A jogszabály mai napon ( 2024.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

359/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályoknak a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt költségvetési támogatásokra vonatkozó, veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Alapkezelő) által kezelt költségvetési támogatásokra az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az e rendelettel érintett költségvetési támogatásokra vonatkozóan az Ávr. 93. § (1) és (1a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a költségvetési támogatás, a saját forrás felhasználása és a támogatott tevékenység részletes szöveges ismertetése helyett a kedvezményezett nyilatkozatot tehet arról, hogy a rendelkezésére bocsátott támogatást a támogatási célnak megfelelően, jogszerűen és a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használta fel akkor is, ha a támogatási jogviszonyt létesítő támogatói okirat vagy támogatási szerződés másként rendelkezik (a továbbiakban: egyszerűsített elszámolás).

(2) A kedvezményezett egyszerűsített elszámolásához az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat mellett az egyszerűsített elszámoláshoz szükséges számviteli bizonylatokról készített összesítőt is csatolnia kell.

3. § (1) Az Alapkezelő vagy jogelődje által nyújtott, 5 000 000 forint támogatási összeget meg nem haladó költségvetési támogatás – Ukrajna területén székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező – kedvezményezettje a 2. § (1) bekezdése szerinti egyszerűsített elszámolással élhet legkésőbb 2024. december 31. napjáig, ha a támogatási szerződés vagy támogatói okirat ennél hosszabb határidőt nem állapít meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elszámolás benyújtásához nem kell a 2. § (2) bekezdése szerinti számviteli bizonylatokról készített összesítőt az Alapkezelő részére megküldeni.

4. § Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől átvett fejezeti kezelésű előirányzatok terhére az Alapkezelő vagy jogelődje által 2018. december 31. napjáig nyújtott, 5 000 000 forint támogatási összeget meg nem haladó költségvetési támogatásból megvalósuló támogatott tevékenységet az Ávr. 102/B. § (2) bekezdésében meghatározottaktól eltérően lezártnak kell tekinteni.

5. § Az Alapkezelő által 2019. január 1-je és 2022. december 31-e között pályázat alapján rendelkezésre bocsátott, 5 000 000 forint támogatási összeget meg nem haladó költségvetési támogatás kedvezményezettje a 2. § szerinti egyszerűsített elszámolással élhet legkésőbb 2024. december 31. napjáig, ha a támogatási szerződés vagy támogatói okirat ennél hosszabb határidőt nem állapít meg.

6. § (1) Az Alapkezelő vagy jogelődje által a helyi nemzetiségi önkormányzat részére központi kezelésű előirányzat terhére 2018. december 31. napjáig nyújtott, 5 000 000 forint támogatási összeget meg nem haladó működési vagy feladatalapú költségvetési támogatásból (a továbbiakban: nemzetiségi támogatás) megvalósuló támogatott tevékenységet az Ávr. 102/B. § (2) bekezdésében meghatározottaktól eltérően lezártnak kell tekinteni.

(2) Az a helyi nemzetiségi önkormányzat, amely 2019. január 1-je és 2022. december 31-e között nemzetiségi támogatásban részesült, a 2. § szerinti egyszerűsített elszámolással élhet legkésőbb 2024. december 31. napjáig, ha a támogatási szerződés vagy támogatói okirat ennél hosszabb határidőt nem állapít meg.

7. § (1) A 3. § (1) bekezdésében, az 5. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott határidő elmulasztása esetén a kedvezményezett a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben meghatározottak szerint köteles az Alapkezelő felé elszámolni.

(2) A 4. § és a 6. § (1) bekezdése szerinti költségvetési támogatásokra az Áht. 53/A. §-a szerinti jogkövetkezmények nem alkalmazhatók.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.