A jogszabály mai napon ( 2024.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

270/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a koncessziós társaság és a Koordináló szerv együttműködésére vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 43. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 92/H. § (1) bekezdése szerinti koncessziós szerződés alapján a koncessziós társaság és a Ht. 32/A. § (4e) bekezdésében meghatározott feladatokra a Ht. 32/A. § (4i) bekezdésében kijelölt állami tulajdonú gazdasági társaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) (a továbbiakban együtt: Együttműködő felek) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat-ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében együttműködnek

a) a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer megvalósításával kapcsolatos együttműködés tárgyának és körének meghatározásában,

b) a kölcsönös adatszolgáltatás, adatátadás körének és rendjének meghatározásában,

c) a hulladékgazdálkodási eszközök fejlesztési irányának és tartalmának meghatározásban,

d) a Ht. 53/A. § (4) bekezdése szerinti jelentéstételi kötelezettségnek határidőn belüli teljesítésében, illetve a teljesítéshez szükséges információk egymás részére történő rendelkezésre bocsátásában,

e) az ügyfélszolgálat működtetéséhez kapcsolódó feladatokban és

f) a lakossági edukáció tekintetében a feladatok összehangolásában és megosztásában.

2. § (1) A Koordináló szerv az együttműködés keretében hulladékgazdálkodási szakértői feladatokat lát el, erőforrásaival a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására irányuló tevékenységét támogatja.

(2) A koncessziós társaság a koncessziós rendszer működtetéséhez a Koordináló szervnél rendelkezésre álló, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ágazat működésével kapcsolatos adatot, információt igénybe veszi.

(3) Az Együttműködő felek meghatározzák az együttműködési kötelezettséghez kapcsolódó egyes feladatokat, beleértve azok pénzügyi finanszírozási, teljesítési és elszámolási feladatait.

(4) Az együttműködéssel összefüggő valamennyi információt, illetve nyilatkozatot az Együttműködő felek által kijelölt kapcsolattartó útján, a biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségen közlik egymással.

(5) Ha a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármely módon tudomásra jutott adat, tény az üzleti titok védelméről szóló törvény hatálya alá tartozik, azt az Együttműködő felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé, más célra nem használhatják fel. Az üzleti titok fogalmi körébe eső adatokról, információkról az Együttműködő felek egymást előzetesen írásban tájékoztatják. A titoktartási kötelezettség alóli kivételt képez azon tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra hozatala, amelyhez a másik fél előzetesen, egyértelmű, kifejezett írásbeli hozzájárulását adta, vagy amelynek nyilvánosságra hozatala jogszabályi előíráson vagy hatósági kötelezésen alapul.

(6) Az együttműködés tapasztalatait az Együttműködő felek minden évben legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig kötelesek felülvizsgálni, melynek során áttekintik az együttműködés teljesülését, meghatározzák a változtatás irányait, a továbbfejlesztés lehetőségeit.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § a 2023. július 1-jét megelőző időszakban a Koordináló szerv tulajdonjogát 100%-ban megtestesítő részvények koncessziós hirdetmény szerinti kötelező vételi ajánlatot követő adásvétele ellehetetlenülésének napján lép hatályba, amelynek naptári napját a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapít meg. * 

4. § (1) Ha a 2023. július 1-jét megelőző időszakban a Koordináló szerv részvényeinek értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés zárására 2023. június 30-ig nem került sor, azonban a koncessziós szerződés 2023. július 1. napján hatályba lép, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat-ellátás biztonsága érdekében az Együttműködő felek meghatározzák azokat az eszközöket és intézkedéseket, amelyek alapján 2023. július 1. napján a koncessziós társaság használati jogot szerez a számlázási tevékenységet végző rendszerhez.

(2) A számlázási rendszer üzemeltetése érdekében a koncessziós társaság kezdeményezésére az Együttműködő felek meghatározzák azokat a folyamatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Koordináló szerv 2023. július 1. napjától az esedékes számlázási feladatokat ellássa a koncessziós társaság részére, a koncessziós társaság által meghatározott határnapig.