A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

214/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

a „Felzárkózó települések” program keretében tervezett energetikai projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,

a 4. § a) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 4. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben szereplő helyrajzi számú földrészleteken, valamint az ezen földrészletekből telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteken RRF C FETE komponens energetikai projektek megvalósítására irányuló beruházásával (a továbbiakban: Beruházás) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a Beruházással érintett ingatlanok megközelítését, az ott létesülő építmények működését segítő – közterület- és zöldfelület-rendezési, útépítési, közműcsatlakozási és – fejlesztési, közműkiváltási, valamint azokkal közvetlenül összefüggő – munkákkal kapcsolatosak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben – a (4) bekezdés figyelembevételével – az (1) bekezdés szerinti ingatlanokat rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha azoknak az irányadó helyi építési szabályzat szerinti kialakítása még nem történt meg.

(4) A Beruházás keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélyezési eljárás megindításának feltétele az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a telekalakítás végrehajtása, valamint annak ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyzése.

2. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat szerinti Beruházással érintett ingatlanokon a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat szerinti Beruházással érintett ingatlanokra vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítményű villamos energia termelő erőmű valamennyi építési övezetben, illetve övezetben elhelyezhető,

b) a 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítményű villamos energia termelő erőmű elhelyezésénél az OTÉK 32. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

3. § (1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – húsz nap.

(2) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenkettő nap.

4. § A Beruházással összefüggésben

a) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,

b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor a Beruházással összefüggő, folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 214/2023. (VI. 1.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

2. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

3. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

4. tűzvédelmi hatósági eljárások,

5. közegészségügyi és járványügyi hatósági eljárások,

6. sugárvédelmi hatósági eljárások,

7. légiközlekedési hatósági eljárások,

8. útügyi hatósági eljárások,

9. felvonók, mozgólépcsők, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

10. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelő, gépi működtetési közlekedési berendezés engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

11. hírközlési hatósági eljárások,

12. természetvédelmi és környezetvédelmi hatósági eljárások,

13. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

14. erdészeti hatósági engedélyezési eljárások,

15. azok az 1–14. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

16. az 1–15. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 214/2023. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

A B
1. Projekt elnevezése Ingatlan helyrajzi száma
2. Gyöngyösoroszi naperőmű belterület 436/5
3. Járdánháza naperőmű belterület 317/7, 318
4. Magyarkeszi naperőmű külterület 0164/1, 0164/4, valamint belterület 524/1, 524/2
5. Mike naperőmű belterület 82
6. Nagyér naperőmű belterület 340
7. Nagylóc naperőmű belterület 1431
8. Novajidrány naperőmű külterület 08
9. Pári naperőmű külterület 030/7
10. Patapoklosi naperőmű belterület 117/2
11. Zalakomár naperőmű belterület 1119/15, 1119/16, 1119/17, 1119/18, 1119/19, 1119/20, 1119/21, 1119/22, 1123
12. Arló naperőmű belterület 1615
13. Drávafok 1. naperőmű külterület 017/1
14. Drávafok 2. naperőmű külterület 017/4
15. Hangony naperőmű belterület 687, 688
16. Sóshartyán naperőmű belterület 325/3, 325/4, 326
17. Viss naperőmű belterület 155
18. Értény naperőmű belterület 784/2
19. Kistolmács naperőmű belterület 187
20. Ötvöskónyi naperőmű belterület 130/10, 130/11, 130/12, 130/13
21. Istvándi naperőmű külterület 04/6
22. Karancsság naperőmű belterület 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
23. Beret naperőmű belterület 9/1, 9/2
24. Kovácsvágás naperőmű külterület 054