A jogszabály mai napon ( 2024.06.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

437/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során a telekalakítás veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Étv.), az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényt (a továbbiakban: Evt.), az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) és a többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 64/2023. (III. 1.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R2.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § E rendeletet az R. 4. §-a és az R2. 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.

3. § (1) Az olyan ingatlan telekfelosztása során, amely az R. 4. §-a alapján elrendelt felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, és az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban és művelés alól kivett ipartelepként, illetve erdő művelési ágban és művelés alól kivett meddőhányóként van nyilvántartva (a továbbiakban: érintett ingatlan), a telekfelosztás során nem kell alkalmazni

a) az Étv. 23. §-át, 24. § (2) és (3) bekezdését, valamint 24/A. § (1) és (2) bekezdését,

b) az Evt. 86. § (1) bekezdését,

c) a Korm. rendelet 21–23/I. §-át.

(2) Az ingatlanügyi hatóság a telekfelosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetésével kapcsolatos döntését az érintett ingatlan tulajdonosának telekfelosztás átvezetése iránti kérelme, az R. 4. §-a és az R2. 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárás folyamatban létének igazolása és az ingatlanügyi hatóság által záradékolt telekfelosztási változási vázrajz alapján hozza meg.

(3) Az érintett ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett jogokat és feljegyzett tényeket a telekfelosztás során létrejövő valamennyi ingatlanra változtatás nélkül át kell jegyezni, azzal, hogy az új ingatlant nem érintő jog vagy tény törlése utóbb, a bejegyzett jogosult törlési engedélyével kérhető.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletet az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, az R. 4. §-a és az R2. 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.