A jogszabály mai napon ( 2024.06.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § *  E rendelet hatálya az 1. mellékletben meghatározott, az 1. melléklet 2. pontja szerinti, nyolc számjegyből álló azonosító számmal, a körforgásos kóddal (a továbbiakban: KF kód) azonosított, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékekre (a továbbiakban: körforgásos termék), a körforgásos termékek hulladékára – ide nem értve a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló miniszteri rendelet és az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló miniszteri rendelet szerinti gyógyszerhulladéknak minősülő, a gyógyszerrel közvetlenül érintkező fogyasztói csomagolást – és az ezekkel kapcsolatos, e rendelet szerinti tevékenységekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) *  E rendelet alkalmazásában

1. borászati termék: a szőlészetről és borászatról szóló törvény szerinti borászati termék;

2. irodai papír: információ hordozására alkalmas író-, nyomtató- vagy fénymásolópapír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra, továbbá az iratok, dokumentumok, folyóiratok vagy hasonló termékek tartására, rendezésére szolgáló, papírból készült iratrendező, dosszié, iratborító, levélrendező és irattartó mappa;

3. *  reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot – ide nem értve kizárólag a gyártó nevének és elérhetőségeinek feltüntetését – tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 22. pont c) alpontja által meghatározott egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, a névjegykártya kivételével az üdvözlő- és más hasonló kártya, a nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, ideértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik;

4. vámtarifaszám: a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2022. január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályai alapján megállapított, a tanácsi rendelet I. melléklete szerinti áruazonosító szám.

(2) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat

1. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.),

2. a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: csomagolási kormányrendelet),

3. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: elem és akkumulátor kormányrendelet),

4. az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: elektromos berendezések kormányrendelet),

5. a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet),

6. az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátorzásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendeletben és

7. az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendeletben,

8. *  a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben

(a 2–7. pont a továbbiakban együtt: termékárami kormányrendeletek) meghatározottak szerint kell értelmezni.

3. A gyártó kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeinek teljesítése

3. § (1) A körforgásos termék gyártója a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségét a 7. §-ban foglalt esetet kivéve a Ht. 53/A. § (4) bekezdése alapján kijelölt koncessziós társaság útján teljesíti (a továbbiakban: kollektív teljesítés).

(2) A koncessziós társaság a kollektív teljesítés keretében a következő tevékenységeket látja el:

a) a körforgásos termékből képződő hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, előkezelése, kereskedelme és kezelésre történő átadása;

b) az a) pontban meghatározott tevékenységekkel érintett hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása és üzemeltetése;

c) a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működtetéséhez kapcsolódó pénzügyi koordináció és elszámolás;

d) jelentéstételi rendszer működtetése és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére;

e) a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működtetéséhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása;

f) belső, független auditor által auditált önellenőrzési rendszer működtetése és

g) az a)–f) pont szerinti tevékenységeihez kapcsolódóan a jogszabályokban meghatározott adatok közzétételének biztosítása.

(3) A koncessziós társaság a honlapján, bárki számára hozzáférhető módon tájékoztatja a hulladékbirtokosokat a hulladékképződés megelőzésére irányuló intézkedésekről, az újrahasználati és az újrahasználatra való előkészítést végző központokról, a visszavételi és hulladékgyűjtési rendszerekről és a hulladékelhagyás megelőzéséről.

(4) A koncessziós társaság a nyilvánosság számára a honlapján, bárki számára hozzáférhető módon elérhetővé teszi a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő hulladékgazdálkodási célértékek elérésére vonatkozó információkat, tulajdonosi körét és tagjait, a gyártók által a forgalomba hozott körforgásos termékek mennyisége alapján fizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díjat, valamint a hulladékgazdálkodásban részt vevők kiválasztási eljárását.

4. § (1) A koncessziós társaság Magyarország teljes területén a körforgásos termékek hulladékai tekintetében a hulladékgyűjtő rendszereknek legalább jogszabályban meghatározott mértékű elérhetőségét biztosítja.

(2) A koncessziós társaság kormányrendeletben meghatározottak szerinti gyűjtési tevékenységet végez, és gondoskodik a hulladék hasznosításáról, szükség esetén ártalmatlanításáról.

5. § A koncessziós társaság a Ht.-ban foglalt jogkövetkezmény alkalmazásának alapjául szolgáló cselekmény vagy mulasztás észlelése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóságot haladéktalanul értesíti.

6. § A gyártó * 

a) a 23. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelem előterjesztését megelőzően a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen megadja a koncessziós társaság részére a 3. melléklet 1. pontja szerinti adatokat,

b) a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontjától kezdődően a kiterjesztett gyártói felelősségi díj összegét az e rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően megfizeti a koncessziós társaság részére,

c) jogszabályban meghatározott rendszeres és az országos hulladékgazdálkodási hatóság vagy a koncessziós társaság feladatai ellátásával összefüggésben kért adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

d) a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek teljesítése során együttműködik a koncessziós társasággal, és

e) a Ht. szerinti jogszabálysértés észlelése esetén haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóságot.

7. § *  A gyártó az 1. melléklet 1.3. pontja szerinti körforgásos termékek, az 1. melléklet 1.5. pontja szerinti körforgásos termékek, valamint az 1. melléklet 1.4. pontjából az ipari vagy gépjármű elemek és -akkumulátorok tekintetében a körforgásos termékkel kapcsolatos kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit választása szerint kollektív teljesítés helyett egyénileg teljesítheti.

8. § (1) Egyéni teljesítésnek minősül a gyártó által az adott körforgásos termékáramba tartozó termékből keletkezett hulladék

a) saját vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásának telephelyén való átvétele, illetve

b) a körforgásos termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel közösen, az értékesítés helyén történő átvétele,

valamint hasznosításáról és ártalmatlanításáról való – a (4) bekezdés szerinti – gondoskodás.

(2) Az egyéni teljesítés feltételeinek biztosítása érdekében a gyártó koncesszori alvállalkozói szerződést köt a koncessziós társasággal. A koncessziós társaság egyéni teljesítés esetén a gyártóval a gyártó kezdeményezése alapján legalább az 5. melléklet szerinti adattartalommal köt szerződést. A koncessziós társaság jogosult az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatos, jogszabályon alapuló követelményeket a szerződésben meghatározni.

(3) Egyéni teljesítés esetén a gyártó az általa forgalomba hozott körforgásos termékkel vagy hulladékával kapcsolatos, állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó tevékenységét a (2) bekezdés szerinti szerződés alapján végzi.

(4) Egyéni teljesítés esetén a gyártó az e minőségében átvett körforgásos termék hulladékáról a Ht. 31. §-ának és a koncessziós társasággal kötött (2) bekezdés szerinti szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodik.

(5) A (2) bekezdés szerinti szerződésben meghatározottak szerint a gyártó az (1) bekezdés alapján átvett hulladékot saját maga is előkezelheti, kezelheti, ha rendelkezik a szükséges hulladékgazdálkodási engedélyekkel. Ebben az esetben ennek költsége a gyártót terheli.

(6) Gyártási selejt vagy hulladék nem vehető figyelembe a (2) bekezdés szerinti szerződésben meghatározott követelményeknek való megfelelés megállapítása során.

(7) Az egyéni teljesítést választó gyártó a (2) bekezdés szerinti szerződésének bármely okból történő megszüntetése vagy megszűnése esetén a szerződés megszűnésének napjától kezdődően a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeket a koncessziós társaság útján kollektív teljesítéssel teljesíti.

9. § (1) Egyéni teljesítés esetén a gyártó e tevékenysége megkezdését és a 23. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelem előterjesztését megelőzően a 8. § (2) bekezdésében és az 5. mellékletben foglaltakra tekintettel – a szerződéskötéshez szükséges valamennyi adat megadásával – a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen kezdeményezi a szerződés megkötését.

(2) Egyéni teljesítés esetén a gyártó bejelentett szerződéskötési igénye alapján a koncessziós társaság az igény beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül megküldi a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen a gyártó által megadott adatok alapján elkészített szerződés tervezetét a gyártó részére. A koncessziós társaság és a gyártó a szerződéstervezet megküldését követő 30 napon belül megköti a szerződést.

10. § (1) A külföldön letelepedett és belföldön körforgásos terméket forgalomba hozó gyártó az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit belföldön letelepedett és magyarországi adószámmal rendelkező, írásbeli meghatalmazással kijelölt természetes vagy jogi személy képviselő (a továbbiakban: meghatalmazott képviselő) útján is teljesítheti.

(2) A külföldön letelepedett és belföldön elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként körforgásos terméket forgalomba hozó gyártó az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit meghatalmazott képviselő útján teljesíti.

(3) A meghatalmazott képviselő felel a gyártó e rendelet szerinti kötelezettségeinek teljesítéséért.

11. § (1) *  A fogyasztó számára történő értékesítés helyén megtöltésre tervezett és szánt csomagolószerből, továbbá a fogyasztó számára történő értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos csomagolószerből létrehozott csomagolás tekintetében a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a csomagolószer gyártóját terheli.

(2) * 

(3) Ha a társított csomagolás tömegének legalább kilencvenöt százalékát egynemű anyag teszi ki, az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése során a társított csomagolást az egynemű anyag fő alkotó szerinti csomagolás anyagáramnak kell tekinteni.

(4) *  A 20. § (3a) bekezdése szerinti díjátalány-fizetés választása kivételével, ha a körforgásos termék tartozéka vagy alkotórésze is körforgásos termék, az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése során a körforgásos termék mennyiségének a tartozék vagy alkotórész mennyiségével csökkentett mennyiség minősül.

(5) *  Csomagolás-összetevőkre az egyes összetevőkre vonatkozó KF kódokat és az azokhoz tartozó kiterjesztett gyártói felelősségi díjtételeket kell alkalmazni.

(6) *  A kötelezően visszaváltási díjas termék részét képező záróelem és címke esetén a KF kódot a záróelem és címke anyagára vonatkozó, az 1. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat szerinti anyagáram kód és az 1. melléklet 2.4.1. pontjában foglalt táblázat vagy az 1. melléklet 2.4.2. pontjában foglalt táblázat szerinti, a kötelezően visszaváltási díjas termék palack vagy doboz anyaga szerinti csoportkód figyelembevételével kell meghatározni.

12. § A körforgásos termék hulladékának gyűjtéséről és kezeléséről a termékárami kormányrendeletekben és a nemzeti célértékek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott aránynak, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben foglalt célkitűzéseknek megfelelő mértékben kell gondoskodni.

4. A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség átvállalása

13. § (1) A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség szerződés alapján az e rendeletben meghatározott módon átvállalható.

(2) *  A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget átvállalót kell gyártónak tekinteni az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése tekintetében.

