A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 44. § (1) bekezdése tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Alapvető rendelkezések

1. § (1) E rendelet célja, hogy támogassa a gyermeket nevelő és vállaló szülőket családjuk megfelelő otthonának biztosítása érdekében.

(2) A gyermeket vállaló, nevelő nagykorú személy (a továbbiakban: igénylő) a központi költségvetésből az e rendeletben meghatározott feltételekkel preferált kistelepülésen lévő lakás, valamint külterületi lakás (a továbbiakban együtt: preferált kistelepülésen lévő lakás) vonatkozásában új egylakásos lakóépület építéséhez vagy vásárlásához, használt lakás vagy egylakásos lakóépület (a lakás és az egylakásos lakóépület a továbbiakban együtt: lakás) vásárlásához és bővítéséhez, illetve korszerűsítéséhez, valamint meglévő használt lakás bővítéséhez, illetve korszerűsítéséhez

a) vissza nem térítendő állami támogatást (a továbbiakban: családi otthonteremtési kedvezmény),

b) a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását, valamint

c) adó-visszatérítési támogatást

vehet igénybe.

(3) *  A családi otthonteremtési kedvezmény az igénylővel közös háztartásban élő és a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásba vele együtt beköltöző gyermek után, valamint fiatal házaspár esetén

a) gyermektelen fiatal házaspárnál legfeljebb három,

b) egygyermekes fiatal házaspárnál legfeljebb kettő,

c) kétgyermekes fiatal házaspárnál egy

gyermek vállalása esetén igényelhető.

(4) Az igénylő a hitelintézetnél benyújtott kérelme alapján igényelheti a családi otthonteremtési kedvezményt, amelyet a megkötött támogatási szerződés alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a hitelintézeten keresztül folyósít. Az igénylő a hitelintézettel kötött támogatási szerződésben vállalja, hogy megfelel az e rendeletben támasztott feltételeknek. Az igénylő a támogatási szerződés megkötésétől kezdődően támogatott személynek minősül. A támogatás igénylésekor valótlan adatok szolgáltatása, valamint a támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a családi otthonteremtési kedvezményt az e rendeletben foglaltak szerint vissza kell fizetni.

2. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény

a) a lakás vételárának megfizetésére vagy

b) építés vagy bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre

igényelhető és használható fel.

(2) A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak vagy élettársak kizárólag együttesen igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak.

(3) Az egy háztartásban élők egyidejűleg egy családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére jogosultak.

3. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után – a (3) és (5) bekezdésben, valamint a 26. § (10) bekezdésében foglalt kivétellel – csak egy alkalommal lehet igénybe venni. Az igénylő a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy csak olyan személy után igényel családi otthonteremtési kedvezményt, aki után az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele – a (2) és (5) bekezdésben, valamint a 26. § (10) bekezdésében foglalt kivétellel – még nem történt.

(2) Nem veheti igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges döntésével vagy a bíróság jogerős határozatával visszafizetésre kötelezett.

(3) Ha az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a korábban folyósított és az újabb igénylésig vissza nem fizetett támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

(4) Ha az igénylő számára kedvezőbb, a (3) bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon, az igénylés időpontjában meglévő gyermek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, aki után az igénylő korábban a (3) bekezdés szerinti támogatást vagy megelőlegező kölcsönt vett igénybe.

(5) *  Ha az igénylő a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás vásárlásához vagy építéséhez – a kérelem benyújtását megelőzően – családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe, a családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál

a) nem kell alkalmazni az (1) és (4) bekezdésben, valamint a 20. § (1) bekezdésében foglaltakat, továbbá

b) a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához vagy építéséhez igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét.

(6) A (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál nem kell figyelembe venni az újabb támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig – a (9) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján, vagy a 2011. december 31. napját megelőzően benyújtott igénylések esetében közokirattal vagy hitelintézet által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított dokumentummal igazolt módon – már visszafizetett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön összegét.

(6a) *  A családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról szóló 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti kölcsön igénybevétele miatt a (3) és (4) bekezdés rendelkezése nem alkalmazandó az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményre nézve.

(7) A 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a családi otthonteremtési kedvezménynek a 12. §, valamint a (3)–(6) bekezdés szerint az igénylő részére megállapítható összege csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján nyújtható. Ha a 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a családi otthonteremtési kedvezménynek a 12. §, valamint a (3)–(6) bekezdés szerint az igénylő részére megállapítható összege az igénylő 30. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti nyilatkozata alapján meghaladná az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig terjedő mértékű családi otthonteremtési kedvezményre jogosult.

(8) A (3) és (4) bekezdés szerinti esetben, illetve állami kamattámogatással érintett lakáscélú kölcsön esetén a korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az e rendelet szerinti újabb családi otthonteremtési támogatással érintett lakásban kell teljesíteni.

(9) A hitelintézet a jogosultsági feltételek fennállásának vizsgálata érdekében a korábbi igénybevételt a Kincstár által üzemeltetett lakástámogatási szakmai informatikai rendszerben lévő adatok alapján és a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből ellenőrzi.

4. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Kincstár nyújtja a hitelintézet e rendelet szerinti közreműködésével.

(2) A családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett eljárásokban a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében a lakás fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatal, Pest vármegye és a főváros területén fekvő lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) jár el.

(3) Az e rendelet alapján a kormányhivatal hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben a felügyeleti szervre ruházott, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(4) A kormányhivatal e rendeletben szabályozott hatósági eljárásai során

a) *  az ügyfelet hiánypótlásra két alkalommal is felhívhatja,

b) az ügyfél az eljárás szünetelését nem kérheti,

c) az ügyintézési határidő 30 nap.

(5) Az e rendeletből eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban az államot – ha törvény másként nem rendelkezik – a Kincstár képviseli.

(6) A miniszter szakmai képzéseket, vizsgákat, valamint szakmai, koordinációs értekezleteket szervez a kormányhivatal lakástámogatásokkal foglalkozó munkatársai részére.

2. Értelmező rendelkezések

5. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. *  bekerülési költség: a következő kiadásoknak, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó hányada:

a) az új lakás

aa) épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,

ab) rendeltetésszerű használhatóságát biztosító helyiségeinek, tárolóhelyiségeknek – ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát –, melléképítményeknek – ideértve a hulladéktartály-tárolót, a közműpótló építményeket és berendezéseket, a közmű-becsatlakozás építményeit –, egyéb építményeknek – ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítést, az építésügyi hatóság által előírt kerítést, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsőt, lejtőt és járdát, valamint támfalat és szivárgó övárkot –, valamint a gépkocsitároló helyiségnek építési költségei,

ac) közműbekötéseinek költségvetés szerinti építési költségei,

ad) építésével kapcsolatos lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségeit,

ae) építéséhez kapcsolódóan a jogszabály alapján fizetendő útépítési és közművesítési hozzájárulás,

af) építéséhez kapcsolódóan a távfűtés bekapcsolási díja, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulásai,

ag) építéséhez kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,

b) a bővítés

ba) érdekében a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tárolóhelyiségeinek – ide nem értve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tárolót, a lomkamrát – és központi berendezéseinek építési költsége,

bb) lebonyolítási költségei, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét – és a műszaki ellenőrzés költsége,

c) az új lakás megépítéséhez vagy a lakás bővítéséhez

ca) szükséges földmunka elvégzésének költségei,

cb) kapcsolódóan felmerült építménybontási költségek,

cc) kapcsolódóan a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) honlapján nyilvánosan elérhető Nemzeti Mintaterv Katalógusból kiválasztott, felhasználói szerződésben rögzített mintatervnek az érintett építési vagy bővítési helyszínre történő adaptálásával összefüggő tervezési díj (a továbbiakban: adaptációs költség);

2. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs vagy az, akinek a házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt, és nincs élettársa;

3. egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül

a) olyan szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített, egy lakást magában foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy

b) – használt lakás esetében – olyan ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik;

4. *  életvitelszerű bentlakás: a támogatással érintett lakásnak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti bejelentett lakóhelyként – hontalan esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény szerinti szálláshelyként – történő életvitelszerű használata;

5. *  fiatal házaspár: házastársak, akik közül a feleség a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 41. életévét;

6. gyermek:

a) a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint

b) aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy betöltötte, de megváltozott munkaképességű személynek minősül;

7. használt lakás: olyan lakóingatlan, amely nem minősül a 14. pont szerinti új lakásnak;

8. hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. melléklet 46. pontja szerint számított – hasznos alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;

9. hitelintézet:

a) a magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező hitelintézet, valamint

b) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) foglaltaknak megfelelően a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás;

10. külterületi lakás: a település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan, ha azon a 11. pontnak megfelelő lakóingatlan van;

11. *  lakás: a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,

b) közműves villamosenergia-szolgáltatással,

c) egyedi fűtési móddal,

d) közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, akkor a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztárolóban történik, és

e) közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, akkor a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

12. megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50 százalékos mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, vagy aki után az igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül;

13. preferált kistelepülés: a 2. melléklet szerinti település;

14. *  új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített egylakásos lakóépület, amelynek az elkészülte használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvétele megtörténtének igazolásával vagy a felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvánnyal igazolható, ideértve a tanyán vagy birtokközpontban található lakóépületet is.

(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), a Hpt.-ben, az OTÉK-ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvényben meghatározottak szerint kell értelmezni.

(3) Ha az igénylő lakás korszerűsítésére családi otthonteremtési kedvezményt igényel, a lakásnak a kérelem benyújtása időpontjában az (1) bekezdés 11. pontja szerinti feltételek közül elegendő az (1) bekezdés 11. pont a) alpontja szerinti feltételnek – a fürdőhelyiség és a WC kivételével – megfelelnie.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben az igénylő a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az (1) bekezdés 11. pontja szerinti feltételeknek eleget tesz.

(5) A (3) és (4) bekezdés rendelkezéseit a 6. § (2) bekezdése szerinti kérelem esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési engedélyt vagy a 30. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti dokumentumokat a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

3. A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele

6. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország területén preferált kistelepülésen fekvő vagy külterületi lakásnak minősülő

a) használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése,

b) meglévő használt lakás bővítése, illetve korszerűsítése vagy

c) új egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése

céljából vehető igénybe.

(2) A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem használt lakás vásárlására abban az esetben nyújtható be, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

a) korszerűsítésére,

b) bővítésére vagy

c) korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

(3) Nem vehető igénybe a (2) bekezdés szerinti támogatás, ha az igénylő az általa 5 éven belül elidegenített lakás tulajdonjogát kívánja így visszavásárolni.

(4) A családi otthonteremtési kedvezmény meglévő használt lakás

a) korszerűsítésére,

b) bővítésére vagy

c) korszerűsítésére és bővítésére

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

(5) Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

(6) *  Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe a családi otthonteremtési kedvezmény a lakóingatlan korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységre, amely a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű, „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében vagy korábban ilyen támogatásból került megvalósításra, amennyiben az azzal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll. Az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik az e bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételéről.

(7) Családi otthonteremtési kedvezmény vehető igénybe a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez.

(8) *  Családi otthonteremtési kedvezmény vehető igénybe

a) a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer vagy 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező

olyan új lakás vásárlásához, amelyet polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet vagy befektetési alap (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

(9) A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a családi otthonteremtési kedvezményt az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

(10) *  A (7)–(9) bekezdés alkalmazásában, ha a vonatkozó építésügyi jogszabályi előírások értelmében sem építési engedélyre, sem egyszerű bejelentésre nincs szükség – így különösen a 9. § (1) bekezdése szerinti tetőtér-beépítés esetében –, a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultságnak sem feltétele ilyen engedély vagy bejelentés megléte, továbbá az azokhoz kapcsolódó határidők tekintetében

a) az építési engedélyen vagy egyszerű bejelentésen az építési tevékenység megkezdésének,

b) a használatbavételi engedélyen, a használatbavétel tudomásulvételének igazolásán vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványon az építési tevékenység befejezésének

tényét kell érteni.

7. § (1) *  A családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt, illetve bővített vagy korszerűsített lakásban – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, illetve rendelkezhetnek tulajdonnal.

(2) *  Több használt lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan használati megosztási szerződés, a tulajdonostársak – a határozat elfogadását támogató egyes tulajdonostársak neve mellett a tulajdoni hányaduk arányát és az aláírásukat is tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – Ptk. 5:78. § (1) bekezdése szerint meghozott határozata vagy bírósági határozat alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az (1) bekezdés szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.

(3) Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

(4) *  Ha a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt a támogatásnál figyelembe vett gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám, a gondnok vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével újabb lakást vásárol, épít vagy bővít, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban – kiskorú gyermek esetén a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a támogatásnál figyelembe vett gyermek is szerezhet tulajdont.

(5) Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

(6) *  A családi otthonteremtési kedvezmény lakás vásárlásához abban az esetben igényelhető, ha a lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. E követelményt a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja. Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére műszaki szakértői szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló műszaki szakértői szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

(7) A (6) bekezdés szerinti lakhatási igények kielégítésére való alkalmasság megállapításához a támogatási kérelem benyújtását legfeljebb 90 nappal megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvélemény is elfogadható, ha a támogatási kérelem benyújtását követően a hitelintézet helyszíni szemle keretében megállapítja, hogy annak időpontjában a lakás változatlanul megfelel a kérelem benyújtását megelőzően készült ingatlan-értékbecslési szakvéleményben foglaltaknak, és a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.

(8) A 6. § (8) bekezdés b) pontja szerinti új lakás vásárlása esetén a lakás lakhatási igények kielégítésére alkalmas állapotát a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően ellenőrzi.

(9) A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés megkötésének feltétele lakás építése vagy bővítése esetén, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó építési költségvetést a hitelintézet elfogadja.

8. § (1) A lakás hasznos alapterületének el kell érnie

a) egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,

b) két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,

c) három vagy több gyermek esetén a 60 négyzetmétert.

(2) *  Az egylakásos lakóépület hasznos alapterületének el kell érnie

a) egy gyermek esetén a 70 négyzetmétert,

b) két gyermek esetén a 80 négyzetmétert,

c) három vagy több gyermek esetén a 90 négyzetmétert.

(3) A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

(4) Ha az igénylő lakás bővítésére családi otthonteremtési kedvezményt igényel, a lakásnak az (1) bekezdés szerinti hasznos alapterületre vonatkozó előírásnak legkésőbb a bővítést követően kell megfelelnie.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben az igénylő a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a lakás a bővítését követően az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel.

(6) A (4) és (5) bekezdés rendelkezéseit a 6. § (2) bekezdése szerinti kérelem esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési engedélyt vagy a 30. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti dokumentumokat a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

(7) A használt lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

9. § (1) Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is.

(2) A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

(3) Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtása időpontjában az igénylő és mindazon személyek életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhelyéül vagy hontalan esetén szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosult, és a bővítést követően

a) lakhatási körülményeiknek javulnia kell, valamint

b) a kialakított lakásnak meg kell felelnie a 8. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

10. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) kémény építése, korszerűsítése,

h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, illetve vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,

i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30 százalékáig, valamint

j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20 százalékáig.

(2) A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, az (1) bekezdés szerinti munkálat elvégzése is támogatható.

4. A családi otthonteremtési kedvezmény mértéke

11. § (1) A támogatás megállapítása során

a) a meglévő gyermeket,

b) a 12. hetet betöltött magzatot, valamint

c) a vállalt gyermeket

együttesen kell figyelembe venni.

(2) A 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint vehető figyelembe az a gyermek, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

(3) A családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető összegét megalapozó gyermekszám meghatározásához a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő

a) egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő gyermekét,

b) házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő közös, valamint a házastársak nem közös gyermekeit együttesen,

c) fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő közös, a házastársak nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen

kell figyelembe venni.

(4) *  A családi otthonteremtési kedvezményt igénylő élettársak esetén a családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető összegét az (5)–(9) bekezdésben meghatározottak szerint kell megállapítani, azzal, hogy az igényelhető legmagasabb összeg a 12. § (1) bekezdés c) pontja vagy (3) bekezdés c) pontja szerinti támogatási összeg.

(5) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös gyermekeik után igénylik, együttes igénylőként a 12. § szerint jogosultak a támogatásra.

(6) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után igénylik, együttes igénylőként a 12. § szerint jogosultak a támogatásra.

(7) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű családi otthonteremtési kedvezményre lenne jogosult. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

(8) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után igénylik, együttes igénylőként a 12. § szerint jogosultak a támogatásra.

(9) Ha az élettársak a családi otthonteremtési kedvezményt a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű családi otthonteremtési kedvezményre lenne jogosult. A közös gyermeket a számítás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

(10) *  A családi otthonteremtési kedvezmény az e rendeletben meghatározott feltételek szerint az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága vagy gondnoksága alatt álló gyermek után is igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén. Élettársak esetén ha csak az egyik igénylő kerül gyámként vagy gondnokként kirendelésre, e § vonatkozásában a gyermek a gyámként vagy gondnokként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül.

12. § (1) *  A 6. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti célokra igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege

a) egy gyermek esetén 1 000 000 Ft,

b) két gyermek esetén 4 000 000 Ft,

c) három vagy több gyermek esetén 15 000 000 Ft.

(2) *  Az (1) bekezdés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény használt lakás vásárlására megállapított összege nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerint igénybe vett összeg 50 százalékát.

(3) A 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti célokra igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege

a) *  egy gyermek esetén 600 000 Ft,

b) két gyermek esetén 2 000 000 Ft,

c) három vagy több gyermek esetén 7 500 000 Ft.

(4) * 

5. A családi otthonteremtési kedvezményre jogosult személyek

13. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt igényelheti:

a) a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,

c) *  a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben foglaltak szerint huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkezik,

d) *  a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

(2) Nem magyar állampolgár részére a családi otthonteremtési kedvezmény a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

14. § Együttes igénylők esetén – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a feltételeket mindkét igénylőnek teljesítenie kell, és a nyilatkozatokat mindkét igénylőnek meg kell tennie.

15. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy

a) az igénylő

aa) büntetőjogi felelősségét az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt bíróság nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt megállapította, de a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült, és

ab) *  a büntetlen előéletről a kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik, vagy

ac) *  a büntetlen előéletet érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja,

azzal, hogy a nyilatkozathoz, illetve az erkölcsi bizonyítványhoz csatolni kell az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulását annak érdekében, hogy a benyújtott dokumentumban foglalt személyes adatait a hitelintézet, az állami adóhatóság és a kormányhivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje;

b) az igénylőnek nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet] 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó köztartozása, és a köztartozás-mentességről vagy a fennálló köztartozása e pont szerinti mértéket meg nem haladó összege tényéről – ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban – az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik; ha a nyilatkozattól eltérően a hitelintézet megállapítja, hogy az igénylőnek van a kérelem benyújtása és elbírálása napján is fennálló, a jelen pont szerinti mértéket meghaladó köztartozása, akkor 14 napos határidő tűzésével – amely a 27. § (5) bekezdése szerinti elbírálási határidőbe nem számít be – felhívja az igénylőt arra, hogy köztartozásának a felhívás kézhezvételétől számított 14 napon belül történő megfizetését és annak igazolását követően válhat a családi otthonteremtési kedvezményre jogosulttá;

c) *  a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–k) pontja szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt –, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, vagy a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylőként Magyarországon valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet számára folytatott kereső tevékenysége alapján e másik állam vagy nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, és legalább 2 éve folyamatosan

ca) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított,

cb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő igazolja, hogy külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, amelyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján,

cc) a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy

cd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,

azzal, hogy a kétéves jogosultsági időszak számítása során a különböző, egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani, és a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van – amelynek időtartama a teljesítendő jogosultsági időszakba nem számít bele, valamint a ca), cb) és cd) alpont szerinti jogviszony szünetelése nem minősül a jogviszony megszakításának, de ennek időtartama a teljesítendő kétéves jogosultsági időszakba szintén nem számít bele –, továbbá a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)–k) pontja szerinti jogviszonyban – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt – töltött időnek vagy olyan időszaknak kell minősülnie, amely alatt az igénylő a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, vagy a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylőként Magyarországon valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet számára folytatott kereső tevékenysége alapján e másik állam vagy nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott;

d) * 

e) * 

f) a lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmas;

g) lakás vásárlása esetén – a h) pontban foglaltak kivételével – az igénylő az ingatlan-nyilvántartási hatóság által érkeztetett adásvételi szerződést benyújtsa;

h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) alapján történő lakásvásárlás esetén az igénylő benyújtsa az ingatlan egy összegben történő megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést, valamint a 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító által kiállított, az adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartási hatóság részére történő megküldéséről szóló nyilatkozatot.

(2) *  Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, vagy ha megváltozott munkaképességű személynek minősül.

(3) * 

(4) * 

(5) Ha az igénylő a (20) bekezdés alapján olyan tartalmú nyilatkozatot tett, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a családi otthonteremtési kedvezményből vásárolt, épített vagy bővített lakás kerül bejelentésre a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylő megfeleljen az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglalt, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a hitelintézet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti igazolásként rögzíti

a) a családi otthonteremtési kedvezménynek a 12. §, valamint a 3. § (3)–(7) bekezdése szerint az igénylő részére megállapítható összegét,

b) azt, hogy ez az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, valamint

c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet teljes címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait.

(7) A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben

a) – és azt megelőzően a kérelemben is – nyilatkozik arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezményre, továbbá a csekély összegű (de minimis) támogatásokra irányadó feltételek teljesítésére vonatkozó nyilatkozatában foglalt adatokra vonatkozó információkat, valamint a saját és a vele közös háztartásban élő kiskorú gyermekei alábbi adatait:

aa) természetes személyazonosító adatok,

ab) állampolgárságra, illetve magyarországi jogállásra vonatkozó adatok,

ac) lakóhely,

ad) személyi azonosító és

ae) adóazonosító jel

a családi otthonteremtési kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet kezelheti és továbbíthatja a kormányhivatal, a Kincstár, valamint az állami adóhatóság részére;

b) – és azt megelőzően a kérelemben is – büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésére a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság végleges döntésével, vagy a bíróság jogerős határozatával nem kötelezte;

c) – és azt megelőzően a kérelemben is – büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa;

d) *  vállalja, hogy lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10 százalékát készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget – illetve annak a családi otthonteremtési kedvezményt képező részét a támogatott személy helyett a hitelintézet – az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott és annak alkalmazási körébe tartozó – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti;

e) vállalja, hogy

ea) új lakás vásárlása esetén legkésőbb a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat (a továbbiakban együtt: számla) a hitelintézet részére bemutatja,

eb) lakás bővítése vagy építése esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70 százalékáról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat,

ec) új lakás építése esetén a támogatott személy a használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte előtt történő átruházása esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja a szerződéssel, bírósági, illetve hatósági határozattal, árverési jegyzőkönyvvel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett ellenérték 70 százaléka erejéig az előző építtető nevére vagy – amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat;

f) *  tudomásul veszi, hogy a hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, amelynek kiállítására az építési, bővítési munkák megkezdését vagy az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentéséről előállított visszaigazolást, vagy korszerűsítési cél esetén a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését legfeljebb 6 hónappal megelőzően került sor, valamint amelynek kibocsátója a számlabenyújtás időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében a számlakiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja;

g) vállalja, hogy lakás építésiengedély-köteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítése vagy építése esetén legkésőbb a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt bemutatja;

h) hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, a kormányhivatal és a hitelintézet a dokumentumok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen – a lakásban is – ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a kormányhivatalt hivatalból értesítse;

i) vállalja, hogy az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításától, építés vagy bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen bent lakik;

j) *  vállalja, hogy az i) pontban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását, bővítés vagy építés esetén az utolsó részfolyósítását követő 180 napon belül a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt, épített vagy bővített lakásban a támogatott személy és mindazon személyek lakóhelyet, hontalan esetében szálláshelyet létesítenek, akiknek együttköltözésére tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása történt;

k) a 11. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik a gyermekvállalásról;

l) a 11. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben, valamint magzat után igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetén

la) hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek születését a Kincstár – a családtámogatási adatbázist magában foglaló egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve – megállapítsa, továbbá

lb) *  vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, vagy ha azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstvhr.) 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényli, a gyermek születését – a gyermek nevét, születési adatait, adóazonosító jelét, személyi azonosítóját tartalmazó – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatban a gyermek születését követő legfeljebb 90 napon belül bejelenti a hitelintézet részére, és – a gyermek születését követő 90 napon belül – bemutatja a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát vagy a magzat 12. várandóssági hét betöltését követő elhalása esetén – az azt követő 90 napon belül – az igazolást kérő személyes adatait, a magzat elhalásának napját és a kiállító szülész-nőgyógyász szakorvos adatait, aláírását, bélyegzőjét tartalmazó igazolást, vagy a magzat halva születése esetén – az azt követő 90 napon belül – a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet] szerinti okiratot a hitelintézet részére;

m) *  a 3. § (1), (3) és (6) bekezdése szerinti korábbi igénybevétel esetén a gyermek neve, adóazonosító jele, születési adatai, személyi azonosítója megjelölésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy mely gyermek után, mikor, melyik hitelintézeten keresztül, mekkora összegben, – helyrajzi számmal megjelölve – mely lakás vonatkozásában vette igénybe a vissza nem térítendő állami támogatást; valamint

n) az igénylő a 13. § (2) bekezdése szerinti esetben vállalja, hogy tartózkodási jogosultságának fennállását évente, a tárgyév január 31-ig a hitelintézetnek igazolja, valamint a nem magyar állampolgár támogatott személy a tartózkodási jogosultságában bekövetkezett változást 8 napon belül a hitelintézetnek bejelenti.

(8) A 6. § (2) bekezdés a) vagy c) pontja, valamint (4) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti támogatás igénybevétele esetén az igénylő a támogatási szerződésben vállalja, hogy a (7) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettsége keretében nem nyújt be olyan számlát, amelyet a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet alapján ugyanazon lakásra nyújtott otthonfelújítási támogatás kapcsán már elszámoltak.

(9) Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi jogviszonyban álló magánszemély.

(10) A (7) bekezdés a) és j) pontja szerinti, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot azon nagykorú, közös háztartásban élő gyermeknek is meg kell tennie, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe veszik.

(11) A 6. § (2) és (4) bekezdése szerinti esetben a jegyző a (7) bekezdés i) pontja szerinti nyilatkozatban vállalt kötelezettség teljesülését a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt.

(12) A (7) bekezdés j) pontja szerinti kötelezettség teljesítését a Kincstár ellenőrzi. Ha a (7) bekezdés j) pontjában meghatározott kötelezettség nem teljesül, a Kincstár tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(13) Ha az igénylő és azon gyermeke, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényli, a kérelem benyújtásának időpontjában a 16. § a) vagy h) pontjában foglaltak szerinti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a lakóhely vagy a tartózkodási hely – a 16. § a) vagy h) pontjában meghatározott tényekre tekintettel történő – fenntartása nem minősül a (7) bekezdés i) és j) pontja szerint vállalt kötelezettségek megsértésének.

(14) A 6. § (2) bekezdése esetén a (7) bekezdés j) pontja szerinti bentlakási kötelezettség igazolására irányadó határidőt a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokra vonatkozó utolsó részfolyósítás napjától kell számítani.

(15) *  Ha a támogatási szerződésben foglalt bármely feltétel – a (7) bekezdés j) pontja szerinti feltétel kivételével – nem teljesül, a hitelintézet az erről való tudomásszerzését követően haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatalt.

(16) Az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor a fennálló házasságról büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a házastársak nevét, személyi azonosítóját, születési adatait, valamint a házasságkötés helyét és idejét.

(17) *  A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik azon gyermekekről, akik után a kedvezményt igényli. A nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozattevő és – ha a gyermek már megszületett – a gyermek nevét, adóazonosító jelét, születési adatait, személyi azonosítóját, örökbefogadott gyermek és gyám vagy gondnok kirendelése esetén a döntést meghozó hatóság megnevezését és a döntés időpontját, kiskorú gyermek elhelyezése vagy szülői felügyeletének rendezése esetén a kiskorú gyermek elhelyezéséről vagy szülői felügyeletének rendezéséről és lakóhelyének kijelöléséről döntő hatóság, bíróság megnevezését és a döntés időpontját is.

(18) A közös háztartásban élést, valamint élettársak esetén ennek időtartamát büntetőjogi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni.

(19) Arról, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személynek kizárólagos használati joga áll fenn, a támogatott személy büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik.

(20) A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, ha az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kedvezménnyel érintett lakást

a) a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot –, illetve

b) az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység

székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába be kívánja jegyeztetni.

(21) Az igénylő a (20) bekezdés szerinti nyilatkozatot akkor teheti meg, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás megszerzésének költségeihez nem vett korábban igénybe az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis), illetve ezen jogcímtől eltérő jogcímen az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatást.

(22) A családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemben az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, ha az állam javára bejegyzett jelzálogjog fennállása alatt a családi otthonteremtési kedvezményből épített, vásárolt, bővített, illetve korszerűsített lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára kívánja hasznosítani, ide nem értve annak bérbe vagy haszonbérbe adását.

(23) A (22) bekezdés szerinti nyilatkozat megtétele esetén

a) használt lakás vásárlásánál

aa) az adásvételi szerződésben a vételárat meg kell osztani a lakóépületre, a földrészletre és a melléképítményre jutó vételárhányadokra, valamint

ab) a családi otthonteremtési kedvezmény összege nem haladhatja meg a lakóépületre jutó vételárhányadot,

b) új lakás

ba) építésénél az építési költségvetést,

bb) vásárlásánál az adásvételi szerződésben és számlában a vételárat

meg kell osztani az a) pont aa) alpontja esetében a lakóépületre és a melléképítményre jutó bekerülési költségekre, illetve az a) pont ab) alpontja esetében a lakóépületre, a földrészletre, illetve a melléképítményre jutó vételárhányadokra,

c) a családi otthonteremtési kedvezmény összege nem haladhatja meg új lakás

ca) építésénél a lakóépületre jutó bekerülési költséget,

cb) vásárlásánál a lakóépületre jutó vételárhányadot,

és

d) az (5) és (6) bekezdést, a (7) bekezdés a) pontját, a (21) bekezdést, a 3. § (6) bekezdését, valamint a 30. § (1) bekezdés 10. pontját is alkalmazni kell.

(24) *  Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat – a cc) alpont kivételével – nem kell alkalmazni, ha a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válik.

(25) *  Ha az egyik szülő halála esetén a túlélő másik szülőnél az (1) bekezdés c) pontja vagy a (2) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, a túlélő szülő a családi otthonteremtési kedvezményt – a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény kivételével – egyedülállóként igénybe veheti akkor is, ha az elhunyt szülő halála a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül következett be, és az (1) bekezdés c) pontja vagy a (2) bekezdés szerinti feltétel az elhunyt szülő tekintetében a halála napján vagy az azt megelőző három hónapos időszakon belül bármely időpontban teljesült, és a halál napján az együttes igénylés feltétele fennállt, amelyre nézve a túlélő szülő a 30. § (1) bekezdés 2. pontja és a 30. § (8) bekezdés a) pontja szerinti okiratokat nyújthat be, vagy a (16) és (18) bekezdés szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatokat tehet.

16. § Nem minősül a 15. § (7) bekezdés i) pontjában foglalt kötelezettség megszegésének, ha az alábbi okok miatt létesítenek a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt vagy épített lakástól eltérő lakásban tartózkodási helyet, illetve az f) vagy g) pont esetén lakóhelyet:

a) a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,

b) a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,

c) ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,

d) a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,

e) a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,

f) a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik,

g) a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik, vagy

h) a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

17. § (1) *  A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével

a) vásárolt lakásra a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését,

b) bővített lakásra a munkálatok idejére és

ba) a munkálatok befejezését, vagy

bb) építésiengedély-köteles bővítés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, vagy

bc) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását,

c) épített új lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását,

d) a 23. § szerinti esetben a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésben meghatározott hitelcél tárgyát képező lakásra a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének időpontját

követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, a lakáscélú állami támogatás jogszerűtlen igénybevételéből eredő követelések biztosítására. A jelzálogjog ranghelyét kizárólag a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása, építése vagy bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása, építése vagy bővítése érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog, továbbá a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlásához, építéséhez, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog ranghelye előzheti meg.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja az állam, a családi otthonteremtési kedvezményt, otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt, valamint a lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom az állam képviselőjének a hozzájárulása nélkül jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba.

(3) Az állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésekor a hitelintézet jár el.

(4) Az (1) bekezdés szerinti 10 éves időszak lejártát követően, ha a támogatott személy az e rendeletben és a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett, a kormányhivatal intézkedik az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt.

(5) Nem minősül az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség megszegésének, ha

a) a lakásban a támogatott személy gyermeke tulajdonjogot szerez,

b) a lakásban öröklés révén harmadik személy tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot szerez, vagy

c) a lakásra közérdekű használati jogot alapítanak.

18. § A 15. § (7) bekezdés i) pontja, illetve a 17. § (1) bekezdése szerinti időszakban a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie. A lakásbiztosítás jellemzőit a támogatási szerződés tartalmazza.

6. Lakás bővítése, valamint korszerűsítése esetén irányadó szabályok

19. § *  A lakás korszerűsítésére e rendeletnek eltérő rendelkezése hiányában a bővítésre irányadó rendelkezéseit is alkalmazni kell.

7. A megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény szabályai

20. § (1) Ha a fiatal házaspár korábban megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt vett igénybe, megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre irányuló újabb támogatási szerződést csak akkor köthet, ha a korábbi szerződésben foglalt gyermekvállalás maradéktalanul teljesült, vagy a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették.

(2) A hitelintézet a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet elutasítja, ha a gyermekvállalást nyilvánvalóan lehetetlennek minősíti.

(3) *  A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő – a (8) és (9) bekezdésben foglalt eltérésekkel – egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, három gyermek vállalása esetén 10 év.

(4) A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás

a) vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,

b) *  építésiengedély-köteles bővítésénél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány véglegessé válásának napjától,

c) *  egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány véglegessé válásának napjától,

d) korszerűsítésénél a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától,

e) *  építésénél a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány véglegessé válása vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány véglegessé válása napjától

kell számítani.

(5) A (4) bekezdés szerinti okiratot a fiatal házaspár az annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a hitelintézet részére bemutatni.

(6) Ha a fiatal házaspár a (4) bekezdés szerinti dokumentumokra vonatkozó bemutatási kötelezettségének a hitelintézet felszólítását követően sem tesz eleget, a családi otthonteremtési kedvezmény összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten köteles a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére visszafizetni.

(7) A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság orvosilag megállapított tényére tekintettel a várandósság végéig meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a várandósságnak a gyermekvállalási határidő lejártát megelőzően fennálló tényét orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártát követő 90. napig a hitelintézetnek igazolja.

(8) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni, és a gyámügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a (3) bekezdés szerinti, gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejártát követő 90 napon belül bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik. A hitelintézet a fiatal házaspárt és a kormányhivatalt a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbításáról írásban értesíti.

(9) A gyermekvállalás teljesítése a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermek is.

(10) A gyermekvállalás teljesítését

a) örökbefogadás esetén a támogatott személy büntetőjogi felelőssége tudatában tett – az örökbefogadó és az örökbefogadott személyes adatait, az örökbefogadás időpontját, a döntést hozó hatóság megnevezését tartalmazó – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal,

b) bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásba került gyermek esetén – a gyermek személyes adatait, a határozathozatal időpontját, a döntést hozó bíróság, hatóság megnevezését tartalmazó – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal

kell igazolni.

(11) A gyermekvállalás teljesítésének igazolásához a Kincstár a 15. § (7) bekezdés l) pontja szerinti hozzájárulás alapján adatot szolgáltat a hitelintézet részére.

(12) A Kincstár a (3) bekezdésben meghatározott, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő alatt, illetve annak leteltét követő 6 hónapon belül adategyeztetésre hívhatja fel a fiatal házaspárt.

21. § *  Ha a fiatal házaspár vállalt gyermeke után nem igényelt családtámogatási ellátást, vagy azt a Cstvhr. 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényelte, akkor a gyermekvállalás teljesítését – a gyermek neve, születési adatai, adóazonosító jele, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó egyéb információk megadásával – büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratban a hitelintézetnek bejelenti, és – a gyermek születését követő 90 napon belül – a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát a hitelintézet részére bemutatja. A magzat 12. várandóssági hét elérését követő elhalását az igazolást kérő személyes adatait, a magzat elhalásának napját és a kiállító szülész-nőgyógyász szakorvos adatait, aláírását, bélyegzőjét tartalmazó igazolással, a magzat halva születését a 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti okirattal – az elhalást vagy szülést követő 90 napon belül – igazolja a támogatott személy.

22. § A hitelintézet a 20. § és a 39. § (2) bekezdése szerinti okirat és igazolás benyújtásáról, valamint a nyilatkozat megtételéről a havi adatszolgáltatással egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt.

8. A családi otthonteremtési kedvezmény során figyelembe nem vett, utóbb született gyermek esetén alkalmazandó szabályok

23. § (1) *  Lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződéssel rendelkező támogatott személy esetén a családi otthonteremtési kedvezmény azon utóbb született gyermek után is igényelhető, akire tekintettel a támogatott személy nem részesült a családi otthonteremtési kedvezményben. Az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény gyermekenként 1 000 000 forint.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződésből eredő tartozás törlesztésére vehető igénybe az utóbb született gyermek után – a születés időpontjában, örökbefogadásnál az örökbefogadás időpontjában már meglévő gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétől eltekintve – a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában, illetve a jelen § rendelkezései tekintetében az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása időpontjában hatályos jogszabályi feltételek mellett.

(3) *  Ha az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény igénylése a 26. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül történik – a kedvezmény első igénybevételének időpontja szerinti feltételek szerint és összegeket figyelembe véve –, a családi otthonteremtési kedvezmény a építési, bővítési vagy korszerűsítési bekerülési költséghez vagy vételár megfizetéséhez is felhasználható.

(4) *  Az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény kizárólag a vételár megfizetéséhez, építés, bővítés vagy korszerűsítés esetén a bekerülési költségek fedezetére a hitelintézet által nyújtott és folyósított, az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában fennálló kölcsönszerződésből a családi otthonteremtési kedvezmény iránti, (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának időpontjában még fennálló tartozás csökkentésére használható fel.

(5) *  A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat vagy egyéb költséget nem számíthat fel, hanem az előtörlesztés − legfeljebb az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor hatályos üzletszabályzata szerinti mértékének megfelelő − díját az állam téríti meg a részére. Ha az (1) bekezdés szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőzően a családi otthonteremtési kedvezmény korábbi összegének a folyósítása már teljes mértékben megtörtént, akkor újabb helyszíni szemle, illetve ingatlan-értékbecslési szakvélemény ismételt elkészítése nem szükséges, feltéve, ha a korábbi és az (1) bekezdés szerinti családi otthonteremtési kedvezményt is azonos hitelintézet vagy annak jogutódja nyújtja. Ha a támogatott személy a bírálati díj legmagasabb összegét a korábbi családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor már megfizette a hitelintézet vagy annak jogelődje részére, akkor a hitelintézet az (1) bekezdés szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezmény igénylése során további díjat nem számíthat fel.

9. A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének eljárási szabályai

24. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény olyan hitelintézettől igényelhető, amely teljesíti az e rendeletben foglalt kötelezettségeit.

(2) A támogatásra való jogosultság megállapítását és folyósítását, valamint a támogatásnak a központi költségvetéssel való elszámolását az (1) bekezdés szerinti hitelintézet végzi. Ha az igénylő e rendelet szerinti támogatást kíván igénybe venni, a befogadott kérelmek tekintetében a támogatási feltételek meglétét a folyósító hitelintézet az összes feltétel vonatkozásában, teljeskörűen – a nyilatkozatok tekintetében azok valóságtartalmát nem vizsgálva – köteles ellenőrizni. Az igénylő által benyújtott nyilatkozatok, okiratok valódiságát – ha a hitelintézettől elvárható gondosság tanúsítása mellett annak hamis vagy hamisított volta nem ismerhető fel – vélelmezni kell. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmet elutasítja, ha a nyilatkozatban foglaltak nyilvánvalóan nem felelnek meg a valóságnak.

(3) A hitelintézet felelős az állammal szemben minden olyan kárért, amely az e rendelet alapján őt terhelő kötelezettség megsértésével keletkezett. A hitelintézet felelőssége kiterjed a függő közvetítőjére is, aki az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultságot bírál el, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtásához kapcsolódó tevékenységet végez. Mentesül a hitelintézet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy maga vagy függő közvetítője úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

(4) A hitelintézet a neki felróható okból eredő kár esetén a támogatottal szemben köteles helytállni, e kötelezettségét az államra nem háríthatja át.

(5) A hitelintézet köteles a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi szöveget feltüntetni: „A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.”

(6) A családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó, (5) bekezdés szerinti reklámok, hirdetések részletes szabályait az általános politikai koordinációért felelős miniszter állapítja meg.

(7) *  Ha ugyanazon lakáscél megvalósításához a támogatott személy az e rendelet és egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti lakáscélú állami támogatásokat különböző hitelintézetektől veszi igénybe, a hitelintézetek kötelesek együttműködni, valamint a másik hitelintézethez már benyújtott számlát elfogadni.

(8) A (7) bekezdés tekintetében lakáscélú állami támogatásnak minősül a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény, valamint a lakáscélú állami támogatásokról, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról és az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet, a lakásépítési támogatásról szóló kormányrendelet, valamint az e rendelet szerinti állami támogatás.

25. § *  (1) A hitelintézet a támogatott személytől a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság elbírálásáért a családi otthonteremtési kedvezmény összege 1,5 százalékának megfelelő, de legfeljebb 30 000 forint bírálati díjat kérhet, amely összeg nem tartalmazza az értékbecslés és a helyszíni szemle díját. A 30. § (5) bekezdése szerinti esetben a hitelintézet a dokumentumok beszerzésének költségeit az igénylő felé felszámíthatja.

(2) Ha a támogatott személy a hitelintézettől lakáscélú kölcsönt is igényelt, a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság elbírálásáért és folyósításáért a hitelintézet díjat vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel. Ha az igénylő ugyanazon célra és ingatlanra a családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról szóló 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti kölcsönt is igényel, akkor ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be a családi otthonteremtési kedvezmény és a kölcsön iránti kérelmét. Ebben az esetben az igénylő a magasabb összegre vonatkozó, az (1) bekezdés szerinti vagy a családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról szóló 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerinti díjat fizet.

26. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását – a 23. §-ban foglaltak kivételével –

a) lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,

b) lakás építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően,

c) lakás egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően,

d) *  új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását, valamint a 6. § (10) bekezdése szerinti esetben az építési tevékenység befejezését megelőzően

kell kérni a hitelintézettől.

(2) Ha az igénylő az (1) bekezdés szerinti határidőn belül nem él a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének lehetőségével, arra a határidő lejártát követően már nem tarthat igényt.

(3) A kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet, valamint az e rendelet szerinti igénylési feltételeket igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtja a hitelintézet részére. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése iránti kérelem benyújtásáról és az ahhoz csatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek, amelyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának (4) bekezdés szerinti időtartamáról és az (5) bekezdésben foglaltakról. A kérelem benyújtásának minősül az is, ha a kérelmet és az ahhoz csatolt dokumentumokat a hitelintézet függő közvetítője vette át. Ez esetben az elbírálás várható időtartamáról a függő közvetítő ad írásbeli tájékoztatást.

(4) A kérelmet a hitelintézet

a) lakásvásárlás esetén a kérelem benyújtása napját követő 30 napon belül,

b) lakás építése vagy bővítése esetén a kérelem benyújtása napját követő 60 napon belül

bírálja el.

(5) Ha a kérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti. A kiegészítésre biztosított időtartam a (4) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele.

(6) A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, és a lakás vásárlását, építését vagy bővítését – a hitelintézet számára bizonyíthatóan – kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani.

(7) A hitelintézet egyéb tájékoztatást vagy adatot nem tartalmazó külön dokumentumban, írásban tájékoztatja az igénylőt a (6) bekezdésben foglaltakról, valamint arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtásának – az e rendeletben meghatározott feltételeken kívül – nem feltétele a hitelintézet által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele.

(8) Ha a lakás vásárlását, építését vagy bővítését az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, a családi otthonteremtési kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha a hitelintézet az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

(9) Ha az igénylő a lakás vásárlását, építését vagy bővítését a saját erőn és a családi otthonteremtési kedvezményen felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg, és a családi otthonteremtési kedvezményt és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményt nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott, a kölcsönszerződés előre meghatározott jövőbeni időpontban vagy feltételek bekövetkezésekor történő megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalását. A kölcsön folyósítása a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően történik.

(10) Építés, bővítés és korszerűsítés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés vagy építés esetén a megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását vagy a korszerűsítés esetén a korszerűsítési munkák befejezését megelőzően a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeget megalapozó gyermekszámon felül további – a támogatási kérelem benyújtását követően a 12. várandóssági hetet betöltött, megszületett vagy örökbefogadott meglévő vagy a 7. alcím szerint vállalt –, 11. § szerinti gyermekre is igényelhető.

(11) A (10) bekezdés szerinti igénylés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény összege az (1) bekezdés szerinti további gyermekekkel együttesen igénybe vehető támogatási összeg és a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti támogatási összeg különbözete.

(12) Azon gyermek esetében, aki után a 23. § szerinti, utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezményt már igénybe vették, a (10) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összeget a 23. § szerinti családi otthonteremtési kedvezmény összegével is csökkenteni kell.

(13) A (10) bekezdés szerinti igénybevétel feltétele, hogy a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó költségvetést a támogatott személy legalább a (11) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegnek megfelelő, a 2. § (1) bekezdése szerinti bekerülési költséggel megnövelje, és ezt a módosított költségvetést a hitelintézet elfogadja.

(14) A (10) bekezdés szerinti igénylés esetén a (11) bekezdés szerinti különbözeti támogatási összegre vonatkozó támogatási kérelmet kell benyújtani a már megkötött családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést megalapozó támogatási kérelem kiegészítéseként.

(15) Amennyiben a (10) bekezdésben foglaltak szerint a támogatási összeg megállapításához figyelembe vehető gyermekszám elérné

a) a kettőt, akkor a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) vagy (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie,

b) a hármat, akkor

ba) * 

bb) a lakás hasznos alapterületének a 8. § (1) vagy (2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak meg kell felelnie.

(16) A (11)–(15) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a hitelintézet és a támogatott személy a már megkötött támogatási szerződést a kiegészített támogatási kérelemnek megfelelően módosítja.

27. § A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultságot és a kedvezmény mértékét a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján kell megállapítani. A jogosultság feltételeinek meglétét az igénylő a 30. § (1) bekezdése szerinti dokumentumokkal igazolja a hitelintézet számára.

28. § (1) A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elutasítása esetén az igénylőt részletesen, írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról a nem teljesülő, e rendelet szerinti igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá arról, hogy ha az igénylő a kérelem elutasításával nem ért egyet, – az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül – a családi otthonteremtési kedvezményre jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a kormányhivataltól. A hitelintézet a kormányhivatal megkeresésére 8 napon belül köteles megküldeni a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.

(2) Az igénylő támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti kérelme esetén a hitelintézet igazolja a támogatási igény elutasításával kapcsolatos döntését.

(3) A támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti hatósági eljárás megindításának feltétele, hogy a hitelintézet az igénylést teljeskörűen, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi feltételt megvizsgálva elbírálja.

