Hatály: közlönyállapot (2023.VIII.30.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

411/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § (1) Amennyiben a gazdasági szereplő a Kbt. Második, Harmadik és Negyedik Része szerint lefolytatott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárásban az alkalmasság igazolására jogutódlás eredményeként rendelkezésére álló olyan adatokat kíván felhasználni, amelyek felhasználására – a jogelőd gazdasági szereplő Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti bevonása nélkül – önállóan jogosult, az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a jogutód gazdasági szereplő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jogelőd szervezet nem tartozik az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok hatálya alá. Megszűnt jogelőd esetén a jogutód gazdasági szereplő arra vonatkozó nyilatkozatát kell tartalmaznia az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek, hogy a jogelőd szervezet megszűnés hiányában nem tartozna az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok hatálya alá. Nem Magyarországon letelepedett jogelőd esetében a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő hatósági elektronikus nyilvántartások elérhetőségét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérő a gazdasági szereplő tekintetében a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisok ellenőrzésekor a jogelőd gazdasági szereplőre vonatkozóan is ellenőrzi az adatbázisokban elérhető adatokat. Megszűnt jogelőd esetén csak azokat az adatbázisokat kell ellenőrizni, amelyek megszűnt jogalanyok tekintetében tartalmaznak információt a kizáró okok alkalmazásához. Amennyiben a nem Magyarországon letelepedett jogelőd esetében az adatokhoz történő közvetlen hozzáférés nem biztosított, az ajánlatkérő a 10. és 11. §-ban foglaltaknak megfelelően jár el, azzal, hogy egységes európai közbeszerzési dokumentumon az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat értendő.”

2. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a) 11. §-ában és 26. §-ában a „feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig” szövegrész helyébe a „vagy a szerződésben meghatározott, a szerződés hatálybalépését követő, de a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig” szöveg,

b) 30. § (1) és (2) bekezdésében a „Kbt. 135. § (7), illetve (9) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Kbt. 135. § (7) bekezdésében” szöveg

lép.

3. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet] 2. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § Az ajánlatkérő az EKR-ben létrehozott közbeszerzési eljárás tekintetében a létrehozástól számított egy éven belül jogosult az eljárást megindító hirdetmény közzétételre való megküldésére, vagy – hirdetmény nélkül induló eljárás esetében – az ajánlattételi felhívás vagy a tárgyalási meghívó megküldésére.”

(2) A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet a következő 5/B. §-sal egészül ki:

„5/B. § Az EKR-ben az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések bontása nem megismételhető.”

4. § A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) Üzemszünet minden olyan előre tervezett technikai tevékenység, amely az EKR meghatározott szolgáltatásának vagy szolgáltatásainak az EKR üzemeltetője által közzétett és az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabályban foglaltak szerint dokumentált szünetelését eredményezi.

(2) Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabályban foglaltak szerint dokumentált, előre nem tervezett, az EKR korlátozott működőképességét, egy vagy több meghatározott szolgáltatásának szünetelését jelentő helyzet.

(3) Működési hiba az EKR üzemeltetője által megállapított és az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabályban foglaltak szerint dokumentált, az adott eljárás EKR-ben történő lefolytatása során felmerülő egyedi hiba, amely az EKR meghatározott funkciója vagy funkciói Kbt.-nek vagy végrehajtási rendeletének nem megfelelő működését eredményezi.

(4) Nem minősül működési hibának

a) a kizárólag az ajánlatkérő vagy a gazdasági szereplő felelősségi körében felmerülő, az EKR-rel való kommunikációt érintő hiba, valamint

b) az a hiba, mely abból ered, hogy az ajánlatkérő vagy a gazdasági szereplő nem az EKR megfelelő funkcióját használja, vagy az EKR valamely funkcióját nem megfelelően használja, és amelynek eredményeképpen a közbeszerzési eljárás jogszerűen nem folytatható le.

(5) Az ajánlatkérő működési hiba esetén, az EKR üzemeltetője által a működési hiba elhárításáról szóló tájékoztatás közzétételét követően jogosult a működési hibával érintett eljárási cselekmény megismétlésére.

(6) Ha a működési hiba az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések bontását megelőzően merül fel, és az EKR üzemeltetője

a) a legalább százhúsz percig fennálló működési hibát az ajánlattételi vagy részvételi határidőt megelőző huszonnegyedik óráig, vagy

b) a működési hibát a felmerülésétől számított huszonnégy órán belül

nem hárítja el, az ajánlattételi vagy részvételi határidő nem jár le.

(7) Az ajánlattételi vagy részvételi határidő abban az esetben sem jár le, ha az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt közvetlenül megelőző hatvan percben működési hiba fordul elő, vagy ha a működési hiba az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártakor áll fenn.

(8) A (6) és (7) bekezdés szerinti esetben a 16. § (2) és (2a) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

(9) Ha a működési hiba az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések bontását követően következik be, a működési hibával érintett eljárási cselekmény megismétlésére a 17. §-t kell megfelelően alkalmazni.”

5. § A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 35. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) E rendeletnek a közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 411/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 5/A. §-át a rendelkezés hatálybalépésekor az EKR-ben már létrehozott eljárások tekintetében is alkalmazni kell.”

6. § Hatályát veszti a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 6. § (10) bekezdése,

b) 7. § (3) bekezdése.

4. Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet] 1. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az előzetes piaci konzultáció (3) bekezdés szerinti kötelező meghirdetésének határideje a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Hatóság részére történő megküldését – a Kbt. 51. § (1) bekezdésének alkalmazása esetén a részvételi felhívás gazdasági szereplők részére történő közvetlen megküldését – megelőző legalább tizennegyedik nap, amelynek során az (5) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumok elérhetőségét folyamatosan biztosítani kell. Az előzetes piaci konzultációba történő bekapcsolódás lehetőségét a meghirdetéstől számított legalább nyolc napig kell biztosítani. Amennyiben a rendelkezésre álló határidőben egyetlen gazdasági szereplő sem kapcsolódik be az előzetes piaci konzultációba, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívást az előzetes piaci konzultáció meghirdetését követő tizennegyedik napnál hamarabb is megküldheti a Közbeszerzési Hatóság vagy a Kbt. 51. § (1) bekezdésének alkalmazása esetén a gazdasági szereplők részére.

(5) Az előzetes piaci konzultáció során az ajánlatkérő köteles legalább

a) a közbeszerzés tárgyát, a műszaki leírás, az alkalmassági követelmények és az értékelési szempontok tervezetét, valamint a szerződéstervezetet vagy a főbb szerződéses feltételeket a konzultáció meghirdetésekor közzétenni,

b) a közzétett dokumentumok véleményezésének lehetőségét bármely érdekelt gazdasági szereplő vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szervezet részére biztosítani, továbbá

c) a beérkezett véleményekről, a véleményekkel kapcsolatos álláspontjáról – amennyiben az ajánlatkérő a beérkezett véleményt figyelmen kívül hagyja, akkor ennek szakmai indokáról – és a vélemények alapján a dokumentumokban végrehajtott érdemi jelentőségű módosításokról összefoglalót készíteni.”

(2) A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy érdekképviseleti szervezet értesítheti a tagjait a tevékenységükkel összefüggő előzetes piaci konzultáció indításának tényéről.”

8. § A 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

„11. § E rendeletnek a közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 411/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. § (4) és (5) bekezdését a Módr. hatálybalépését követően megkezdett előzetes piaci konzultációkra kell alkalmazni.”

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § (1) bekezdése 2023. november 1-jén lép hatályba.