(3) A gépjármű termékáramba tartozó körforgásos termék gyártója szerződés alapján átvállalhatja a termék tartozékának vagy alkotórészének minősülő elektromos, elektronikus berendezés, elem és akkumulátor, valamint gumiabroncs termékáramba tartozó körforgásos termék gyártójától a tartozéknak vagy alkotórésznek minősülő körforgásos termékekhez kapcsolódó kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget.

(3a) *  Szerződés alapján a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott körforgásos termék esetén a mezőgazdasági termelői szerveződés átvállalhatja.

(4) *  A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség átvállalása esetén az átvállalási szerződés legalább

a) a szerződő felek nevét, címét, adószámát,

b) *  a körforgásos termék megnevezését, KF kódjának 1–6 karakterét,

c) az átvállalás jogcímének jogszabályi helyét és

d) az átvállalás időszakát

tartalmazza.

14. § (1) A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség az átvállalási szerződés hatályosságának időszaka alatt, a számlán vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján száll át az átvállalóra.

(2) Átvállalás esetén a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség az átvállaló általi belföldi forgalomba hozatalkor keletkezik.

5. Kiterjesztett gyártói felelősségi díj, a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség keletkezése

15. § *  (1) A körforgásos termékekre kiterjedően a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezet feladatainak a koncessziós társaság általi teljesítéséért a termék gyártója a Ht. 53/E. § (2) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díj részét képező pénzügyi hozzájárulást (a továbbiakban: kiterjesztett gyártói felelősségi díj) fizet.

(2) Nem kell kiterjesztett gyártói felelősségi díjat fizetnie a gyártónak azon kötelezően visszaváltási díjas termékek után, amelyekre nézve a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalomba hozatalának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti díjfizetési kötelezettség áll fenn.

16. § (1) *  A kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség a körforgásos termék gyártó általi első forgalomba hozatalával keletkezik.

(2) A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése szempontjából forgalomba hozatalnak minősül

a) a körforgásos termék tulajdonjogának

aa) első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása vagy

ab) külföldről elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, háztartások vagy egyéb felhasználók részére történő átruházása,

ideértve a tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását is, a (4) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével;

b) a saját célú felhasználás vagy

c) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárból vagy a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti termékdíj raktárból a termék belföldre történő kitárolása.

(3) *  A körforgásos termék első belföldi forgalomba hozatalának minősül

a) a 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal beszerzett körforgásos termék belföldi forgalomba hozatala vagy

b) *  a 22/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal beszerzett 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék nem alapanyagként történő felhasználása,

c) *  a belföldi előállítású reklámhordozó papír esetében a nyomdai szolgáltatás teljesítése (nyomtatás és a termék átadása).

(3a) *  A belföldi előállítású 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott reklámhordozó papír megrendelője a megrendelésével egyidejűleg írásban nyilatkozik a gyártónak a megrendelt termék gazdasági reklám tartalmáról.

(3b) *  A (3a) bekezdés szerinti nyilatkozó az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése szempontjából gyártónak minősül, ha nyilatkozatával ellentétben a megrendelt termék gazdasági reklámot is tartalmazott.

(4) Nem minősül forgalomba hozatalnak

a) a körforgásos termék tulajdonjogának

aa) *  természetes személy vagy karitatív tevékenységet folytató közhasznú szervezet által, nem gazdasági tevékenység keretében végzett átruházása,

ab) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárba való beraktározás keretében és az adóraktáron belüli átruházása,

ac) a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti termékdíj raktárba való betárolás keretében és a termékdíj raktáron belüli átruházása,

ad) *  vámjogi szabadforgalomba kerülését megelőző átruházása,

ae) *  az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján általános forgalmi adófizetési kötelezettséggel nem járó apport, jogutódlással történő megszűnés vagy üzletág-átruházás keretében történő átadása vagy

af) *  jogutód nélküli megszűnés keretében történő átadása,

b) *  az 1. melléklet 1.9. pontja szerinti körforgásos termék tulajdonjogának más termék alkotórészeként való átruházása,

c) *  a körforgásos termék természetes személy általi, nem gazdasági tevékenység keretében végzett saját célú felhasználása,

d) *  a körforgásos termék tulajdonjogának belföldön gazdasági céllal letelepedett, vagy belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet részére történő átruházása, ha a körforgásos termék külföldi rendeltetési helyre fuvarozásra vagy küldeményként történő feladásra került, és igazolt módon külföldre kiszállításra került, vagy

e) *  a körforgásos termék tulajdonjogának nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló tranzitterületen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzletben, végső úti céllal külföldre utazó utasok részére történő átruházása.

(4a) *  A (2) és (3) bekezdés szerinti forgalomba hozatalt megvalósító személyre a gyártóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése során.

(5) *  A (4) bekezdés szerinti esetben a gyártónak nem keletkezik a 6. § a) pontjában, a 7. és a 8. alcímben foglaltak szerinti kötelezettsége.

17. § (1) Saját célú felhasználásnak minősül a körforgásos termék, ideértve más termék tartozékaként vagy alkotórészeként, gazdasági tevékenység körében:

a) a gyártó saját vagy alkalmazottja magánszükséglete kielégítésére való felhasználása;

b) a számvitelről szóló törvényben meghatározott

ba) alapkutatás,

bb) alkalmazott kutatás,

bc) kísérleti fejlesztés,

bd) beruházás,

be) felújítás vagy

bf) karbantartás

keretében való felhasználása vagy

c) minden más, az a) és b) pontban nem említett használata, ideértve a szolgáltatásnyújtás keretében történő használatot, felhasználást vagy használatba adást is – ami nem a számvitelről szóló törvényben meghatározott saját termelésű készlet létrehozását eredményezi –, amennyiben a használatot követően a termék belföldön válik hulladékká.

(2) A körforgásos termék alapanyagként történő felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék nem minősül saját célú felhasználásnak.

(3) *  Saját célú felhasználásnak minősül a külföldi előállítású csomagolás végleges elválasztása a terméktől – amennyiben az elválasztott csomagolás csomagolási hulladékká válik –, kivéve * 

a) a belföldi gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, külföldről visszahozott, az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvett újrahasználható csomagolás végleges elválasztása a terméktől, amennyiben a csomagolószer csomagolásra történő első felhasználása során a kiterjesztett gyártói felelősségi díj korábban megfizetésre került, vagy

b) *  a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolás végleges elválasztása a terméktől, vagy használatba vétele, ha az újrahasználható csomagolószer a kötelezettség keletkezésétől számított 365 napon belül igazoltan külföldre visszaszállításra kerül.

(4) *  A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a külföldre történő kiszállítás szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható.

(5) *  Nem minősül saját célú felhasználásnak – az újrahasználható csomagolószerből belföldön hulladékká vált csomagolás kivételével – a külföldi előállítású csomagolást alkotó újrahasználható csomagolószer végleges elválasztása az árutól vagy az újrahasználható csomagolószerből csomagolás létrehozása, ha az újrahasználható csomagolószer bérbeadója az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott bérleti rendszer üzemeltetésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik.

(6) *  A (3) bekezdés a) és b) pontja, valamint az (5) bekezdés szerinti esetben a gyártónak nem keletkezik a 6. § a) pontja, a 7. és a 8. alcím szerinti kötelezettsége.

18. § *  Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontja

a) a 16. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az első belföldi forgalomba hozatalkor, a 16. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kitároláskor a számlán vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napja, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napja,

b) a 16. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben

ba) a saját célú felhasználás költségként való elszámolásának napja,

bb) ha a ba) alpont alapján nem határozható meg időpont, az ügylet teljesítésének napja,

bc) ha a ba) vagy bb) alpont alapján nem határozható meg az időpont, a termék hulladékká válásának napja, ideértve a külföldről behozott csomagolás végleges lebontásának a napját is.

6. A kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékének megállapítása, a díj megfizetése

19. § (1) A kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét a 2. mellékletben meghatározott díjkód szerinti bontásban – díjmoduláció alkalmazása esetén arra is figyelemmel – a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben határozza meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslata alapján. Amennyiben a tárgyévre vonatkozó rendelet kihirdetésére nem kerül sor a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig, akkor a tárgyévet megelőző évre meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díj – a Magyar Nemzeti Bank által publikált, a fogyasztói árindexre készített, a díjmegállapítás évére vonatkozó előrejelzésének megfelelően – indexált mértéke alkalmazandó.

(2) Az adott év egészére vonatkozó egységnyi kiterjesztett gyártói felelősségi díjakra a Hivatal a Ht. rendelkezései és a termékárami kormányrendeletekben foglaltak figyelembevételével differenciáltan, a 2. mellékletben meghatározott díjkód szerinti bontásban – díjmoduláció alkalmazása esetén arra is figyelemmel – tesz javaslatot.

(3) *  A koncessziós társaság által a települési önkormányzat részére a Ht. 30/C. § (2) bekezdése szerint megtérítendő összeget a települési önkormányzat által a koncessziós társaság részére átadott közterületi köztisztasági hulladékmennyiség, az országos hulladékanalízis alapján meghatározott teljes országos közterületi köztisztasági hulladékmennyiség és az (1) bekezdés szerint megállapított díjtétel részeként meghatározott, önkormányzatot megillető, körforgásos termék hulladékához kapcsolódó díjelemek figyelembevételével kell meghatározni.

(4) *  A koncessziós társaság minden év május 31-ig megállapítja az általa a Ht. 30/C. § (2a) bekezdése szerint elkülönített számlán kezelt, a megelőző egy éves időszakban fennmaradt összeget, és azt tájékoztatásul megküldi a Hivatal részére. Ezt az összeget a soron következő, a Ht. 47/A. § (2) bekezdése szerinti díjjavaslat elkészítésekor a (3) bekezdés szerinti díjelemek vonatkozásában díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni.

20. § (1) A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértéke kollektív teljesítés esetén a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő körforgásostermék-mennyiség és a 19. § (1) bekezdése szerint az adott termékáramra megállapított egységnyi díjtétel szorzata.

(2) Egyéni teljesítés esetén a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértéke az (1) bekezdés szerint meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjnak a koncessziós társasággal kötött 8. § (2) bekezdése szerinti szerződésben rögzített, egyéni teljesítés keretében végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó, a Hivatal által a koncessziós társaság indokolt költségeinek vizsgálata alapján megállapított és a honlapján közzétett fajlagos indokolt költségek figyelembevételével csökkentett összege. A közzétett adatokat a Hivatal évente, szeptember 16. napjáig felülvizsgálja.

(3) *  A kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség 13. § (3) bekezdése szerinti átvállalása esetén a gépjármű termékáramba tartozó körforgásos termék átvállaló által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díja tartalmazza a gépjármű körforgásos termék tartozékára vagy alkotórészére külön-külön meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjakat.

