A jogszabály mai napon ( 2023.06.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

120/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet

a közfeladatok és közszolgáltatások biztosításával összefüggő jogviszonyok egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány megállapítja, hogy 2022 második félévétől jelentkeznek a hazánk szomszédságában zajló elhúzódó háború tartós - gazdasági, társadalmi - következményei. A háború legutóbbi fejleményei eredményeként a veszély nő, és így a következmények hatásai elhúzódók és erősödnek. Ezek előre nem látható, elháríthatatlan külső oknak minősülnek. Ezen hatások előre nem tervezett, és csak aránytalan költségvetési terhet jelentő kötelezettségvállalások mellett elhárítható hátrányos gazdasági következményei indokolttá teszik az államháztartásról szóló törvény szerinti állami közfeladatok és az állami közszolgáltatások biztosításával összefüggő jogviszonyokra vonatkozó egyes jogszabályi rendelkezések,- a jelentősen megváltozott körülmények hátrányos következményeinek mérséklését szolgáló - eltérő alkalmazását.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati közfeladatokra és az önkormányzat által biztosított közszolgáltatásokra.

2. § Az állam és a jogszabályban meghatározott állami feladatot (közfeladatot, közszolgáltatást) jogszabály vagy azon alapuló megállapodás alapján ellátó jogi személyek - ide nem értve a helyi önkormányzatokat és a tulajdonukban álló gazdasági társaságokat - (a továbbiakban együtt: a közfeladat- és közszolgáltatás-ellátási jogviszonyok alanyai) kötelesek az 1. § szerinti közfeladat és közszolgáltatás ellátását a közpénzekkel való hatékony és felelős gazdálkodás elvét, továbbá az ágazati és a szakmai szabályokat szem előtt tartva folyamatosan - szükség szerint akár a vonatkozó megállapodás módosítása útján - biztosítani.

3. § A közfeladat- és közszolgáltatás-ellátási jogviszonyok alanyai az 1. § szerinti közfeladat és közszolgáltatás ellátását - ideértve különösen azok pénzügyi, műszaki, jogi, fenntarthatósági feltételeit - a 2. § szerinti kötelezettségük teljesítése során - a közfeladat és közszolgáltatás hosszú távú és zavartalan biztosítása érdekében - kötelesek akár oly módon is biztosítani, hogy szükséges és indokolt esetben lehetővé teszik a közfeladat és közszolgáltatás részenként való ellátását, amennyiben ez a közfeladat és közszolgáltatás ellátásának teljes meghiúsulását arányos ráfordítások mellett elkerülhetővé teszi.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell.