A jogszabály mai napon ( 2023.06.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet

a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt (a továbbiakban: Fgytv.), a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényt, a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvényt (a továbbiakban: Tfmtv.), a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényt (a továbbiakban: Gst.), valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényt (a továbbiakban: Szankció tv.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában

1. akciós időszak: a hét csütörtöki napján 0 órától a következő hét szerdai napján 24 óráig terjedő időtartam vagy a kereskedő választása szerinti egybefüggő 168 óra időtartam;

2. kereskedő: az a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerében „4711 - Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem” megjelöléssel feltüntetett tevékenységet főtevékenységként folytató kereskedő, akinek a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény szerinti nettó árbevétele a 2021. évben az 1 milliárd forintot meghaladta.

(3) E rendelet hatálya az üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység mellett kiterjed a csomagküldő kereskedelemre is.

2. § (1) Az 1. mellékletben megjelölt termékkategóriák (a továbbiakban: akcióköteles termékkategória) vonatkozásában 2023. június 1. napja és 2023. szeptember 30. napja között - üzletenként (csomagküldő kereskedelem esetén az annak folytatását elősegítő felületenként) - a kereskedő árcsökkentést köteles bevezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti árcsökkentés során a kereskedő - az akciós időszakban, annak végétől ismétlődő jelleggel - akcióköteles termékkategóriánként - az akciós időszakban választása szerint - legalább egy termék (a továbbiakban: árcsökkentéssel érintett termék) vonatkozásában az árcsökkentés adott termékre vonatkozó alkalmazását megelőző 30 napban általa alkalmazott legalacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árhoz képest legalább tíz százalékkal alacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árat (a továbbiakban: akciós ár) alkalmaz.

(3) Az akcióköteles termékkategóriákba tartozó termékekre vonatkozó tájékoztatási segédletet a kereskedelemért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.

(4) A kereskedő köteles az árcsökkentéssel érintett termék vonatkozásában az árcsökkentés tényét és mértékét is feltüntetni.

(5) Nem köteles a kereskedő az árcsökkentés alkalmazására azon akcióköteles termékkategória vonatkozásában, amely tekintetében e rendelet kihirdetésének napján nem forgalmaz legalább 5 különböző, az adott akcióköteles termékkategóriába tartozó terméket.

(6) A (2) bekezdés szerinti legalacsonyabb bruttó kiskereskedelmi ár megállapítása során nem kell figyelembe venni a termék azon árcsökkentett bruttó kiskereskedelmi árát, amelynek alkalmazására a termék minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejének lejárta miatt, az azt megelőző 72 órában került sor.

(7) Ha az akciós időszakot a kereskedő választja meg, annak megjelölése nem eredményezheti az árcsökkentés 2023. június 1. napjától kezdődő alkalmazásának, valamint az árcsökkentés folyamatosságának sérelmét. A kereskedő legfeljebb három alkalommal választhat akciós időszakot, azzal, hogy az árcsökkentés első alkalmazása szerinti akciós időszak, valamint a választott akciós időszakot megelőző akciós időszak időtartama legalább egybefüggő 168 óra, de nem lehet több, mint egybefüggő 336 óra. A választása szerinti akciós időszakról a kereskedő a választott (módosított) akciós időszak alkalmazását legalább két nappal megelőzően köteles tájékoztatni a kereskedelemért felelős minisztert.

3. § A kereskedő köteles az árcsökkentéssel érintett termék

a) forgalmazására, valamint

b) vonatkozásában naponta legalább az általa a 2022. évben értékesített átlagos napi mennyiség árusítására olyan módon, hogy a vásárlók kiszolgálása folyamatosan biztosított legyen.

4. § (1) A 2. § (1) bekezdés szerinti árcsökkentés alkalmazása során egyéb költség vagy díj nem számolható fel.

(2) A kereskedő köteles az árcsökkentéssel összefüggő, az általános politikai koordinációért felelős miniszter által meghatározott tartalmú és formájú - az árcsökkentés tényére és mértékére is utaló - tájékoztatást az üzletben jól látható helyre kifüggeszteni, valamint a reklámtevékenységéhez kapcsolódóan az online felületén feltüntetni.

5. § (1) Az e rendeletben meghatározott előírások teljesítésének ellenőrzésekor a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendelettel kijelölt általános fogyasztóvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) hivatalból jár el.

