A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

273/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a használt sütőolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 31., 37. és 38. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a használt sütőolajjal kapcsolatos tevékenységekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. forgalmazó: sütőolajat és -zsírt a fogyasztónak átadó, értékesítő gazdálkodó szervezet;

2. használt sütőolaj: hulladékká vált sütőolaj és -zsír;

3. oktatási intézmény: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b)–j) pontja szerinti köznevelési intézmény, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 16. §-a szerinti szakképző intézmény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. §-a szerinti felsőoktatási intézmény;

4. sütőolaj és -zsír: a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.9. pontja szerinti termék;

5. szervezet: a használt sütőolaj gyűjtésére szolgáló, speciális gyűjtőhelyre telepített gyűjtőedény elhelyezését biztosító forgalmazó, oktatási intézmény, települési önkormányzat vagy üzemanyag-töltőállomás.

(2) Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakat a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet szerint kell alkalmazni.

3. A szervezet jogai és kötelezettségei

3. § A szervezet a használt sütőolaj gyűjtése érdekében szerződést köthet a koncessziós társasággal. A szervezet a szerződés megkötését a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen kezdeményezi a szerződéskötéshez szükséges adatai megadásával.

4. § (1) A szervezet a használt sütőolaj gyűjtését szolgáló speciális gyűjtőhelyen a 3. § szerinti szerződés alapján legalább nyitvatartási időben biztosítja a lehetőséget a hulladékbirtokos részére a használt sütőolaj koncessziós társaság által biztosított gyűjtőedényben történő elhelyezésére, valamint gondoskodik a gyűjtőhely megfelelő megvilágításáról.

(2) A szervezet a gyűjtőedény elhelyezéséhez, működtetéséhez és karbantartási feladatainak elvégzéséhez, cseréjéhez szükséges feltételeket a koncessziós társaság részére biztosítja. A gyűjtőedény elhelyezése érdekében szükséges engedélyek megszerzése a szervezet kötelezettsége.

(3) A szervezet – az 5. § (6) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott módon – haladéktalanul értesíti a koncessziós társaságot, ha

a) a gyűjtőedény vagy a speciális gyűjtőhely tisztítása,

b) a gyűjtőedény ürítése vagy

c) a gyűjtőedény sérülése vagy egyéb ok miatt a gyűjtőedény karbantartása, javítása, cseréje

szükséges.

(4) A szervezet tájékoztatja a hulladékbirtokost

a) a speciális gyűjtőhely megközelíthetőségének módjáról és

b) a használt sütőolaj gyűjtőedényben történő elhelyezésének megfelelő módjáról.

(5) A szervezet együttműködik a koncessziós társasággal a lakossági szemléletformálás területén.

4. A koncessziós társaság jogai és kötelezettségei

5. § (1) A koncessziós társaság a használt sütőolaj elkülönített gyűjtéséről országos lefedettséggel gondoskodik.

(2) A használt sütőolaj gyűjtése érdekében a koncessziós társaság az egyenlő bánásmód követelményeire, valamint a speciális gyűjtőhely kialakításához szükséges feltételekre figyelemmel választja ki a gyűjtésbe bevont szervezeteket. A használt sütőolaj gyűjtésébe bevonható szervezetek számát a koncessziós társaság határozza meg, a rendelkezésére álló gyűjtőedények számára, illetve a gyűjtés országosan kiegyensúlyozott mértékű elhelyezkedésére és indokoltságára figyelemmel.

(3) A koncessziós társaság gondoskodik a használt sütőolaj gyűjtését szolgáló gyűjtőedények beszerzéséről, elhelyezéséről, karbantartásáról és szükség szerint megújításáról, cseréjéről.

(4) A koncessziós társaság gondoskodik a használt sütőolaj gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényen, és ha a láthatóság érdekében szükséges, a speciális gyűjtőhelyen is a „hulladék étolaj és zsír” felirat és a 20 01 25 hulladék azonosító kód jól látható feltüntetéséről.

(5) A koncessziós társaság a gyűjtési gyakoriságot a közegészségügyi követelmények és a hulladék tárolásához szükséges műszaki szempontok figyelembe vételével úgy határozza meg, hogy a használt sütőolaj rendszeres elszállítása biztosított legyen. A koncessziós társaság a használt sütőolaj elszállítását oly módon és rendszerességgel látja el, hogy a szervezet kötelezettségeinek teljesítését és működését ne akadályozza. A koncessziós társaság az elszállítást hatékonyan és biztonságosan megszervezi az átvett mennyiséghez igazodva.

(6) A koncessziós társaság a szervezettel legalább az 1. melléklet szerinti adattartalommal köt szerződést. A koncessziós társaság jogosult a használt sütőolaj gyűjtésével kapcsolatos, jogszabályon alapuló követelményeket a szerződésben meghatározni.

(7) A koncessziós társaság

a) a természetes személy hulladékbirtokosnál keletkezett és általa önkéntesen elkülönítetten gyűjtött használt sütőolajat speciális gyűjtőhelyen vagy hulladékgyűjtő udvarban,

b) a hulladéktermelő gazdálkodó szervezet hulladékbirtokosnál keletkezett és általa elkülönítetten gyűjtött használt sütőolajat a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján

átveszi.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § (1) bekezdése 2023. december 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 273/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A koncessziós társaság szervezettel kötött szerződésének minimális tartalmi elemei

1. a szervezet neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma,

2. a használt sütőolaj gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény elhelyezésével, működtetésével, karbantartásával, cseréjével, valamint a speciális gyűjtőhely üzemeltetésével kapcsolatos feladatok,

3. a gyűjtött használt sütőolaj elszállításának rendje,

4. a pénzügyi elszámolás rendje,

5. a szerződésszegéssel, a szerződés megszűnésével, megszüntetésével összefüggő jogok és kötelezettségek.