(4) Ha a kormányhivatal a véglegessé vált határozatával megállapítja, hogy az igénylő a kérelem hitelintézethez történő benyújtásakor az e rendelet szerinti igénybevételi feltételeknek megfelelt, a hitelintézet e feltételek fennállásának hiányára hivatkozással a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés igénylővel történő megkötését és a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását nem tagadhatja meg akkor sem, ha a lakáscél időközben megvalósult. A kormányhivatal végleges határozata a hitelintézet hitelezési tevékenységét nem korlátozhatja.

29. § (1) Ha a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételei fennállnak, a hitelintézet az igénylővel a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről támogatási szerződést köt.

(2) A családi otthonteremtési kedvezményből eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja.

30. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét az igénylő a következők szerint igazolja:

1. *  a személyazonosságot és az életkort személyazonosító igazolvánnyal, érvényes úti okmánnyal vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel,

2. a bejelentett lakóhelyet a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal vagy – a 15. § (24) bekezdése szerinti esetben – azzal egyenértékű, külföldi hatóság által kiállított okirattal, a személyi azonosítót a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal,

3. a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával,

4. *  a huzamos tartózkodási jogosultságot bevándorlási engedéllyel, letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel, ideiglenes tartózkodási kártyával, nemzeti tartózkodási kártyával, EU tartózkodási kártyával, a hontalan jogállást a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással,

5. a saját adóazonosító jelét adóigazolvánnyal, ideiglenes adóigazolvánnyal vagy az adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítvánnyal,

6. a várandósság betöltött 12. hetét a várandósgondozásban részt vevő szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak 12. hete betöltésének napjáról, a szülés várható időpontjáról és a magzatok számáról szóló igazolással,

7. *  a 15. § (1) bekezdés c) pontjában, a 15. § (24) bekezdésében, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolással, illetve az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított, 30 napnál nem régebbi 30 napnál nem régebbi igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával, a Magyarországon végzett keresőtevékenységet az azt létesítő szerződéssel, a kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősülést a Tbj. 4. § 17. pontja szerinti ellátás vagy az özvegyi nyugdíj megállapításáról rendelkező okirattal, valamint a keresőtevékenységre irányuló jogviszonyról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított 30 napnál nem régebbi igazolással vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvánnyal, illetve igazolvánnyal, engedéllyel vagy kamara, kar által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolással, a 15. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti külföldi tanulmányokat az azok időtartamáról szóló, a külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott 30 napnál nem régebbi igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló állásfoglalásával,

8. a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot adásvételi szerződéssel,

9. az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet

a) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által előállított visszaigazolással vagy a 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,

b) az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe vagy az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló egyszerű bejelentési dokumentációval és

c) az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, amely szerint az építési tevékenységet megkezdheti, és a hitelintézet részére benyújtott, b) pont szerinti dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, illetve az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal,

10. a 15. § (5) bekezdése szerinti esetben a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételek teljesítését az igénylő által benyújtott nyilatkozattal,

11. az adaptációs költséget

a) a Lechner Tudásközponttal kötött felhasználói szerződéssel,

b) a tervezési díjról szóló számlával és

c) az elektronikus építési naplóval.

(2) *  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében – amennyiben az (1) bekezdés 7. pontja szerinti igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a támogatás iránti kérelmet elutasítja – a kormányhivatal a 28. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárás során, az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

a) az illetékes külföldi hatóságtól – az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevonásával – nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy

b) az igénylő által benyújtott (1) bekezdés 7. pontja szerinti igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, a 28. § (1) és (4) bekezdése szerint meghozott határozatában megállapíthatja, hogy a 15. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja vagy (24) bekezdése szerinti jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti, külföldi foglalkoztató által kiállított igazolás akkor fogadható el, ha

a) azt a külföldi foglalkoztató a támogatás iránti kérelem benyújtását legfeljebb 30 nappal megelőzően vagy a kérelem benyújtását követően állította ki,

b) olyan foglalkoztatási jogviszonyt igazol, amelyre nézve az igénylő nem nyújtott be az (1) bekezdés 7. pontja szerinti igazolást,

c) teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy a kiállítási hely joga szerinti más bizonyító erővel rendelkező okiratba foglalták, és

d) az igénylő annak hiteles magyar nyelvű fordítását is benyújtja a kormányhivatal részére.

(4) A 6. § (2) és (4) bekezdése szerinti esetben a 13. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja, d) pont dc) alpontja és e) pont ec) alpontja szerinti igazolás a (2) bekezdés szerinti igazolással nem helyettesíthető.

(5) Ha az igazolandó tény a hitelintézet általi megkeresés útján, az igénylő közreműködése nélkül is igazolható, az (1) bekezdés szerinti csatolandó dokumentum megjelölésével és a felmerült költségek utólagos megfizetésének vállalásával az igénylő kérheti, hogy a megjelölt dokumentumot – az igénylő helyett és nevében történő eljárásra feljogosító, a szükséges adatkezeléshez való hozzájárulást is tartalmazó meghatalmazás alapján – a hitelintézet szerezze be. A meghatalmazáshoz szükséges nyomtatványokat a hitelintézet biztosítja.

(6) A hitelintézet a tulajdonjog fennállását, valamint a tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérésével ellenőrzi.

(7) A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság, illetve a kormányhivatal a kérelembeli nyilatkozatokban foglaltak ellenőrzése céljából az illetékes hatóságtól a jogosultság feltételeit igazoló adatokat és okiratokat beszerezze, az azokban foglalt személyes adatait kezelje.

(8) A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő a büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat helyett – választása szerint – a következők szerint igazolhatja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét:

a) a házasságot házassági anyakönyvi kivonattal,

b) a gyermek születését születési anyakönyvi kivonattal, elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezését vagy szülői felügyeletének rendezését és lakóhelyének kijelölését jogerős bírósági határozattal, volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését jogerős bírósági döntéssel, közokirattal vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyező határozatával,

c) a gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal,

d) *  a megváltozott munkaképességű személlyé válást az orvosszakértői szerv igazolásával, a gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülést a járási (fővárosi kerületi) hivatal megállapító határozatával,

e) a köztartozás-mentességet – ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban – nemleges vagy a 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meg nem haladó adótartozásról szóló adóigazolással,

f) középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán tanulást a középfokú oktatási-nevelési intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával,

g) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással,

h) a büntetlen előéletet érvényes hatósági bizonyítvánnyal, amelyhez csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje,

i) *  annak tényét, hogy a több önálló lakásból álló közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás teljes területére vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn,

ia) közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási szerződéssel,

ib) a tulajdonostársak 7. § (2) bekezdése szerinti határozatával, továbbá ha az igénylő tulajdoni hányadának megszerzése e határozat meghozatalát követően történt, akkor a határozat mellett a tulajdonjog átruházásáról szóló, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre benyújtott okirat másolatával is vagy

ic) bírósági határozattal,

j) *  a gyámság vagy gondnokság fennállását a gyámhatóság vagy bíróság kirendelő határozatával.

(9) *  A 6. § (10) bekezdése szerinti esetben az abban foglaltakat, valamint a 15. § (7) bekezdés g) pontja, a 20. § (5) bekezdése, a 26. § (1) bekezdés b)–d) pontja, a 34. § (1)–(3) bekezdése, valamint az 53. § (10) és (11) bekezdése szerinti tényeket a hitelintézet a 7. § (6) bekezdése szerinti helyszíni szemle útján ellenőrzi.

31. § (1) *  A hitelintézetnek a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott, papíralapon kibocsátott eredeti számla, valamint az elektronikusan kiállított és a hitelintézet részére elektronikusan benyújtott számla esetén a támogatott személy nyilatkozik arról, hogy azt melyik ingatlan vonatkozásában nyújtotta be az e rendelet szerinti lakáscél megvalósítása tekintetében, továbbá a 24. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel nyilatkozik arról, hogy e számlát fel kívánja-e használni más hitelintézetnél is. Az elektronikusan kiállított, a támogatott személy részére elektronikusan megküldött és általa a hitelintézetnek elektronikusan benyújtott számlákat elektronikusan kell tárolni. A papíralapon kibocsátott számlát a hitelintézet a támogatott személynek visszaadja.

(2) Ha a hitelintézet szerint a számla valódisága vagy a számlában szereplő gazdasági esemény megtörténte kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

(3) A támogatott személy köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat az adásvételi szerződés megkötése, illetve a használatbavételi engedély kiadása, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása évének utolsó napjától számított 5 évig megőrizni.

(4) Új lakás építése esetén a támogatott személy a használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte előtt történő átruházása esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az szerződéssel, bírósági, illetve hatósági határozattal, árverési jegyzőkönyvvel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett ellenérték 70 százaléka erejéig az előző építtető nevére, vagy amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet, a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat.

(5) Ha az új lakás építése vagy a lakás bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a 15. § (7) bekezdés e) pontja és a (4) bekezdés szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a 15. § (7) bekezdés e) pontja és a (4) bekezdés szerinti számlabenyújtási kötelezettség 20 százalékát.

(6) Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új lakás esetén a 15. § (7) bekezdés e) pontja és a (4) bekezdés szerinti számlabenyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető.

(7) Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építési vagy bővítési munkálatok elvégzéséhez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a 15. § (7) bekezdés e) pontja és a (4) bekezdés szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

32. § A nem magyar állampolgár támogatott személy a tartózkodási jogosultsága fennállását évente, legkésőbb január 31-ig igazolja a hitelintézet részére. A nem magyar állampolgár támogatott személy a tartózkodási jogosultságában bekövetkezett változást 8 napon belül köteles a hitelintézetnek bejelenteni.

33. § (1) Az állami adóhatóság a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát, valamint a 15. § (24) bekezdése szerinti nyilatkozatban vállalt kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél a támogatási szerződés megkötésétől a 15. § (7) bekezdés i) pontjában meghatározott időszak végéig hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

(2) A kormányhivatal a támogatott személynél a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

(3) Ha az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerinti, vagy a kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, határozatban intézkedik a támogatás – az e rendeletben meghatározott esetekben késedelmi kamattal növelt összegének – visszatérítése iránt.

(4) Az állami adóhatóság az (1) bekezdésben foglalt, a kormányhivatal a (2) bekezdésben foglalt ellenőrzést követő eljárás eredményéről a folyósító hitelintézetet írásban tájékoztatja.

10. A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása

34. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik. A 6. § (8) bekezdés b) pontja szerinti új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megköthető, azonban a családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítására kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor.

(2) A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása lakás bővítése, építése esetében, a (3) bekezdésben foglalt kivétellel, a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.

(3) Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

(4) A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezményen és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás vásárlására, építésére vagy a lakásbővítésre már felhasználta.

(5) A hitelintézet lakás bővítése, építése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény készültségi fokkal arányos folyósítását megelőzően a készültségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen, valamint a 15. § (7) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatással ellenőrzi.

(6) A családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részletének folyósítására akkor kerülhet sor, ha az új lakás a műszaki állapotára tekintettel a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. E követelmény vizsgálata kapcsán a 7. § (6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

11. A családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének szabályai

35. § (1) Ha az igénylő a 30. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése során a hitelintézetnek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett, és ez alapján jutott a családi otthonteremtési kedvezményhez, akkor a támogatott személy a folyósított összeget az igénybevétel napjától a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt, és megküldi az ügy iratait.

(2) Ha a kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, határozatban intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény – igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelt összegének – visszatérítése iránt.

36. § (1) *  Ha – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével érintett

a) lakást lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé – vagy elidegenítik,

b) lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhelyéül vagy hontalan esetén szálláshelyéül szolgál – ideértve azt az esetet is, ha a gyermek a családi jogállás megváltozása vagy gyermekvédelmi intézkedés miatt tartósan kikerül a támogatott személy háztartásából –, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,

c) lakás használatát harmadik személynek átengedik, azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy

d) lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják,

a támogatott személy – a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztése és a (2), (3), illetve (5) bekezdésben meghatározott eset kivételével – köteles a családi otthonteremtési kedvezmény folyósított összegét a bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, az életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhely vagy hontalan esetén szálláshely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten visszafizetni.

(2) *  Nem minősül az (1) bekezdés d) pontjában foglalt, a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az, ha a gazdasági társaság legalább többségi tulajdonával rendelkező vagy egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet folytató igénylő vagy a c) pont esetében támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett

a) lakást a gazdasági társasága vagy az egyéni vállalkozása székhelyeként bejelenti, feltéve, ha erről a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásakor a 15. § (20) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot tett, és a kedvezményre való jogosultság elbírálása során a 30. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti nyilatkozatában foglaltak alapján megfelelt az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó feltételeknek, vagy

b) lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára hasznosítja, kivéve annak bérbe vagy haszonbérbe adását, feltéve, ha a 15. § (22) és (23) bekezdése szerinti feltételek teljesültek, vagy

c) lakást a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társasága – a részvénytársaság kivételével – vagy az egyéni vállalkozó tevékenysége székhelyként az a) pontban foglaltaktól eltérően a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását követően jelenti be, feltéve, ha a székhelybejelentés megtételét megelőzően teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik a hitelintézet felé arról, hogy megfelel az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó, valamint a 15. § (21) bekezdése szerinti feltételeknek, és a hitelintézet a 15. § (6) bekezdése szerint jár el.

(3) Nem minősül a 15. § (7) bekezdés i) pontjában foglalt életvitelszerű tartózkodás megsértésének, ha a támogatott vagy az a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, a 15. § (7) bekezdés i) pontjában meghatározott időtartam vége előtt elhalálozik.

(4) Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

(5) *  Nem minősül az (1) bekezdés c) pontjában foglalt, a lakáshasználat átengedésére vonatkozó tilalom megsértésének az, ha a 16. § h) pontja szerinti esetben a lakás használatát ingyenesen az egyik támogatott személy közeli hozzátartozója részére engedik át.

37. § (1) Házasság felbontása esetén, ha a volt házastársak közös lakásukat az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom idején idegenítik el, úgy őket – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban terheli.

(2) *  A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni.

(3) Házasság felbontása, érvénytelenítése esetén, ha

a) – a házasságot felbontó, érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján – az egyik fél a másik féltől megszerzi a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével érintett lakás tulajdonjogát, és

b) a házasságot felbontó, érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek lakóhelye vagy hontalan esetén szálláshelye, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél marad,

a tulajdoni hányadát elidegenítő felet az (1) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(4) A volt házasfelek a (3) bekezdés szerinti elidegenítést a hitelintézetnél bejelentik, és egyidejűleg kezdeményezik a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés módosítását. A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés módosításáról a kormányhivatalt értesíti, amely a hitelintézet értesítését követően hozzájárul a lakás elidegenítéséhez.

(5) Ha a támogatott személy – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – lakásának egy részét idegeníti el, a családi otthonteremtési kedvezmény összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a kormányhivatal határozatban intézkedik az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összege visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő, az államot megillető jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra történő bejegyeztetése iránt.

(7) Ha az élettársak életközössége véget ér, a támogatás visszafizetésére az (1)–(6) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

38. § (1) Ha a nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást, a 30 napos határidő lejártát követően az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményt a tartózkodási jogosultság megszűnésétől számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten köteles Magyarország területének elhagyását megelőzően visszafizetni.

(2) Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

(3) Ha a támogatott személy a 15. § (7) bekezdés l) pont lb) alpontjában foglalt kötelezettségének a hitelintézet felszólítását követően sem tesz eleget, a hitelintézet felszólítja az 5. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontja szerinti gyermek, illetve a fiatal házaspár által vállalt gyermek után igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten, a 15. § (7) bekezdés l) pont lb) alpontja szerinti bemutatási határidő lejártát követő 120 napon belül történő visszafizetésére. Eredménytelen visszafizetési felszólítás esetén a hitelintézet az ügy iratait, valamint a visszafizetésre felszólító iratokat megküldi a kormányhivatalnak.

39. § (1) *  Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidőig a gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 120 napon belül – vissza kell fizetni. A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a magzat a 12. várandóssági hét betöltését követően elhal vagy halva születik, vagy a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt.

(2) *  Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjáig nem vagy csak részben teljesíti, köteles a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének tényét a bírósági határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős határozat bemutatásával a hitelintézetnél igazolni. A hitelintézet az igazolás benyújtásáról a 47. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt. A fiatal házaspár az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontjában meglévő gyermekek után a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével, a támogatás folyósításának napjától a házasság felbontásnak vagy érvénytelensége megállapításának hitelintézetnél történő igazolása napjáig számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti esetben a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló várandósságból született gyermekkel – ideértve a 12. várandóssági hét betöltését követően elhalt vagy halva született magzatot is – a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni. Ha a fiatal házaspár a várandósságot és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása vagy érvénytelenítése igazolását követő 30. napig, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a (2) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló várandósság végéig meghosszabbodik.

(3a) *  Az (1)–(3) bekezdéstől eltérően, amennyiben a fiatal házaspár az igénybe vett megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény összegét a gyermekvállalási határidő lejártát megelőzően önként visszafizeti, a visszafizetendő összeget növelni kell a támogatás folyósításának napjától a visszafizetés napjáig számított Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal.

(4) A támogatott személy kérelmére az (1) és (2) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – a kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva, méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

(5) A támogatott személy az (1) és (2) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva, méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a (6) és (8) bekezdésben foglaltak szerint a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

(6) Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösen, ha a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) * 

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) *  a magzat a várandósság 12. betöltött hetét megelőzően elhal;

d) két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek, három vállalt gyermek esetében a vállalt első vagy második gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik, vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik, vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a továbbiakban: 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet] szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet [a továbbiakban: 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet] 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben – illetve ha a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénylik, megváltozott munkaképességű személy – a megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelőssége tudatában teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

(8) Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a családi otthonteremtési kedvezmény összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

(9) *  Az (1) vagy (2) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség tekintetében a (6) vagy (8) bekezdés szerinti ok fennállása esetén a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal hatósági jogkörében eljárva, méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

(10) *  A (6) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti az összes reprodukciós eljárás kezdő és záró időpontját, a (6) bekezdés eb) alpontja vagy f) pontja szerinti igazolás esetén pedig a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a reprodukciós eljárás vagy a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

(11) Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltét követő 90. napig lehet benyújtani.

(12) A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

(13) *  A (4), (5), illetve (9) bekezdés szerinti fizetési könnyítés iránti kérelmet a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

(14) *  A (4) és (5) bekezdés, a (6) bekezdés b) pontja, valamint a (8), (9), (12) és (13) bekezdés rendelkezéseit a gyermekvállalásra tekintettel családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy e rendelet szerinti visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

40. § (1) Ha a támogatott személy az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettségének a hitelintézeti felszólítás ellenére sem tesz eleget, a hitelintézet a visszafizetési kötelezettség érvényesítése érdekében a kormányhivatalhoz fordul.

(2) Az e rendeletben meghatározott kamatszámítás során a kamat nem tőkésíthető.

(3) Az e rendeletben foglalt visszafizetési kötelezettséget az „10032000-01034080 Lakástámogatások visszafizetése bevételi számla” kincstári számlára kell teljesíteni.

(4) A visszafizetési kötelezettség teljesítését követően a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránt.

41. § (1) Lakás bővítése vagy építése esetén a hitelintézet felmondja a támogatási szerződést, ha

a) a támogatott személy a bővítési vagy építési szándékától eláll,

b) *  a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének alapját képező bővítési vagy építési munkák megkezdését 30 napon belül a hitelintézet részére nem jelenti be, vagy ezen bővítési vagy építési munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb a bővítés vagy építés megkezdésétől számított 6 éven belül – vagy ha építési engedélyhez kötött munkálatok esetén a támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig – a támogatott személy használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvánnyal, valamint engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a 30. § (9) bekezdése szerinti módon a hitelintézet részére nem igazolja,

c) a használatbavételi engedély kiállítása, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása előtt a támogatási szerződés teljesítése más, a támogatott személynek felróható okból hiúsul meg.

(2) A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított 4 éven belül kell teljesíteni. A korszerűsítési munkák teljesítését a hitelintézet helyszíni szemle alapján állapítja meg.

(3) *  A támogatott személy az (1) bekezdés b) pontja vagy a (2) bekezdés szerinti, a építési, bővítési vagy korszerűsítési munkálatok befejezésére vonatkozó határidő lejártát megelőzően egy alkalommal kérheti a hitelintézettől a vállalt építési, bővítési vagy korszerűsítési munkálatok vagy azok bekerülési költségének módosítása miatt a támogatási szerződés és az annak mellékletét képező költségvetés módosítását, ha a módosítást követően is biztosítható, hogy legalább az 5. § (1) bekezdés 11. pontja, valamint a 8. § és 9. § szerinti feltételek így is teljesülnek. Ha a költségvetés csökkentése következtében a még fennmaradó bekerülési költség összege már nem éri el a megítélt családi otthonteremtési kedvezményből a módosítás hatálybalépéséig még nem folyósított összeget, akkor a továbbiakban a családi otthonteremtési kedvezmény legfeljebb a még fennmaradó bekerülési költséggel megegyező összegben nyújtható. Ha a korábban vállalt, de nem teljesített építési, bővítési vagy korszerűsítési munkálatokra nézve már folyósítottak támogatást, akkor ezzel az összeggel csökkenteni kell a még igénybe vehető, de még nem folyósított családi otthonteremtési kedvezmény összegét, kivéve, ha a hátralévő építési, bővítési vagy korszerűsítési munkálatok bekerülési költsége eléri vagy meghaladja a még nem folyósított támogatás és a korábban vállalt, de nem teljesített építési, bővítési vagy korszerűsítési munkálatokra eső, már folyósított támogatás összegét.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a támogatott személy a már folyósított támogatást a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(5) Ha a támogatott személy a 6. § (2) bekezdése szerinti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is – a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(6) Ha a támogatott személy az 5. § (4) bekezdése, illetve a 8. § (5) bekezdése szerint vállalt kötelezettségét nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – a 6. § (2) bekezdése esetén, ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is – a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

(7) Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

42. § (1) Ha a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény jogosulatlan igénybevételre utaló bizonyíték birtokába jut, a támogatott személyt írásban felszólítja a támogatás összegének – ahol e rendelet kamatfizetési kötelezettséget ír elő, kamattal együtt történő – visszafizetése iránt. A visszafizetés iránti felhívást – annak eredménytelensége esetén – a hitelintézet egy alkalommal köteles megismételni. A felhívást oly módon kell közölni, hogy annak megtörténte bizonyítható legyen.

(2) Ha a támogatott személy a hitelintézet (1) bekezdés szerinti visszafizetési felszólításában foglaltaknak nem tesz eleget, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást részben vagy egészben nem fizeti vissza, a hitelintézet az ügy iratait, valamint az eredménytelen visszafizetési felszólítást igazoló iratokat megküldi a kormányhivatalnak a 40. §-ban foglaltak szerint.

43. § (1) Ha a támogatott személy a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését – ideértve a kisajátítást is – követően új egylakásos lakóépület építése vagy új egylakásos lakóépület, illetve – az új lakáshoz igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó támogatási szerződés megkötését követő 5 év elteltével – használt lakás vásárlása útján elégíti ki, a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében 3 évig, vásárlási szándék esetében 1 évig a támogatott személy – a 44. § (4) bekezdése szerinti bejelentés megtételét követő legfeljebb 60 napon belül benyújtott – kérelme alapján a kormányhivatal – a (11) bekezdésben foglaltak kivételével – felfüggeszti, amennyiben a támogatott személy az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét az „10032000-01501315 Kincstár lakáscélú kedvezmények letéti számlára” befizette.

(2) Az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét is preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben

a) a 15. § (7) bekezdés c) pontja szerinti korlátozásokat alkalmazni kell,

b) a felfüggesztés időtartamát a családi otthonteremtési kedvezmény összegének kincstári letéti számlára érkezésének napjától kell számítani, és a felfüggesztés időtartama egy alkalommal legfeljebb két évvel meghosszabbítható,

c) a támogatott személy akkor is köteles az (1) bekezdésben foglalt másik lakás építésére vagy vásárlására irányuló kötelezettségnek eleget tenni, amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a 17. § (1) bekezdése szerinti elidegenítési tilalomra irányadó időtartam lejár,

d) a kisajátítás esete kivételével a lakásigény kielégítését szolgáló újabb lakás hasznos alapterületének meg kell haladnia a családi otthonteremtési kedvezménnyel bővített, épített, illetve vásárolt lakás hasznos alapterületét.

(4) A felfüggesztés időtartama alatt a támogatott személy kérelmére, amennyiben a másik lakás megszerzése még nem történt meg, a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével bővített, épített vagy vásárolt lakást a kormányhivatal tehermentesíti.

(5) A (3) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzésének hitelt érdemlő igazolása esetén a felfüggesztés megszüntetéséről a kormányhivatal határozatban intézkedik, és megállapítja a kincstári letéti számláról a támogatott személynek kifizethető összeget, intézkedik a terhek másik lakásra történő bejegyeztetése iránt. A kormányhivatal a felfüggesztés megszüntetéséről szóló végleges határozatát annak véglegessé válását követő 10 napon belül megküldi a Kincstárnak, amely a kormányhivatali értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül átutalja a jogosultnak a határozatban megállapított összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára.

(6) *  Ha a támogatott személy a (3) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzését a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, vagy – a kisajátítás esete kivételével – kisebb értékű, illetve hasznos alapterületű lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár (ideértve a bekerülési költséget is) vagy a hasznos alapterületek különbözetével arányos része visszafizetett családi otthonteremtési kedvezménynek minősül, amelynek központi költségvetés javára történő átvezetéséről a kormányhivatal intézkedik.

(7) Ha – a kisajátítás esete kivételével – a megszerzett újabb lakás értéke és hasznos alapterülete egyaránt kisebb a családi otthonteremtési kedvezménnyel épített, vásárolt, illetve bővített lakás értékénél és hasznos alapterületénél, a családi otthonteremtési kedvezmény (6) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettséggel érintett összege az érték vagy a hasznos alapterület alapján számított, nagyobb eltéréssel arányos összeg.

(8) Ha a támogatott személy a felfüggesztés időtartamának lejártáig

a) az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlően igazolja

aa) adásvételi vagy csereszerződés bemutatásával vagy

ab) építés esetében a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával,

b) a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt – csökkentve a 44. § (7) bekezdésében foglaltakkal – számlával vagy szerződéssel és értékbecsléssel igazoltan az újabb lakás megszerzésére fordította,

c) a kisajátítás esete kivételével az újabb lakás hasznos alapterülete eléri a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás hasznos alapterületét,

úgy az e rendeletben és a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére vonatkozó támogatási szerződésben a támogatott személyt – és azon gyermeket, akire tekintettel a támogatást igénybe vette – terhelő kötelezettségek a támogatási szerződésben foglalt eredeti határidő lejártáig állnak fenn.

(9) A kormányhivatal a számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz közvetlen hozzáférést biztosító számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből, az elektronikus dokumentumként szolgáltatott tulajdoni lap másolat lekérdezésével ellenőrzi

a) a tulajdonjog megszerzését – a b) pontban foglaltak kivételével – a (8) bekezdés a) pontja és a (11), (12) bekezdés szerinti esetekben,

b) a tulajdonjog megszerzésére irányuló kérelem benyújtását, ha az adásvételi szerződés szerinti utolsó vételárrész megfizetésére még nem került sor, és összege megegyezik az (1) bekezdés szerint letéti számlára helyezett családi otthonteremtési kedvezmény összegével.

(10) A (8) bekezdés esetében a családi otthonteremtési kedvezményt biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való átjegyzése iránt a kormányhivatal intézkedik.

(11) Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével vásárolt, épített vagy bővített lakásnak a 17. § (1) bekezdése szerinti időszakon belül történő elidegenítését követően, de legfeljebb a 44. § (4) bekezdése szerinti bejelentés megtételét követő 60 napon belül

a) a lakásigényét a lakás cseréjével vagy a (3) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki, és

b) az újabb lakás megszerzését adásvételi szerződés, csereszerződés, használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja, valamint

– a (9) bekezdés szerinti ellenőrzést követően – a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése iránt.

(12) Ha a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével épített, vásárolt vagy bővített lakásnak a 17. § (1) bekezdése szerinti időszakon belül történő elidegenítését legfeljebb 1 naptári évvel megelőzően

a) a lakásigényét a (3) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás építése vagy vásárlása útján elégítette ki, és

b) az újabb lakás megszerzését adásvételi szerződés, használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja,

– a (9) bekezdés szerinti ellenőrzést követően – a kormányhivatal intézkedik a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése iránt.

(13) A (11) bekezdés szerinti esetben a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra való átjegyzésének – a kisajátítás esete kivételével – feltétele, hogy

a) *  az újabb lakás vételára vagy építési költsége az elidegenített lakás vételárát – a 44. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – elérje, vagy

b) *  a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény összegének a – 44. § (7) bekezdése szerint csökkentett – eladási ár, és a vételár vagy építési költség különbözetével arányos részét visszafizesse, és

c) *  az újabb lakás hasznos alapterülete – a (6) és a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – meghaladja az elidegenített lakás hasznos alapterületét, vagy

d) *  a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény összegének a hasznos alapterületek különbözetével arányos részét visszafizesse.

44. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének kötelezettsége esetén a 36. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elidegenítésről szóló szerződést csatolni kell.

(2) *  Ha – a kisajátítás esete kivételével – a támogatott személy eladó a családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített, bővített vagy megvásárolt új lakás elidegenítéséből származó – a (7) bekezdésben foglaltakkal csökkentett – bevételnek csak egy részét fordította a 43. § (3) bekezdés d) pontja szerinti újabb lakás megszerzésére, vagy az újabb lakás hasznos alapterülete nem éri el az elidegenített – a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett – lakás hasznos alapterületét, úgy a családi otthonteremtési kedvezmény a lakás elidegenítéséből származó – a (7) bekezdés szerint csökkentett – bevétel és a vételár vagy bekerülési költség különbözetével arányos részét kell visszafizetni. A kormányhivatal a határozatával a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény hányadára jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat az újabb ingatlanra az állam javára bejegyezteti.

(3) *  A (2) bekezdés esetén a visszafizetési kötelezettség alá nem eső családi otthonteremtési kedvezmény összegének megfelelő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom újabb lakásra való átjegyzésének feltétele, hogy a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény összegének a – (7) bekezdés szerint csökkentett – eladási ár és a vételár vagy építési költség különbözetével arányos részét visszafizesse.

(4) A támogatott személy

a) a lakás elidegenítését az erre vonatkozó szerződés megkötésétől,

b) a saját maga és a vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekének életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhelyét vagy hontalan esetén szálláshelyét érintő változást a változás bekövetkezésének időpontjától vagy

c) a bontást, a lakáscéltól eltérő hasznosítást, a lakás használatának a 17. § (1) bekezdése szerinti időszak alatti átengedését annak megkezdésétől

számított 30 napon belül köteles a kormányhivatalnak bejelenteni az ezekre vonatkozó iratok egyidejű csatolásával. Ha a szerződés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése szükséges, úgy a bejelentési határidő 45 nap. Ha a szerződés érvényességéhez hatósági jóváhagyás vagy hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés szükséges, úgy a bejelentési határidő az ennek megtörténtét követő 30 nap.

(5) A kormányhivatal – a 43. § (11) és (12) bekezdésében foglaltak kivételével – a (4) bekezdés szerinti bejelentést követően, ha a támogatott személy a 43. § (1) bekezdése szerinti felfüggesztést nem kérte, úgy határozatban kötelezi a támogatott személyt a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésére.

(6) Ha a támogatott személy a (4) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségének késve, vagy nem tesz eleget, akkor a visszafizetési kötelezettség a bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, az életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhely vagy hontalan esetén szálláshely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten terheli.

(7) A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető

a) a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,

b) azzal az összeggel, amelyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított,

de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.

12. A családi otthonteremtési kedvezmény központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai

45. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Kincstár nyújtja.

(2) *  A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított

a) családi otthonteremtési kedvezmény összege után

aa) új lakás építése, vagy a 6. § (2) vagy (4) bekezdése szerinti igénybevétel esetén 80 000 forint,

ab) új lakás vásárlása esetén 40 000 forint,

ac) a 23. § szerinti igénybevétel esetén 10 000 forint,

b) adó-visszatérítési támogatás összege után

ba) használt lakás esetén, vagy új lakás építése esetén 80 000 forint,

bb) új lakás vásárlása esetén 40 000 forint

egyszeri költségtérítés illeti meg, amelyet az a) pont esetén a családi otthonteremtési kedvezmény vagy annak első részlete folyósítását követően – az a) pont ac) alpontja esetén a 23. § (5) bekezdése szerinti előtörlesztési díjjal együtt –, a b) pont esetén az adó-visszatérítési támogatás vagy annak első részlete folyósítását követően számol el a központi költségvetéssel.

(3) A hitelintézet a tárgyhónapra legfeljebb az előző hónapban a hitelintézet által benyújtott elszámolás alapján a Kincstár által ténylegesen kifizetett és elszámolt családi otthonteremtési kedvezménnyel azonos összegű előleget igényelhet utólagos elszámolási kötelezettséggel.

(4) A hitelintézet az elszámolást a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) található útmutató szerint, a Kincstár által meghatározott formában és tartalommal, a tárgyhónapra vonatkozóan, egy alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában az eAdaton – legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva – megküldi a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.

(5) A hitelintézet elszámolását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról – a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás keretében kerülhet sor.

(6) A Kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését – a (7) bekezdésben és az 51. § (4) bekezdésében foglalt esetet kivéve – az elszámolás beérkezésének napját követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások” elnevezésű kiadási számla terhére, a hitelintézet által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája javára. Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a Kincstárhoz.

(7) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig történő megküldése esetén az utalási határidő az elkésett elszámolás eAdaton történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap. A tárgyhónapot követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi elszámolás szerinti utalással egyidejűleg történik.

(8) A hitelintézet az elszámolás keretében a támogatás hitelintézet részére történő megfizetését vagy a hitelintézet által történő visszafizetését jogcímenként, a (4) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett összeg átutalását igényli.

(9) Ha a Kincstár a hitelintézet ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít meg, a hitelintézet azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.

(10) *  A Kincstár az (5) bekezdés és a 47. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.

(11) Ha a Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.

(12) A hitelintézet a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.

46. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt és az azokhoz kapcsolódó költségtérítést a „Lakástámogatások” előirányzatból kell finanszírozni.

(2) Ha a támogatott személy az e rendelet szerint új vagy használt lakás vásárlásához igényelt családi otthonteremtési kedvezmény

a) teljes összegét bármely okból visszafizette, vagy

b) teljes összegének visszafizetésére vált kötelezetté,

a kormányhivatal ennek tényéről a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot és a hitelintézetet.

13. A családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás

47. § (1) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési céllal az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe veszik, következő adatait:

a) természetes személyazonosító adatok,

b) lakóhely,

c) adóazonosító jel,

d) a gyermek személyi azonosítója,

e) állampolgárságra és magyarországi jogállásra vonatkozó adatok.

(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában teljesíti havonta egy alkalommal, az alábbiak szerint:

a) *  a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a tárgyhónapot megelőző hónapban megkötött családi otthonteremtési kedvezmény és a 60. § (1) vagy (5) bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatás igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések, valamint az e bekezdés szerint korábbiakban bejelentett támogatási szerződések módosításának adatait és

b) *  a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések a) pont szerinti kincstári befogadását követő hónap 10. napjáig az ahhoz kapcsolódó többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása, valamint a 60. § (6) bekezdése szerinti adó-visszatérítési támogatás igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések adatait.

(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez – a támogatott személy hozzájárulása alapján – elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult, a felmondott és lezárt, a teljesített és intézkedésre átadott, valamint a megszüntetett e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződésekről és a visszafizetett támogatásokról.

(4) *  A Kincstár indokolt esetben a hitelintézettel egyeztetett időpontban a szerződéses adatokra vonatkozóan egyedi adatszolgáltatást fogad.

48. § (1) *  A hitelintézet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerint havonta és negyedévente, a hónapot és a negyedévet követő hónap 15. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.

(2) *  Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed az e rendelet szerinti kölcsön, valamint támogatások igénybevételére irányuló kérelmek és szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által folyósított, illetve lehívott kölcsönök, támogatások összegeire.

(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

49. § * 

50. § A családi otthonteremtési kedvezményt is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai rendszereket – a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett – a Kincstár üzemelteti és fejleszti.

51. § (1) A 45. § (12) bekezdése szerinti tájékoztató eléréséhez és az ezen alcím szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez a hitelintézet számára az eAdaton történő regisztráció szükséges.

(2) A hitelintézet az adatszolgáltatását a 47. § szerinti adatszolgáltatás esetén a Kincstár, a 48. és 49. § szerinti adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten megküldi.

(3) A Kincstár a 47. § szerinti adatszolgáltatás, valamint – a miniszter kezdeményezésére – a 48. és 49. § szerinti adatszolgáltatás

a) nemteljesítése esetén a támogatás, vagy

b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás

45. § szerinti, hitelintézet részére történő folyósítását felfüggeszti.

(4) A támogatás folyósítása a (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatás pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézet adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.

(6) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet helyett, megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is benyújthatja a Kincstár részére.

(7) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is alkalmazni kell, azzal, hogy

a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát és adószámát is tartalmazza,

b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet tekintetében irányadóak,

c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő összesítéséből eredő kárért,

d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi elszámolásában lehívott, a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott támogatási összeg 1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, amelyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.

14. Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

52. § Ezen alcím alkalmazásában

1. igénylő: a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását e rendeletben meghatározott feltételek szerint igénylő nagykorú személy,

2. lejárt tőketartozás: a kölcsönszerződés felmondása miatt esedékessé vált tőketartozás, valamint a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő lejárt tőketartozás, amelynek törlesztési késedelme a 30 napot meghaladja,

3. nem támogatott személy hiteladós: a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásával érintett kölcsönszerződés olyan adóstársa, aki a támogatott személyek legalább egyikének a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, és az 54. § szerinti feltételeket teljesíti,

4. támogatott személy: akivel a hitelintézet a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásának igénybevételére támogatási szerződést köt,

5. ügyleti kamat: a kamattámogatott kölcsön szerződésszerű törlesztése során a hitelező által érvényesített, a kölcsönösszeg éves százalékos mértékében meghatározott ellenszolgáltatás.

53. § (1) *  A 12. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja vagy (3) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő személy a Magyarország területén lévő

1. új egylakásos lakóépület építéséhez vagy vásárlásához,

2. használt lakás

a) vásárlásához és korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez,

b) korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez

felvett hitelintézeti kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását (a továbbiakban: otthonteremtési kamattámogatás) igényelheti.

(2) Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke az 55. § (1) bekezdése szerint meghatározott ügyleti kamat 3 százalékponttal csökkentett mértéke.

(3) A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az otthonteremtési kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére, de legfeljebb 25 évre nyújtja.

(4) A kölcsön kamata az otthonteremtési kamattámogatás időszaka alatt

a) első alkalommal a kölcsönszerződés megkötésének napját követő egy év elteltével, a kölcsönszerződés szerinti fordulónapon,

b) második alkalommal az a) pont szerinti időpontot követő egy év elteltével, a kölcsönszerződés szerinti fordulónapon,

c) *  harmadik alkalommal a b) pont szerinti időpontot követő öt év elteltével, a kölcsönszerződés szerinti fordulónapon, majd

d) *  a c) pontban foglaltakat követően ötévente

változtatható meg.

(5) *  A kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg

a) két gyermek esetén a 10 000 000 forintot,

b) három vagy több gyermek esetén a 15 000 000 forintot.

(6) Az otthonteremtési kamattámogatás az e rendeletben foglalt kötelezettségeit teljesítő hitelintézet által folyósított kölcsönhöz nyújtható.

(7) Az otthonteremtési kamattámogatás kizárólag forintalapú kölcsönhöz vehető igénybe, az ügyleti kamat és az egyéb költség megfizetése, valamint a tőke törlesztése is csak forintban történhet.

(8) Otthonteremtési kamattámogatás nem nyújtható

a) a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint megkötött lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított lakáskölcsönre és áthidaló kölcsönre,

b) a meglévő kölcsöntartozás kiegyenlítésére szolgáló kölcsönre és

c) lejárt tőketartozás esetén.

(9) Az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételével érintett kölcsönszerződés megkötésének feltétele, hogy – lakás építése vagy bővítése esetén – az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.

(10) Az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó támogatási szerződésben az igénylő vállalja, hogy építés esetén az új lakásra vonatkozó használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt az utolsó kölcsönrész folyósításáig bemutatja a hitelintézet részére.

(11) A (10) bekezdésben foglaltaktól eltérően az otthonteremtési kamattámogatási kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer által generált visszaigazolással vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentummal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező, gazdálkodó szervezet által természetes személy részére való értékesítés céljára épített vagy építtetett új lakás esetében az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön teljes összege a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági dokumentum bemutatását megelőzően is folyósítható, azzal, hogy ebben az esetben a kamattámogatási időszak a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatását követő napon kezdődik.

(12) Az otthonteremtési kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kamattámogatás időtartama alatt változatlan feltételekkel fennmarad, függetlenül attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett fedezetül másik lakás kerül bevonásra.

(13) A hitelintézet az igénybe vett kamattámogatás éves összegét évente egyszer, az éves elszámolás keretében közli a támogatott személlyel.

(14) *  Az otthonteremtési kamattámogatás akkor igényelhető, ha az igénylőnek az otthonteremtési kamattámogatás igénylésének időpontjában nincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR), ide nem értve azt az esetet, amikor a késedelmes tartozás teljesítése már megtörtént, azonban a teljesítésre a kölcsönkérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor, és a 2011. évi CXXII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a hiteladósra vonatkozó referenciaadatot a KHR-ből még nem törölték.

(15) *  Nem jogosult az e rendelet szerinti kamattámogatásra az, aki a családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról szóló 518/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti kölcsönt vett igénybe.

54. § Nem támogatott személy hiteladós az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönben adóstársként abban az esetben szerepelhet, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban

a) nyilatkozik arról, hogy nem kötött ezen alcím szerinti kölcsönszerződést,

b) vállalja, hogy

ba) a későbbiekben sem köt ezen alcím szerinti kölcsönszerződést,

bb) nem támogatott személy hiteladósként további ezen alcím szerinti kölcsönszerződésben nem szerepel, és

bc) nem létesít lakóhelyet az ezen alcím szerinti zálogjoggal biztosított lakásban, és

c) hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, az állampolgárságára vagy hontalanságára vonatkozó adatot, lakcímét és postacímét, személyazonosító igazolványának vagy úti okmányának számát, adóazonosító jelét, valamint a kamattámogatásra vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a kormányhivatal és a Kincstár részére.

55. § (1) A szerződésszerű teljesítés esetén – az 53. § (3) bekezdése szerinti időszakban – a hitelintézet kizárólag olyan ügyleti kamatot számít fel, amely legalább egyéves időszakra vonatkozóan állandó. A kölcsön törlesztése során felszámított ügyleti kamat éves mértéke – az 53. § (3) bekezdése szerinti időszakban – nem haladja meg:

a) *  az egyéves vagy egy évnél hosszabb időszakra állandó kamatozású kölcsön esetén az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 3 naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 115 százalékának 1 százalékponttal növelt mértékét, vagy

b) ha az érintett futamidőre az a) pontban meghatározott módszer alapján átlaghozam nem számítható, akkor az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamoknak a közzétételt megelőző 3 naptári hónapra vonatkozó számtani átlaga 115 százalékának 1 százalékponttal növelt mértékét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kamatmértéket a kölcsön kamatainak szerződésben rögzített kamatperiódus fordulónapján kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti – a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított – állampapír-átlaghozamot, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerint számított referenciahozamot az ÁKK Zrt. az internetes honlapján minden naptári hónap 3. munkanapjáig közzéteszi. Az e bekezdés szerinti állampapírhozamok vagy referenciahozamok alapján megállapított, az (1) bekezdés szerinti ügyleti kamatot a közzététel naptári hónapját követő hónaptól kell alkalmazni.

(4) A támogatott személy a támogatás időszakában az e rendeletben meghatározott mértékű otthonteremtési kamattámogatással csökkentett mértékű ügyleti kamatot fizet.

(5) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönök kamattámogatásának havi összege legfeljebb az ügyleti vagy üzleti év kezdetekor fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított kamattámogatás 1/12 része. A kölcsön részfolyósítása vagy egyhavi törlesztőrészletet meghaladó előtörlesztése esetén a kamattámogatás a fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás után számított összeg havi időarányos része.

(6) Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönök kamattámogatásának számításánál az osztószám 360 nap.

(7) A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) hatálya alá tartozó, e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetében – az Fhtv. 2. § (5) bekezdésére tekintettel – az Fhtv. 17/B. § (2) bekezdése, 17/C. §-a, 17/D. §-a, valamint 20/A. §-a helyett a (8)–(12) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(8) A hitelintézet – a támogatás időtartama alatt – a kölcsön ügyleti kamatának egyoldalú módosítására nem jogosult. Az ügyleti kamat az (1) bekezdés szerint változik.

(9) A hitelintézet által – az ügyleti vagy üzleti év fordulójának napján érvényes referenciahozam alapján – érvényesített ügyleti kamat módosítása nem minősül egyoldalú kamatemelésnek.

(10) Az e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén az ügyleti kamat mértéke az e rendelet alapján alkalmazható mindenkori legmagasabb ügyleti kamat, csökkentve az adott kölcsönszerződésre az e rendelet szerint a kölcsönszerződés megkötésekor alkalmazható legmagasabb ügyleti kamat és az adott kölcsönszerződés megkötésekor érvényes ügyleti kamat különbözetével.

(11) Az ügyleti kamat mértéke az adott kölcsönszerződésre irányadó kamatperiódusok fordulónapján módosul a (8)–(10) bekezdésben foglaltak szerint. Abban az esetben, ha a kölcsönszerződésben rögzített kamat nem volt kamatperiódushoz kötve, kamatperiódusként egyhavi kamatperiódust kell tekinteni.

(12) Az e rendelet szerinti kamattámogatással nyújtott kölcsönök esetén a kamattámogatási időszak lejártát követően a hitelintézet

a) az Fhtv. 17/C. §-ának megfelelően állapítja meg a hitelszerződés szerinti kamatot, és azt az Fhtv. 17/B. § (2) bekezdése és 17/D. §-a szerint változtatja, vagy

b) a kamattámogatási időszakban érvényes kamatváltoztatás vagy kamatfelár-változtatás módszertant alkalmazza tovább

ba) ugyanazzal a kamatperiódussal és kamatfelár-periódussal vagy

bb) azzal, hogy ha a kamattámogatási időszakhoz képest eltérő kamatperiódusra vagy kamatfelár-periódusra tér át, a kamat megállapításához a kamatperiódus hosszához igazodó referenciahozamot vesz figyelembe.

56. § A kamattámogatott kölcsön hitelcéljaként szolgáló lakást – ha a kölcsön fedezete másik lakás, akkor a kamattámogatott kölcsön fedezeteként szolgáló lakást – a kamattámogatott kölcsön összegének erejéig, az 53. § (3) bekezdése szerinti időtartamra, az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződés alapján a hitelintézet javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli.

57. § (1) *  Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi, és a kölcsönkérelem benyújtásakor a 15. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel nem személyére vonatkozóan teljesült, a kölcsönszerződés módosítását követően a támogatott személyeket visszafizetési kötelezettség nem terheli, és a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően jogosult.

