A jogszabály mai napon ( 2023.03.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

41/2023. (II. 20.) Korm. rendelet

az intézmények villamosenergia-beszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. fix ár: a negyedéves átlagárakból a fixált áras időszakra számított átlagár, amely egyenlő a negyedéves átlagárak adott negyedévek napjainak számával súlyozott átlagával, alkalmazva a 4. pont alapján figyelembe vett villamosenergia-vásárlási szerződéses képlet további elemeit;

2. fixált áras időszak: a 2023. április 1-jétől 2023. december 31-éig tartó időszak;

3. intézmény:

a) az államháztartásról szóló törvény szerinti, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv - ide nem értve a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. § 14. pontjában meghatározott külképviseletet -,

b) az a) alpont szerinti költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi költségvetési szerv,

c) - a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével - azon gazdasági társaság, amely felett az állam, a helyi önkormányzat, az országos vagy a helyi nemzetiségi önkormányzat a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik,

d) a helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv,

e) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerinti egyházi jogi személy, az Ehtv. 38/A. §-a szerinti jogi személy, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 6. § (6) bekezdése alapján közszolgáltatást nyújtó alapítvány vagy egyesület, valamint az ezek fenntartásában lévő intézmény,

f) az országos, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa fenntartott intézmény,

g) a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény szerinti közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény;

4. negyedéves átlagár: az adott negyedéves villamos energia zsinór (BL) és csúcs (PL) energia termék átlagárak villamosenergia-vásárlási szerződéses árban szereplő súlyokkal képzett - a villamosenergia-vásárlási szerződésben zsinór (BL), illetve csúcs (PL) indexálású képlet hiányában 50-50%-os - átlaga, azzal, hogy fixálási opciót tartalmazó villamosenergia-vásárlási szerződés esetén a fixálási képlet, több fixálási opció esetén a leghosszabb időszakra vonatkozó képlet az irányadó;

5. termék átlagár: az e rendelet szerinti nyilatkozattételi határidőt követő hatodik és huszadik munkanap közötti időszak tőzsdei napjain a HUDEX szervezett villamosenergia-piacon publikált, 2023. második, harmadik és negyedik negyedévi pénzügyi zsinór (BL) és csúcs (PL) villamosenergia kontraktus elszámoló árak számtani átlaga időszakonként és termékenként külön-külön.

2. § (1) Az intézmény és a villamosenergia-kereskedő közötti, árindexált módszertan alapján az árakat nem hirdetményi formában tartalmazó, e rendelet hatálybalépésekor hatályos, teljes ellátás alapú villamosenergia-vásárlási szerződésben foglaltaktól eltérően az átadott villamos energiáért a fixált áras időszakban fizetendő energiadíj az intézmény ilyen tárgyú nyilatkozata alapján az egyedi villamosenergia-vásárlási szerződésben szereplő villamosenergia-árképlet szerint meghatározott változó tőzsdei árparaméter helyett a fix ár. Ha az egyedi villamosenergia-vásárlási szerződés árfixálási opciót tartalmaz, akkor a fix ár a korábban árfixálással nem érintett villamosenergia-mennyiségre vonatkozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti árképzés akkor alkalmazandó, ha az intézmény az e rendelet hatálybalépését követő 5. munkanapig nyilatkozik a villamosenergia-kereskedő felé, hogy az e rendelet értelmében vett intézménynek minősül, és az (1) bekezdés szerinti elszámolást igénybe veszi. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat

a) a villamosenergia-kereskedő által e célra biztosított elektronikus felületen keresztül,

b) az a) alpont szerinti elektronikus felület hiánya esetén az e célra létrehozott e-mail-címre történő elektronikus levél megküldésével,

a felhasználó e-mail-címének megjelölésével tehető meg.

(4) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat fogadását a villamosenergia-kereskedő - haladéktalanul - elektronikus levélben visszaigazolja a nyilatkozatban megadott e-mail-címre.

(5) A (3) bekezdéstől eltérő formában megtett nyilatkozat érvénytelen.

(6) A villamosenergia-kereskedő az intézményt a nyilatkozatban megadott e-mail-címen az e rendelet hatálybalépését követő 25. munkanapig tájékoztatja az (1) bekezdés alapján alkalmazott árképzésről.

3. § Az intézmény az e rendelet alapján a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé váló árképzésre tekintettel a Ptk. 6:60. § (2) bekezdésétől eltérően a bíróságtól a szerződés módosítását nem kérheti, valamint a szerződéstől nem állhat el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.