(3a) *  A gépjármű gyártója díjátalány-fizetésre jogosult. Díjátalány-fizetés választása esetén a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékét a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő gépjárműmennyiség alapulvételével kell megállapítani, amely a gépjármű körforgásos terméknek minősülő tartozékának vagy alkotórészének mennyiségét is tartalmazza. A gyártó a díjátalány-fizetésre vonatkozó választását tárgyéven belül nem változtathatja meg.

(4) *  A (3a) bekezdés kivételével, amennyiben a körforgásos termék forgalomba hozatala más körforgásos termék tartozékaként vagy alkotórészeként valósul meg, a kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékét a termékre és a tartozékra vagy alkotórészre külön-külön kell meghatározni.

20/A. § *  A borászati termék üvegcsomagolásának gyártója díjátalány-fizetésre jogosult. Díjátalány választása esetén a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékét a gyártó által forgalomba hozott palackmennyiség alapulvételével kell megállapítani. A díjátalány tartalmazza a borászati termék üvegcsomagolásához kapcsolódó további fogyasztói, gyűjtő- és szállítási csomagolás kiterjesztett gyártói felelősségi díját is. A gyártó a díjátalány-fizetésre vonatkozó választását tárgyéven belül nem változtathatja meg.

20/B. § *  A 20/A. §-ban foglaltaktól eltérően, ha a borászati termék üvegcsomagolásának gyártója a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet alapján csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett, úgy a díjátalány-fizetési jogosultság kizárólag a csatlakozási és szolgáltatási díjban figyelembe nem vett csomagolásrészek kiterjesztett gyártói felelősségi díjára kiterjedően illeti meg.

21. § (1) *  A gyártó a 20–20/B. § szerint meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjat negyedévente, a koncessziós társaság által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg a koncessziós társaság részére.

(2) *  A gyártó a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével a körforgásos termék forgalomba hozataláról szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton feltünteti a következő szöveget, a kiskereskedelmi értékesítés kivételével: „A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

(3) *  A gyártó a 22. § (1) bekezdésében és a 22/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a körforgásos termék forgalomba hozataláról szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton – a nyilatkozat iktatási számának megjelölésével – feltünteti, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi díj a vevő nyilatkozata alapján nem került megfizetésre.

(4) A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség 13. § szerinti átvállalása esetén a gyártó a belföldi forgalomba hozatalról szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton feltünteti, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a vevőt terheli.

(5) *  A körforgásos termék vevője által igényelt esetben a számlán, vagy számla hiányában a forgalmazást bizonyító okiraton a számla vagy okirat kiállítója feltünteti a következő szöveget, a kiskereskedelmi értékesítés kivételével: „A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre kerül.

(6) A gyártótól a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat a koncessziós társaság szedi be, és kezeli a kiterjesztett gyártói felelősségi díjjal kapcsolatban felmerülő kintlévőségeket.

(7) A gyártó a téves adatokat tartalmazó adatszolgáltatás alapján meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díj megállapítása esetén az (1) bekezdés szerinti számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a helyes adatoknak a koncessziós társaság és egyidejűleg az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére történő megküldésével kezdeményezheti a tárgynegyedévre fizetendő díj összegének felülvizsgálatát a koncessziós társaságnál. A felülvizsgálati igény bejelentésének a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya van.

22. § (1) *  Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább hatvan százaléka önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre kiszállításra kerül.

(2) *  A külföldre történő kiszállítás szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozó az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében – a belföldön forgalomba hozott mennyiség tekintetében – gyártónak minősül, ha a nyilatkozattal beszerzett körforgásos terméket belföldön hozza forgalomba.

(4) *  Az (1) bekezdés szerint tárgynegyedévben beszerzett körforgásos termék mennyisége hatvan százalékát a beszerzés tárgynegyedévének utolsó napjától, legfeljebb 365 napon belül kell igazoltan külföldre kiszállítani, ellenkező esetben a 366. napon a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség – a díjfizetési kötelezettség keletkezése napján hatályos szabályok szerint – beáll az (1) bekezdés szerinti nyilatkozónál.

(5) * 

22/A. § *  (1) *  Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó által forgalomba hozott termék vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt, az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos terméket más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) használja fel, amelynek során az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék technológiai eljárás szerint beépül az előállított termékbe.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozó az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése szempontjából – nem más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált mennyiség tekintetében – gyártónak minősül, ha a nyilatkozó által megvásárolt, az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék az (1) bekezdés szerinti nyilatkozattól eltérő módon kerül felhasználásra.

(3) Az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék (1) bekezdésben foglalt nyilatkozat szerinti felhasználása anyagmérleggel igazolható, amely tartalmazza a végtermék előállításához közvetlen anyagként felhasznált, az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék mennyiségét, a létrejött végtermék mennyiségét, valamint az egységnyi végtermék létrehozásához felhasznált, az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék mennyiségét és anyagnormáját.

22/B. § *  A 22. § (1) bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozó írásban, legfeljebb 3 évre szóló időszakra tesz a 6. melléklet szerinti adattartalommal nyilatkozatot.

22/C. § *  Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni – az újrahasználható csomagolószerből első alkalommal létrehozott csomagolás belföldi forgalomba hozatala kivételével – az újrahasználható csomagolószerből létrehozott csomagolás forgalomba hozatala esetén, ha a csomagolás létrehozására felhasznált újrahasználható csomagolószer az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvételre került.

22/D. § *  (1) Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásában nem szereplő, használt csomagolószerből létrehozott csomagolás belföldi forgalomba hozatala esetén, ha a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer csomagolás részeként történő első belföldi forgalomba hozatala során a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség

a) a használt csomagolószert csomagolásra felhasználó által vagy

b) az első belföldi forgalomba hozó által

teljesítésre kerül.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásának akkor van helye, ha a használt csomagolószert csomagolásra felhasználó az első belföldi forgalomba hozó által részére kiállított, 21. § (2) bekezdése szerinti számlával vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okirattal tudja igazolni a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség első forgalomba hozó általi teljesítését.

7. Nyilvántartásba vételi kötelezettség

23. § (1) *  A gyártó a körforgásos termékkel végzett tevékenységének megkezdését megelőzően, a 3. melléklet szerinti adattartalommal kérelmezi az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál a nyilvántartásba vételét, amelynek során nyilatkozik, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit

a) kollektív teljesítés útján vagy

b) a 8. § szerinti egyéni teljesítés keretében

teljesíti.

(2) A gyártó egyéni teljesítés esetén a 8. § (2) bekezdése szerinti szerződést a nyilvántartásba vétel iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg benyújtja az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(3) *  Amennyiben a körforgásos termék gyártója nem nyilatkozik egyéni teljesítésről, vagy nem rendelkezik a koncessziós társasággal megkötött, érvényes szerződéssel, illetve azt hiánypótlási felhívás ellenére, a hiánypótlási felhívásban megadott határidőn belül nem nyújtja be az országos hulladékgazdálkodási hatóság hivatalból kollektív teljesítőként veszi nyilvántartásba.

(4) A gyártó kollektív teljesítés esetén a teljesítés módját tárgyéven belül nem változtathatja meg.

(5) A tárgyévet megelőzően az országos hulladékgazdálkodási hatóság nyilvántartásában szereplő, a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit kollektív teljesítés útján teljesítő gyártó a tárgyévre vonatkozóan a teljesítés módjának megváltoztatását a tárgyévet megelőző év november 30-ig jelenti be az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(6) A gyártó egyéni teljesítés esetén a teljesítés módját tárgynegyedéven belül nem változtathatja meg.

(7) A tárgynegyedévet megelőzően az országos hulladékgazdálkodási hatóság nyilvántartásában szereplő, a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit egyéni teljesítés útján teljesítő gyártó a tárgynegyedévre vonatkozóan a teljesítés módjának megváltoztatását a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. napjáig jelenti be az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(8) A gyártó a nyilvántartásba vétel elmaradása esetén a nyilvántartásba vételt megelőzően forgalomba hozott körforgásos termék mennyiség tekintetében is megfizeti a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat.

(9) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártó által az (1) bekezdés szerint közölt adatokat a nyilvántartásba vétel iránti kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem megfelel az (1)–(7) bekezdésben foglaltaknak.

24. § (1) A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség 13. § szerinti átvállalása esetén az átvállaló az átvállalási szerződést a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére megküldi, és kéri a 13. § (4) bekezdésében foglalt adatok nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vételről az országos hulladékgazdálkodási hatóság mindkét szerződő felet értesíti.

(2) Az átvállalási szerződés a 13. § (4) bekezdésében foglalt adatoknak az országos hulladékgazdálkodási hatóság általi nyilvántartásba vételének napjától, vagy ha a felek a szerződésben későbbi időpontban állapodnak meg, a szerződésben megjelölt időponttól hatályos.

25. § (1) A gyártó a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változások esetén – a változás bekövetkezését követő 15 napon belül – az adatváltozás tényét igazoló elektronikus dokumentum egyidejű csatolásával az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál kéri a változás átvezetését. A kérelem alapján a változást az országos hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásban a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül átvezeti.

(2) A gyártó a tevékenysége megszüntetése esetén az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál a tevékenység megszüntetésétől számított 15 napon belül kéri a nyilvántartásból való törlését, valamint ezzel egyidejűleg a 27. § (1) bekezdésében meghatározott, tárgynegyedévi adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését követően az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártót a nyilvántartásból törli.

(3) Az átvállaló az átvállalási szerződés módosítása vagy megszűnése esetén a nyilvántartás módosítása, vagy a nyilvántartásból törlés érdekében a szerződésmódosítás vagy a szerződés megszűnésére vonatkozó dokumentum keltétől számított 15 napon belül az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál kéri a változás átvezetését, vagy az adatok nyilvántartásból való törlését. A kérelem alapján a változást az országos hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásban a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül átvezeti, vagy az adatokat a nyilvántartásból törli, amelyről mindkét szerződő felet értesíti.

8. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség

26. § (1) A gyártó

a) az általa forgalomba hozott körforgásos termékről a 4. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal,

b) egyéni teljesítés esetén az a) pontban meghatározottak mellett a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségei egyéni teljesítése során a körforgásos termékek általa átvett, valamint a körforgásos termékekből képződött, általa átvett és kezelt hulladékok mennyiségéről is a 4. melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal,

KF kód szerint nyilvántartást vezet.

(1a) *  A gyártó a 20/A. § szerinti díjátalány-fizetés választása esetén az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az általa tárgyévben forgalomba hozott borászati termék üvegcsomagolásáról a 4. melléklet 4. pontja szerinti adattartalommal vezet nyilvántartást.

