A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

412/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

egyes köznevelési és más állami épületek alternatív fűtési módokra való áttérésével kapcsolatos egyes beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § és a 3. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt ingatlanokon megvalósításra kerülő konténerkazánok, illetve pellettároló konténerek telepítésével és kéményeik építésével (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó, a Beruházásokkal érintett ingatlanok megközelítését, az ott létesülő építmények működését segítő – közterület- és zöldfelület-rendezési, útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, közműkiváltási, valamint azokkal közvetlenül összefüggő – munkákkal kapcsolatosak.

(3) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházásokat. A kiemelten közérdekű Beruházások helyszíne az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok területe.

2. § (1) A Beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(2) A Beruházásokkal összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácshoz benyújtandó dokumentációnak a következő munkarészeket kell tartalmaznia:

a) a telepítési helyszínrajzot, ami tartalmazza a meglévő és a tervezett építményeket,

b) a településképi és építészeti követelményeknek való megfelelést bemutató fotódokumentációt, a tervezett építmény feltüntetésével.

3. § (1) A Beruházásokkal érintett ingatlanokon a Beruházásokkal összefüggésben a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 64. § (2) bekezdés b)–f) pontjában, továbbá 64. § (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetekben nem kell örökségvédelmi bejelentési eljárást lefolytatni.

(2) A Beruházásokkal összefüggésben a Beruházásokkal érintett kiemelten védett vagy védett műemlék, továbbá az Övr. 64. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben örökségvédelmi bejelentési eljárást kell lefolytatni. Az örökségvédelmi bejelentési eljárás során az Övr. 64. § (4) bekezdése, 66. § (8) bekezdése és 70. § (2) bekezdése nem alkalmazható.

(3) Az Övr. 65. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bejelentést az Övr. 3. melléklet 1.1. pontjában, továbbá 5.1. pont 5.1.1–5.1.5. és 5.1.7–5.1.8. alpontjában meghatározott tartalommal kell benyújtani.

(4) Az örökségvédelmi bejelentésnek a (3) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:

a) telepítési helyszínrajzot, ami tartalmazza a meglévő és a tervezett építményeket,

b) a településképi, építészeti és örökségvédelmi követelményeknek való megfelelést bemutató fotódokumentációt, látványtervet, a tervezett építmény megjelenítésével.

(5) A Beruházásokkal összefüggésben a Beruházással érintett ingatlan vonatkozásában értékleltár készítése nem kötelező, értékleltár hiányában a bejelentéssel érintett ingatlan teljes egésze nevesített műemléki értéknek minősül.

(6) Az örökségvédelmi hatóság a tevékenységet megtiltja, ha azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében megvalósításra nem ajánlja.

4. § (1) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – húsz nap.

(2) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenkettő nap.

5. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázatban felsorolt ingatlanok esetében a beépítés egyedi szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a (2) bekezdésben foglaltakkal ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető rendelkezést tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt ingatlanon

a) konténerkazán és pellettároló konténer elhelyezhető,

b) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat, építési vonalat nem kell figyelembe venni,

c) az elő-, oldal- és hátsókert legkisebb mérete 0 méter,

d) a konténerkazán és a pellettároló konténer bruttó alapterületét nem kell beszámítani a beépítettség mértékébe,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 0%,

f) az ingatlan teljes területe építési helynek minősül,

g) a telek beépítési módja nem korlátozott,

h) a konténerkazán és pellettároló konténer elhelyezésének nem akadálya a közvetlen közterületről vagy magánútról gépjárművel történő közvetlen megközelítés hiánya,

i) lapostető kialakítható,

j) konténerkazán és pellettároló konténer színe, anyaghasználata és tömegformálása nem korlátozott,

k) a Beruházásokkal összefüggésben megvalósuló építmények és a meglévő építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, és a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz,

l) a konténerkazán és pellettároló konténer építménymagassága, épületmagassága, homlokzatmagassága legfeljebb 3,5 méter lehet.

(3) A Beruházásokkal kapcsolatban az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34. § (2) bekezdés e) pontja és 47. § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti eset kivételével – az építményekre vonatkozóan, a hatáskörébe tartozó eljárást nem folytat le, a kötelező döntések végrehajtásának megszüntetése végett intézkedik.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. § * 

