A jogszabály mai napon ( 2024.04.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

335/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § E rendeletet a Cstv. IV. Fejezete szerinti felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.

3. § (1) Ha a bíróság a vagyonfelosztási javaslat alapján a felszámolási eljárást befejező határozatában – a Cstv. 57. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdés j) pontjára, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 41. § (5) bekezdés c) pontja szerinti, állami forrásokból történő környezeti kárelhárítási kötelezettség teljesítésére figyelemmel – ingatlant ad a magyar állam tulajdonába, az ingatlant terhelő, a felszámolás elrendelését követően szerződés alapján keletkezett haszonélvezeti jog e rendelet erejénél fogva, a magyar állam tulajdonszerzésének időpontjában megszűnik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a bíróság a felszámolási eljárást befejező határozatát megküldi az ingatlanügyi hatóság részére. Az ingatlanügyi hatóság a bíróság határozata alapján, a magyar állam tulajdonjoga ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyzésével egyidejűleg az ingatlant terhelő (1) bekezdés szerinti jogot törli az ingatlan-nyilvántartásból.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell, ideértve azokat az eljárásokat is, amelyekben a felszámoló a felszámolási zárómérleget a bírósághoz benyújtotta, de a bíróság még nem határozott a felszámolás befejezése és az adós jogutód nélküli megszüntetése tárgyában. A felszámolási zárómérleget benyújtottnak kell tekinteni akkor is, ha arra vonatkozó kifogás került benyújtásra, amelynek a bíróság helyt adott, vagy azt elutasította.