A jogszabály mai napon ( 2024.06.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/2023. (II. 9.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Ehat.) a 2–4. §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

2. § (1) Az Ehat. 43. § (4) bekezdésében foglaltakon felül mentesülnek az Ehat. szerinti energetikai felülvizsgálat alól azok az épületautomatizálási és -szabályozási rendszerrel felszerelt nem lakóépületek, amelyekben az Ehat. 43. § (1) bekezdésében meghatározott rendszer üzemel, és amelyek épületautomatizálási és -szabályozási rendszere megfelel az Ehat. 43. § (4) bekezdés a)–c) pontjának.

(2) Az Ehat. 43. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem szükséges energetikai felülvizsgálat azon épületek vonatkozásában sem, amelyekben az Ehat. 43. § (1) bekezdésében meghatározott rendszer üzemel, és amelyekben a rendszer működtetése

a) az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti tartalmi elemeket rögzítő energiahatékonyság-alapú szerződés vagy

b) távhőszolgáltatóval megkötött rendszerüzemeltetési szerződés

hatálya alá tartozik.

3. § Az Ehat. 43. § (11) bekezdésében foglaltaktól eltérően az energetikai felülvizsgálati kötelezettség alól az Ehat. 43. § (3) és (4) bekezdése szerint, valamint a 2. és 3. §-ban meghatározottak alapján mentesülő épület esetében a rendszerüzemeltető gondoskodik a mentességi kérelem Magyar Mérnöki Kamarához történő benyújtásáról az Ehat. 43. § (6) bekezdése szerinti Adatbázison keresztül. A Magyar Mérnöki Kamara a mentességi kérelemről hatósági eljárásban dönt. A Magyar Mérnöki Kamara a döntéséről az ügyféllel való közlésen felül – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 85. és 86. §-ában foglaltaktól eltérően – az Adatbázis útján értesíti a Hatóságot.

4. § Az Ehat. 43/C. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a felülvizsgálati jelentés kiállításához felhasznált adatok és a felülvizsgálati jelentésben feltüntetett eredmények, ajánlások szakmai ellenőrzését a Magyar Mérnöki Kamara látja el.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/844 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 7. pontjának való megfelelést szolgálja.