A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

361/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet

a villamos energia versenypiaci árazásával kapcsolatos kérdésekről szóló 238/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.) és a villamos energia versenypiaci árazásával kapcsolatos kérdésekről szóló 238/2023. (VI. 19.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet) az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 7. § (1) bekezdésétől és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH törvény) 5/D. § (1) bekezdésétől eltérően – a 6. §-ban meghatározott kivétellel – e rendelet szerinti eljárás során nem kell alkalmazni az Ákr. rendelkezéseit.

(3) Az 5. és 7. §-ban meghatározott eljárásban az e rendeletben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell az Ákr.-t

a) a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére,

b) az adatkezelésre és az eljárás irataiba történő betekintésre,

c) a hatáskörre és illetékességre,

d) a kapcsolattartás általános szabályaira,

e) a hiánypótlásra, azzal, hogy annak határideje legfeljebb 3 nap lehet,

f) a képviseletre,

g) az iratra,

h) a határidő számítására, azzal, hogy a Hivatal e rendelet 5. § szerinti eljárásának határideje minden hónap huszonegyedik napján kezdődik,

i) a kérelemre,

j) a hatósági ellenőrzésre,

azzal, hogy ahol az Ákr. ügyfelet említ, azon a kereskedőt kell érteni.

(4) Az 5. és 7. §-ban meghatározott eljárásban igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 5. § (8) bekezdése és 7. § (2) bekezdése szerinti javaslatával és 7. § (3) bekezdése szerinti megállapításával szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye.

2. § A Korm. rendelet 4. §-a szerinti, a villamos energia szabályozott áron történő biztosításáért (a továbbiakban: Szolgáltatás) a villamosenergia-kereskedő (a továbbiakban: kereskedő) a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti mértékig kompenzációra jogosult.

3. § (1) A kompenzáció – a 7. § (3) bekezdésében és a 9. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak kivételével – visszafizetési kötelezettség nélkül átadott pénzeszköznek tekintendő. A kompenzációt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyéb bevételnek kell tekinteni, és nem képezi tárgyát az általános forgalmi adónak.

(2) A kompenzáció összegét nem lehet a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti csökkentő tételként figyelembe venni az energiaellátók jövedelemadója adóalapjának meghatározásakor.

4. § (1) A kereskedő a kompenzáció iránti kérelmét – az 5. § (1) bekezdése szerinti késedelmes benyújtás esetét ide nem értve – havonta nyújtja be a tárgyhónapban a Korm. rendelet 4. §-a alapján elszámolt villamos energia mennyiségére (a továbbiakban: havi elszámolási mennyiség) vonatkozóan.

(2) A kompenzációval érintett havi elszámolási mennyiség nem haladhatja meg a 2023. július 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakon belül az adott havi elszámolási mennyiségnek a fix vagy legkésőbb 2023. június 1-ig fixálási ügyletek által fixált árú, százalékos arányban vagy fix mennyiségként meghatározott részét. Adott havi elszámolási mennyiség alatt

a) idősoros elszámolású felhasználási helyek esetén az illetékes hálózati engedélyes által szolgáltatott elszámolási mérési adatok szerinti mennyiség,

b) profil elszámolású felhasználási helyek esetén az illetékes elosztó hálózati engedélyes által az adott időszakra vonatkozó mértékadó éves fogyasztásnak (a továbbiakban: MÉF) vagy a MÉF hóközi változása esetén a MÉF-ek naparányos átlagának 1/12 része és

c) részleges ellátás alapú szerződés esetén, harmadik fél kereskedő általi menetrendes szállítás esetén a menetrend szerinti mennyiség

értendő.

(3) Több tételben fixált szerződések esetén a fixált mennyiségek súlyozott átlagára alapján kell a kompenzációs igényt meghatározni.

(4) Az elosztó hálózati engedélyes a kompenzáció végrehajthatósága érdekében a kereskedő által 2023. október 31. napjáig átadott, a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti felhasználók (a továbbiakban: felhasználó) felhasználási helyeit összegző lista minden felhasználási helyére 2023. december 31. napjára vonatkozóan mérőállás leolvasást végez. Az elosztó hálózati engedélyes a leolvasott mérőállásokat a 2024. január 20. napig a kereskedőnek átadja.

(5) Jogvita vagy a Hivatal erre irányuló adatkérése esetén vagy a hatósági ellenőrzés során a kereskedőt terheli annak bizonyítása, hogy

a) a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti fix áras szerződést (a továbbiakban: szerződés) a felhasználóval kötötte, és

b) az a) pont szerinti felhasználóval kötött szerződéshez kapcsolódó kompenzációs igényt alátámasztó benyújtott adat megfelel a valóságnak.

(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben az elosztó hálózati engedélyest terheli annak bizonyítása, hogy az idősoros felhasználási hely esetében az elszámolás elvégzéséhez átadott villamosenergia-mennyiségi adat, valamint a profilos felhasználási hely esetében a MÉF adat megfelelő.

(7) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az (5) bekezdés a) pontja szerinti feltétel nem teljesül, úgy a kereskedő az érintett felhasználó vonatkozásában kompenzációt nem érvényesíthet. Ha a kompenzáció a kereskedő részére már kifizetésre került, úgy a jogosulatlanul igénybe vett kompenzációt a következő havi kompenzáció érvényesítése céljából benyújtott kérelemben a kereskedő az érvényesíteni kívánt kompenzáció összegéből levonja, vagy ha a kompenzációt már nem vesz igénybe, úgy azt vissza kell fizetni az Energiaügyi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlájára.

(8) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az (5) bekezdés b) pontja vagy a (6) bekezdés szerinti adat nem megfelelő, úgy az (5) bekezdés b) pontja szerinti adat esetén a kereskedőt, a (6) bekezdés szerinti adat esetén az elosztó hálózati engedélyest az adat korrekciójára hívja fel és felhívja a kereskedőt, hogy a kompenzáció iránti igényét az érintett felhasználó vonatkozásában a korrigált adatnak megfelelő mértékben nyújtsa be. Ha a kompenzáció a kereskedő részére már kifizetésre került, úgy a jogosulatlanul igénybe vett kompenzációt a következő havi kompenzáció érvényesítése céljából benyújtott kérelemben a kereskedő az érvényesíteni kívánt kompenzáció összegéből levonja vagy, ha a kompenzációt már nem vesz igénybe, úgy visszafizeti az Energiaügyi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlájára.

5. § (1) A kereskedő a kompenzáció iránti kérelmét havonta, a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig nyújtja be a Hivatal részére. Ha a kereskedő a kérelmét, módosított kérelmét vagy kérelem kiegészítését (a továbbiakban együtt: kérelem) az e bekezdésben rögzített határidőhöz képest később nyújtja be, úgy a kérelmet a Hivatal a tárgyhónapot követő második hónap huszadik napjáig benyújtott kérelmekkel együtt vizsgálja meg. A késedelmes benyújtás esetén a mulasztás igazolásának helye nincs.

(2) A kérelem kitöltésére vonatkozó útmutatót a Hivatal a honlapján közzéteszi.

(3) A kérelem tartalmazza

a) a kereskedő cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, továbbá az érvényesíteni kívánt igény jogcímét és a kompenzáció igénybevételére szolgáló bankszámlaszámot,

b) a tárgyhavi Szolgáltatáshoz kapcsolódó kompenzáció értékét dokumentációval alátámasztva,

c) szerződésenként a kérelemben foglalt kompenzációval támogatott felhasználók a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti minőségére, a 4. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti tárgyhavi energiamennyiségre, valamint a szerződés szerinti tárgyhavi összeg és a 4. § (2) vagy (3) bekezdése alapján meghatározott tárgyhavi összeg különbözetére vonatkozó információkat, a számlakibocsátás dátumát, valamint

d) részletes szöveges magyarázatot a kérelmet alátámasztó számításhoz.

(4) Engedményezés esetén az engedményes adatait is fel kell tüntetni.

(5) A Hivatal a benyújtott kérelem Korm. rendeletnek és e rendeletnek való megfelelőségét vizsgálja, és javaslatot tesz az energiaügyért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) a kompenzáció összegére vonatkozóan. A Hivatal a javaslatát a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig beérkezett kérelmekre vonatkozóan egységesen és – a (6) bekezdés szerint hiánypótoltatott kérelmet ide nem értve – egy időben a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig küldi meg a miniszternek.

(6) Ha a kérelmet a kereskedő hiányosan vagy nem az (5) bekezdésnek megfelelően nyújtja be, a Hivatal legfeljebb egy alkalommal háromnapos határidő tűzésével felhívja a kereskedőt, hogy a kérelmet a Korm. rendeletben és az e rendeletben meghatározottak szerint nyújtsa be. A hiánypótlás időtartama az (5) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele. Amennyiben a felhívás ellenére a kérelem nem felel meg a Korm. rendeletben és az e rendeletben meghatározottaknak, a Hivatal a tárgyhavi kompenzáció értékére vonatkozó javaslatát 0 forint értékben teszi meg és a kereskedő a tárgyhavi kompenzációra vonatkozó igényét a tárgyhónapot követő második hónapban nyújthatja be ismét.

(7) A Hivatal a kérelemben foglaltak megfelelőségének a vizsgálatához – háromnapos határidő tűzésével – a kereskedőtől felvilágosítást, további adatszolgáltatást kérhet. Amennyiben a szükséges felvilágosítás vagy adatszolgáltatás nem vagy hiányosan kerül teljesítésére, a Hivatal a tárgyhavi kompenzáció értékére vonatkozó javaslatát 0 forint értékben teszi meg, és a kereskedő a tárgyhavi kompenzációra vonatkozó igényét a tárgyhónapot követő második hónapban nyújthatja be ismét.

(8) A miniszter a Hivatal javaslatának megfelelően a javaslat kézhezvételétől számított öt napon belül intézkedik a kompenzáció megfizetéséről a kereskedő részére. Engedményezés esetén a kompenzáció az engedményezett kereskedő részére kerül kifizetésre.

(9) A kompenzáció kifizetése forintban történik. Ha a szerződésben az energiadíj euróban került meghatározásra, az euróban számított kompenzáció összegének forintra történő átszámítását a 2023. június 1. napján hatályos MNB középárfolyamon kell elvégezni. Ha a szerződésben az energiadíj a forinttól és eurótól eltérő egyéb devizában került meghatározásra, a kompenzáció meghatározásához a devizák közötti átváltást a szerződés alapján vagy – erre vonatkozó szerződéses rendelkezés hiányában – a 2023. június 1. napján hatályos MNB középárfolyamon kell elvégezni.

6. § (1) A Hivatal az 5. § (5) bekezdése szerint benyújtott kérelmek tartalmi vizsgálatát nem az e rendelet szerinti eljárásban, hanem eseti hatósági ellenőrzés keretében végzi, amelyre az Ákr., a MEKH törvény és a Vet. vonatkozó rendelkezései irányadók, azzal, hogy a hatósági ellenőrzés a felhasználó kezdeményezésére is indulhat, és amennyiben a Hivatal hatósági ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, ennek tényéről hatósági bizonyítványt állít ki.

(2) Ha a Hivatal az (1) bekezdés szerinti eljárásban megállapítja, hogy a kompenzációt a kereskedő részben vagy egészben jogtalanul vette igénybe, a jogtalanul igénybe vett kompenzációnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 20. pontjában meghatározott visszafizetési kamatlábbal kiegészített mértékének az Energiaügyi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlájára történő visszafizetését vagy – a kamat összegét ide nem értve – a következő havi kompenzáció iránti kérelmében történő figyelembevételét rendeli el a határozatában. A kamat összegét a kereskedő megfizeti az Energiaügyi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlájára, azt a következő kompenzáció iránti kérelmében le nem vonhatja.

(3) Ha a Hivatal az (1) bekezdés szerinti eljárásban megállapítja, hogy a kompenzációt a kereskedő a jogosult felhasználó után nem, vagy csak részben vette igénybe, az igénybe nem vett kompenzációnak a következő havi kompenzáció iránti kérelmében történő figyelembevételét rendeli el a határozatában.

7. § (1) A kereskedő 2024. március 15. napjáig záró elszámolási kérelmet küld a Hivatal részére. A záró elszámolási kérelemre az 5. § (4)–(9) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

(2) Ha a benyújtott kérelem alapján az 5. § szerint kifizetett kompenzáció eltér a Korm. rendelet 4. §-a alapján meghatározott indokolt összegtől, a Hivatal a kérelem benyújtását követő tizenötödik napig megállapítja a többlet vagy hiány mértékét, és a kereskedő egyidejű tájékoztatása mellett javaslatot tesz a miniszternek az elszámolás mértékére vonatkozóan.

(3) Ha az eltérés a kereskedő javára többletet mutat, a kereskedő a (2) bekezdés szerinti megállapítás kézhezvételét követő ötödik napig a különbözetet visszafizeti az Energiaügyi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlájára.

(4) Ha az eltérés a kereskedő hátrányára hiányt mutat, a miniszter a megállapítást követő tizenötödik napig intézkedik a különbözetnek a kereskedő részére – engedményezés esetén az engedményezett kereskedő részére – történő megfizetéséről az 5. § (9) bekezdése figyelembevételével.

8. § (1) A kereskedő legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő első számlakibocsátással egyidejűleg tájékoztatja a felhasználót a szerződéses jogviszonyukat érintő Korm. rendelet és az e rendelet szerinti változásokról.

(2) A kereskedő a számlakibocsátással egyidejűleg tájékoztatja a felhasználót

a) a tárgyhavi számlában érvényesített és

b) a tájékoztatás megküldéséig érvényesített

összes 9. § (1) bekezdése szerinti támogatás összegéről.

(3) A felhasználó tájékoztatására a Vet. és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet szabályai alkalmazandók.

9. § (1) A 2023. július 1. és december 31. napja között átadott villamos energia mennyiségnek a szerződés szerinti ár és a Korm. rendelet 4. §-a szerint kialakult ár közötti különbözetével való szorzata a felhasználó szintjén az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023/C 101/03 számú 2023. március 17-i európai bizottsági közlemény 2.1 szakasza alapján válságtámogatásnak minősül, és mértéke nem haladhatja meg vállalkozáscsoportonként a kétmillió eurónak, elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozások esetén a kétszázötvenezer eurónak, a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások esetében pedig a háromszázezer eurónak megfelelő forintösszeget (a továbbiakban együtt: támogatási korlát). A támogatási korlátnak való megfeleléshez a forintban kifizetett támogatás euróra történő átszámítását a 2023. június 1. napján hatályos MNB középárfolyamon kell elvégezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás nyújtója az Energiaügyi Minisztérium, a válságtámogatásra vonatkozó részletes szabályokat a miniszternek a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló rendelete állapítja meg.

(3) A felhasználó a támogatás igénybevételéről a vele szerződésben álló kereskedőnek címzett és a kereskedő által kézhez vett nyilatkozattal mondhat le. A felhasználó a nyilatkozatot nem vonhatja vissza.

(4) A felhasználó a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatával és a nyilatkozat kereskedő általi kézhezvételével a nyilatkozat kiállításának időpontjában – a jogosulatlan igénybevétel elkerülése érdekében – lemond az e rendelet szerinti támogatás igénybevételéről, ha – az általa, illetve a vállalkozáscsoportja által egyéb forrásból kapott válságtámogatással együttesen – az (1) bekezdés szerinti támogatás összege meghaladja a támogatási korlátot, ami alapján további támogatás igénybe vételére nem jogosult. Jogvita esetén a nyilatkozat kiállításának időpontját és a kereskedő általi kézhezvétel tényét a felhasználó igazolja. A felhasználó a lemondó nyilatkozatot a támogatási korlát túllépését követő két munkanapon belül megküldi a kereskedőnek.

(5) Ha a kereskedő a felhasználó (3) és (4) bekezdés szerinti lemondó nyilatkozata ellenére az (1) bekezdés szerinti támogatást biztosít, a felhasználó az általa igénybe venni nem szándékozott, vagy jogosulatlanul igénybe vett támogatást a kereskedőnek visszafizeti. A felhasználó által igénybe venni nem szándékozott, vagy jogosulatlanul igénybe vett támogatás után a kereskedő által igénybe vett és a kereskedő számára kifizetett kompenzációt a kereskedő a következő havi kompenzáció érvényesítése céljából benyújtott kérelemben az érvényesíteni kívánt kompenzáció összegéből levonja vagy visszafizeti az Energiaügyi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlájára.

(6) Ha a kereskedő a felhasználó (3) és (4) bekezdés szerinti lemondó nyilatkozata ellenére igényel kompenzációt, a kereskedő a jogosulatlanul igénybe vett kompenzációt a következő havi kompenzáció érvényesítése céljából benyújtott kérelemben érvényesíteni kívánt kompenzáció összegéből levonja vagy legkésőbb a 7. §-ban meghatározottak szerint számol el, figyelembe véve az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 20. pontjában meghatározott visszafizetési kamatlábat. A kamat összegét a kereskedő megfizeti az Energiaügyi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlájára, azt a következő kompenzáció iránti kérelmében le nem vonhatja.

(7) A Korm. rendelet 4. §-a szerinti értékesítésre vonatkozóan 2023. július 1-jét megelőzően a felhasználó által teljesített számla esetén a kereskedő a felhasználó esetén igénybe vehető kompenzációra vonatkozó kérelmet a teljesített időszakra vonatkozóan nyújtja be a Hivatalhoz. A Hivatal javaslata alapján a miniszter által a kereskedőnek megfizetett kompenzációt a kompenzáció megfizetését követő tizenöt napon belül a kereskedő a felhasználónak átutalja.

(8) A Korm. rendelet 4. §-a szerinti értékesítésre vonatkozóan 2023. július 1-jét megelőzően kiállított

a) a felhasználó által nem teljesített számla esetén a kereskedő a kiállított számla helyett a Korm. rendelet 4. §-ának megfelelő számlát állít ki, vagy

b) számlának a felhasználó általi 2023. július 1-jét követő megfelelő teljesítése esetén a kereskedő a (7) bekezdés szerint jár el.

10. § (1) E rendelet végrehajtása érdekében a kereskedő a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott felhasználó 1. melléklet szerinti adatait kezeli, és az e rendelet hatálybalépését követő 5 napon belül átadja a Hivatal és a miniszter részére. A Hivatal és a miniszter a kereskedő által a részükre átadott adatokat e rendelet végrehajtása érdekében megoszthatják egymással és átadhatják a Miniszterelnöki Kabinetirodának.

(2) A Hivatal az 5–7. § szerinti eljárás során jogosult a felhasználó 9. § (1) bekezdése szerinti támogatásra való jogosultságának és a kompenzáció mértékének megállapítása érdekében az Ákr. szerinti védett adat megismerésére és kezeli a cselekménnyel közvetlenül összefüggő adatokat.

(3) A Hivatal adatot

a) az 5. § (5) bekezdése és a 7. § (2) bekezdése szerinti javaslat megtételétől,

b) a 6. § (1) bekezdése szerinti eljárás megindítása esetén az eljárást lezáró döntés véglegessé válásától

számított öt évig kezel.

(4) A miniszter az 5. § (8) bekezdése, 7. § (4) bekezdése és a 9. § (2) bekezdése szerinti feladatai végrehajtása érdekében öt évig kezeli az (1) bekezdés szerinti adatokat.

11. § (1) A Hivatal az 5. § (2) bekezdése szerinti útmutatót az e rendelet hatálybalépését követő nyolc napon belül teszi közzé a honlapján.

(2) A 2023. augusztus 20. napjáig benyújtott kérelmek vonatkozásában a Hivatal az 5. § (5) bekezdése szerinti vizsgálatát és annak eredményeként a javaslatát először 2023. szeptember 15. napjáig teszi meg.

(3) A Hivatal 6. § szerinti tevékenységéhez ellenőrzési tervet készít az e rendelet hatálybalépését követő tizenötödik napig. A Hivatal 6. § szerinti ellenőrzésére az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal összhangban, de legfeljebb öt évig kerülhet sor.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 361/2023. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A 10. § (1) bekezdése szerinti kezelt és átadott adatok:

1. felhasználó neve, egyéni vállalkozó esetén neve, egyéni vállalkozói minőség megjelölése,

2. működési formája,

3. nyilvántartási száma,

4. levelezési címe,

5. számlázási címe,

6. adószáma,

7. főtevékenységének helye vármegye szerint megadva (NUTS3),

8. főtevékenységének TEÁOR száma 2023. június 1. napján,

9. kompenzációval érintett energiamennyisége.