(2) *  A 22. § (1) bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése szerinti esetben az (1) és az (1a) bekezdésben meghatározottak mellett a gyártó nyilvántartást vezet az egyes nyilatkozók felé történő forgalomba hozatalról is a 4. melléklet 1.1.4. pontja szerinti adattartalommal.

(2a) *  A 20. § (3a) bekezdése szerinti díjátalány-fizetés választása esetén a gyártó a nyilvántartást az ott meghatározott gépjárműmennyiség alapulvételével vezeti a gépjármű körforgásos termék tartozékának vagy alkotórészének külön-külön történő nyilvántartása helyett.

(3) A koncessziós társaság a gyártók 4. melléklet 1. pontjában szereplő adatairól és az általa mint kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezet által a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek ellátásával érintett hulladékról a 4. melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal, KF kód szerint nyilvántartást vezet.

(3a) *  A koncessziós társaság a 20/A. § szerinti díjátalány-fizetést választó gyártók 4. melléklet 4. pontjában szereplő adatairól nyilvántartást vezet.

(4) A koncesszori alvállalkozó KF kód szerint, a 4. melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal a körforgásos termékekből származó hulladékra vonatkozóan végzett tevékenységére nézve nyilvántartást vezet.

(5) A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó az e § szerinti nyilvántartást legalább 5 éven keresztül megőrzi.

(6) *  A 22. § (1) bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozó a nyilatkozatot az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére megküldi. A nyilatkozat a hatóság részére történő igazolt megküldés napjától hatályos.

26/A. § *  (1) *  A gyártó jogosult a 26. § (1) bekezdés a) pontja és a 26. § (1a) bekezdése szerinti nyilvántartást a forgalomba hozott körforgásos termék helyett a készletre vett körforgásos termékről vezetni.

(2) A gyártó a készletre vett körforgásos termékről történő nyilvántartás vezetésre vonatkozó választását tárgynegyedéven belül nem változtathatja meg.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti esetben a körforgásos termék készletre vétele a 16. § (1) bekezdésének alkalmazása szempontjából forgalomba hozatalnak minősül. A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékének 20. §, 20/A. § és 20/B. § szerinti meghatározása során a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő körforgásos termék mennyiség helyett a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő, készletre vett körforgásos termék mennyiség veendő figyelembe.

(4) A készletre vétel napja

a) termékbeszerzés esetén a termék beszerzéséről kiállított számlán, számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb bizonylaton feltüntetett teljesítés napja, vagy ennek hiányában,

b) az a nap, amelyen a terméket a számviteli szabályoknak megfelelően a számviteli nyilvántartásba eszközként fel kell venni.

(5) A készletre vétellel történő nyilvántartás vezetés negyedév fordulójával történő választása esetén a gyártó köteles a tárgynegyedév első napján készleten lévő körforgásos termékeiről leltárt készíteni, amely egyben a tárgynegyedévi körforgásos termékek nyitókészlete és a tárgynegyedévi adatszolgáltatás része. Ha a gyártó a negyedév fordulójával a nyilvántartást az addig alkalmazott (1) bekezdés helyett a forgalomba hozott körforgásos termékekről kívánja vezetni, a negyedév fordulónapján készleten lévő körforgásos termékeiről leltárt készít, és ezen készleten levő termékek után az egyszer már megfizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díjat ismételten nem kell megfizetnie.

27. § (1) *  A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a 26. § vagy a gyártó választása esetén a 26/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartása adatairól – a koncessziós társaság esetén a gyártók 4. melléklet 1. és 4. pontjában szereplő adatai kivételével, valamint a gyártó 22. § (1) bekezdés szerinti vevői nyilatkozattal érintett termékekre vonatkozó adatai kivételével – negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot szolgáltat.

(1a) *  A gyártó a 20/A. § szerinti díjátalány-fizetés választása esetén az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a 26. § (1a) bekezdése vagy a gyártó választása esetén a 26/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásának – a 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal nem érintett – borászati termékekre vonatkozó adatairól szolgáltat adatot negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(2) A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó adatszolgáltatási kötelezettségét az országos hulladékgazdálkodási hatóság által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával teljesíti.

(3) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártó és a koncesszori alvállalkozó nyilvántartásának adatait a koncessziós társaság részére átadja a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig.

(4) *  Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártó és a koncesszori alvállalkozó (6) bekezdés szerint módosított adatait és a 21. § (7) bekezdése szerinti adatokat a beérkezéstől számított 5 napon belül továbbítja a koncessziós társaság részére.

(5) A miniszter a Ht. 30/C. § (1) bekezdésében meghatározott hulladék országos mennyiségét évente, a tárgyévet követő év első negyedévének végéig állapítja meg.

(6) *  A gyártó az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait

a) a 21. § (7) bekezdése szerint és

b) a tárgyévet követő év január 1. napja és március 31. napja között, 1 alkalommal

módosíthatja.

(7) *  A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a tárgyévben teljesített, az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig módosíthatja.

28. § (1) A nyilvántartást az adatszolgáltatásra kötelezett úgy vezeti, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljeskörűen teljesíthető legyen, és az ellenőrzések során a termék- és hulladékforgalom tételes nyomonkövethetőségét biztosítsa.

(2) Az adatszolgáltatásra kötelezettek a nyilvántartás vezetése és az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében együttműködnek.

(3) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint a saját egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

(4) A koncessziós társaság a jogszabályi és szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mértékben az országos hulladékgazdálkodási hatóság nyilvántartásából díjmentesen adatot igényelhet.

(5) A koncessziós társaság

a) az egyéni teljesítő gyártóval kötött szerződésből fakadó,

b) az országos hulladékgazdálkodási hatóságtól igényelt, továbbá

c) a tevékenysége során tudomására jutott,

a gyártók körforgásos termékekkel és az azokból származó hulladékokkal kapcsolatos adatait kezeli, amely adatokat mint üzleti titkot megőrzi, azokról az üzleti titokkal érintett szerződéses partnerén túl másnak – arra feljogosított szerv kivételével – információt nem szolgáltathat, azokat másnak nem adja át.

9. Adatátadás

29. § (1) A miniszter, az országos hulladékgazdálkodási hatóság, valamint a Hivatal a körforgásos termékekkel és az azokból származó hulladékokkal összefüggő és a nyilvántartásában szereplő adatokat, a kiadott engedélyek, határozatok adatait megkeresésre a feladataik teljesítése céljából egymás részére átadja.

(2) *  A koncessziós társaság és az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártók körforgásos termékekkel és az azokból származó hulladékokkal kapcsolatos adatait kezeli, és az országos hulladékgazdálkodási hatóság az – üzleti titkot és személyes adatot nem képező, összesített – adott negyedévre vonatkozó adatokat a negyedévet követő második hónap 20. napjáig átadja a miniszter és a Hivatal részére.

(3) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a 27. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatások összesített adatait az Európai Unió felé történő adatszolgáltatás összeállítása céljából a tárgyévet követő év október 1-jéig megküldi a miniszter részére.

(4) A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó, valamint az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a Hivatal együttműködik a tagállami adatszolgáltatás teljesítése érdekében a miniszterrel, és megkeresését vagy felhívását követően megadja a kért tájékoztatást.

10. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer konzultációs testületei

30. § A Ht. 30/B. § (6) bekezdése szerinti rendszeres párbeszéd biztosítása érdekében termékáramonként működő országos konzultatív testületek a kiterjesztett gyártói felelősség fórumok (a továbbiakban: fórum) és a kiterjesztett gyártói felelősség díjtanácsok (a továbbiakban: díjtanács).

31. § (1) A fórum tagjai termékáramonként

a) az országos hulladékgazdálkodási hatóság által nyilvántartásba vett gyártóknak, illetve a gyártókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,

b) a körforgásos terméket forgalmazóknak, illetve a forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,

c) a hulladékhasznosítóknak, illetve a hulladékhasznosítókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,

d) a koncessziós társaság képviselője,

e) a Hivatal képviselője,

f) az országos hulladékgazdálkodási hatóság képviselője,

g) a miniszter által kijelölt személy,

h) a települési önkormányzatoknak az általuk meghatározott módon választott képviselője és

i) a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működtetésében részt vevő civil szervezeteknek, szociális jellegű vállalkozásoknak, az újrahasználati és javítási hálózatokkal és az újrahasználatra való előkészítéssel foglalkozó gazdasági szereplőknek az általuk meghatározott módon választott képviselője.

(2) A fórum kilencfős testület, amelynek elnöke az (1) bekezdés g) pontja alapján a miniszter által kijelölt személy.

(3) A fórum ülésein részt vehetnek a miniszter által meghívottak is, akik tanácskozási joggal rendelkeznek.

(4) A fórum feladata a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésével kapcsolatos kérdések megvitatása.

32. § (1) A díjtanács tagjai termékáramonként

a) az országos hulladékgazdálkodási hatóság által nyilvántartásba vett gyártóknak, illetve a gyártókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,

b) a hulladékhasznosítóknak, illetve a hulladékhasznosítókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,

c) a koncessziós társaság képviselője,

d) a Hivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy és

e) a miniszter által kijelölt személy.

(2) A díjtanács ötfős testület, amelynek elnöke a Hivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy.

(3) A díjtanács feladata a Hivatal kiterjesztett gyártói felelősségi díjelőkészítő tevékenységének szakmai támogatása, beleértve a Ht. 30/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti díjmoduláció szempontjaira történő javaslattételt is.

33. § (1) A fórum és a díjtanács a miniszter konzultációs szervei, amelyek önálló döntési jogkörrel nem rendelkeznek.

(2) A fórum és a díjtanács a jelenlevő tagok egyszerű többségével, nem kötelező erejű ajánlásokat fogalmazhat meg a Hivatal és a miniszter számára. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(3) A fórum és a díjtanács évente legalább egy alkalommal tart ülést. A díjtanács ülését olyan időpontban kell megszervezni, hogy a (2) bekezdés szerinti ajánlásait a Hivatal a kiterjesztett gyártói felelősségi díj előkészítési tevékenysége során figyelembe vehesse.

(4) A fórum és a díjtanács ülését a miniszter hívja össze. A szervezési feladatokat a miniszter hivatali szervezete útján látja el.

(5) A fórum és a díjtanács ülését a tagok egyharmadának kezdeményezésére a miniszter 15 napon belül összehívja.

(6) A fórum és a díjtanács ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a miniszter hagy jóvá.

11. Jogkövetkezmények

34. § (1) A gyártó 7. és 8. alcím szerinti kötelezettségeinek teljesítését az országos hulladékgazdálkodási hatóság; a gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó e rendelet szerinti egyéb tevékenységét a tevékenység tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi.

