszabály mai napon ( 2024.03.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2023. (VII. 4.) BM rendelet

a biztonsági összekötő személy rendszeres szakmai képzésére, továbbképzésére vonatkozó szabályokról

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. e-learning: zárt rendszerű, elektronikus képzési forma;

2. továbbképzés: a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 6. § (14) bekezdése szerinti biztonsági összekötő személy (a továbbiakban: biztonsági összekötő személy) rendszeres időközönként megtartott továbbképzése.

2. A továbbképzés

2. § (1) A továbbképzésről a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az illetékes ágazati kijelölő hatóságok szakmai bevonásával, képzési díj ellenében gondoskodik.

(2) A KOK a hivatalos honlapján közzéteszi

a) a továbbképzés formáját, amely jelenléti vagy e-learning oktatás,

b) a továbbképzés adott évre tervezett időpontjait,

c) a továbbképzés tananyagát,

d) a továbbképzésen való részvétel feltételeit.

(3) A KOK gondoskodik

a) a továbbképzéshez szükséges oktatókról,

b) a továbbképzés helyszíneiről,

c) a továbbképzés elméleti oktatásához kapcsolódó segédanyagokról, valamint

d) a továbbképzés gyakorlati oktatásához szükséges eszközökről.

3. § (1) A hatósági nyilvántartásban szereplő biztonsági összekötő személy legalább évente egy alkalommal köteles a továbbképzésen részt venni. A teljes óraszám 10%-ánál magasabb arányú hiányzás esetén a továbbképzést meg kell ismételni.

(2) A biztonsági összekötő személy első alkalommal a nyilvántartásba vételét követő évben köteles a továbbképzésen részt venni.

4. § A továbbképzés megkezdésének feltételei:

a) a KOK által meghatározott formában és határidőre a továbbképzésre történő jelentkezés és

b) a továbbképzés díjának a meghatározott határidőben történő megfizetése.

5. § (1) A továbbképzés időtartama alkalmanként 10 tanóra.

(2) A továbbképzés ismeretanyagai:

a) jogi, közigazgatási ismeretek,

b) kritikus infrastruktúravédelmi szakmai ismeretek.

6. § (1) Továbbképzést a KOK – felmerülő igény alapján – évente több alkalommal is szervezhet.

(2) Ha a jelenléti formában tartott továbbképzés megtartása akadályba ütközik, a továbbképzés e-learning képzési forma alkalmazásával is megtartható.

3. A tanúsítvány

7. § A továbbképzésen való részvételről a KOK tanúsítványt (a továbbiakban: tanúsítvány) állít ki.

8. § A KOK a tanúsítvány kiállítását követő 15 napon belül tájékoztatja a hatósági nyilvántartást vezető szervet a továbbképzésen részt vett biztonsági összekötő személyekről.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

10. § Az e rendelet hatálybalépésekor a hatósági nyilvántartásban szereplő biztonsági összekötő személy első alkalommal a 2024. évben köteles a továbbképzésen részt venni.