A jogszabály mai napon ( 2024.06.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

436/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság szerződései felmondásának és vitatásának veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt való eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások veszélyhelyzet ideje alatti részletszabályairól szóló 21/2023. (I. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R2.), a többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 64/2023. (III. 1.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R3.), valamint a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R4.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § *  A felszámolási eljárás során az R4. 3. és 4. §-a alapján létrehozott korlátolt felelősségű társaság fizetésképtelensége a Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben sem állapítható meg, ha az adós az R4. 9. § (13) bekezdése szerinti üzletrész-átruházási szerződés teljesedésbe menését követő harminc napon belül vitatta a fizetési kötelezettség jogcímét, fennállását, esedékességét, mértékét vagy összegét.

3. § *  A veszélyhelyzet ideje alatt az R4. 3. és 4. §-a alapján létrehozott korlátolt felelősségű társaság a szerződéseit nyolcnapos felmondási idővel írásban felmondhatja az R4. 9. § (13) bekezdése szerinti üzletrész-átruházási szerződés teljesedésbe menéséig, illetve az azt követő harminc napig.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az e rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2. §-át az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő azon eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben még nem került sor a felszámolás elrendelésére.

(3) E rendelet 3. §-át az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, az R. 4. §-a és az R3. 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a szerződést a felszámolás elrendelése előtt vagy után kötötték.

5/A. § *  (1) E rendeletnek a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége folytatása érdekében való értékesítés veszélyhelyzeti szabályairól szóló 129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság szerződései felmondásának és vitatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 436/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 472/2023. (X. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 2. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő azon eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben még nem került sor a felszámolás elrendelésére.

(2) E rendeletnek a Módr.-rel módosított 3. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő, az R. 4. §-a és az R3. 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a szerződést a felszámolás elrendelése előtt vagy után kötötték.