(2) Az e rendeletben foglalt előírások megsértésének szankcionálása tekintetében e jogszabály a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabálynak minősül.

(3) Ha az országos hulladékgazdálkodási hatóság a 23. § (1) bekezdése megsértésére tekintettel a gyártót hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte, és a gyártó a 23. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségét a hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezést követően sem teljesíti, az országos hulladékgazdálkodási hatóság a körforgásos termék forgalomba hozatalát

a) a 23. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítéséig és

b) *  a 23. § (8) bekezdése szerinti díj, kötelezően visszaváltási díjas termék esetén a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetéséig

felfüggeszti.

35. § A koncessziós társaság célértékekkel kapcsolatos kötelezettségeinek megszegése esetén a koncessziós szerződésben foglalt jogkövetkezmények irányadóak, és a 34. § (2) bekezdése nem alkalmazandó.

12. Záró rendelkezések

36. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 23. § és a 25. § (1) és (2) bekezdése 2023. május 1-jén lép hatályba.

(3) A 3–5. §, a 6. § b)–e) pontja, a 7. §, a 8. § (1) bekezdése és (3)–(7) bekezdése, a 9–12. §, a 4. alcím, az 5. alcím, a 6. alcím, a 24. §, a 25. § (3) bekezdése, a 8. alcím, a 9. alcím, a 4. melléklet és a 6. melléklet 2023. július 1-jén lép hatályba.

37. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor e rendelet hatálya alá tartozó terméket forgalomba hozó gyártó a 23. §-ban meghatározott nyilvántartásba vétel iránti kérelmét 2023. május 31. napjáig terjeszti elő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a gyártó a 8. § (2) bekezdése szerinti koncesszori alvállalkozói szerződés megkötését 2023. április 15. napjáig kezdeményezi a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen. Egyéni teljesítés esetén a gyártó és a koncessziós társaság a 8. § (2) bekezdése szerinti szerződést 2023. május 20. napjáig megköti.

(3) A 20. § (2) bekezdése szerinti honlapon való közzétételt első alkalommal a Hivatal 2023. április 1. napjáig teljesíti.

37/A. § *  Az e rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti esetben a gyártó a 23. §-ban meghatározott nyilvántartásba vételi kérelmét a 37. § (1) bekezdésétől eltérően 2023. július 31. napjáig terjeszti elő.

37/B. § *  E rendeletnek a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdését, 20/A. §-át, 26. § (1a), (2) és (3a) bekezdését, 26/A. § (1) és (3) bekezdését, 27. § (1) és (1a) bekezdését, valamint 4. mellékletét 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

37/C. § *  E rendeletnek a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet, továbbá a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelettel megállapított 16. § (4a) bekezdését, 20. § (3a) bekezdését, 22/A. §-át, 26. § (2a) bekezdését, 26/A. § (3) bekezdését, valamint 1. melléklet 2. pont 2.4. alpont 2.4.5. pontját, 2. pont 2.5. alpont 2.5.1. pontját és 2. melléklet 1., 5. és 10. pontját 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

37/D. § *  E rendeletnek a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel, valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 2. melléklet 11. pontját 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

37/E. § *  A 26. § (6) bekezdésétől eltérően az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére 2024. január 20. napjáig megküldött, a 22. § (1) bekezdése szerinti, a 2023. év 3. és 4. negyedévét érintő nyilatkozat az abban megjelölt időszak első napjától hatályos.

38. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

A körforgásos termékek és azonosító kódszámaik

1. A körforgásos termékek

1.1. csomagolások: a csomagolási kormányrendelet hatálya alá tartozó csomagolás;

1.2. egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek közül az alábbiak:

1.2.1. ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyek:

a) azonnal fogyaszthatók helyben vagy elvitelre,

b) fogyasztása általában az edényből történik, valamint

c) készételként fogyaszthatók, azaz további elkészítést, például főzést, forralást vagy melegítést nem igényelnek,

beleértve például a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényeket, kivéve az italtárolókat, tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat;

1.2.2. flexibilis anyagból készült zacskók vagy csomagolások olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket a zacskóból vagy csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra szánnak;

1.2.3. legfeljebb három liter űrtartalmú italtárolók, vagyis folyadék tárolására használatos tárolók, például italpalackok, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is, valamint a kompozit italcsomagolás, beleértve a kupakokat és a fedeleket is, kivéve azokat az üveg vagy fém italtárolókat, amelyeknek a kupakja vagy a fedele műanyagból készült;

1.2.4. italtartó poharak, beleértve azok tetejét és fedelét;

1.2.5. könnyű műanyag hordtasakok a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 1c. pontjában meghatározottak szerint;

1.2.6. nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített kozmetikai és háztartási törlőkendők;

1.2.7. léggömbök, kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat;

1.2.8. dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba;

1.2.9. halászeszközök;

1.3. elektromos és elektronikus berendezések: az elektromos berendezések kormányrendelet hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezés;

1.4. elemek és akkumulátorok: az elem és akkumulátor kormányrendelet hatálya alá tartozó elem és akkumulátor;

1.5. gépjárművek: a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó gépjármű;

1.6. gumiabroncs:

1.6.1. 4011 vámtarifaszám: új, gumi légabroncs;

1.6.2. 4012 vámtarifaszám: újrafutózott vagy használt gumi légabroncs, a tömör vagy kisnyomású gumiabroncs értendő, a gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag kivételével;

1.7. irodai papír:

1.7.1. ex. 4802 vámtarifaszám: nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton a végfelhasználó számára kiszerelve, kivéve: nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír, kézi merítésű papír;

1.7.2. ex. 4809 vámtarifaszám: kartonpapír, önmásolópapír és más másoló- vagy átírópapír, nyomtatott is (beleértve a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való bevont vagy impregnált papírt is) tekercsben vagy ívben;

1.7.3. ex. 4810 vámtarifaszám: papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra a végfelhasználó számára kiszerelve;

1.7.4. ex. 4811 vámtarifaszám: papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy 4810 vtsz. alá tartozók kivételével;

1.7.5. ex. 4816 vámtarifaszám: karbonpapír, önmásolópapír és más másoló- vagy átírópapír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is;

1.7.6. 4819 60 vámtarifaszám és HR alszám: iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz és hasonló cikk irodai, üzleti vagy hasonló célra;

1.7.7. ex. 4820 vámtarifaszám: regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból kivéve: a reklámhordozó papírnak minősülő termékeket, az üzleti könyv, a megrendelőkönyv, az orvosi vénytömb, az iskolai füzet és a könyvborító;

1.8. reklámhordozó papír:

1.8.1. ex. 48. Árucsoport: papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk;

1.8.2. ex. 49. Árucsoport: könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek;

1.9. sütőolaj és -zsír:

1.9.1. 1507 90 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva;

1.9.2. 1509 40 00 vámtarifaszám HR és KN alszám: más szűz olívaolaj;

1.9.3. 1511 90 99 vámtarifaszám HR és KN alszám: más pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva;

1.9.4. *  1512 19 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más napraforgómag- vagy pórsáfránymagolaj és ezek frakciói;

1.9.5. *  1514 19 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva;

1.10. textiltermékek:

1.10.1. 4203 ruházati árucikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből;

1.10.2. 4205 vámtarifaszám: más árucikk természetes vagy mesterséges bőrből;

1.10.3. 4304 vámtarifaszám: műszőrme és ebből készült áru;

1.10.4. 57. Árucsoport: szőnyegek és más textil padlóborítók;

1.10.5. 61. Árucsoport: kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok;

1.10.6. 62. Árucsoport: ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötöttek vagy hurkoltak kivételével;

1.10.7. 6301 vámtarifaszám: takaró és útitakaró;

1.10.8. 6302 vámtarifaszám: ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília;

1.10.9. 6303 vámtarifaszám: függöny (beleértve a drapériát is) és belső vászonroló, ágyfüggöny;

1.10.10. 6304 vámtarifaszám: más lakástextília, a 9404 vámtarifaszám alá tartozók kivételével;

1.10.11. *  64. Árucsoport: lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru (kivéve: lábbelirész);

1.11. bútorok fából:

1.11.1. 9401 41 00 vámtarifaszám, HR és KN alszám: ággyá átalakítható ülőbútor, a kerti ülőbútor vagy kempingfelszerelés kivételével;

1.11.2. 9401 61 vámtarifaszám és HR alszám: más favázas ülőbútor;

1.11.3. 9401 69 vámtarifaszám és HR alszám: más kárpitozatlan favázas ülőbútor;

1.11.4. 9403 30 vámtarifaszám és HR alszám: hivatali fabútor;

1.11.5. 9403 40 vámtarifaszám és HR alszám: fa konyhabútor;

1.11.6. 9403 50 vámtarifaszám és HR alszám: fa hálószobabútor;

1.11.7. 9403 60 vámtarifaszám és HR alszám: más fabútor.

Az „ex” jelzéssel ellátott vámtarifaszámok alá tartozó termékek közül azok a körforgásos termékek, amelyek az 1. pont alatt meghatározott tárgyi hatály alá tartoznak, ide nem értve a megnevezésben kivételként megnevezett termékeket.

2. A körforgásos termékek azonosító kódszámai

2.1. A nyolcjegyű KF kód felépítése a következő:

A B
1. 1. és 2. karakter Termékáramot vagy az abból képződött hulladékot jelölő kód
2. 3. és 4. karakter Anyagáram kód
3. 5. és 6. karakter Csoport kód
4. 7. karakter Kötelezettséget jelölő kód
5. 8. karakter Származáskód

2.2. A KF kód 1. és 2. karaktere: Termékáramot és az abból képződött hulladékot jelölő kód

A B
1. Kód Megnevezés
2. Termékkódok
3. *  11 csomagolás (az egyes egyszer használatos műanyagterméknek minősülő csomagolások kivételével)
4. 12 egyes egyszer használatos műanyagtermék
5. 13 elektromos, elektronikus berendezés
6. 14 elem és akkumulátor
7. 15 gépjármű
8. 16 gumiabroncs
9. 17 irodai papír
10. 18 reklámhordozó papír
11. 19 sütőolaj és -zsír
12. 20 textiltermékek
13. 21 bútor fából
14. Hulladék kódok
15. 51 csomagolás hulladéka
16. 52 egyes egyszer használatos műanyagtermék hulladéka
17. 53 elektromos, elektronikus berendezés hulladéka
18. 54 elem és akkumulátor hulladéka
19. 55 gépjármű hulladéka
20. 56 gumiabroncs hulladéka
21. 57 irodai papír hulladéka
22. 58 reklámhordozó papír hulladéka
23. 59 sütőolaj és -zsír hulladéka
24. 60 textiltermékek hulladéka
25. 61 fából készült bútor hulladéka