(2) *  Az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön esetén, ha a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés saját magára vonatkozóan történő megszüntetését kezdeményezi, és a kölcsönkérelem benyújtásakor a 15. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel személyére vonatkozóan teljesült, a támogatott személyeket visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban a kötelemben maradó támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra a kölcsönszerződés módosítását követően a (3) bekezdés szerinti kivétellel nem jogosult.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti esetben, ha a kötelemben maradó támogatott személy a 15. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel kölcsönkérelem benyújtását megelőző időszakra, személyére vonatkozóan való teljesülését a kölcsönkérelem benyújtásakor igazolta, vagy a kölcsönszerződés támogatott személy adóstársára vonatkozóan való megszüntetése céljából történő módosítását megelőzően igazolja, a kamattámogatásra való jogosultság továbbra is fennmarad.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti esetben a 15. § (7) bekezdés i) pontja szerint vállalt kötelezettséget a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményező adósnak legalább a kölcsönszerződés személyére vonatkozóan való megszüntetése céljából történő módosításának időpontjáig kell teljesíteni. Ha az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakás vonatkozásában a támogatott személyek valamelyike a kölcsönszerződés módosításának időpontjáig a 15. § (7) bekezdés i) pontja szerint vállalt kötelezettséget nem teljesíti, a támogatott személyeket a támogatás igénybevételétől esedékes – az e rendelet szerinti kamatfizetési kötelezettséggel növelt – visszafizetési kötelezettség terheli, és a kötelemben maradó adós az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult.

58. § Ha az állami adóhatóság vizsgálata során azt állapítja meg, hogy az otthonteremtési kamattámogatás igénybevétele jogosulatlan, vagy a támogatott személy nem a tőle elvárható gondossággal járt el, és ezáltal érdekkörében felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan, akkor az állami adóhatóság – jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás címén – előírja az igénybe vett otthonteremtési kamattámogatás – az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelt – összegének visszatérítését.

59. § (1) *  Az otthonteremtési kamattámogatásra az 1–11. §-ban, a 13–15. §-ban, a 18–25. §-ban, a 27. §-ban, valamint – a 45. § (2) bekezdése kivételével – a 28–51. §-ban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a kamattámogatás visszafizetése eseteiben a kamattámogatás a jövőre nézve meg is szűnik.

(2) A hitelintézet köteles az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi szöveget feltüntetni: „A hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.”

(3) A családok otthonteremtési kamattámogatására vonatkozó, (2) bekezdés szerinti reklámok, hirdetések részletes szabályait az általános politikai koordinációért felelős miniszter állapítja meg.

15. Az adó-visszatérítési támogatás

60. § (1) *  A 6. § (2) vagy (4) bekezdése szerinti célokra a természetes személy tulajdonos a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költséghez adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

(2) *  Az adó-visszatérítési támogatás az (1) bekezdés szerinti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2018. január 1-jén vagy azt követően – de meglévő lakás korszerűsítésére irányuló támogatási cél esetén az igénylést legfeljebb 6 hónappal megelőzően – kiállított számla alapján vehető igénybe.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik a bővítéshez, illetve a korszerűsítéshez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de nem haladhatja meg az 5 000 000 forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla benyújtása esetén vehető igénybe. A 15. § (7) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

(5) Új lakás építése esetén

a) *  a a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve

b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa

adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

(6) *  A legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új egylakásos lakóépület vásárlása vagy építése esetén – az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény igénylésével egyidejűleg – a telekárat is tartalmazó vételárához a természetes személy vevő, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költségéhez a természetes személy telektulajdonos építtető adó-visszatérítési támogatást igényelhet.

(7) *  Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal,

a) az (5) bekezdés szerinti költségekre 2018. január 1-jén vagy

b) a (6) bekezdés szerinti költségekre 2021. január 1-jén

vagy azt követően – de meglévő lakás korszerűsítésére irányuló támogatási cél esetén az igénylést legfeljebb 6 hónappal megelőzően – kiállított számla alapján vehető igénybe.

(8) Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag

a) az (5) bekezdés esetén a 27 százalékos,

b) a (6) bekezdés esetén az 5 százalékos

általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A 15. § (7) bekezdés e) pontja szerinti számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az a) pont esetében az 5 százalékos, a b) pont esetében a 27 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe. A b) pont esetében a lakóingatlannak nem minősülő, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség adóalapjára eső rész tekintetében a 27 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla is figyelembe vehető a számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél.

(9) *  Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik

a) az (5) bekezdés esetén az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások,

b) a (6) bekezdés esetében a telekárat is tartalmazó vételár, illetve a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség

számlájában feltüntetett – és bekerülési költség esetén a kiállított számla szerint megfizetett – általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

(10) Az (5) bekezdés szerinti adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára.

(11) Ha az igénylő családi otthonteremtési kedvezményt is igényel, akkor ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az (1) vagy az (5) bekezdés szerinti adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét. Ebben az esetben az igénylő a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, a 25. § alapján számított, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó, de legfeljebb 30 000 forint összegű bírálati díjat fizet.

(12) *  Az adó-visszatérítési támogatást az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik. Az e bekezdés szerinti ellátások esetén az adó-visszatérítési támogatás vonatkozásában a társadalombiztosítási jogviszony 15. § (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolását nem kell benyújtani. Az e bekezdés szerinti ellátások igénybevételét az igénylő – együttes igénylők esetén legalább az egyik fél – az ellátás folyósítását megállapító hatósági határozat hitelintézetnél történő bemutatásával igazolja.

(13) Az igénylő az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a 15. § (7) bekezdés a) pontjában foglalt adatait, valamint az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó információkat az adó-visszatérítési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet felhasználja és továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár vagy az állami adóhatóság részére.

(14) A támogatott személy az adó-visszatérítési támogatásra – ideértve a visszafizetéshez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettséget is – vonatkozó visszafizetési kötelezettség kapcsán részletfizetési kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal eljárására a 39. § (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(15) A támogatott személy az adó-visszatérítési támogatásra – ideértve a visszafizetéshez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettséget is – vonatkozó visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránti kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal eljárására a 39. § (5) és (8) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(16) *  Az adó-visszatérítési támogatásra az 1. § (4) bekezdésében, a 2. §-ban, a 3. § (7) és (9) bekezdésében, a 4. §-ban, az 5–7. §-ban, a 8. § (4)–(6) bekezdésében, a 9. §-ban, a 13. §-ban, a 14. §-ban, a 15. § (1), (2), (5) és (6) bekezdésében, a 15. § (7) bekezdés a), c), e)–j) és n) pontjában, valamint (8), (9), (11), (14)–(16), (18)–(25) bekezdésében, a 16–19. §-ban, a 20. § (5) bekezdésében, a 24–33. §-ban, a 34. § (2)–(5) bekezdésében, a 35–38. §-ban, a 39. § (14) bekezdésében, valamint a 40–51. §-ban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

16. Záró rendelkezések

61. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

61/A. § *  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 7/A. alcíme alapján az e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott, még el nem bírált preferált kistelepülésen igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény, valamint otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön iránti kérelmekre az e rendelet szabályait alkalmazni kell, ha ezt az igénylő kéri, és a benyújtott kérelmét e rendelet rendelkezései szerint módosítja.

62. § Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményre és az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó hitelintézeti reklámok, hirdetések részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

63–64. § * 

1. melléklet a 302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelethez

Büntetőjogi kizáró feltételek

A családi otthonteremtési kedvezmény nem igényelhető, ha az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság

a) bűntett,

b) a 2011. december 31. napjáig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti adócsalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. §], munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás [1978. évi IV. törvény 310/A. § (1) bekezdés], visszaélés jövedékkel vétsége [1978. évi IV. törvény 311. § (1) bekezdés], jövedéki orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 311/A. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], csempészet vétsége [1978. évi IV. törvény 312. §], az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 314. § (4) bekezdés],

c) a 2013. június 30. napjáig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 193. § (3) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [1978. évi IV. törvény 194. §], kiskorú veszélyeztetésének vétsége [1978. évi IV. törvény 195. § (4) bekezdés], tartás elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 196. § (1) bekezdés], számvitel rendje megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 289. § (4) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [1978. évi IV. törvény 290. § (5) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 299. § (2) bekezdés], visszaélés társadalombiztosítási, szociális, vagy más jóléti juttatással vétsége [1978. évi IV. törvény 309. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének a vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], lopás vétsége [1978. évi IV. törvény 316. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [1978. évi IV. törvény 317. § (2) bekezdés], csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 318. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 319. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. § (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [1978. évi IV. törvény 321. § (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978. évi IV. törvény 324. § (2) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [1978. évi IV. törvény 325. § (1) bekezdés], orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 326. § (2) bekezdés], hitelsértés vétsége [1978. évi IV. törvény 330. §] vagy

d) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásának vétsége [Btk. 210. § (1) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [Btk. 211. § (1) bekezdés], tartási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 212. § (1) bekezdés], kapcsolati erőszak vétsége [Btk. 212/A. § (1) bekezdés], gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [Btk. 213. § (3) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [Btk. 365. § (5) bekezdés], lopás vétsége [Btk. 370. § (2) bekezdés], rongálás vétsége [Btk. 371. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [Btk. 372. § (2) bekezdés], csalás vétsége [Btk. 373. § (2) bekezdés], gazdasági csalás vétsége [Btk. 374. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [Btk. 376. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [Btk. 377. § (1) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [Btk. 378. § (1) bekezdés], 2020. december 31-éig hatályban volt orgazdaság vétsége [Btk. 379. § (2) bekezdés], társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés vétsége [Btk. 395. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [Btk. 396. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [Btk. 398. § (1) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [Btk. 404. § (4) bekezdés], feljelentés elmulasztása felszámolási eljárásban vétsége [Btk. 404/A. §], tartozás fedezetének elvonása vétsége [Btk. 405. § (1) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 409. § (2) bekezdés], gazdasági titok megsértése vétsége [Btk. 413. § (1) bekezdés]

miatt megállapította, és az elkövető az igénylés időpontjában még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.