(2) Ha a hatóság az e rendelet szerinti kötelezettségek megsértéséről ellenőrzése során tudomást szerez, a Gst. 38/B. §-ától, a Szankció tv. 2. § (3) bekezdésétől és az Fgytv. 47. § (1) bekezdésétől eltérően

a) a 2. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség megsértése esetén termékkategóriánként 500 000 forint bírságot szab ki,

b) a 2. § (7) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség, illetve a 4. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megsértése esetén 1 000 000 forint bírságot szab ki,

c) a 2. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség megsértése esetén termékkategóriánként 3 000 000 forint bírságot szab ki,

d) a 3. § b) pontjában foglalt kötelezettség megsértése esetén termékkategóriánként

da) 10%-ot meg nem haladó hiány esetén 500 000 forint bírságot szab ki,

db) 10%-ot meghaladó, de 50%-ot meg nem haladó hiány esetén 1 000 000 forint bírságot szab ki,

dc) 50%-ot meghaladó hiány esetén, továbbá, ha a kereskedő nem tesz eleget a vásárlók folyamatos kiszolgálására vonatkozó kötelezettségének, 2 000 000 forint bírságot szab ki, vagy

e) elrendelheti, hogy a kereskedő tevékenységét a jogsértéssel érintett üzletben - csomagküldő kereskedelem esetében a kereskedő által működtetett vagy alkalmazott valamennyi online felületen - ideiglenesen nem folytathatja, amelynek időtartama legalább egy nap, legfeljebb fél év lehet.

(3) E rendelet rendelkezései közül több rendelkezés megsértése esetén a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti jogkövetkezmény együtt is alkalmazható.

(4) Az ellenőrzés során a kereskedő a helyszínen köteles tájékoztatni a hatóságot a 2. § (2) bekezdése szerinti, a kereskedő által az elmúlt 30 napban alkalmazott legalacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árról, az akciós árról, a 2. § (7) bekezdése szerinti tájékoztatás megtörténtéről és a 3. § b) pontja szerinti mennyiségről, illetve arról, hogy hány választásra került sor az akciós időszak tekintetében.

(5) A hatóság a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti jogkövetkezményt alkalmazó határozat véglegessé válását követően - akár azonos napon, ugyanazon üzletben végzett, több egymást követő ellenőrzés során feltárt jogsértések esetében - a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti jogkövetkezményt újból - akár naponta többször is - alkalmazhatja, úgy, hogy az ismételten kiszabott bírság összegének el kell érnie a korábbi jogsértés esetén kiszabott bírság kétszeresét, és a bírság legmagasabb összegére vonatkozó rendelkezést nem kell figyelembe venni. Többszörösen ismételt jogsértés esetén a (2) bekezdés a)-d) és e) pontjai szerinti jogkövetkezmény együtt is alkalmazható.

(6) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

6. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti árcsökkentés alkalmazása során a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés q) pontját nem kell alkalmazni.

(2) A kereskedőnek a 2. § (1) bekezdésének alkalmazásával összefüggésben a beszállítóval kötött fennálló szerződésének módosítása, megszüntetése vagy új szerződésnek a korábbiakban alkalmazott feltételektől eltérő feltétellel való megkötése a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés x) pontja szerinti magatartásnak minősül.

7. § Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy a 4. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás formáját és tartalmát rendeletben állapítsa meg. * 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § A kereskedelemért felelős miniszter a 2. § (3) bekezdés szerinti tájékoztatási segédletet az e rendelet hatálybalépését követő 24 órán belül közzéteszi.

1. melléklet a 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelethez

Akcióköteles termékkategóriák

A
Termékkategória megnevezése
1. Baromfihús
2. Sertés-, marhahús, egyéb húsféleségek
3. Hal, halkonzerv
4. Húskészítmények
5. Tej, tejföl és helyettesítői
6. Joghurt és egyéb savanyított készítmények
7. Egyéb tejtermék
8. Sajt
9. Vaj, margarin és készítményei
10. Egyéb zsiradékok (növényi és állati)
11. Kenyér
12. Péksütemények
13. Száraztészta, rizs, egyéb cereáliák
14. Liszt, cukor, tartósított lisztesáru
15. Friss zöldség
16. Friss gyümölcs
17. Gyümölcs-, zöldséglé
18. Készételek, fűszerek, ételízesítők
19. Kávé, tea
20. Ásványvizek és üdítőitalok