2.3. A KF kód 3. és 4. karaktere: Anyagáram kód

2.3.1. Csomagolás, továbbá műanyag és társított anyagáram esetén az egyszer használatos műanyagtermék és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. Műanyag
3. 01 polietilén-tereftalát (PET)
4. 02 nagysűrűségű polietilén (HDPE)
5. 03 poli(vinil-klorid) (PVC)
6. 04 kissűrűségű polietilén (LDPE)
7. 05 polipropilén (PP)
8. 06 polisztirol (PS)
9. 07 poliamid (PA)
10. 08 poliuretán (PU)
11. 09 polivinil alkohol
12. 17 biológiailag lebomló műanyag
13. 19 más műanyag (műanyag/műanyag), vegyes műanyaghulladék
14. Papír és karton
15. 20 hullámpapírlemez (PAP)
16. 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)
17. 22 papír (PAP)
18. 29 más papír; vegyes papír és karton hulladék
19. Fém
20. 40 vas, acél (FE)
21. 41 alumínium (ALU)
22. 49 más fém; vegyes fémhulladék
23. Fa
24. 50 fa (FOR)
25. 51 parafa (FOR)
26. 59 más fa; vegyes fahulladék
27. Textil
28. 60 gyapot (TEX)
29. 61 juta, kender (TEX)
30. 69 más természetes alapú anyag; vegyes textilhulladék
31. Üveg
32. 70 színtelen üveg (GL)
33. 71 zöld üveg (GL)
34. 72 barna üveg (GL)
35. 79 más üveg; vegyes üveghulladék
36. Társított, összetett
37. 80 társított: papír és karton/különböző fémek
38. 81 társított: papír és karton/műanyag ideértve az abból készült rétegzett italkartont is
39. 82 társított: papír és karton/alumínium
40. 83 társított: papír és karton/ónozott lemez
41. 84 társított: papír és karton/műanyag/alumínium ideértve az abból készült rétegzett italkartont is
42. 85 társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez
43. 86 társított: papír és karton/más
44. 90 társított: műanyag/alumínium
45. 91 társított: műanyag/ónozott lemez
46. 92 társított: műanyag/különböző fémek
47. 93 társított: műanyag/más
48. 94 társított: egyéb anyag/egyéb anyag; vegyes társított anyagok hulladéka
49. 95 társított: üveg/műanyag
50. 96 társított: üveg/alumínium
51. 97 társított: üveg/ónozott lemez
52. 98 társított: üveg/különböző fémek
53. Egyéb anyag
54. 99 egyéb anyag; egyéb anyagú hulladék

2.3.2. Elektromos, elektronikus berendezés és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 10 hőcserélő berendezés
3. 20 képernyő, monitor és olyan berendezés, amely 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak
4. 30 LED lámpa
5. 31 gázkisülésű lámpa
6. 32 lámpa, a LED lámpa és a gázkisülésű lámpa kivételével
7. 40 nagygép (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panel és a nagyméretű világítótest kivételével
8. 41 nagyméretű világítótest (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)
9. 42 fotovoltaikus panel (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)
10. 50 kisgép (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t) a kisméretű világítótest kivételével
11. 51 kisméretű világítótest (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)
12. 60 kisméretű számítástechnikai berendezés és távközlési berendezés (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)
13. 99 vegyes elektromos, elektronikus berendezési hulladék

2.3.3. *  Elem, akkumulátor és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 10 hordozható elem, akkumulátor
3. 40 ipari elem, akkumulátor
4. 50 gépjármű elem, akkumulátor
5. 99 vegyes elem, akkumulátor hulladék

2.3.4. Gépjármű és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 10 M1 járműkategória
3. 20 N1 járműkategória
4. 30 háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklit

2.3.5. Gumiabroncs és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 10 gumi légabroncs az újrafutózott abroncs kivételével
3. 20 újrafutózott gumi légabroncs
4. 30 tömör vagy kisnyomású gumiabroncs
5. 99 vegyes gumiabroncs hulladék

2.3.6. Irodai papír és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 00 irodai papír vagy hulladéka

2.3.7. Reklámhordozó papír és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 00 reklámhordozó papír vagy hulladéka

2.3.8. Sütőolaj, -zsír és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 10 sütőolaj
3. 20 sütőzsír
4. 99 vegyes sütőolaj és -zsír hulladék

2.3.9. Textiltermék és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 11 ruházati cikkek, kellékek és tartozékok
3. 19 vegyes ruházati cikk hulladék
4. 21 lakástextíliák
5. 29 vegyes lakástextília hulladék
6. 31 lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru (kivéve: lábbelirész)
7. 39 vegyes lábbeli hulladék
8. 99 vegyes textilhulladék (19, 29, 39 kódok együtt)

2.3.10. Bútor fából és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 00 bútor fából vagy hulladéka

A 2.3. pont alapján az egyes hulladékáramokhoz kapcsolódó vegyes hulladék kód abban az esetben alkalmazandó, ha az adott hulladék jellemzőire tekintettel nem lehetséges a pontosabb besorolás.

2.4. A KF kód 5. és 6. karaktere: Csoport kód

2.4.1. *  Csomagolás és hulladéka a 2.4.2. alpont alá tartozó termékből létrehozott csomagolás kivételével

A B
1 Kód Megnevezés
2 nem újrahasználható
3 fogyasztói csomagolás
4 10 általános eset (a kötelezően visszaváltási díjas termék és a növényvédő szerrel közvetlenül
érintkező csomagolás kivételével)
5 11 növényvédő szerrel közvetlenül érintkező csomagolás
6 12 kötelezően visszaváltási díjas termék műanyag italcsomagolás
7 13 kötelezően visszaváltási díjas termék üveg italcsomagolás
8 14 kötelezően visszaváltási díjas termék fém italcsomagolás
9 gyűjtő- vagy szállítási csomagolás
10 20 általános eset
11 újrahasználható
12 fogyasztói csomagolás
13 40 általános eset (a kötelezően visszaváltási díjas termék és a növényvédő szerrel közvetlenül
érintkező csomagolás kivételével)
14 41 növényvédő szerrel közvetlenül érintkező csomagolás
15 42 kötelezően visszaváltási díjas termék italcsomagolás [a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében meghatározott eset kivételével]
16 43 kötelezően visszaváltási díjas termék italcsomagolás a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében meghatározott esetben
17 gyűjtő- vagy szállítási csomagolás
18 50 általános eset
19 vegyes csomagolási hulladék
20 90 vegyes csomagolási hulladék

2.4.2. *  Egyes egyszer használatos műanyagtermék és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 10 ételtároló edény üresen
3. 11 ételtároló edény csomagolás
4. 21 flexibilis anyagból készült zacskó csomagolás vagy csomagolás olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket a zacskóból vagy a csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra szánnak
5. 31 legfeljebb három liter űrtartalmú italtároló csomagolás, nem kötelezően visszaváltási díjas termék
6. 32 legfeljebb három liter űrtartalmú italtároló csomagolás, kötelezően visszaváltási díjas termék
7. 40 italtartó pohár üresen, beleértve azok tetejét és fedelét is
8. 41 italtartó pohár csomagolás, beleértve azok tetejét és fedelét is
9. 50 könnyű műanyag hordtasak üresen
10. 51 könnyű műanyag hordtasak csomagolás
11. 60 nedves törlőkendő
12. 70 léggömb
13. 80 dohánytermék szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba
14. 90 műanyagot tartalmazó halászeszköz

2.4.3. Elektromos, elektronikus berendezés és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 10 új berendezés
3. 20 használt berendezés
4. 99 vegyes elektromos, elektronikus berendezés hulladéka

2.4.4. *  Elem, akkumulátor és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 10 savas
3. 20 lúgos (kivéve NiCd)
4. 30 NiCd
5. 40 egyéb
6. 97 vegyes hordozható elem, akkumulátor hulladék
7. 98 vegyes ipari elem, akkumulátor hulladék
8. 99 egyéb vegyes elem, akkumulátor hulladék

2.4.5. *  Gépjármű és hulladéka

A B
1 Kód Megnevezés
2 1980. január 1-je előtt gyártott gépjármű
3 10 nem díjátalány-fizetéssel
4 11 tisztán belső égésű motorral hajtott, díjátalány-fizetéssel
5 12 részben elektromos motorral hajtott, M1 járműkategóriájú, tölthető akkumulátorral, díjátalány-fizetéssel
6 13 részben elektromos motorral hajtott, M1 járműkategóriájú, nem tölthető akkumulátorral, díjátalány-fizetéssel
7 14 részben elektromos motorral hajtott, N1 járműkategóriájú vagy háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklit, díjátalány-fizetéssel
8 15 tisztán elektromos motorral hajtott, díjátalány-fizetéssel
9 1980. január 1-jén vagy utána gyártott gépjármű
10 20 nem díjátalány-fizetéssel
11 21 tisztán belső égésű motorral hajtott, díjátalány-fizetéssel
12 22 részben elektromos motorral hajtott, M1 járműkategóriájú, tölthető akkumulátorral, díjátalány-fizetéssel
13 23 részben elektromos motorral hajtott, M1 járműkategóriájú, nem tölthető akkumulátorral, díjátalány-fizetéssel
14 24 részben elektromos motorral hajtott, N1 járműkategóriájú vagy háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklit, díjátalány-fizetéssel
15 25 tisztán elektromos motorral hajtott, díjátalány-fizetéssel
16 hulladékká vált gépjármű
17 99 hulladékká vált gépjármű

2.4.6. Gumiabroncs és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 10 nem jármű gumiabroncs
3. 20 autóbusz gumiabroncs
4. 30 személygépkocsi gumiabroncs
5. 40 tehergépkocsi gumiabroncs
6. 50 motorkerékpár gumiabroncs
7. 60 kerékpár gumiabroncs
8. 70 légijármű gumiabroncs
9. 80 más jármű gumiabroncs
10. 99 vegyes gumiabroncs hulladék

2.4.7. Irodai papír és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 10 információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír
3. 20 iratok, dokumentumok, folyóiratok vagy hasonló termékek tartására, rendezésére szolgáló, papírból készült iratrendező, dosszié, iratborító, levélrendező és irattartó mappa
4. 99 vegyes irodai papír hulladéka

2.4.8. Reklámhordozó papír és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 00 reklámhordozó papír
3. 99 reklámhordozó papír hulladéka

2.4.9. Sütőolaj, -zsír és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 10 sütőolaj
3. 20 sütőzsír
4. 99 vegyes sütőolaj és -zsír hulladék

2.4.10. Textiltermék és hulladékai

A B
1. Kód Megnevezés
2. 10 új textiltermék
3. 20 használt textiltermék
4. 99 vegyes textiltermék hulladéka

2.4.11. Bútor fából és hulladéka

A B
1. Kód Megnevezés
2. 10 bútor fából, új
3. 20 bútor fából, használt
4. 99 fából készült bútor hulladéka

A 2.4. pont alapján az egyes hulladékáramokhoz kapcsolódó vegyes hulladék kód abban az esetben alkalmazandó, ha az adott hulladék jellemzőire tekintettel nem lehetséges a pontosabb besorolás.