1. melléklet a 412/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

A B
1. Település Ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi száma
2. Gara 1061
3. Kaskantyú 0125/8
4. Kiskunhalas 1815/114
5. Bácsborsód 369
6. Bóly 589/9
7. Bóly 998/20
8. Helesfa 090
9. Királyegyháza 0168/3
10. Szigetvár 0275/6
11. Helesfa 092
12. Békéscsaba 1512/2
13. Dévaványa 703
14. Dévaványa 2910
15. Pusztaottlaka 99
16. Elek 4405
17. Elek 541
18. Mezőkovácsháza 2222/1
19. Alsózsolca 1027/4
20. Borsodivánka 350/11
21. Ricse 357
22. Alsózsolca 139
23. Hódmezővásárhely 10075/1
24. Nagymágocs 1029
25. Óföldeák 126
26. Ruzsa 413
27. Szeged 15727
28. Szentes 7095/45
29. Alap 0116/2
30. Gánt 405/1
31. Mezőszilas 501
32. Csáfordjánosfa 117
33. Győr 5189/2
34. Peresznye 016
35. Töltéstava 025
36. Zsira 185
37. Sopron 5096/2
38. Koroncó 0193
39. Debrecen II. kerület 19543/1
40. Berettyóújfalu 2/17/A/1
41. Balmazújváros 0260/39
42. Zagyvaszántó 436
43. Fegyvernek 1908/4
44. Karcag 2846/2
45. Tiszabura 1018
46. Kisújszállás 1369
47. Fegyvernek 1908/5
48. Esztergom 20359/7/A
49. Esztergom 20359/7/B
50. Tatabánya 0898/6
51. Esztergom 15291
52. Balassagyarmat 1037/48
53. Bátonyterenye 1400/2
54. Bercel 541/2
55. Diósjenő 0144
56. Ludányhalászi 841
57. Kiskunlacháza 0114/7
58. Mogyoród 1553/22
59. Nagykőrös 3920
60. Ócsa 0103
61. Pécel 2526/6
62. Tápiószentmárton 850
63. Szentlőrinckáta 145/7
64. Nagykőrös 2759
65. Balatonboglár 1737
66. Barcs 532
67. Berzence 573/4
68. Berzence 884/8
69. Berzence 281/13
70. Drávatamási 118
71. Kaposvár 13244/2
72. Kőkút 0125/25
73. Nagyszakácsi 496/2
74. Kéthely 963/6
75. Kálmáncsa 68
76. Segesd 934
77. Drávatamási 157
78. Fülpösdaróc 82
79. Cégénydányád 220/1
80. Győrtelek 728
81. Mándok 0241
82. Mátészalka 1088/11/A
83. Mátészalka 1088/12/A
84. Mátészalka 1088/12/B, 1088/12/C, 1088/12/D, 1088/12/F
85. Nagydobos 280
86. Nagydobos 788
87. Nagydobos 28
88. Nyíregyháza 16892
89. Ököritófülpös 65/8/A
90. Nyíregyháza 16251
91. Bonyhád 029/9
92. Bölcske 0316/2
93. Dunaföldvár 3555
94. Regöly 0153/1
95. Tengelic 0405/2
96. Sajtoskál 22/1
97. Sajtoskál 1
98. Szentgotthárd 1560/1
99. Rum 035
100. Csabrendek 1901
101. Dáka 1/1
102. Lenti 36/13
103. Lenti 1507
104. Lenti 531/27
105. Letenye 1304
106. Magyarszerdahely 040/39
107. Pölöskefő 532
108. Pölöskefő 512/2
109. Letenye 218/1
110. Csökmő 12
111. Hajdúszovát 1212
112. Püspökladány 4528/3
113. Sárrétudvari 996
114. Sárrétudvari 1044
115. Nagyszénás 508/4
116. Orosháza 8899
117. Kunágota 1881
118. Magyarbánhegyes 772
119. Daruszentmiklós 458
120. Daruszentmiklós 427
121. Kisapostag 224
122. Átány 422
123. Tarnaméra 518/9
124. Nagysáp 565 és 540
125. Ravazd 255
126. Bőny 516
127. Balmazújváros 2631
128. Atkár 824 és 817/11
129. Abasár 842/1
130. Apostag 510
131. Páhi 401/1, 401/2
132. Mezőnagymihály 393
133. Alsózsolca 1007/4
134. Sajókeresztúr 217/1
135. Tác 212
136. Aba 1135/2
137. Vértesboglár 119
138. Dömsöd 2051/5
139. Vát 128
140. Nagykapornak 53
141. Laskod 1 és 3/2
142. Tornyospálca 1247/2
143. Tiszaföldvár 4179
144. Rábacsécsény 49/2
145. Alattyán 43
146. Tiszaeszlár 888/3
147. Tiszadob 1073/28/A/1
148. Szalkszentmárton 102
149. Detk 2
150. Rábapaty 29/5
151. Zemplénagárd 54
152. Hetvehely 34
153. Sásd 211/3
154. Mezőgyán 390
155. Nagykőrös 2930
156. Sály 898
157. Szomolya 1059/1
158. Makád 203
159. Pereszteg 219
160. Szentlőrinc 723/1
161. Szeleste 120
162. Jászszentandrás 436/1
163. Tiszalök 1693/4
164. Kazár 826
165. Nagyfüged 60/1
166. Dévaványa 1896
167. Gyermely 924
168. Sajóhídvég 214/2
169. Mándok 1441/8
170. Kánya 469/1
171. Dáka 1/2
172. Káva 232/3
173. Petőfiszállás 163/1, 163/2 és 163/3
174. Sellye 302
175. Dág 207
176. Pécs 16946/1
177. Eger 3827/4
178. Dunafalva 85
179. Hencida 184
180. Gyula 9302
181. Alsózsolca 515
182. Inárcs 583/6
183. Maglód 3075
184. Csévharaszt 41/5
185. Dunaszentgyörgy 773/31
186. Zomba 0130
187. Dunaharaszti 5288
188. Tatabánya 6756/1
189. Szákszend 510/8
190. Nagyoroszi 65/1
191. Kóspallag 303
192. Dunaföldvár 3196
193. Lakitelek 281
194. Pusztamagyaród 191
195. Vilmány 202
196. Zalaszentiván 362
197. Törökszentmiklós 4050
198. Tiszatenyő 132
199. Dusnok 544
200. Ludányhalászi 762
201. Magyarbánhegyes 775
202. Békéssámson 951
203. Nagyszénás 2281
204. Berettyóújfalu 4503/24
205. Nagykőrös 2973
206. Nagykáta 746
207. Domony 4 és 5
208. Galgamácsa 3
209. Előszállás 1482/1
210. Baracs 547
211. Bőny 399/1/A
212. Hajdúböszörmény 3667
213. Hajdúböszörmény 852/4
214. Hortobágy 40/66
215. Hajdúböszörmény 1221/4
216. Újszentmargita 522
217. Görbeháza 568/2
218. Csurgó 538
219. Kadarkút 243
220. Karcag 4956
221. Kisújszállás 1368
222. Karcag 3148
223. Tiszafüred 437/1
224. Kunmadaras 1031/2
225. Ilk 35
226. Baktalórántháza 18
227. Csenger 477/2
228. Porcsalma 907
229. Tunyogmatolcs 1046
230. Ópályi 559
231. Nyírmihálydi 6
232. Hodász 1
233. Jármi 481
234. Ököritófülpös 3
235. Méhtelek 292/295
236. Nagyszekeres 251
237. Sály 41
238. Kesznyéten 204/1
239. Mezőcsát 257
240. Hejőkeresztúr 422/2
241. Mezőkeresztes 684/3
242. Miskolc 42597
243. Sajóvámos 103/1
244. Bugyi 1083/2
245. Pilis 1528/1
246. Zalakomár 1382/1
247. Devecser 621
248. Pápa 3284/9
249. Kerta 277/19
250. Pápa 1987/2
251. Litke 75/1
252. Lucfalva 113
253. Abaújszántó 1838/2
254. Balatonvilágos 748/1
255. Nagycenk 531/3
256. Szeged III. kerület 22181
257. Szeged II. kerület 15424
258. Domaszék 39/14
259. Csólyospálos 134
260. Ruzsa 286/4
261. Szabadbattyán 1306
262. Székesfehérvár 1955
263. Székesfehérvár 6906
264. Tiszalúc 724
265. Tarcal 1204
266. Novajidrány 13
267. Felsődobsza 13/18
268. Nagypeterd 175/1
269. Bicsérd 381/6
270. Szomód 561/2
271. Komárom 4829
272. Naszály 481
273. Gyömöre 209/1
274. Újfehértó 823
275. Tompa 527
276. Kunfehértó 226/2
277. Kiskunhalas 630/1
278. Szabadszállás 1104/2
279. Pálháza 226
280. Tiszakarád 343/24
281. Nagyrozvágy 329
282. Ricse 360
283. Szabadszentkirály 9/5
284. Rozsály 128
285. Tiszavárkony 405
286. Koroncó 85
287. Forró 126/1
288. Törökszentmiklós 3557
289. Putnok 1126/4
290. Tiszacsege 803
291. Nagyberki 314/16
292. Nagylók 644
293. Simontornya 1686
294. Debrecen IV. kerület 27585/3
295. Debrecen IV. kerület 26664
296. Pápa 6364 és 6363/2
297. Apátfalva 1984
298. Sándorfalva 162
299. Tárnok 2276/1
300. Kartal 795/2

2. melléklet a 412/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. tűzvédelmi hatósági eljárások,

2. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

3. természetvédelmi és környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. azok az 1–3. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

5. az 1–4. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

3. melléklet a 412/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez *