Hatály: közlönyállapot (2023.V.22.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

188/2023. (V. 22.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról szóló 330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet eltérő alkalmazása

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról szóló 330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) rendelkezéseit a következő eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § Az R1. 1. § (1) bekezdése szerinti szerződés tervezetét a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter részére úgy kell megküldeni, hogy az tartalmazza a szerződés teljesítésébe bevont vagy bevonandó valamennyi alvállalkozó, közreműködő, teljesítési segéd személyét és a beazonosításukhoz szükséges adatokat, valamint a szerződés teljesítésében való részvételük arányát, tervezett arányát, azzal, hogy alvállalkozók, közreműködők, teljesítési segédek összesen legfeljebb huszonöt százalékos mértékben vehetők igénybe a szerződés teljesítéséhez.

3. § Azon ügyvédi tevékenység folytatására irányuló szerződést, amelyben a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évben fizetendő része a bruttó húszmillió forintos értékhatárt nem éri el, a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati igazgatási szerveknek, valamint azon gazdasági társaságoknak, amelyben az állam a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. §-a szerinti, legalább többségi befolyást gyakorol (a továbbiakban: gazdasági társaság), előzetesen be kell jelenteniük a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter számára. Ennek során a szerződés tervezetét a kormányzati igazgatási szerv, valamint a gazdasági társaság felett az állam nevében tulajdonosi (irányítási, felügyeleti) jogokat gyakorló miniszter küldi meg a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter részére.

2. A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek megszűnéséről, továbbá miniszteri jóváhagyásáról szóló 430/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek megszűnéséről, továbbá miniszteri jóváhagyásáról szóló 430/2022. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A szerződés tervezetét a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter részére úgy kell megküldeni, hogy az tartalmazza a szerződés teljesítésébe bevont vagy bevonandó valamennyi alvállalkozó, közreműködő, teljesítési segéd személyét és a beazonosításukhoz szükséges adatokat, valamint a szerződés teljesítésében való részvételük arányát, tervezett arányát, azzal, hogy alvállalkozók, közreműködők, teljesítési segédek összesen legfeljebb huszonöt százalékos mértékben vehetők igénybe a szerződés teljesítéséhez.”

5. § Az R2. a következő 8. §-sal egészül ki:

„8. § Az e rendelet hatálya alá tartozó és a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek veszélyhelyzeti szabályairól szóló 188/2023. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépéséig jóváhagyott szerződések esetén a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter részére tájékoztatásul meg kell küldeni valamennyi, 2023. január 1-jei vagy azt követő hatálybalépési időponttal megkötött szerződés teljesítésébe bevont vagy bevonandó valamennyi alvállalkozó, közreműködő, teljesítési segéd személyére, illetve azok beazonosítására, valamint a szerződés teljesítésében való részvételük arányára, tervezett arányára vonatkozó adatokat legkésőbb az R. hatálybalépését követő 15. napig.”

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1) Az 1. alcím, valamint a 4. § rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően előkészített szerződéstervezetekre kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépéséig az R1. alapján már jóváhagyott szerződések esetén a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter részére tájékoztatásul meg kell küldeni valamennyi, 2023. január 1-jei vagy azt követő hatálybalépési időponttal megkötött szerződés teljesítésébe bevont vagy bevonandó valamennyi alvállalkozó, közreműködő, teljesítési segéd személyére, illetve azok beazonosítására, valamint a szerződés teljesítésében való részvételük arányára, tervezett arányára vonatkozó adatokat legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő 15. napig.