A jogszabály mai napon ( 2023.06.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

92/2023. (III. 29.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. törvény) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § Az Mkk. törvény 11. § (5) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény alkalmazásakor mezőgazdasági biztosítás alatt a hozamcsökkenést kiváltó káresemény bekövetkezése előtt megkötött és a biztosítási szerződés alapján díjrendezett mezőgazdasági biztosítást kell érteni.

3. § Az Mkk. törvény 12. § (1) bekezdésének alkalmazásakor a biztosító által kifizetett kártérítési összeg alatt a megállapított kártérítési összeget kell érteni.

4. § Az Mkk. törvény 18. § (2) bekezdésétől eltérően a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis tartalmazza - a biztosítók adatközlése alapján - a lábon álló növénykultúrára megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződéssel kapcsolatos adatokat.

5. § Az Mkk. törvény 19/A. § (2) bekezdésétől eltérően az országos jégkármegelőző rendszer keretében létrehozott, valamint működő berendezések tárgyévi működtetéséhez - az agrárpolitikáért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján - a 2023. évben legfeljebb 1800 millió forint használható fel.

6. § (1) Az Mkk. törvény 19/E. §

a) (7) bekezdésében foglaltaktól eltérően, ha az Mkk. törvény 19/E. § (5) bekezdése szerinti arányos csökkentés mértéke eléri vagy meghaladja az 50%-ot, akkor a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján azon mezőgazdasági termelők részére írható elő pótbefizetés, akiknél a pótlólagos kompenzáció várhatóan meghaladja a pótbefizetés 120%-át;

b) (8) bekezdésétől eltérően

ba) a pótbefizetés összegét a tárgyévi krízisbiztosítási hozzájárulás többszöröseként - a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint - évente kell megállapítani, azzal, hogy az nem haladhatja meg a fizetésre kötelezett mezőgazdasági termelő tárgyévi krízisbiztosítási hozzájárulásának ötszörösét,

bb) a pótbefizetés határidőben történő nemteljesítése esetén a fizetésre kötelezett mezőgazdasági termelő a tárgyévi pótlólagos kompenzációra nem jogosult, továbbá a vele szemben fennálló pótbefizetési követelést a krízisbiztosítási szerv törli;

c) (9) bekezdését nem kell alkalmazni.

(2) Az Mkk. törvény 19/E. § (5) bekezdésére figyelemmel részleges kompenzációban részesült mezőgazdasági termelő a krízisbiztosítási szerv felhívására a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőig nyilatkozik a pótbefizetés vállalásáról. A krízisbiztosítási szerv azon mezőgazdasági termelők részére állítja ki a pótbefizetés megállapításáról szóló határozatot, akik vállalták annak teljesítését.

(3) Ha a mezőgazdasági termelő részére megállapított pótlólagos kompenzáció összege kevesebb, mint a pótbefizetés összege, akkor a krízisbiztosítási szerv a pótlólagos kompenzáció összegét a pótbefizetés összegében állapítja meg.

(4) A pótlólagos kompenzáció összege az adott év vonatkozásában nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelő adott évre vonatkozó befizetéseinek hússzorosát.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.