2.5. A KF kód 7. karaktere: Termék esetén kötelezettséget, hulladék esetén hulladékkezelést jelölő kód

2.5.1. *  Kötelezettségteljesítési kód

A B
1 Kód Megnevezés
2 1 kollektív teljesítés
3 2 egyéni teljesítés
4 A a kiterjesztett gyártói felelősségi díj (a 22. § szerint), vagy kötelezően visszaváltási díjas termék esetén a csatlakozási és szolgáltatási díj [a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 31/A. § szerint] nem került megfizetésre
5 B a kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem került megfizetésre (22/A. § szerint)
6 C a kiterjesztett gyártói felelősségi díj (a 22/C. § szerint), vagy kötelezően visszaváltási díjas termék
esetén a csatlakozási és szolgáltatási díj [a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 31/A. § szerint] nem került megfizetésre
7 D a kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem került megfizetésre (22/D. § szerint)

2.5.2. *  Hulladékgazdálkodási kód

A B
1. Kód Megnevezés
2. A előkezelt
3. C újrahasználatra előkészített
4. D újrafeldolgozott
5. E energetikailag hasznosított
6. F egyéb módon hasznosított
7. G ártalmatlanított
8. H gyűjtött

2.6. A KF kód 8. karaktere: Származást jelölő kód

A B
1. Kód Megnevezés
2. Termék esetén
3. 1 Belföldi előállítású termék, önállóan forgalomba hozott
4. 2 Belföldi előállítású termék, más termék alkotórészeként, tartozékaként forgalomba hozott
5. 3 Belföldi előállítású csomagolás
6. 5 Külföldről behozott termék, önállóan forgalomba hozott
7. 6 Külföldről behozott termék, más termék alkotórészeként, tartozékaként forgalomba hozott
8. 7 Külföldről behozott csomagolás
9. 8 Saját célú felhasználás
10. Újrahasználat és hulladék esetén
11. M belföldön újrahasznált/kezelt
12. U más EU-tagállamban újrahasznált/kezelt
13. X EU-n kívül újrahasznált/kezelt

2. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

A körforgásos termékek díjkódjai

1. *  Csomagolás díjkódok

A B C D E F G

1
KF kód
1–4.
karakter

Anyagáram

KF kód 1–6. karakter

Díjkód
2 1101 polietilén-tereftalát (PET) 110110 110120 110140 110150 M01
3 110111 110141 M01
4 1102 nagysűrűségű polietilén (HDPE) 110210 110220 110240 110250 M01
5 110211 110241 M01
6 1103 poli(vinil-klorid) (PVC) 110310 110320 110340 110350 M01
7 110311 110341 M01
8 1104 kissűrűségű polietilén (LDPE) 110410 110420 110440 110450 M01
9 110411 110441 M01
10 1105 polipropilén (PP) 110510 110520 110540 110550 M01
11 110511 110541 M01
12 1106 polisztirol (PS) 110610 110620 110640 110650 M01
13 110611 110641 M01
14 1107 poliamid (PA) 110710 110720 110740 110750 M01
15 *  110711 110741 M01
16 1108 poliuretán (PU) 110810 110820 110840 110850 M01
17 110811 110841 M01
18 1109 polivinil alkohol 110910 110920 110940 110950 M01
19 110911 110941 M01
20 1117 biológiailag lebomló műanyag 111710 111720 111740 111750 M01
21 111711 111741 M01
22 1119 más műanyag (műanyag/műanyag) 111910 111920 111940 111950 M01
23 111911 111941 M01
24 1120 hullámpapírlemez (PAP) 112010 112020 112040 112050 P01
25 112011 112041 P01
26 1121 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP) 112110 112120 112140 112150 P01
27 112111 112141 P01
28 *  1122 papír (PAP) 112210 112220 112240 112250 P01
29 112211 112241 P01
30 1129 más papír 112910 112920 112940 112950 P01
31 112911 112941 P01
32 1140 vas, acél (FE) 114010 114020 114040 114050 V01
33 114011 114041 V01
34 1141 alumínium (ALU) 114110 114120 114140 114150 V01
35 114111 114141 V01
36 1149 más fém 114910 114920 114940 114950 V01
37 114911 114941 V01
38 1150 fa (FOR) 115010 115020 115040 115050 F01
39 115011 115041 F01
40 1151 parafa (FOR) 115110 115120 115140 115150 F01
41 115111 115141 F01
42 1159 más fa 115910 115920 115940 115950 F01
43 115911 115941 F01
44 1160 gyapot (TEX) 116010 116020 116040 116050 C01
45 116011 116041 C01
46 1161 juta, kender (TEX) 116110 116120 116140 116150 C01
47 116111 116141 C01
48 1169 más természetes alapú anyag 116910 116920 116940 116950 C01
49 116911 116941 C01
50 1170 színtelen üveg (GL) 117010 117020 117040 117050 U01
51 117011 117041 U01
52 1171 zöld üveg (GL) 117110 117120 117140 117150 U01
53 117111 117141 U01
54 1172 barna üveg (GL) 117210 117220 117240 117250 U01
55 117211 117241 U01
56 1179 más üveg 117910 117920 117940 117950 U01
57 117911 117941 U01
58 1180 társított: papír és karton / különböző fémek 118010 118020 118040 118050 K01
59 118011 118041 K01
60 1181 társított: papír és karton / műanyag, ideértve az abból készült rétegzett italkartont is 118110 118120 118140 118150 K01
61 118111 118141 K01
62 1182 társított: papír és karton / alumínium 118210 118220 118240 118250 K01
63 118211 118241 K01
64 1183 társított: papír és karton / ónozott lemez 118310 118320 118340 118350 K01
65 118311 118341 K01
66 1184 társított: papír és karton / műanyag / alumínium, ideértve az abból készült rétegzett italkartont is 118410 118420 118440 118450 K01
67 118411 118441 K01
68 1185 társított: papír és karton / műanyag / alumínium / ónozott lemez 118510 118520 118540 118550 K01
69 118511 118541 K01
70 1186 társított: papír és karton / más 118610 118620 118640 118650 K01
71 118611 118641 K01
72 1190 társított: műanyag/alumínium 119010 119020 119040 119050 K01
73 119011 119041 K01
74 1191 társított: műanyag / ónozott lemez 119110 119120 119140 119150 K01
75 119111 119141 K01
76 1192 társított: műanyag / különböző fémek 119210 119220 119240 119250 K01
77 119211 119241 K01
78 1193 társított: műanyag/más 119310 119320 119340 119350 K01
79 119311 119341 K01
80 1194 társított: egyéb anyag / egyéb anyag 119410 119420 119440 119450 K01
81 119411 119441 K01
82 1195 társított: üveg/műanyag 119510 119520 119540 119550 K01
83 119511 119541 K01
84 1196 társított: üveg/alumínium 119610 119620 119640 119650 K01
85 119611 119641 K01
86 1197 társított: üveg / ónozott lemez 119710 119720 119740 119750 K01
87 119711 119741 K01
88 1198 társított: üveg / különböző fémek 119810 119820 119840 119850 K01
89 119811 119841 K01
90 1199 egyéb anyag 119910 119920 119940 119950 X01
91 119911 119941 X01

2. *  Egyszer használatos műanyagtermék díjkódok

A B C D E F G H I J K L M
1. KF kód
1-4. karakter
Anyagáram KF kód 1-6. karakter Díjkód
2. 1201 polietilén-tereftalát
(PET)
120110 120111 120121 120131 120140 120141 120150 120151 M01
3. 120190 SUP01
4. 1202 nagysűrűségű polietilén
(HDPE)
120210 120211 120221 120231 120240 120241 120250 120251 M01
5. 120290 SUP01
6. 1203 poli(vinil-klorid) (PVC) 120310 120311 120321 120331 120340 120341 120350 120351 M01
7. 120390 SUP01
8. 1204 kissűrűségű polietilén
(LDPE)
120410 120411 120421 120431 120440 120441 120450 120451 M01
9. 120460 120470 120480 120490 SUP01
10. 1205 polipropilén (PP) 120510 120511 120521 120531 120540 120541 120550 120551 M01
11. 120560 120590 SUP01
12. 1206 polisztirol (PS) 120610 120611 120621 120631 120640 120641 120650 120651 M01
13. 120660 120690 SUP01
14. 1207 poliamid (PA) 120710 120711 120721 120731 120740 120741 120750 120751 M01
15. 120760 120790 SUP01
16. 1208 poliuretán (PU) 120810 120811 120821 120831 120840 120841 120850 120851 M01
17. 120860 120890 SUP01
18. 1209 polivinil alkohol 120910 120911 120921 120931 120940 120941 120950 120951 M01
19. 120960 120990 SUP01
20. 1217 biológiailag lebomló műanyag 121710 121711 121721 121731 121740 121741 121750 121751 M01
21. 121760 121770 121780 121790 SUP01
22. 1219 más műanyag (műanyag/ műanyag) 121910 121911 121921 121931 121940 121941 121950 121951 M01
23. 121960 121970 121980 121990 SUP01
24. 1281 társított: papír és karton/műanyag, ideértve az abból készült rétegzett italkartont is 128110 128111 128121 128131 128140 128141 128150 128151 K01
25. 128180 128190 SUP01
26. 1284 társított: papír és karton/műanyag/ alumínium, ideértve az abból készült rétegzett italkartont is 128410 128411 128421 128431 128440 128441 128450 128451 K01
27. 128470 128480 128490 SUP01
28. 1285 társított: papír és karton/műanyag/ alumínium/ónozott lemez 128510 128511 128521 128531 128540 128541 128550 128551 K01
29. 128570 128580 128590 SUP01
30. 1290 társított: műanyag/alumínium 129010 129011 129021 129031 129040 129041 129050 129051 K01
31. 129060 129070 129080 129090 SUP01
32. 1291 társított: műanyag/ónozott lemez 129101 129111 129121 129131 129140 129141 129150 129151 K01
33. 129160 129170 129180 129190 SUP01
34. 1292 társított: műanyag/különböző fémek 129210 129211 129221 129231 129240 129241 129250 129251 K01
35. 129260 129270 129280 129290 SUP01
36. 1293 társított: műanyag/más 129310 129311 129321 129331 129340 129341 129350 129351 K01
37. 129360 129370 129380 129390 SUP01
38. 1295 társított: üveg/műanyag 129510 129511 129521 129531 129540 129541 129550 129551 K01
39. 129560 129570 129580 129590 SUP01