2. melléklet a 302/2023. (VII. 11.) Korm. rendelethez

A B C
1. VÁRMEGYE JÁRÁS TELEPÜLÉS
2. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Ágasegyháza
3. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Akasztó
4. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Apostag
5. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Bácsbokod
6. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Bácsborsód
7. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Bácsszentgyörgy
8. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Bácsszőlős
9. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Balotaszállás
10. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Bátmonostor
11. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Bátya
12. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Bócsa
13. Bács-Kiskun vármegye Jánoshalmai járás Borota
14. Bács-Kiskun vármegye Kiskunfélegyházi járás Bugac
15. Bács-Kiskun vármegye Kiskunfélegyházi járás Bugacpusztaháza
16. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Császártöltés
17. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Csátalja
18. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Csávoly
19. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Csengőd
20. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Csikéria
21. Bács-Kiskun vármegye Kiskunmajsai járás Csólyospálos
22. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Dávod
23. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Drágszél
24. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Dunaegyháza
25. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Dunafalva
26. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Dunapataj
27. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Dunaszentbenedek
28. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Dunatetétlen
29. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Dunavecse
30. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Dusnok
31. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Érsekcsanád
32. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Érsekhalma
33. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Fajsz
34. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Felsőlajos
35. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Felsőszentiván
36. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Foktő
37. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Fülöpháza
38. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Fülöpjakab
39. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Fülöpszállás
40. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Gara
41. Bács-Kiskun vármegye Kiskunfélegyházi járás Gátér
42. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Géderlak
43. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Hajós
44. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Harkakötöny
45. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Harta
46. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Hercegszántó
47. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Homokmégy
48. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Imrehegy
49. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Jakabszállás
50. Bács-Kiskun vármegye Kiskunmajsai járás Jászszentlászló
51. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Kaskantyú
52. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Katymár
53. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Kelebia
54. Bács-Kiskun vármegye Jánoshalmai járás Kéleshalom
55. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Kisszállás
56. Bács-Kiskun vármegye Kiskunmajsai járás Kömpöc
57. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Kunadacs
58. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Kunbaja
59. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Kunbaracs
60. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Kunfehértó
61. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Kunpeszér
62. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Kunszállás
63. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Ladánybene
64. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Madaras
65. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Mátételke
66. Bács-Kiskun vármegye Jánoshalmai járás Mélykút
67. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Miske
68. Bács-Kiskun vármegye Kiskunmajsai járás Móricgát
69. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Nagybaracska
70. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Nemesnádudvar
71. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Nyárlőrinc
72. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Ordas
73. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Orgovány
74. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Öregcsertő
75. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Páhi
76. Bács-Kiskun vármegye Kiskunfélegyházi járás Pálmonostora
77. Bács-Kiskun vármegye Kiskunfélegyházi járás Petőfiszállás
78. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Pirtó
79. Bács-Kiskun vármegye Jánoshalmai járás Rém
80. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Soltszentimre
81. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Sükösd
82. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Szakmár
83. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Szalkszentmárton
84. Bács-Kiskun vármegye Kiskunmajsai járás Szank
85. Bács-Kiskun vármegye Tiszakécskei járás Szentkirály
86. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Szeremle
87. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Tabdi
88. Bács-Kiskun vármegye Kunszentmiklósi járás Tass
89. Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási járás Tataháza
90. Bács-Kiskun vármegye Kiskőrösi járás Tázlár
91. Bács-Kiskun vármegye Tiszakécskei járás Tiszaug
92. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Tompa
93. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Újsolt
94. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Újtelek
95. Bács-Kiskun vármegye Kalocsai járás Uszód
96. Bács-Kiskun vármegye Kecskeméti járás Városföld
97. Bács-Kiskun vármegye Bajai járás Vaskút
98. Bács-Kiskun vármegye Kiskunhalasi járás Zsana
99. Baranya vármegye Pécsi járás Abaliget
100. Baranya vármegye Sellyei járás Adorjás
101. Baranya vármegye Hegyháti járás Ág
102. Baranya vármegye Szigetvári járás Almamellék
103. Baranya vármegye Szigetvári járás Almáskeresztúr
104. Baranya vármegye Hegyháti járás Alsómocsolád
105. Baranya vármegye Pécsváradi járás Apátvarasd
106. Baranya vármegye Pécsi járás Aranyosgadány
107. Baranya vármegye Pécsi járás Áta
108. Baranya vármegye Bólyi járás Babarc
109. Baranya vármegye Siklósi járás Babarcszőlős
110. Baranya vármegye Hegyháti járás Bakóca
111. Baranya vármegye Pécsi járás Bakonya
112. Baranya vármegye Sellyei járás Baksa
113. Baranya vármegye Szigetvári járás Bánfa
114. Baranya vármegye Mohácsi járás Bár
115. Baranya vármegye Sellyei járás Baranyahídvég
116. Baranya vármegye Hegyháti járás Baranyajenő
117. Baranya vármegye Hegyháti járás Baranyaszentgyörgy
118. Baranya vármegye Szigetvári járás Basal
119. Baranya vármegye Bólyi járás Belvárdgyula
120. Baranya vármegye Siklósi járás Beremend
121. Baranya vármegye Pécsi járás Berkesd
122. Baranya vármegye Sellyei járás Besence
123. Baranya vármegye Mohácsi járás Bezedek
124. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Bicsérd
125. Baranya vármegye Komlói járás Bikal
126. Baranya vármegye Pécsi járás Birján
127. Baranya vármegye Siklósi járás Bisse
128. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Boda
129. Baranya vármegye Komlói járás Bodolyabér
130. Baranya vármegye Sellyei járás Bogádmindszent
131. Baranya vármegye Sellyei járás Bogdása
132. Baranya vármegye Szigetvári járás Boldogasszonyfa
133. Baranya vármegye Bólyi járás Borjád
134. Baranya vármegye Pécsi járás Bosta
135. Baranya vármegye Szigetvári járás Botykapeterd
136. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Bükkösd
137. Baranya vármegye Szigetvári járás Bürüs
138. Baranya vármegye Siklósi járás Cún
139. Baranya vármegye Sellyei járás Csányoszró
140. Baranya vármegye Siklósi járás Csarnóta
141. Baranya vármegye Szigetvári járás Csebény
142. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Cserdi
143. Baranya vármegye Szigetvári járás Csertő
144. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Csonkamindszent
145. Baranya vármegye Szigetvári járás Dencsháza
146. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Dinnyeberki
147. Baranya vármegye Siklósi járás Diósviszló
148. Baranya vármegye Siklósi járás Drávacsehi
149. Baranya vármegye Siklósi járás Drávacsepely
150. Baranya vármegye Sellyei járás Drávafok
151. Baranya vármegye Sellyei járás Drávaiványi
152. Baranya vármegye Sellyei járás Drávakeresztúr
153. Baranya vármegye Siklósi járás Drávapalkonya
154. Baranya vármegye Siklósi járás Drávapiski
155. Baranya vármegye Siklósi járás Drávaszabolcs
156. Baranya vármegye Siklósi járás Drávaszerdahely
157. Baranya vármegye Sellyei járás Drávasztára
158. Baranya vármegye Mohácsi járás Dunaszekcső
159. Baranya vármegye Pécsi járás Egerág
160. Baranya vármegye Siklósi járás Egyházasharaszti
161. Baranya vármegye Komlói járás Egyházaskozár
162. Baranya vármegye Pécsi járás Ellend
163. Baranya vármegye Szigetvári járás Endrőc
164. Baranya vármegye Mohácsi járás Erdősmárok
165. Baranya vármegye Pécsváradi járás Erdősmecske
166. Baranya vármegye Pécsváradi járás Erzsébet
167. Baranya vármegye Pécsváradi járás Fazekasboda
168. Baranya vármegye Mohácsi járás Feked
169. Baranya vármegye Hegyháti járás Felsőegerszeg
170. Baranya vármegye Sellyei járás Felsőszentmárton
171. Baranya vármegye Siklósi járás Garé
172. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Gerde
173. Baranya vármegye Hegyháti járás Gerényes
174. Baranya vármegye Pécsváradi járás Geresdlak
175. Baranya vármegye Sellyei járás Gilvánfa
176. Baranya vármegye Siklósi járás Gordisa
177. Baranya vármegye Hegyháti járás Gödre
178. Baranya vármegye Pécsi járás Görcsöny
179. Baranya vármegye Mohácsi járás Görcsönydoboka
180. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Gyöngyfa
181. Baranya vármegye Szigetvári járás Gyöngyösmellék
182. Baranya vármegye Bólyi járás Hásságy
183. Baranya vármegye Komlói járás Hegyhátmaróc
184. Baranya vármegye Sellyei járás Hegyszentmárton
185. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Helesfa
186. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Hetvehely
187. Baranya vármegye Pécsváradi járás Hidas
188. Baranya vármegye Mohácsi járás Himesháza
189. Baranya vármegye Sellyei járás Hirics
190. Baranya vármegye Szigetvári járás Hobol
191. Baranya vármegye Mohácsi járás Homorúd
192. Baranya vármegye Szigetvári járás Horváthertelend
193. Baranya vármegye Pécsi járás Husztót
194. Baranya vármegye Szigetvári járás Ibafa
195. Baranya vármegye Siklósi járás Illocska
196. Baranya vármegye Siklósi járás Ipacsfa
197. Baranya vármegye Siklósi járás Ivánbattyán
198. Baranya vármegye Mohácsi járás Ivándárda
199. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Kacsóta
200. Baranya vármegye Sellyei járás Kákics
201. Baranya vármegye Komlói járás Kárász
202. Baranya vármegye Siklósi járás Kásád
203. Baranya vármegye Szigetvári járás Katádfa
204. Baranya vármegye Pécsváradi járás Kátoly
205. Baranya vármegye Pécsváradi járás Kékesd
206. Baranya vármegye Siklósi járás Kémes
207. Baranya vármegye Sellyei járás Kemse
208. Baranya vármegye Szigetvári járás Kétújfalu
209. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Királyegyháza
210. Baranya vármegye Sellyei járás Kisasszonyfa
211. Baranya vármegye Hegyháti járás Kisbeszterce
212. Baranya vármegye Bólyi járás Kisbudmér
213. Baranya vármegye Siklósi járás Kisdér
214. Baranya vármegye Szigetvári járás Kisdobsza
215. Baranya vármegye Hegyháti járás Kishajmás
216. Baranya vármegye Siklósi járás Kisharsány
217. Baranya vármegye Pécsi járás Kisherend
218. Baranya vármegye Siklósi járás Kisjakabfalva
219. Baranya vármegye Siklósi járás Kiskassa
220. Baranya vármegye Siklósi járás Kislippó
221. Baranya vármegye Mohácsi járás Kisnyárád
222. Baranya vármegye Szigetvári járás Kistamási
223. Baranya vármegye Siklósi járás Kistapolca
224. Baranya vármegye Siklósi járás Kistótfalu
225. Baranya vármegye Hegyháti járás Kisvaszar
226. Baranya vármegye Sellyei járás Kisszentmárton
227. Baranya vármegye Sellyei járás Kórós
228. Baranya vármegye Siklósi járás Kovácshida
229. Baranya vármegye Pécsi járás Kovácsszénája
230. Baranya vármegye Komlói járás Köblény
231. Baranya vármegye Pécsi járás Kökény
232. Baranya vármegye Mohácsi járás Kölked
233. Baranya vármegye Pécsi járás Kővágószőlős
234. Baranya vármegye Pécsi járás Kővágótöttös
235. Baranya vármegye Mohácsi járás Lánycsók
236. Baranya vármegye Siklósi járás Lapáncsa
237. Baranya vármegye Komlói járás Liget
238. Baranya vármegye Mohácsi járás Lippó
239. Baranya vármegye Bólyi járás Liptód
240. Baranya vármegye Pécsi járás Lothárd
241. Baranya vármegye Pécsváradi járás Lovászhetény
242. Baranya vármegye Sellyei járás Lúzsok
243. Baranya vármegye Hegyháti járás Mágocs
244. Baranya vármegye Siklósi járás Magyarbóly
245. Baranya vármegye Komlói járás Magyaregregy
246. Baranya vármegye Komlói járás Magyarhertelend
247. Baranya vármegye Szigetvári járás Magyarlukafa
248. Baranya vármegye Sellyei járás Magyarmecske
249. Baranya vármegye Pécsi járás Magyarsarlós
250. Baranya vármegye Komlói járás Magyarszék
251. Baranya vármegye Sellyei járás Magyartelek
252. Baranya vármegye Mohácsi járás Majs
253. Baranya vármegye Komlói járás Mánfa
254. Baranya vármegye Mohácsi járás Maráza
255. Baranya vármegye Siklósi járás Márfa
256. Baranya vármegye Bólyi járás Máriakéménd
257. Baranya vármegye Sellyei járás Markóc
258. Baranya vármegye Sellyei járás Marócsa
259. Baranya vármegye Siklósi járás Márok
260. Baranya vármegye Pécsváradi járás Martonfa
261. Baranya vármegye Siklósi járás Matty
262. Baranya vármegye Komlói járás Máza
263. Baranya vármegye Pécsváradi járás Mecseknádasd
264. Baranya vármegye Komlói járás Mecsekpölöske
265. Baranya vármegye Hegyháti járás Mekényes
266. Baranya vármegye Szigetvári járás Merenye
267. Baranya vármegye Hegyháti járás Meződ
268. Baranya vármegye Hegyháti járás Mindszentgodisa
269. Baranya vármegye Szigetvári járás Molvány
270. Baranya vármegye Bólyi járás Monyoród
271. Baranya vármegye Szigetvári járás Mozsgó
272. Baranya vármegye Bólyi járás Nagybudmér
273. Baranya vármegye Sellyei járás Nagycsány
274. Baranya vármegye Szigetvári járás Nagydobsza
275. Baranya vármegye Hegyháti járás Nagyhajmás
276. Baranya vármegye Siklósi járás Nagyharsány
277. Baranya vármegye Mohácsi járás Nagynyárád
278. Baranya vármegye Pécsváradi járás Nagypall
279. Baranya vármegye Szigetvári járás Nagypeterd
280. Baranya vármegye Siklósi járás Nagytótfalu
281. Baranya vármegye Szigetvári járás Nagyváty
282. Baranya vármegye Szigetvári járás Nemeske
283. Baranya vármegye Szigetvári járás Nyugotszenterzsébet
284. Baranya vármegye Pécsváradi járás Óbánya
285. Baranya vármegye Pécsi járás Ócsárd
286. Baranya vármegye Pécsváradi járás Ófalu
287. Baranya vármegye Sellyei járás Okorág
288. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Okorvölgy
289. Baranya vármegye Bólyi járás Olasz
290. Baranya vármegye Siklósi járás Old
291. Baranya vármegye Komlói járás Oroszló
292. Baranya vármegye Sellyei járás Ózdfalu
293. Baranya vármegye Hegyháti járás Palé
294. Baranya vármegye Siklósi járás Palkonya
295. Baranya vármegye Mohácsi járás Palotabozsok
296. Baranya vármegye Sellyei járás Páprád
297. Baranya vármegye Szigetvári járás Patapoklosi
298. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Pécsbagota
299. Baranya vármegye Siklósi járás Pécsdevecser
300. Baranya vármegye Pécsváradi járás Pécsvárad
301. Baranya vármegye Pécsi járás Pereked
302. Baranya vármegye Siklósi járás Peterd
303. Baranya vármegye Szigetvári járás Pettend
304. Baranya vármegye Sellyei járás Piskó
305. Baranya vármegye Bólyi járás Pócsa
306. Baranya vármegye Siklósi járás Rádfalva
307. Baranya vármegye Pécsi járás Regenye
308. Baranya vármegye Pécsi járás Romonya
309. Baranya vármegye Szigetvári járás Rózsafa
310. Baranya vármegye Sellyei járás Sámod
311. Baranya vármegye Mohácsi járás Sárok
312. Baranya vármegye Hegyháti járás Sásd
313. Baranya vármegye Mohácsi járás Sátorhely
314. Baranya vármegye Sellyei járás Sellye
315. Baranya vármegye Siklósi járás Siklósbodony
316. Baranya vármegye Siklósi járás Siklósnagyfalu
317. Baranya vármegye Mohácsi járás Somberek
318. Baranya vármegye Szigetvári járás Somogyapáti
319. Baranya vármegye Szigetvári járás Somogyhárságy
320. Baranya vármegye Szigetvári járás Somogyhatvan
321. Baranya vármegye Szigetvári járás Somogyviszló
322. Baranya vármegye Sellyei járás Sósvertike
323. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Sumony
324. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Szabadszentkirály
325. Baranya vármegye Hegyháti járás Szágy
326. Baranya vármegye Bólyi járás Szajk
327. Baranya vármegye Pécsi járás Szalánta
328. Baranya vármegye Komlói járás Szalatnak
329. Baranya vármegye Siklósi járás Szaporca
330. Baranya vármegye Komlói járás Szárász
331. Baranya vármegye Komlói járás Szászvár
332. Baranya vármegye Siklósi járás Szava
333. Baranya vármegye Mohácsi járás Szebény
334. Baranya vármegye Bólyi járás Szederkény
335. Baranya vármegye Mohácsi járás Székelyszabar
336. Baranya vármegye Pécsváradi járás Szellő
337. Baranya vármegye Pécsi járás Szemely
338. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Szentdénes
339. Baranya vármegye Szigetvári járás Szentegát
340. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Szentkatalin
341. Baranya vármegye Szigetvári járás Szentlászló
342. Baranya vármegye Pécsi járás Szilágy
343. Baranya vármegye Pécsi járás Szilvás
344. Baranya vármegye Pécsi járás Szőke
345. Baranya vármegye Pécsi járás Szőkéd
346. Baranya vármegye Szigetvári járás Szörény
347. Baranya vármegye Szigetvári járás Szulimán
348. Baranya vármegye Mohácsi járás Szűr
349. Baranya vármegye Hegyháti járás Tarrós
350. Baranya vármegye Hegyháti járás Tékes
351. Baranya vármegye Szigetvári járás Teklafalu
352. Baranya vármegye Sellyei járás Tengeri
353. Baranya vármegye Siklósi járás Tésenfa
354. Baranya vármegye Sellyei járás Téseny
355. Baranya vármegye Komlói járás Tófű
356. Baranya vármegye Hegyháti járás Tormás
357. Baranya vármegye Szigetvári járás Tótszentgyörgy
358. Baranya vármegye Bólyi járás Töttös
359. Baranya vármegye Siklósi járás Túrony
360. Baranya vármegye Mohácsi járás Udvar
361. Baranya vármegye Siklósi járás Újpetre
362. Baranya vármegye Sellyei járás Vajszló
363. Baranya vármegye Szigetvári járás Várad
364. Baranya vármegye Hegyháti járás Varga
365. Baranya vármegye Szigetvári járás Vásárosbéc
366. Baranya vármegye Hegyháti járás Vásárosdombó
367. Baranya vármegye Hegyháti járás Vázsnok
368. Baranya vármegye Sellyei járás Vejti
369. Baranya vármegye Komlói járás Vékény
370. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Velény
371. Baranya vármegye Mohácsi járás Véménd
372. Baranya vármegye Bólyi járás Versend
373. Baranya vármegye Siklósi járás Villány
374. Baranya vármegye Siklósi járás Villánykövesd
375. Baranya vármegye Siklósi járás Vokány
376. Baranya vármegye Szigetvári járás Zádor
377. Baranya vármegye Sellyei járás Zaláta
378. Baranya vármegye Pécsváradi járás Zengővárkony
379. Baranya vármegye Szentlőrinci járás Zók
380. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Almáskamarás
381. Békés vármegye Orosházi járás Békéssámson
382. Békés vármegye Szarvasi járás Békésszentandrás
383. Békés vármegye Békési járás Bélmegyer
384. Békés vármegye Sarkadi járás Biharugra
385. Békés vármegye Szeghalmi járás Bucsa
386. Békés vármegye Szarvasi járás Csabacsűd
387. Békés vármegye Békéscsabai járás Csabaszabadi
388. Békés vármegye Orosházi járás Csanádapáca
389. Békés vármegye Gyomaendrődi járás Csárdaszállás
390. Békés vármegye Békéscsabai járás Csorvás
391. Békés vármegye Békéscsabai járás Doboz
392. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Dombegyház
393. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Dombiratos
394. Békés vármegye Gyomaendrődi járás Ecsegfalva
395. Békés vármegye Gyulai járás Elek
396. Békés vármegye Orosházi járás Gádoros
397. Békés vármegye Békéscsabai járás Gerendás
398. Békés vármegye Sarkadi járás Geszt
399. Békés vármegye Gyomaendrődi járás Hunya
400. Békés vármegye Békési járás Kamut
401. Békés vármegye Szarvasi járás Kardos
402. Békés vármegye Orosházi járás Kardoskút
403. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Kaszaper
404. Békés vármegye Szeghalmi járás Kertészsziget
405. Békés vármegye Gyulai járás Kétegyháza
406. Békés vármegye Békéscsabai járás Kétsoprony
407. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Kevermes
408. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Kisdombegyház
409. Békés vármegye Szarvasi járás Kondoros
410. Békés vármegye Szeghalmi járás Körösladány
411. Békés vármegye Sarkadi járás Körösnagyharsány
412. Békés vármegye Békési járás Köröstarcsa
413. Békés vármegye Szeghalmi járás Körösújfalu
414. Békés vármegye Sarkadi járás Kötegyán
415. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Kunágota
416. Békés vármegye Gyulai járás Lőkösháza
417. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Magyarbánhegyes
418. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Magyardombegyház
419. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Medgyesbodzás
420. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Medgyesegyháza
421. Békés vármegye Sarkadi járás Méhkerék
422. Békés vármegye Sarkadi járás Mezőgyán
423. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Mezőhegyes
424. Békés vármegye Békési járás Murony
425. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Nagybánhegyes
426. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Nagykamarás
427. Békés vármegye Orosházi járás Nagyszénás
428. Békés vármegye Sarkadi járás Okány
429. Békés vármegye Szarvasi járás Örménykút
430. Békés vármegye Orosházi járás Pusztaföldvár
431. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Pusztaottlaka
432. Békés vármegye Sarkadi járás Sarkadkeresztúr
433. Békés vármegye Békéscsabai járás Szabadkígyós
434. Békés vármegye Békési járás Tarhos
435. Békés vármegye Békéscsabai járás Telekgerendás
436. Békés vármegye Békéscsabai járás Újkígyós
437. Békés vármegye Sarkadi járás Újszalonta
438. Békés vármegye Mezőkovácsházai járás Végegyháza
439. Békés vármegye Sarkadi járás Zsadány
440. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Abaújalpár
441. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Abaújkér
442. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Abaújlak
443. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Abaújszántó
444. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Abaújszolnok
445. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Abaújvár
446. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Abod
447. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Aggtelek
448. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Alacska
449. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Alsóberecki
450. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Alsódobsza
451. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Alsógagy
452. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Alsóregmec
453. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Alsószuha
454. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Alsótelekes
455. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Alsóvadász
456. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Arka
457. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Arló
458. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Arnót
459. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Ároktő
460. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Aszaló
461. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Baktakék
462. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Balajt
463. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Bánhorváti
464. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Bánréve
465. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Baskó
466. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Becskeháza
467. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Bekecs
468. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Berente
469. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Beret
470. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Bodroghalom
471. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Bodrogkeresztúr
472. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Bodrogkisfalud
473. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Bodrogolaszi
474. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Bódvalenke
475. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Bódvarákó
476. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Bódvaszilas
477. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Bogács
478. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Boldogkőújfalu
479. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Boldogkőváralja
480. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Boldva
481. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Borsodbóta
482. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Borsodgeszt
483. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Borsodivánka
484. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Borsodnádasd
485. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Borsodszentgyörgy
486. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Borsodszirák
487. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Bózsva
488. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Bőcs
489. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Bükkábrány
490. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Bükkaranyos
491. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Bükkmogyorósd
492. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Bükkszentkereszt
493. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Bükkzsérc
494. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Büttös
495. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Cigánd
496. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Csenyéte
497. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Cserépfalu
498. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Cserépváralja
499. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Csernely
500. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Csincse
501. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Csobád
502. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Csobaj
503. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Csokvaomány
504. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Damak
505. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Dámóc
506. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Debréte
507. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Dédestapolcsány
508. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Detek
509. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Domaháza
510. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Dövény
511. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Dubicsány
512. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Egerlövő
513. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Égerszög
514. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Emőd
515. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Erdőbénye
516. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Erdőhorváti
517. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Fáj
518. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Fancsal
519. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Farkaslyuk
520. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Felsőberecki
521. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Felsődobsza
522. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Felsőgagy
523. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Felsőkelecsény
524. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Felsőnyárád
525. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Felsőregmec
526. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Felsőtelekes
527. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Felsővadász
528. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Filkeháza
529. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Fony
530. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Forró
531. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Fulókércs
532. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Füzér
533. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Füzérkajata
534. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Füzérkomlós
535. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Füzérradvány
536. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Gadna
537. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Gagyapáti
538. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Gagybátor
539. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Gagyvendégi
540. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Galvács
541. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Garadna
542. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Gelej
543. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Gesztely
544. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Gibárt
545. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Girincs
546. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Golop
547. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Gömörszőlős
548. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Gönc
549. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Göncruszka
550. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Györgytarló
551. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Halmaj
552. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Hangács
553. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Hangony
554. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Háromhuta
555. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Harsány
556. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Hegymeg
557. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Hejce
558. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Hejőbába
559. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Hejőkeresztúr
560. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Hejőkürt
561. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Hejőpapi
562. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Hejőszalonta
563. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Hercegkút
564. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Hernádbűd
565. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Hernádcéce
566. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Hernádkak
567. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Hernádkércs
568. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Hernádnémeti
569. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Hernádpetri
570. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Hernádszentandrás
571. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Hernádszurdok
572. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Hernádvécse
573. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Hét
574. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Hidasnémeti
575. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Hidvégardó
576. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Hollóháza
577. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Homrogd
578. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Igrici
579. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Imola
580. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Ináncs
581. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Irota
582. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Izsófalva
583. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Jákfalva
584. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Járdánháza
585. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Jósvafő
586. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Kács
587. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Kánó
588. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Kány
589. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Karcsa
590. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Karos
591. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Kázsmárk
592. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Kéked
593. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Kelemér
594. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Kenézlő
595. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Keresztéte
596. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Kesznyéten
597. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Királd
598. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Kiscsécs
599. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Kisgyőr
600. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Kishuta
601. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Kiskinizs
602. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Kisrozvágy
603. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Kissikátor
604. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Komjáti
605. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Komlóska
606. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Kondó
607. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Korlát
608. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Köröm
609. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Kovácsvágás
610. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Krasznokvajda
611. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Kupa
612. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Kurityán
613. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Lácacséke
614. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Ládbesenyő
615. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Lak
616. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Legyesbénye
617. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Léh
618. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Lénárddaróc
619. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Litka
620. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Mád
621. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Makkoshotyka
622. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Mályinka
623. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Martonyi
624. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Megyaszó
625. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Méra
626. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Meszes
627. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Mezőkeresztes
628. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Mezőnagymihály
629. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Mezőnyárád
630. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Mezőzombor
631. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Mikóháza
632. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Mogyoróska
633. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Monaj
634. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Monok
635. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Múcsony
636. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Muhi
637. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Nagybarca
638. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Nagycsécs
639. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Nagyhuta
640. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Nagykinizs
641. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Nagyrozvágy
642. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Négyes
643. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Nekézseny
644. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Nemesbikk
645. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Novajidrány
646. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Nyékládháza
647. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Nyésta
648. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Nyíri
649. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Nyomár
650. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Olaszliszka
651. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Ónod
652. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Ormosbánya
653. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Oszlár
654. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Pácin
655. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Pálháza
656. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Pamlény
657. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Pányok
658. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Parasznya
659. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Pere
660. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Perecse
661. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Perkupa
662. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Prügy
663. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Pusztafalu
664. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Pusztaradvány
665. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Radostyán
666. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Ragály
667. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Rakaca
668. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Rakacaszend
669. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Rásonysápberencs
670. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Rátka
671. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Regéc
672. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Répáshuta
673. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Révleányvár
674. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Ricse
675. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Rudabánya
676. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Rudolftelep
677. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajóbábony
678. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajóecseg
679. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Sajógalgóc
680. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajóhídvég
681. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Sajóivánka
682. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajókápolna
683. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Sajókaza
684. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajókeresztúr
685. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajólád
686. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajólászlófalva
687. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Sajómercse
688. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Sajónémeti
689. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajópálfala
690. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajópetri
691. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Sajópüspöki
692. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajósenye
693. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sajóvámos
694. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Sajóvelezd
695. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Sály
696. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Sárazsadány
697. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Sáta
698. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Selyeb
699. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Semjén
700. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Serényfalva
701. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Sima
702. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Sóstófalva
703. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szakácsi
704. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Szakáld
705. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Szalaszend
706. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szalonna
707. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Szászfa
708. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Szegi
709. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Szegilong
710. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi járás Szemere
711. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szendrő
712. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szendrőlád
713. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Szentistván
714. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szikszói járás Szentistvánbaksa
715. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szin
716. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szinpetri
717. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Szirmabesenyő
718. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Szomolya
719. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szögliget
720. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szőlősardó
721. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Szuhafő
722. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Szuhakálló
723. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Szuhogy
724. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Taktabáj
725. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Taktaharkány
726. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Taktakenéz
727. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Taktaszada
728. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Tállya
729. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Tarcal
730. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Tard
731. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Tardona
732. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Telkibánya
733. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Teresztenye
734. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Tibolddaróc
735. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Tiszabábolna
736. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Tiszacsermely
737. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Tiszadorogma
738. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Tiszakarád
739. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Tiszakeszi
740. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Tiszaladány
741. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Szerencsi járás Tiszalúc
742. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tiszaújvárosi járás Tiszapalkonya
743. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Tiszatardos
744. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőcsáti járás Tiszatarján
745. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Tiszavalk
746. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Tokaji járás Tokaj
747. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Tolcsva
748. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tomor
749. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tornabarakony
750. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tornakápolna
751. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tornanádaska
752. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tornaszentandrás
753. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Tornaszentjakab
754. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Tornyosnémeti
755. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Trizs
756. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Újcsanálos
757. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Ózdi járás Uppony
758. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Kazincbarcikai járás Vadna
759. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Vágáshuta
760. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Vajdácska
761. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Vámosújfalu
762. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolci járás Varbó
763. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Varbóc
764. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Mezőkövesdi járás Vatta
765. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Vilmány
766. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sátoraljaújhelyi járás Vilyvitány
767. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Viss
768. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Viszló
769. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Vizsoly
770. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Zádorfalva
771. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Sárospataki járás Zalkod
772. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Cigándi járás Zemplénagárd
773. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Edelényi járás Ziliz
774. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Putnoki járás Zubogy
775. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Gönci járás Zsujta
776. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Ambrózfalva
777. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Apátfalva
778. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Árpádhalom
779. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Ásotthalom
780. Csongrád-Csanád vármegye Kisteleki járás Baks
781. Csongrád-Csanád vármegye Kisteleki járás Balástya
782. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Csanádalberti
783. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Csanádpalota
784. Csongrád-Csanád vármegye Csongrádi járás Csanytelek
785. Csongrád-Csanád vármegye Kisteleki járás Csengele
786. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Derekegyház
787. Csongrád-Csanád vármegye Szegedi járás Dóc
788. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Eperjes
789. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Fábiánsebestyén
790. Csongrád-Csanád vármegye Csongrádi járás Felgyő
791. Csongrád-Csanád vármegye Szegedi járás Ferencszállás
792. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Forráskút
793. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Földeák
794. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Királyhegyes
795. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Kiszombor
796. Csongrád-Csanád vármegye Szegedi járás Klárafalva
797. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Kövegy
798. Csongrád-Csanád vármegye Szegedi járás Kübekháza
799. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Magyarcsanád
800. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Maroslele
801. Csongrád-Csanád vármegye Hódmezővásárhelyi járás Mártély
802. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Nagyér
803. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Nagylak
804. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Nagymágocs
805. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Nagytőke
806. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Óföldeák
807. Csongrád-Csanád vármegye Kisteleki járás Ópusztaszer
808. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Öttömös
809. Csongrád-Csanád vármegye Makói járás Pitvaros
810. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Pusztamérges
811. Csongrád-Csanád vármegye Kisteleki járás Pusztaszer
812. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Ruzsa
813. Csongrád-Csanád vármegye Szentesi járás Szegvár
814. Csongrád-Csanád vármegye Hódmezővásárhelyi járás Székkutas
815. Csongrád-Csanád vármegye Szegedi járás Tiszasziget
815a. Csongrád-Csanád vármegye Csongrádi járás Tömörkény
816. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Üllés
817. Csongrád-Csanád vármegye Mórahalmi járás Zákányszék
818. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Aba
819. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Alap
820. Fejér vármegye Bicskei járás Alcsútdoboz
821. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Alsószentiván
822. Fejér vármegye Móri járás Bakonycsernye
823. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Bakonykúti
824. Fejér vármegye Móri járás Balinka
825. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Beloiannisz
826. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Besnyő
827. Fejér vármegye Móri járás Bodajk
828. Fejér vármegye Bicskei járás Bodmér
829. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Cece
830. Fejér vármegye Móri járás Csákberény
831. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Csősz
832. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Daruszentmiklós
833. Fejér vármegye Enyingi járás Dég
834. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Előszállás
835. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Füle
836. Fejér vármegye Bicskei járás Gánt
837. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Hantos
838. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Igar
839. Fejér vármegye Móri járás Isztimér
840. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Iváncsa
841. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Jenő
842. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Káloz
843. Fejér vármegye Móri járás Kincsesbánya
844. Fejér vármegye Enyingi járás Kisláng
845. Fejér vármegye Enyingi járás Lajoskomárom
846. Fejér vármegye Enyingi járás Lepsény
847. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Lovasberény
848. Fejér vármegye Enyingi járás Mátyásdomb
849. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Mezőfalva
850. Fejér vármegye Enyingi járás Mezőkomárom
851. Fejér vármegye Enyingi járás Mezőszentgyörgy
852. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Mezőszilas
853. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Moha
854. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Nádasdladány
855. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Nagykarácsony
856. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Nagylók
857. Fejér vármegye Móri járás Nagyveleg
858. Fejér vármegye Bicskei járás Óbarok
859. Fejér vármegye Dunaújvárosi járás Perkáta
860. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Sáregres
861. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Sárkeresztes
862. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Sárkeresztúr
863. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Sárkeszi
864. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Sárosd
865. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Sárszentágota
866. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Seregélyes
867. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Soponya
868. Fejér vármegye Móri járás Söréd
869. Fejér vármegye Gárdonyi járás Szabadegyháza
870. Fejér vármegye Enyingi járás Szabadhídvég
871. Fejér vármegye Bicskei járás Szár
872. Fejér vármegye Bicskei járás Tabajd
873. Fejér vármegye Bicskei járás Újbarok
874. Fejér vármegye Sárbogárdi járás Vajta
875. Fejér vármegye Gárdonyi járás Vereb
876. Fejér vármegye Bicskei járás Vértesacsa
877. Fejér vármegye Bicskei járás Vértesboglár
878. Fejér vármegye Székesfehérvári járás Zámoly
879. Fejér vármegye Gárdonyi járás Zichyújfalu
880. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Acsalag
881. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Árpás
882. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Babót
883. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Bágyogszovát
884. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Bakonygyirót
885. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Bakonypéterd
886. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Bakonyszentlászló
887. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Barbacs
888. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Beled
889. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Bezenye
890. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Bezi
891. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Bodonhely
892. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Bogyoszló
893. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Bőny
894. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Bősárkány
895. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Cakóháza
896. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Cirák
897. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Csáfordjánosfa
898. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Csapod
899. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Csér
900. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Csikvánd
901. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Darnózseli
902. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Dénesfa
903. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Dunaremete
904. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Dunaszentpál
905. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Ebergőc
906. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Edve
907. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Egyed
908. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Egyházasfalu
909. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Enese
910. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Farád
911. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Fehértó
912. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Felpéc
913. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Fenyőfő
914. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Fertőboz
915. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Fertőd
916. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Fertőendréd
917. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Gyalóka
918. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Gyóró
919. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Gyömöre
920. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Győrasszonyfa
921. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Győrsövényház
922. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Hidegség
923. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Himod
924. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Hövej
925. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Iván
926. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Jobaháza
927. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Kajárpéc
928. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Károlyháza
929. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Kimle
930. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Kisbabot
931. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Kisbodak
932. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Kisfalud
933. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Lázi
934. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Lipót
935. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Lövő
936. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Maglóca
937. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Magyarkeresztúr
938. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Markotabödöge
939. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Mecsér
940. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Mérges
941. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Mezőörs
942. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Mihályi
943. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Mórichida
944. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Mosonudvar
945. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Nagyszentjános
946. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Nemeskér
947. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Nyalka
948. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Osli
949. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Páli
950. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Pásztori
951. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Petőháza
952. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Pinnye
953. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Potyond
954. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Pusztacsalád
955. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Püski
956. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábacsanak
957. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Rábacsécsény
958. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Rábakecöl
959. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábapordány
960. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábasebes
961. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábaszentandrás
962. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Rábaszentmihály
963. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Rábaszentmiklós
964. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábatamási
965. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Rábcakapi
966. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Ravazd
967. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Répceszemere
968. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Répcevis
969. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Rétalap
970. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Románd
971. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Röjtökmuzsaj
972. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Sarród
973. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Sikátor
974. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Sobor
975. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Sopronhorpács
976. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Sopronnémeti
977. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Szakony
978. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Szany
979. Győr-Moson-Sopron vármegye Téti járás Szerecseny
980. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Szil
981. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Szilsárkány
982. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Táp
983. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Tápszentmiklós
984. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Tarjánpuszta
985. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Tárnokréti
986. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Újkér
987. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Újrónafő
988. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Und
989. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Vadosfa
990. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Vág
991. Győr-Moson-Sopron vármegye Mosonmagyaróvári járás Várbalog
992. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Vásárosfalu
993. Győr-Moson-Sopron vármegye Győri járás Vének
994. Győr-Moson-Sopron vármegye Pannonhalmi járás Veszprémvarsány
995. Győr-Moson-Sopron vármegye Kapuvári járás Vitnyéd
996. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Völcsej
997. Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai járás Zsebeháza
998. Győr-Moson-Sopron vármegye Soproni járás Zsira
999. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Álmosd
1000. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Ártánd
1001. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Bagamér
1002. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Bakonszeg
1003. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Báránd
1004. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Bedő
1005. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Berekböszörmény
1006. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Bihardancsháza
1007. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Biharkeresztes
1008. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Biharnagybajom
1009. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Bihartorda
1010. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Bojt
1011. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Csökmő
1012. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Darvas
1013. Hajdú-Bihar vármegye Balmazújvárosi járás Egyek
1014. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Esztár
1015. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúnánási járás Folyás
1016. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Földes
1017. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Furta
1018. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Fülöp
1019. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Gáborján
1020. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúnánási járás Görbeháza
1021. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Hajdúbagos
1022. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúszoboszlói járás Hajdúszovát
1023. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Hencida
1024. Hajdú-Bihar vármegye Balmazújvárosi járás Hortobágy
1025. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Kismarja
1026. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Kokad
1027. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Komádi
1028. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Konyár
1029. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Körösszakál
1030. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Körösszegapáti
1031. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Magyarhomorog
1032. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Mezőpeterd
1033. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Mezősas
1034. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Monostorpályi
1035. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Nagykereki
1036. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Nagyrábé
1037. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Nyírábrány
1038. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Nyíracsád
1039. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Nyírmártonfalva
1040. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Pocsaj
1041. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Sáp
1042. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Sáránd
1043. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Sárrétudvari
1044. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Szentpéterszeg
1045. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Szerep
1046. Hajdú-Bihar vármegye Derecskei járás Tépe
1047. Hajdú-Bihar vármegye Püspökladányi járás Tetétlen
1048. Hajdú-Bihar vármegye Balmazújvárosi járás Tiszacsege
1049. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúnánási járás Tiszagyulaháza
1050. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Told
1051. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Újiráz
1052. Hajdú-Bihar vármegye Nyíradonyi járás Újléta
1053. Hajdú-Bihar vármegye Balmazújvárosi járás Újszentmargita
1054. Hajdú-Bihar vármegye Hajdúnánási járás Újtikos
1055. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Váncsod
1056. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Vekerd
1057. Hajdú-Bihar vármegye Berettyóújfalui járás Zsáka
1058. Heves vármegye Gyöngyösi járás Abasár
1059. Heves vármegye Gyöngyösi járás Adács
1060. Heves vármegye Füzesabonyi járás Aldebrő
1061. Heves vármegye Egri járás Andornaktálya
1062. Heves vármegye Hatvani járás Apc
1063. Heves vármegye Hevesi járás Átány
1064. Heves vármegye Gyöngyösi járás Atkár
1065. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Balaton
1066. Heves vármegye Egri járás Bátor
1067. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Bekölce
1068. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Bélapátfalva
1069. Heves vármegye Füzesabonyi járás Besenyőtelek
1070. Heves vármegye Hevesi járás Boconád
1071. Heves vármegye Pétervásárai járás Bodony
1072. Heves vármegye Hatvani járás Boldog
1073. Heves vármegye Pétervásárai járás Bükkszék
1074. Heves vármegye Pétervásárai járás Bükkszenterzsébet
1075. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Bükkszentmárton
1076. Heves vármegye Hatvani járás Csány
1077. Heves vármegye Egri járás Demjén
1078. Heves vármegye Gyöngyösi járás Detk
1079. Heves vármegye Gyöngyösi járás Domoszló
1080. Heves vármegye Füzesabonyi járás Dormánd
1081. Heves vármegye Hatvani járás Ecséd
1082. Heves vármegye Egri járás Egerbakta
1083. Heves vármegye Egri járás Egerbocs
1084. Heves vármegye Egri járás Egercsehi
1085. Heves vármegye Füzesabonyi járás Egerfarmos
1086. Heves vármegye Egri járás Egerszólát
1087. Heves vármegye Pétervásárai járás Erdőkövesd
1088. Heves vármegye Hevesi járás Erdőtelek
1089. Heves vármegye Hevesi járás Erk
1090. Heves vármegye Pétervásárai járás Fedémes
1091. Heves vármegye Egri járás Feldebrő
1092. Heves vármegye Gyöngyösi járás Gyöngyöshalász
1093. Heves vármegye Gyöngyösi járás Gyöngyösoroszi
1094. Heves vármegye Gyöngyösi járás Gyöngyöspata
1095. Heves vármegye Gyöngyösi járás Gyöngyössolymos
1096. Heves vármegye Gyöngyösi járás Gyöngyöstarján
1097. Heves vármegye Gyöngyösi járás Halmajugra
1098. Heves vármegye Hatvani járás Heréd
1099. Heves vármegye Egri járás Hevesaranyos
1100. Heves vármegye Hevesi járás Hevesvezekény
1101. Heves vármegye Hatvani járás Hort
1102. Heves vármegye Pétervásárai járás Istenmezeje
1103. Heves vármegye Pétervásárai járás Ivád
1104. Heves vármegye Füzesabonyi járás Kál
1105. Heves vármegye Füzesabonyi járás Kápolna
1106. Heves vármegye Gyöngyösi járás Karácsond
1107. Heves vármegye Egri járás Kerecsend
1108. Heves vármegye Hatvani járás Kerekharaszt
1109. Heves vármegye Pétervásárai járás Kisfüzes
1110. Heves vármegye Hevesi járás Kisköre
1111. Heves vármegye Gyöngyösi járás Kisnána
1112. Heves vármegye Füzesabonyi járás Kompolt
1113. Heves vármegye Hevesi járás Kömlő
1114. Heves vármegye Gyöngyösi járás Ludas
1115. Heves vármegye Egri járás Maklár
1116. Heves vármegye Gyöngyösi járás Markaz
1117. Heves vármegye Pétervásárai járás Mátraballa
1118. Heves vármegye Pétervásárai járás Mátraderecske
1119. Heves vármegye Gyöngyösi járás Mátraszentimre
1120. Heves vármegye Füzesabonyi járás Mezőszemere
1121. Heves vármegye Füzesabonyi járás Mezőtárkány
1122. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Mikófalva
1123. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Mónosbél
1124. Heves vármegye Gyöngyösi járás Nagyfüged
1125. Heves vármegye Hatvani járás Nagykökényes
1126. Heves vármegye Gyöngyösi járás Nagyréde
1127. Heves vármegye Egri járás Nagytálya
1128. Heves vármegye Füzesabonyi járás Nagyút
1129. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Nagyvisnyó
1130. Heves vármegye Egri járás Novaj
1131. Heves vármegye Gyöngyösi járás Pálosvörösmart
1132. Heves vármegye Pétervásárai járás Parád
1133. Heves vármegye Pétervásárai járás Parádsasvár
1134. Heves vármegye Hevesi járás Pély
1135. Heves vármegye Pétervásárai járás Pétervására
1136. Heves vármegye Hatvani járás Petőfibánya
1137. Heves vármegye Füzesabonyi járás Poroszló
1138. Heves vármegye Pétervásárai járás Recsk
1139. Heves vármegye Hatvani járás Rózsaszentmárton
1140. Heves vármegye Füzesabonyi járás Sarud
1141. Heves vármegye Pétervásárai járás Sirok
1142. Heves vármegye Pétervásárai járás Szajla
1143. Heves vármegye Egri járás Szarvaskő
1144. Heves vármegye Pétervásárai járás Szentdomonkos
1145. Heves vármegye Füzesabonyi járás Szihalom
1146. Heves vármegye Bélapátfalvai járás Szilvásvárad
1147. Heves vármegye Egri járás Szúcs
1148. Heves vármegye Gyöngyösi járás Szűcsi
1149. Heves vármegye Hevesi járás Tarnabod
1150. Heves vármegye Pétervásárai járás Tarnalelesz
1151. Heves vármegye Hevesi járás Tarnaméra
1152. Heves vármegye Hevesi járás Tarnaörs
1153. Heves vármegye Egri járás Tarnaszentmária
1154. Heves vármegye Hevesi járás Tarnaszentmiklós
1155. Heves vármegye Hevesi járás Tarnazsadány
1156. Heves vármegye Hevesi járás Tenk
1157. Heves vármegye Pétervásárai járás Terpes
1158. Heves vármegye Hevesi járás Tiszanána
1159. Heves vármegye Füzesabonyi járás Tófalu
1160. Heves vármegye Füzesabonyi járás Újlőrincfalva
1161. Heves vármegye Gyöngyösi járás Vámosgyörk
1162. Heves vármegye Pétervásárai járás Váraszó
1163. Heves vármegye Gyöngyösi járás Vécs
1164. Heves vármegye Egri járás Verpelét
1165. Heves vármegye Gyöngyösi járás Visznek
1166. Heves vármegye Hatvani járás Zagyvaszántó
1167. Heves vármegye Hevesi járás Zaránk
1168. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Abádszalók
1169. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Alattyán
1170. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Besenyszög
1171. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Cibakháza
1172. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Csataszög
1173. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Csépa
1174. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Cserkeszőlő
1175. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Hunyadfalva
1176. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jánoshida
1177. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Jászágó
1178. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jászalsószentgyörgy
1179. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Jászboldogháza
1180. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jászdózsa
1181. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Jászfelsőszentgyörgy
1182. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jászivány
1183. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Jászjákóhalma
1184. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jászkisér
1185. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászapáti járás Jászszentandrás
1186. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Jásztelek
1187. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Karcagi járás Kenderes
1188. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törökszentmiklósi járás Kengyel
1189. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Mezőtúri járás Kétpó
1190. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Kőtelek
1191. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törökszentmiklósi járás Kuncsorba
1192. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Karcagi járás Kunmadaras
1193. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Mezőtúri járás Mesterszállás
1194. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Mezőtúri járás Mezőhék
1195. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Nagyiván
1196. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Nagykörű
1197. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Nagyrév
1198. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Öcsöd
1199. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törökszentmiklósi járás Örményes
1200. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi járás Pusztamonostor
1201. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Rákócziújfalu
1202. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Szajol
1203. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Szászberek
1204. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Szelevény
1205. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Tiszabő
1206. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Tiszabura
1207. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Tiszaderzs
1208. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Tiszagyenda
1209. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Tiszaigar
1210. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Tiszainoka
1211. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Tiszajenő
1212. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Tiszakürt
1213. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Tiszaörs
1214. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törökszentmiklósi járás Tiszapüspöki
1215. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Tiszaroff
1216. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunszentmártoni járás Tiszasas
1217. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Tiszasüly
1218. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Tiszaszentimre
1219. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tiszafüredi járás Tiszaszőlős
1220. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Törökszentmiklósi járás Tiszatenyő
1221. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Tiszavárkony
1222. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kunhegyesi járás Tomajmonostora
1223. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Tószeg
1224. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Vezseny
1225. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Szolnoki járás Zagyvarékas
1226. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Ácsteszér
1227. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Aka
1228. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Almásfüzitő
1229. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Annavölgy
1230. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Ászár
1231. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Bábolna
1232. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Bajna
1233. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Bakonybánk
1234. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Bakonysárkány
1235. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Bakonyszombathely
1236. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Bana
1237. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Bársonyos
1238. Komárom-Esztergom vármegye Oroszlányi járás Bokod
1239. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Császár
1240. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Csatka
1241. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Csém
1242. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Csép
1243. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Csolnok
1244. Komárom-Esztergom vármegye Oroszlányi járás Dad
1245. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Dág
1246. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Dömös
1247. Komárom-Esztergom vármegye Tatai járás Dunaszentmiklós
1248. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Epöl
1249. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Ete
1250. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Kerékteleki
1251. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Kesztölc
1252. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Kisigmánd
1253. Komárom-Esztergom vármegye Tatai járás Kocs
1254. Komárom-Esztergom vármegye Oroszlányi járás Kömlőd
1255. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Lábatlan
1256. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Máriahalom
1257. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Mocsa
1258. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Mogyorósbánya
1259. Komárom-Esztergom vármegye Komáromi járás Nagyigmánd
1260. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Nagysáp
1261. Komárom-Esztergom vármegye Tatai járás Neszmély
1262. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Réde
1263. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Sárisáp
1264. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Súr
1265. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Süttő
1266. Komárom-Esztergom vármegye Oroszlányi járás Szákszend
1267. Komárom-Esztergom vármegye Tatabányai járás Szomor
1268. Komárom-Esztergom vármegye Tatai járás Tardos
1269. Komárom-Esztergom vármegye Tatabányai járás Tarján
1270. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Tárkány
1271. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Tokod
1272. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Tokodaltáró
1273. Komárom-Esztergom vármegye Esztergomi járás Úny
1274. Komárom-Esztergom vármegye Kisbéri járás Vérteskethely
1275. Komárom-Esztergom vármegye Tatai járás Vértestolna
1276. Nógrád vármegye Rétsági járás Alsópetény
1277. Nógrád vármegye Pásztói járás Alsótold
1278. Nógrád vármegye Rétsági járás Bánk
1279. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Bárna
1280. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Becske
1281. Nógrád vármegye Pásztói járás Bér
1282. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Bercel
1283. Nógrád vármegye Pásztói járás Bokor
1284. Nógrád vármegye Rétsági járás Borsosberény
1285. Nógrád vármegye Pásztói járás Buják
1286. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Cered
1287. Nógrád vármegye Pásztói járás Csécse
1288. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Cserháthaláp
1289. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Cserhátsurány
1290. Nógrád vármegye Pásztói járás Cserhátszentiván
1291. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Csesztve
1292. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Csitár
1293. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Debercsény
1294. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Dejtár
1295. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Dorogháza
1296. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Drégelypalánk
1297. Nógrád vármegye Pásztói járás Ecseg
1298. Nógrád vármegye Pásztói járás Egyházasdengeleg
1299. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Egyházasgerge
1300. Nógrád vármegye Szécsényi járás Endrefalva
1301. Nógrád vármegye Pásztói járás Erdőkürt
1302. Nógrád vármegye Pásztói járás Erdőtarcsa
1303. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Érsekvadkert
1304. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Etes
1305. Nógrád vármegye Rétsági járás Felsőpetény
1306. Nógrád vármegye Pásztói járás Felsőtold
1307. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Galgaguta
1308. Nógrád vármegye Pásztói járás Garáb
1309. Nógrád vármegye Pásztói járás Héhalom
1310. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Herencsény
1311. Nógrád vármegye Szécsényi járás Hollókő
1312. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Hont
1313. Nógrád vármegye Rétsági járás Horpács
1314. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Hugyag
1315. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Iliny
1316. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Ipolyszög
1317. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Ipolytarnóc
1318. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Ipolyvece
1319. Nógrád vármegye Pásztói járás Jobbágyi
1320. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Karancsalja
1321. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Karancsberény
1322. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Karancskeszi
1323. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Karancslapujtő
1324. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Kazár
1325. Nógrád vármegye Rétsági járás Keszeg
1326. Nógrád vármegye Rétsági járás Kétbodony
1327. Nógrád vármegye Pásztói járás Kisbágyon
1328. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Kisbárkány
1329. Nógrád vármegye Rétsági járás Kisecset
1330. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Kishartyán
1331. Nógrád vármegye Pásztói járás Kozárd
1332. Nógrád vármegye Pásztói járás Kutasó
1333. Nógrád vármegye Rétsági járás Legénd
1334. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Litke
1335. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Lucfalva
1336. Nógrád vármegye Szécsényi járás Ludányhalászi
1337. Nógrád vármegye Szécsényi járás Magyargéc
1338. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Magyarnándor
1339. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Márkháza
1340. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Mátramindszent
1341. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Mátranovák
1342. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Mátraszele
1343. Nógrád vármegye Pásztói járás Mátraszőlős
1344. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Mátraterenye
1345. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Mátraverebély
1346. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Mihálygerge
1347. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Mohora
1348. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Nagybárkány
1349. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Nagykeresztúr
1350. Nógrád vármegye Szécsényi járás Nagylóc
1351. Nógrád vármegye Rétsági járás Nagyoroszi
1352. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Nemti
1353. Nógrád vármegye Rétsági járás Nógrád
1354. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Nógrádkövesd
1355. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Nógrádmarcal
1356. Nógrád vármegye Szécsényi járás Nógrádmegyer
1357. Nógrád vármegye Rétsági járás Nógrádsáp
1358. Nógrád vármegye Szécsényi járás Nógrádsipek
1359. Nógrád vármegye Szécsényi járás Nógrádszakál
1360. Nógrád vármegye Rétsági járás Nőtincs
1361. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Őrhalom
1362. Nógrád vármegye Rétsági járás Ősagárd
1363. Nógrád vármegye Pásztói járás Palotás
1364. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Patak
1365. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Patvarc
1366. Nógrád vármegye Szécsényi járás Piliny
1367. Nógrád vármegye Rétsági járás Pusztaberki
1368. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Rákóczibánya
1369. Nógrád vármegye Rétsági járás Rétság
1370. Nógrád vármegye Szécsényi járás Rimóc
1371. Nógrád vármegye Rétsági járás Romhány
1372. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Ságújfalu
1373. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Sámsonháza
1374. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Somoskőújfalu
1375. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Sóshartyán
1376. Nógrád vármegye Szécsényi járás Szalmatercs
1377. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Szanda
1378. Nógrád vármegye Pásztói járás Szarvasgede
1379. Nógrád vármegye Rétsági járás Szátok
1380. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Szécsénke
1381. Nógrád vármegye Szécsényi járás Szécsényfelfalu
1382. Nógrád vármegye Rétsági járás Szente
1383. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Szilaspogony
1384. Nógrád vármegye Pásztói járás Szirák
1385. Nógrád vármegye Bátonyterenyei járás Szuha
1386. Nógrád vármegye Pásztói járás Szurdokpüspöki
1387. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Szügy
1388. Nógrád vármegye Pásztói járás Tar
1389. Nógrád vármegye Balassagyarmati járás Terény
1390. Nógrád vármegye Rétsági járás Tereske
1391. Nógrád vármegye Rétsági járás Tolmács
1392. Nógrád vármegye Pásztói járás Vanyarc
1393. Nógrád vármegye Szécsényi járás Varsány
1394. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Vizslás
1395. Nógrád vármegye Salgótarjáni járás Zabar
1396. Pest vármegye Váci járás Acsa
1397. Pest vármegye Ráckevei járás Apaj
1398. Pest vármegye Ráckevei járás Áporka
1399. Pest vármegye Aszódi járás Bag
1400. Pest vármegye Monori járás Bénye
1401. Pest vármegye Szobi járás Bernecebaráti
1402. Pest vármegye Ceglédi járás Ceglédbercel
1403. Pest vármegye Váci járás Csővár
1404. Pest vármegye Nagykátai járás Farmos
1405. Pest vármegye Váci járás Galgagyörk
1406. Pest vármegye Aszódi járás Galgahévíz
1407. Pest vármegye Aszódi járás Galgamácsa
1408. Pest vármegye Aszódi járás Iklad
1409. Pest vármegye Szobi járás Ipolydamásd
1410. Pest vármegye Szobi járás Ipolytölgyes
1411. Pest vármegye Ceglédi járás Jászkarajenő
1412. Pest vármegye Monori járás Káva
1413. Pest vármegye Szobi járás Kemence
1414. Pest vármegye Váci járás Kisnémedi
1415. Pest vármegye Nagykőrösi járás Kocsér
1416. Pest vármegye Szobi járás Kóspallag
1417. Pest vármegye Ceglédi járás Kőröstetétlen
1418. Pest vármegye Szobi járás Letkés
1419. Pest vármegye Ráckevei járás Lórév
1420. Pest vármegye Ráckevei járás Makád
1421. Pest vármegye Szobi járás Márianosztra
1422. Pest vármegye Ceglédi járás Mikebuda
1423. Pest vármegye Szobi járás Nagybörzsöny
1424. Pest vármegye Monori járás Pánd
1425. Pest vármegye Budakeszi járás Perbál
1426. Pest vármegye Szobi járás Perőcsény
1427. Pest vármegye Szentendrei járás Pilisszentkereszt
1428. Pest vármegye Dabasi járás Pusztavacs
1429. Pest vármegye Váci járás Püspökhatvan
1430. Pest vármegye Váci járás Püspökszilágy
1431. Pest vármegye Nagykátai járás Szentlőrinckáta
1432. Pest vármegye Nagykátai járás Szentmártonkáta
1433. Pest vármegye Ráckevei járás Szigetbecse
1434. Pest vármegye Ráckevei járás Szigetújfalu
1435. Pest vármegye Szobi járás Szob
1436. Pest vármegye Váci járás Sződ
1437. Pest vármegye Dabasi járás Táborfalva
1438. Pest vármegye Nagykátai járás Tápiógyörgye
1439. Pest vármegye Nagykátai járás Tápióság
1440. Pest vármegye Ceglédi járás Tápiószőlős
1441. Pest vármegye Dabasi járás Tatárszentgyörgy
1442. Pest vármegye Szobi járás Tésa
1443. Pest vármegye Ceglédi járás Törtel
1444. Pest vármegye Dabasi járás Újlengyel
1445. Pest vármegye Ceglédi járás Újszilvás
1446. Pest vármegye Nagykátai járás Úri
1447. Pest vármegye Aszódi járás Vácegres
1448. Pest vármegye Váci járás Váchartyán
1449. Pest vármegye Váci járás Váckisújfalu
1450. Pest vármegye Szobi járás Vámosmikola
1451. Pest vármegye Aszódi járás Verseg
1452. Pest vármegye Gödöllői járás Zsámbok
1453. Somogy vármegye Siófoki járás Ádánd
1454. Somogy vármegye Kaposvári járás Alsóbogát
1455. Somogy vármegye Tabi járás Andocs
1456. Somogy vármegye Barcsi járás Babócsa
1457. Somogy vármegye Tabi járás Bábonymegyer
1458. Somogy vármegye Nagyatádi járás Bakháza
1459. Somogy vármegye Siófoki járás Balatonendréd
1460. Somogy vármegye Fonyódi járás Balatonfenyves
1461. Somogy vármegye Siófoki járás Balatonőszöd
1462. Somogy vármegye Siófoki járás Balatonszárszó
1463. Somogy vármegye Siófoki járás Balatonszemes
1464. Somogy vármegye Marcali járás Balatonszentgyörgy
1465. Somogy vármegye Marcali járás Balatonújlak
1466. Somogy vármegye Siófoki járás Bálványos
1467. Somogy vármegye Kaposvári járás Bárdudvarnok
1468. Somogy vármegye Kaposvári járás Baté
1469. Somogy vármegye Tabi járás Bedegkér
1470. Somogy vármegye Barcsi járás Bélavár
1471. Somogy vármegye Nagyatádi járás Beleg
1472. Somogy vármegye Csurgói járás Berzence
1473. Somogy vármegye Kaposvári járás Bodrog
1474. Somogy vármegye Nagyatádi járás Bolhás
1475. Somogy vármegye Barcsi járás Bolhó
1476. Somogy vármegye Tabi járás Bonnya
1477. Somogy vármegye Marcali járás Böhönye
1478. Somogy vármegye Kaposvári járás Bőszénfa
1479. Somogy vármegye Fonyódi járás Buzsák
1480. Somogy vármegye Kaposvári járás Büssü
1481. Somogy vármegye Marcali járás Csákány
1482. Somogy vármegye Kaposvári járás Cserénfa
1483. Somogy vármegye Barcsi járás Csokonyavisonta
1484. Somogy vármegye Kaposvári járás Csoma
1485. Somogy vármegye Kaposvári járás Csombárd
1486. Somogy vármegye Kaposvári járás Csököly
1487. Somogy vármegye Marcali járás Csömend
1488. Somogy vármegye Csurgói járás Csurgó
1489. Somogy vármegye Csurgói járás Csurgónagymarton
1490. Somogy vármegye Barcsi járás Darány
1491. Somogy vármegye Barcsi járás Drávagárdony
1492. Somogy vármegye Barcsi járás Drávatamási
1493. Somogy vármegye Kaposvári járás Ecseny
1494. Somogy vármegye Kaposvári járás Edde
1495. Somogy vármegye Kaposvári járás Felsőmocsolád
1496. Somogy vármegye Tabi járás Fiad
1497. Somogy vármegye Kaposvári járás Fonó
1498. Somogy vármegye Fonyódi járás Fonyód
1499. Somogy vármegye Marcali járás Főnyed
1500. Somogy vármegye Kaposvári járás Gadács
1501. Somogy vármegye Marcali járás Gadány
1502. Somogy vármegye Kaposvári járás Gálosfa
1503. Somogy vármegye Fonyódi járás Gamás
1504. Somogy vármegye Kaposvári járás Gige
1505. Somogy vármegye Kaposvári járás Gölle
1506. Somogy vármegye Nagyatádi járás Görgeteg
1507. Somogy vármegye Csurgói járás Gyékényes
1508. Somogy vármegye Fonyódi járás Gyugy
1509. Somogy vármegye Fonyódi járás Hács
1510. Somogy vármegye Kaposvári járás Hajmás
1511. Somogy vármegye Nagyatádi járás Háromfa
1512. Somogy vármegye Kaposvári járás Hedrehely
1513. Somogy vármegye Kaposvári járás Hencse
1514. Somogy vármegye Barcsi járás Heresznye
1515. Somogy vármegye Kaposvári járás Hetes
1516. Somogy vármegye Marcali járás Hollád
1517. Somogy vármegye Barcsi járás Homokszentgyörgy
1518. Somogy vármegye Marcali járás Hosszúvíz
1519. Somogy vármegye Kaposvári járás Igal
1520. Somogy vármegye Csurgói járás Iharos
1521. Somogy vármegye Csurgói járás Iharosberény
1522. Somogy vármegye Csurgói járás Inke
1523. Somogy vármegye Barcsi járás Istvándi
1524. Somogy vármegye Kaposvári járás Jákó
1525. Somogy vármegye Kaposvári járás Juta
1526. Somogy vármegye Kaposvári járás Kadarkút
1527. Somogy vármegye Barcsi járás Kálmáncsa
1528. Somogy vármegye Tabi járás Kánya
1529. Somogy vármegye Tabi járás Kapoly
1530. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposfő
1531. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposgyarmat
1532. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposhomok
1533. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposkeresztúr
1534. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposmérő
1535. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposújlak
1536. Somogy vármegye Kaposvári járás Kaposszerdahely
1537. Somogy vármegye Tabi járás Kára
1538. Somogy vármegye Fonyódi járás Karád
1539. Somogy vármegye Barcsi járás Kastélyosdombó
1540. Somogy vármegye Nagyatádi járás Kaszó
1541. Somogy vármegye Kaposvári járás Kazsok
1542. Somogy vármegye Marcali járás Kelevíz
1543. Somogy vármegye Kaposvári járás Kercseliget
1544. Somogy vármegye Siófoki járás Kereki
1545. Somogy vármegye Marcali járás Kéthely
1546. Somogy vármegye Kaposvári járás Kisasszond
1547. Somogy vármegye Nagyatádi járás Kisbajom
1548. Somogy vármegye Tabi járás Kisbárapáti
1549. Somogy vármegye Fonyódi járás Kisberény
1550. Somogy vármegye Kaposvári járás Kisgyalán
1551. Somogy vármegye Kaposvári járás Kiskorpád
1552. Somogy vármegye Barcsi járás Komlósd
1553. Somogy vármegye Kaposvári járás Kőkút
1554. Somogy vármegye Siófoki járás Kőröshegy
1555. Somogy vármegye Siófoki járás Kötcse
1556. Somogy vármegye Nagyatádi járás Kutas
1557. Somogy vármegye Nagyatádi járás Lábod
1558. Somogy vármegye Barcsi járás Lad
1559. Somogy vármegye Barcsi járás Lakócsa
1560. Somogy vármegye Fonyódi járás Látrány
1561. Somogy vármegye Fonyódi járás Lengyeltóti
1562. Somogy vármegye Marcali járás Libickozma
1563. Somogy vármegye Tabi járás Lulla
1564. Somogy vármegye Kaposvári járás Magyaratád
1565. Somogy vármegye Kaposvári járás Magyaregres
1566. Somogy vármegye Kaposvári járás Mernye
1567. Somogy vármegye Marcali járás Mesztegnyő
1568. Somogy vármegye Kaposvári járás Mezőcsokonya
1569. Somogy vármegye Kaposvári járás Mike
1570. Somogy vármegye Tabi járás Miklósi
1571. Somogy vármegye Kaposvári járás Mosdós
1572. Somogy vármegye Tabi járás Nágocs
1573. Somogy vármegye Kaposvári járás Nagybajom
1574. Somogy vármegye Siófoki járás Nagyberény
1575. Somogy vármegye Kaposvári járás Nagyberki
1576. Somogy vármegye Siófoki járás Nagycsepely
1577. Somogy vármegye Nagyatádi járás Nagykorpád
1578. Somogy vármegye Marcali járás Nagyszakácsi
1579. Somogy vármegye Marcali járás Nemesdéd
1580. Somogy vármegye Marcali járás Nemeskisfalud
1581. Somogy vármegye Marcali járás Nemesvid
1582. Somogy vármegye Marcali járás Nikla
1583. Somogy vármegye Siófoki járás Nyim
1584. Somogy vármegye Kaposvári járás Orci
1585. Somogy vármegye Fonyódi járás Ordacsehi
1586. Somogy vármegye Kaposvári járás Osztopán
1587. Somogy vármegye Fonyódi járás Öreglak
1588. Somogy vármegye Csurgói járás Őrtilos
1589. Somogy vármegye Nagyatádi járás Ötvöskónyi
1590. Somogy vármegye Kaposvári járás Pálmajor
1591. Somogy vármegye Fonyódi járás Pamuk
1592. Somogy vármegye Kaposvári járás Patalom
1593. Somogy vármegye Kaposvári járás Patca
1594. Somogy vármegye Barcsi járás Patosfa
1595. Somogy vármegye Barcsi járás Péterhida
1596. Somogy vármegye Csurgói járás Pogányszentpéter
1597. Somogy vármegye Kaposvári járás Polány
1598. Somogy vármegye Csurgói járás Porrog
1599. Somogy vármegye Csurgói járás Porrogszentkirály
1600. Somogy vármegye Csurgói járás Porrogszentpál
1601. Somogy vármegye Barcsi járás Potony
1602. Somogy vármegye Marcali járás Pusztakovácsi
1603. Somogy vármegye Siófoki járás Pusztaszemes
1604. Somogy vármegye Kaposvári járás Ráksi
1605. Somogy vármegye Nagyatádi járás Rinyabesenyő
1606. Somogy vármegye Kaposvári járás Rinyakovácsi
1607. Somogy vármegye Nagyatádi járás Rinyaszentkirály
1608. Somogy vármegye Barcsi járás Rinyaújlak
1609. Somogy vármegye Barcsi járás Rinyaújnép
1610. Somogy vármegye Kaposvári járás Sántos
1611. Somogy vármegye Marcali járás Sávoly
1612. Somogy vármegye Nagyatádi járás Segesd
1613. Somogy vármegye Tabi járás Sérsekszőlős
1614. Somogy vármegye Kaposvári járás Simonfa
1615. Somogy vármegye Siófoki járás Siójut
1616. Somogy vármegye Siófoki járás Som
1617. Somogy vármegye Kaposvári járás Somodor
1618. Somogy vármegye Tabi járás Somogyacsa
1619. Somogy vármegye Barcsi járás Somogyaracs
1620. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogyaszaló
1621. Somogy vármegye Fonyódi járás Somogybabod
1622. Somogy vármegye Csurgói járás Somogybükkösd
1623. Somogy vármegye Csurgói járás Somogycsicsó
1624. Somogy vármegye Tabi járás Somogydöröcske
1625. Somogy vármegye Tabi járás Somogyegres
1626. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogyfajsz
1627. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogygeszti
1628. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogyjád
1629. Somogy vármegye Tabi járás Somogymeggyes
1630. Somogy vármegye Marcali járás Somogysámson
1631. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogysárd
1632. Somogy vármegye Marcali járás Somogysimonyi
1633. Somogy vármegye Marcali járás Somogyszentpál
1634. Somogy vármegye Kaposvári járás Somogyszil
1635. Somogy vármegye Nagyatádi járás Somogyszob
1636. Somogy vármegye Fonyódi járás Somogytúr
1637. Somogy vármegye Csurgói járás Somogyudvarhely
1638. Somogy vármegye Fonyódi járás Somogyvámos
1639. Somogy vármegye Fonyódi járás Somogyvár
1640. Somogy vármegye Marcali járás Somogyzsitfa
1641. Somogy vármegye Kaposvári járás Szabadi
1642. Somogy vármegye Nagyatádi járás Szabás
1643. Somogy vármegye Marcali járás Szegerdő
1644. Somogy vármegye Kaposvári járás Szenna
1645. Somogy vármegye Csurgói járás Szenta
1646. Somogy vármegye Kaposvári járás Szentbalázs
1647. Somogy vármegye Barcsi járás Szentborbás
1648. Somogy vármegye Kaposvári járás Szentgáloskér
1649. Somogy vármegye Marcali járás Szenyér
1650. Somogy vármegye Kaposvári járás Szilvásszentmárton
1651. Somogy vármegye Siófoki járás Szólád
1652. Somogy vármegye Tabi járás Szorosad
1653. Somogy vármegye Marcali járás Szőkedencs
1654. Somogy vármegye Fonyódi járás Szőlősgyörök
1655. Somogy vármegye Barcsi járás Szulok
1656. Somogy vármegye Tabi járás Tab
1657. Somogy vármegye Marcali járás Tapsony
1658. Somogy vármegye Nagyatádi járás Tarany
1659. Somogy vármegye Marcali járás Táska
1660. Somogy vármegye Kaposvári járás Taszár
1661. Somogy vármegye Siófoki járás Teleki
1662. Somogy vármegye Tabi járás Tengőd
1663. Somogy vármegye Marcali járás Tikos
1664. Somogy vármegye Tabi járás Torvaj
1665. Somogy vármegye Barcsi járás Tótújfalu
1666. Somogy vármegye Tabi járás Törökkoppány
1667. Somogy vármegye Kaposvári járás Újvárfalva
1668. Somogy vármegye Marcali járás Varászló
1669. Somogy vármegye Kaposvári járás Várda
1670. Somogy vármegye Marcali járás Vése
1671. Somogy vármegye Kaposvári járás Visnye
1672. Somogy vármegye Fonyódi járás Visz
1673. Somogy vármegye Barcsi járás Vízvár
1674. Somogy vármegye Marcali járás Vörs
1675. Somogy vármegye Csurgói járás Zákány
1676. Somogy vármegye Csurgói járás Zákányfalu
1677. Somogy vármegye Tabi járás Zala
1678. Somogy vármegye Tabi járás Zics
1679. Somogy vármegye Kaposvári járás Zimány
1680. Somogy vármegye Kaposvári járás Zselickisfalud
1681. Somogy vármegye Kaposvári járás Zselickislak
1682. Somogy vármegye Kaposvári járás Zselicszentpál
1683. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Ajak
1684. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Anarcs
1685. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Apagy
1686. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Aranyosapáti
1687. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Baktalórántháza
1688. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Balsa
1689. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Barabás
1690. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Bátorliget
1691. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Benk
1692. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Beregdaróc
1693. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Beregsurány
1694. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Berkesz
1695. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Besenyőd
1696. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Beszterec
1697. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Biri
1698. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Botpalád
1699. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Bököny
1700. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Buj
1701. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Cégénydányád
1702. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Csaholc
1703. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Csaroda
1704. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Császló
1705. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Csegöld
1706. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Csenger
1707. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Csengersima
1708. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Csengerújfalu
1709. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Darnó
1710. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Demecser
1711. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Dombrád
1712. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Döge
1713. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Encsencs
1714. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Eperjeske
1715. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Érpatak
1716. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Fábiánháza
1717. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Fényeslitke
1718. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Fülesd
1719. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Fülpösdaróc
1720. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Gacsály
1721. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Garbolc
1722. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Gávavencsellő
1723. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Géberjén
1724. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Gégény
1725. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Gelénes
1726. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Gemzse
1727. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Geszteréd
1728. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Gulács
1729. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Győröcske
1730. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Győrtelek
1731. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Gyulaháza
1732. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Gyügye
1733. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Gyüre
1734. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Hermánszeg
1735. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Hetefejércse
1736. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Hodász
1737. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Ilk
1738. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Jánd
1739. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Jánkmajtis
1740. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Jármi
1741. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Jéke
1742. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Kállósemjén
1743. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Kálmánháza
1744. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Kántorjánosi
1745. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Kék
1746. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Kékcse
1747. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Kemecse
1748. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kérsemjén
1749. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kisar
1750. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kishódos
1751. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Kisléta
1752. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kisnamény
1753. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kispalád
1754. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Kisvarsány
1755. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kisszekeres
1756. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Kocsord
1757. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Komlódtótfalu
1758. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Komoró
1759. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Kótaj
1760. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kölcse
1761. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Kömörő
1762. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Laskod
1763. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Levelek
1764. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Lónya
1765. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Lövőpetri
1766. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Magosliget
1767. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Magy
1768. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Mánd
1769. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Mándok
1770. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Máriapócs
1771. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Márokpapi
1772. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Mátyus
1773. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Méhtelek
1774. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Mérk
1775. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Mezőladány
1776. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Milota
1777. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Nábrád
1778. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Nagyar
1779. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Nagycserkesz
1780. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Nagydobos
1781. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Nagyhódos
1782. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Nagyszekeres
1783. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Nagyvarsány
1784. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Napkor
1785. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Nemesborzova
1786. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírbéltek
1787. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírbogát
1788. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Nyírbogdány
1789. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Nyírcsaholy
1790. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírcsászári
1791. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírderzs
1792. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírgelse
1793. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírgyulaj
1794. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Nyíribrony
1795. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Nyírjákó
1796. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Nyírkarász
1797. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Nyírkáta
1798. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Nyírkércs
1799. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Nyírlövő
1800. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírlugos
1801. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Nyírmada
1802. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Nyírmeggyes
1803. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírmihálydi
1804. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Nyírparasznya
1805. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírpilis
1806. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Nyírtass
1807. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Nyírtét
1808. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Nyírtura
1809. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Nyírvasvári
1810. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Ófehértó
1811. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Olcsva
1812. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Olcsvaapáti
1813. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Ópályi
1814. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Ököritófülpös
1815. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Ömböly
1816. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Őr
1817. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Panyola
1818. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Pap
1819. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Papos
1820. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Paszab
1821. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Pátroha
1822. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Pátyod
1823. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Penészlek
1824. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Penyige
1825. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Petneháza
1826. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Piricse
1827. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Pócspetri
1828. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Porcsalma
1829. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Pusztadobos
1830. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Rakamaz
1831. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Ramocsaháza
1832. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Rápolt
1833. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Rétközberencs
1834. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai járás Rohod
1835. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Rozsály
1836. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Sényő
1837. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Sonkád
1838. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Szabolcs
1839. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Szabolcsbáka
1840. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Szabolcsveresmart
1841. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nagykállói járás Szakoly
1842. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Szamosangyalos
1843. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Szamosbecs
1844. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Szamoskér
1845. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Szamossályi
1846. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Szamostatárfalva
1847. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Szamosújlak
1848. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Szamosszeg
1849. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Szatmárcseke
1850. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Székely
1851. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszavasvári járás Szorgalmatos
1852. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tákos
1853. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tarpa
1854. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyírbátori járás Terem
1855. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Tiborszállás
1856. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Timár
1857. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tiszaadony
1858. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tiszabecs
1859. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Tiszabercel
1860. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Tiszabezdéd
1861. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tiszacsécse
1862. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszavasvári járás Tiszadada
1863. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszavasvári járás Tiszadob
1864. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Tiszavasvári járás Tiszaeszlár
1865. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Tiszakanyár
1866. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tiszakerecseny
1867. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tiszakóród
1868. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Tiszamogyorós
1869. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Nyíregyházai járás Tiszanagyfalu
1870. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Tiszarád
1871. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tiszaszalka
1872. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Tiszaszentmárton
1873. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Ibrányi járás Tiszatelek
1874. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Tiszavid
1875. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tisztaberek
1876. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tivadar
1877. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Tornyospálca
1878. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Tunyogmatolcs
1879. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Túristvándi
1880. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Túrricse
1881. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Tuzsér
1882. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Tyukod
1883. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Újdombrád
1884. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kisvárdai járás Újkenéz
1885. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Csengeri járás Ura
1886. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Uszka
1887. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Vaja
1888. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Mátészalkai járás Vállaj
1889. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Vásárosnaményi járás Vámosatya
1890. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Vámosoroszi
1891. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Kemecsei járás Vasmegyer
1892. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Záhony
1893. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Zajta
1894. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Fehérgyarmati járás Zsarolyán
1895. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Záhonyi járás Zsurk
1896. Tolna vármegye Szekszárdi járás Alsónána
1897. Tolna vármegye Szekszárdi járás Alsónyék
1898. Tolna vármegye Bonyhádi járás Aparhant
1899. Tolna vármegye Dombóvári járás Attala
1900. Tolna vármegye Szekszárdi járás Báta
1901. Tolna vármegye Bonyhádi járás Bátaapáti
1902. Tolna vármegye Tamási járás Belecska
1903. Tolna vármegye Paksi járás Bikács
1904. Tolna vármegye Tolnai járás Bogyiszló
1905. Tolna vármegye Bonyhádi járás Bonyhádvarasd
1906. Tolna vármegye Paksi járás Bölcske
1907. Tolna vármegye Bonyhádi járás Cikó
1908. Tolna vármegye Dombóvári járás Csibrák
1909. Tolna vármegye Dombóvári járás Csikóstőttős
1910. Tolna vármegye Dombóvári járás Dalmand
1911. Tolna vármegye Szekszárdi járás Decs
1912. Tolna vármegye Tamási járás Diósberény
1913. Tolna vármegye Dombóvári járás Döbrököz
1914. Tolna vármegye Paksi járás Dunaszentgyörgy
1915. Tolna vármegye Tamási járás Dúzs
1916. Tolna vármegye Tamási járás Értény
1917. Tolna vármegye Tolnai járás Fácánkert
1918. Tolna vármegye Tolnai járás Fadd
1919. Tolna vármegye Bonyhádi járás Felsőnána
1920. Tolna vármegye Tamási járás Felsőnyék
1921. Tolna vármegye Tamási járás Fürged
1922. Tolna vármegye Paksi járás Gerjen
1923. Tolna vármegye Bonyhádi járás Grábóc
1924. Tolna vármegye Tamási járás Gyönk
1925. Tolna vármegye Bonyhádi járás Györe
1926. Tolna vármegye Paksi járás Györköny
1927. Tolna vármegye Dombóvári járás Gyulaj
1928. Tolna vármegye Szekszárdi járás Harc
1929. Tolna vármegye Tamási járás Hőgyész
1930. Tolna vármegye Tamási járás Iregszemcse
1931. Tolna vármegye Bonyhádi járás Izmény
1932. Tolna vármegye Dombóvári járás Jágónak
1933. Tolna vármegye Paksi járás Kajdacs
1934. Tolna vármegye Bonyhádi járás Kakasd
1935. Tolna vármegye Tamási járás Kalaznó
1936. Tolna vármegye Dombóvári járás Kapospula
1937. Tolna vármegye Tamási járás Keszőhidegkút
1938. Tolna vármegye Bonyhádi járás Kéty
1939. Tolna vármegye Bonyhádi járás Kisdorog
1940. Tolna vármegye Bonyhádi járás Kismányok
1941. Tolna vármegye Szekszárdi járás Kistormás
1942. Tolna vármegye Bonyhádi járás Kisvejke
1943. Tolna vármegye Tamási járás Kisszékely
1944. Tolna vármegye Dombóvári járás Kocsola
1945. Tolna vármegye Tamási járás Koppányszántó
1946. Tolna vármegye Szekszárdi járás Kölesd
1947. Tolna vármegye Dombóvári járás Kurd
1948. Tolna vármegye Dombóvári járás Lápafő
1949. Tolna vármegye Bonyhádi járás Lengyel
1950. Tolna vármegye Paksi járás Madocsa
1951. Tolna vármegye Tamási járás Magyarkeszi
1952. Tolna vármegye Szekszárdi járás Medina
1953. Tolna vármegye Tamási járás Miszla
1954. Tolna vármegye Bonyhádi járás Mórágy
1955. Tolna vármegye Bonyhádi járás Mőcsény
1956. Tolna vármegye Bonyhádi járás Mucsfa
1957. Tolna vármegye Tamási járás Mucsi
1958. Tolna vármegye Bonyhádi járás Murga
1959. Tolna vármegye Paksi járás Nagydorog
1960. Tolna vármegye Tamási járás Nagykónyi
1961. Tolna vármegye Bonyhádi járás Nagymányok
1962. Tolna vármegye Tamási járás Nagyszékely
1963. Tolna vármegye Tamási járás Nagyszokoly
1964. Tolna vármegye Bonyhádi járás Nagyvejke
1965. Tolna vármegye Dombóvári járás Nak
1966. Tolna vármegye Paksi járás Németkér
1967. Tolna vármegye Tamási járás Ozora
1968. Tolna vármegye Szekszárdi járás Őcsény
1969. Tolna vármegye Paksi járás Pálfa
1970. Tolna vármegye Tamási járás Pári
1971. Tolna vármegye Tamási járás Pincehely
1972. Tolna vármegye Szekszárdi járás Pörböly
1973. Tolna vármegye Paksi járás Pusztahencse
1974. Tolna vármegye Tamási járás Regöly
1975. Tolna vármegye Szekszárdi járás Sárpilis
1976. Tolna vármegye Paksi járás Sárszentlőrinc
1977. Tolna vármegye Tamási járás Simontornya
1978. Tolna vármegye Szekszárdi járás Sióagárd
1979. Tolna vármegye Tamási járás Szakadát
1980. Tolna vármegye Tamási járás Szakály
1981. Tolna vármegye Dombóvári járás Szakcs
1982. Tolna vármegye Szekszárdi járás Szálka
1983. Tolna vármegye Tamási járás Szárazd
1984. Tolna vármegye Szekszárdi járás Szedres
1985. Tolna vármegye Paksi járás Tengelic
1986. Tolna vármegye Bonyhádi járás Tevel
1987. Tolna vármegye Tamási járás Tolnanémedi
1988. Tolna vármegye Tamási járás Udvari
1989. Tolna vármegye Tamási járás Újireg
1990. Tolna vármegye Bonyhádi járás Váralja
1991. Tolna vármegye Szekszárdi járás Várdomb
1992. Tolna vármegye Dombóvári járás Várong
1993. Tolna vármegye Tamási járás Varsád
1994. Tolna vármegye Bonyhádi járás Závod
1995. Tolna vármegye Bonyhádi járás Zomba
1996. Vas vármegye Szombathelyi járás Acsád
1997. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Alsószölnök
1998. Vas vármegye Vasvári járás Alsóújlak
1999. Vas vármegye Vasvári járás Andrásfa
2000. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Apátistvánfalva
2001. Vas vármegye Körmendi járás Bajánsenye
2002. Vas vármegye Szombathelyi járás Balogunyom
2003. Vas vármegye Sárvári járás Bejcgyertyános
2004. Vas vármegye Vasvári járás Bérbaltavár
2005. Vas vármegye Celldömölki járás Boba
2006. Vas vármegye Celldömölki járás Borgáta
2007. Vas vármegye Szombathelyi járás Bozzai
2008. Vas vármegye Kőszegi járás Bozsok
2009. Vas vármegye Sárvári járás
2010. Vas vármegye Sárvári járás Bögöt
2011. Vas vármegye Sárvári járás Bögöte
2012. Vas vármegye Szombathelyi járás Bucsu
2013. Vas vármegye Kőszegi járás Cák
2014. Vas vármegye Sárvári járás Chernelházadamonya
2015. Vas vármegye Körmendi járás Csákánydoroszló
2016. Vas vármegye Sárvári járás Csánig
2017. Vas vármegye Vasvári járás Csehi
2018. Vas vármegye Vasvári járás Csehimindszent
2019. Vas vármegye Szombathelyi járás Csempeszkopács
2020. Vas vármegye Sárvári járás Csénye
2021. Vas vármegye Kőszegi járás Csepreg
2022. Vas vármegye Vasvári járás Csipkerek
2023. Vas vármegye Celldömölki járás Csönge
2024. Vas vármegye Szentgotthárdi járás Csörötnek
2025. Vas vármegye Körmendi járás Daraboshegy
2026. Vas vármegye Szombathelyi járás Dozmat
2027. Vas vármegye Körmendi járás