Hatály: 2025.I.1. - Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

275/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a textiltermék hulladékával kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 31., 37. és 38. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a textiltermékből származó hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. forgalmazó: a textilterméket a fogyasztónak átadó, értékesítő gazdálkodó szervezet;

2. szervezet: a textiltermék hulladékának gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény elhelyezését biztosító forgalmazó vagy települési önkormányzat;

3. textiltermék: a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.10. pontja szerinti termék.

(2) Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakat a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet szerint kell alkalmazni.

3. A szervezet jogai és kötelezettségei

3. § A szervezet a textiltermék hulladékának gyűjtése érdekében szerződést köthet a koncessziós társasággal. A szervezet a szerződés megkötését a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen kezdeményezi a szerződéskötéshez szükséges adatai megadásával.

4. § (1) A szervezet a forgalmazás helyén, illetve az arra kijelölt helyen a 3. § szerinti szerződés alapján legalább nyitvatartási időben biztosítja a lehetőséget a hulladékbirtokos részére a textiltermék hulladékának a koncessziós társaság által biztosított gyűjtőedényben történő elhelyezésére, valamint gondoskodik a gyűjtőhely megfelelő megvilágításáról.

(2) A szervezet a gyűjtőedény elhelyezéséhez, működtetéséhez és karbantartási feladatainak elvégzéséhez, cseréjéhez szükséges feltételeket a koncessziós társaság részére biztosítja. A gyűjtőedény elhelyezése érdekében szükséges engedélyek megszerzése a szervezet kötelezettsége.

(3) A koncessziós társaság gondoskodik a textiltermék hulladékának gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényen, és ha a láthatóság érdekében szükséges, a gyűjtőhelyen is a „ruhanemű és textíliák” felirat, valamint a 20 01 10 és a 20 01 11 hulladék azonosító kód jól látható feltüntetéséről.

(4) A szervezet – az 5. § (5) bekezdése szerinti szerződésben meghatározott módon – haladéktalanul értesíti a koncessziós társaságot, ha

a) a gyűjtőedény vagy a gyűjtőhely tisztítása,

b) a gyűjtőedény ürítése vagy

c) a gyűjtőedény sérülése vagy egyéb ok miatt a gyűjtőedény karbantartása, javítása, cseréje

szükséges.

(5) A szervezet együttműködik a koncessziós társasággal a lakossági szemléletformálás területén.

4. A koncessziós társaság jogai és kötelezettségei

5. § (1) A koncessziós társaság a textiltermék hulladékának elkülönített gyűjtéséről országos lefedettséggel gondoskodik.

(2) A textiltermék hulladékának gyűjtése érdekében a koncessziós társaság az egyenlő bánásmód követelményeire, valamint a gyűjtésre szolgáló hely kialakításához szükséges feltételekre figyelemmel választja ki a gyűjtésbe bevont szervezeteket. A textiltermék hulladékának gyűjtésébe bevonható szervezetek számát a koncessziós társaság határozza meg a rendelkezésére álló gyűjtőedények számára, illetve a gyűjtés országosan kiegyensúlyozott mértékű elhelyezkedésére és indokoltságára figyelemmel.

(3) A koncessziós társaság gondoskodik a textiltermék hulladékának gyűjtését szolgáló gyűjtőedények beszerzéséről, elhelyezéséről, karbantartásáról és szükség szerinti megújításáról, cseréjéről.

(4) A koncessziós társaság a hulladékgyűjtési gyakoriságot a közegészségügyi követelmények és a hulladék tárolásához szükséges műszaki szempontok figyelembe vételével úgy határozza meg, hogy a textiltermék hulladékának rendszeres elszállítása biztosított legyen. A koncessziós társaság a textiltermék hulladékának elszállítását oly módon és rendszerességgel látja el, hogy a szervezet kötelezettségeinek teljesítését és működését ne akadályozza. A koncessziós társaság az elszállítást – az átvett mennyiséghez igazodva – hatékonyan és biztonságosan szervezi meg.

(5) A koncessziós társaság a szervezettel legalább az 1. melléklet szerinti adattartalommal köt szerződést. A koncessziós társaság jogosult a textiltermék hulladékának gyűjtésével kapcsolatos, jogszabályon alapuló követelményeket a szerződésben meghatározni.

(6) A koncessziós társaság a hulladékbirtokos által önkéntesen elkülönítetten gyűjtött textiltermék hulladékát

a) természetes személy textiltermék hulladékának gyűjtésére szolgáló gyűjtőhelyen, hulladékgyűjtő udvarban vagy lomtalanítás keretében,

b) a hulladéktermelő gazdálkodó szervezet esetében a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján

átveszi.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § (1) bekezdése 2025. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 275/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez

A koncessziós társaság szervezettel kötött szerződésének minimális tartalmi elemei

1. a szervezet neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma,

2. a textiltermék hulladékának gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény elhelyezésével, működtetésével, karbantartásával, cseréjével, valamint a gyűjtőhely üzemeltetésével kapcsolatos feladatok,

3. a gyűjtött textiltermék hulladéka elszállításának rendje,

4. a pénzügyi elszámolás rendje,

5. a szerződésszegéssel, a szerződés megszűnésével, megszüntetésével összefüggő jogok és kötelezettségek.