3. Elektromos és elektronikus berendezés díjkódok

A B C D E
1. KF kód
1–4. karakter
Anyagáram KF kód 1–6. karakter Díjkód
2. 1310 hőcserélő berendezés 131010 131020 E01
3. 1320 képernyő, monitor és olyan berendezés, amely 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaz 132010 132020 E02
4. 1330 LED lámpa 133010 133020 E03
5. 1331 gázkisülésű lámpa 133110 133120 E03
6. 1332 lámpa, a LED lámpa és a gázkisülésű lámpa kivételével 133210 133220 E03
7. 1340 nagygép (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t), a nagyméretű világítótest és a fotovoltaikus panel kivételével 134010 134020 E04
8. *  1341 nagyméretű világítótest (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t) 134110 134120 E04
9. 1342 fotovoltaikus panel 134210 134220 E05
10. 1350 kisgép (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t), a kisméretű világítótest kivételével 135010 135020 E06
11. *  1351 kisméretű világítótest (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t) 135110 135120 E06
12. 1360 kisméretű számítástechnikai és távközlési berendezés (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t) 136010 136020 E06

4. *  Elem és akkumulátor díjkódok

A B C D E F G
1. KF kód
1–4. karakter
Anyagáram KF kód 1–6. karakter Díjkód
2. 1410 hordozható elem, akkumulátor 141010 141020 141030 141040 A01
3. 1440 ipari elem, akkumulátor 144010 144020 144030 144040 A02
4. 1450 gépjármű elem, akkumulátor 145010 145020 145030 145040 A03

5. *  Gépjármű díjkódok

A B C D E

1
KF kód
1–4.
karakter

Anyagáram

KF kód 1–6. karakter

Díjkód
2 1510 M1 járműkategória 151010 151020 J01
3 1520 N1 járműkategória 152010 152020 J01
4 1530 háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklit 153010 153020 J01

6. Gumiabroncs díjkódok

A B C D E F G H I J K
1. KF kód
1–4. karakter
Anyagáram KF kód 1–6. karakter Díjkód
2. 1610 gumi légabroncs az újrafutózott abroncs kivételével 161010 161020 161040 161030 161050 161060 161070 161080 G01
3. 1620 újrafutózott gumi légabroncs 162010 162020 162040 162030 162050 162060 162070 162080 G01
4. 1630 tömör vagy kisnyomású gumiabroncs 163010 163020 163040 163030 163050 163060 163070 163080 G01

7. Irodai papír díjkód

A B C D E
1. KF kód
1–4. karakter
Anyagáram KF kód 1–6. karakter Díjkód
2. 1700 irodai papír 170010 170020 I01

8. Reklámhordozó papír díjkód

A B C D
1. KF kód
1–4. karakter
Anyagáram KF kód 1–6. karakter Díjkód
2. 1800 reklámhordozó papír 180000 R01

9. Sütőolaj, sütőzsír díjkód

A B C D E
1. KF kód
1–4. karakter
Anyagáram KF kód 1–6. karakter Díjkód
2. 1910 sütőolaj és -zsír 191010 192020 Z01

10. *  Textil díjkódok

A B C D E

1
KF kód
1–4.
karakter

Anyagáram

KF kód 1–6. karakter

Díjkód
2 2011 ruházati árucikkek, kellékek és tartozékok 201110 201120 T01
3 2021 lakástextília 202110 202120 T01
4 2031 lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru (kivéve: lábbelirész) 203110 203120 T01

11. *  Bútor fából díjkód

A B C D E
1. KF kód
1–4. karakter
Anyagáram KF kód 1–6. karakter Díjkód
2. 2100 bútor fából 210010 210020 B01

3. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

A gyártó nyilvántartásba vétel iránti kérelmének adattartalma

1. Az 1. melléklet 1. pontjában felsorolt termékek esetében – az 1.3. pontban szereplő termékek kivételével – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §-ában és a Ht. 30/B. § (5) bekezdésében foglalt adatkezelési szabályokra figyelemmel

1.1. *  a gyártó neve, székhelye, adószáma, adóazonosító jele, KSH statisztikai számjele (ennek hiányában a közösségi vagy nemzetközi adószáma), cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma, Környezetvédelmi Ügyfél Jele (a továbbiakban: KÜJ-azonosító);

1.2. *  meghatalmazott képviselő igénybevétele esetén a jogi személy meghatalmazott képviselő neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, természetes személy meghatalmazott képviselő családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, tartózkodási és értesítési helye (postai irányítószám, település, utca, házszám, helyrajzi szám, elektronikuspostafiók-cím), adószáma;

1.3. a kapcsolattartó neve, pontos elérhetősége;

1.4. a gyártó kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség teljesítésének módja (egyéni vagy kollektív);

1.5. a körforgásos termék 1. melléklet 1. pontja szerinti megnevezése;

1.6. a gyártó nyilatkozata a megadott adatok valódiságáról.

2. Az 1. melléklet 1.4. pontjában felsorolt termékek esetében az 1. pontban foglaltakon túlmenően

2.1. a gyártó által Magyarországon képviselt, forgalmazott márkanevek (amennyiben vannak ilyenek);

2.2. a gyártó által forgalmazott hordozható elem, akkumulátor típusa (hordozható, ipari, gépjármű).

3. *  Az 1. melléklet 1.5. pontjában felsorolt termékek esetében az 1. pontban foglaltakon túlmenően egyéni teljesítés esetén az átvevő- és kezelőhálózat bejelentésére vonatkozó alábbi adatok:

3.1. az átvevő- és kezelőhálózathoz csatlakozott tagokra vonatkozó adatok: a tagok neve, KÜJ-azonosító, Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ), telephely címe (település, utca, házszám);

3.2. a következő adatokat tartalmazó dokumentumok:

3.2.1. az átvevő- és kezelőhálózat keretén belül kialakított és üzemeltetett átvételi helyek címe, az átvételi helyek üzemeltetőjének neve;

3.2.2. az, hogy a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet 6. § (3)–(4) bekezdése szerinti átvétel feltételei hogyan valósulnak meg;

3.2.3. az átvételt, a kezelést szerződés alapján teljesítő forgalmazók, bontók, továbbá a szárazra fektetés és a bontás során kinyert hulladék további kezelését végző hulladékkezelők listája (névvel és címmel ellátva).

Az 1. melléklet 1.3. pontjában felsorolt termékek esetében az elektromos és elektronikus berendezések gyártóinak nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások részére benyújtandó jelentések formátumának meghatározásáról szóló, 2019. február 19-i (EU) 2019/290 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Végrehajtási Rendelet) I. melléklet A., valamint meghatalmazott képviselő igénybevétele esetén B. része szerinti adattartalom. A Végrehajtási Rendelet szerinti nemzeti azonosítóként a KÜJ-azonosítót kell megadni. A Végrehajtási Rendelet kiegészítő információelemeinek megadása nem kötelező.

4. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének adattartalma

1. *  A gyártó esetében

1.1. *  Magyarországon az általa forgalomba hozott vagy készletre vett,, az 1. melléklet szerinti körforgásos termékek

1.1.1. megnevezése,

1.1.2. *  mennyisége (kg),

1.1.3. azonosító kódszáma (KF kód),

1.1.4. *  a kiterjesztett gyártói felelősségi díj meg nem fizetésével történő forgalomba hozatal esetén a 22. § (1) bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozó neve, címe, adószáma.

1.2. Visszavett körforgásos termék 1.1.1–1.1.3. pont szerinti adatai.

1.3. A hulladékká vált újrahasználható csomagolások megnevezése, mennyisége, azonosító kódszáma (KF kód)

1.4. *  Visszaváltási díjas termékek esetében az 1.1. alpontban foglaltakon túlmenően

1.4.1. az általa Magyarországon forgalomba hozott visszaváltási díjas termékek darabszáma,

1.4.2. a visszaváltási díjas rendszerben visszavett termékek és hulladékaik darabszáma, az újrahasználható csomagolások újrahasználata, hulladékká válása és darabszáma.

2. A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó esetében

2.1. átvett, gyűjtött vagy előkezelt, körforgásos termékből származó hulladék * 

2.1.1. mennyisége,

2.1.2. azonosító kódszáma (KF kód).

2.2. *  visszaváltási díjas termékek esetében a 2.1. alpontban foglaltakon túlmenően a visszaváltási díjas rendszerben visszavett termékek és hulladékaik darabszáma, az újrahasználható csomagolások hulladékká válása és darabszáma.

3. Az egyéni teljesítő gyártó esetében

3.1. az 1. és a 2. pont szerinti adatok, valamint

3.2. a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeinek egyéni teljesítése során kezelt hulladék * 

3.2.1. mennyisége,

3.2.2. azonosító kódszáma (KF kód).

4. *  A 20/A. § és 20/B. § szerinti díjátalány-fizetést választó gyártó esetében

4.1. a Magyarországon általa forgalomba hozott vagy készletre vett borászati termék

4.1.1. kategóriájának megnevezése,

4.1.2. üvegcsomagolásának mennyisége (palack darab).

4.2. *  Annak megjelölése, hogy a gyártó a borászati termék esetén a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett-e. Amennyiben a gyártó csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett, úgy az adattartalom a kg alapú mennyiségre is kiterjed.

5. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

Egyéni teljesítés esetén a gyártó koncessziós társasággal kötött szerződésének kötelező tartalmi elemei

1. A gyártó neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma

2. A körforgásos termék 1. melléklet szerinti megnevezése és azonosító kódszáma

3. Az egyéni teljesítés kezdő időpontja

4. A gyártó egyéni teljesítés keretében végzett tevékenységeinek meghatározása

5. A gyártó és a koncessziós társaság közötti pénzügyi elszámolási rendje, amely kiterjed a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékének megállapításakor figyelembe veendő, az egyéni teljesítés során a gyártó által vállalt tevékenységek Hivatal honlapján közzétett fajlagos indokolt költségekre figyelemmel megállapított csökkentő tétel meghatározására, tekintettel a Hivatal indokolt költségek meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat meghatározó rendeletében foglaltakra is

6. A gyártó koncessziós társaság felé teljesítendő bejelentési, változás-bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettsége, módja és rendszeressége

7. A szerződésszegéssel és a szerződés megszűnésével, megszüntetésével összefüggő jogok és kötelezettségek

6. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

A 22. § és a 22/A. § szerinti nyilatkozat kötelező tartalmi elemei * 

1. A vevő neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma

2. A gyártó neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma

3. *  A 22/B. § szerinti időszak megjelölése

4. A körforgásos termék 1. melléklet szerinti megnevezése és azonosító kódszámának (KF kódjának) 1–6. karaktere

5. *  A nyilatkozattétel alapjául szolgáló jogszabályhely (22. § vagy 22/A. §)