A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

448/2023. (X. 3.) Korm. rendelet

a pilótanélküli légijármű-védelem veszélyhelyzeti intézkedéseiről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az állami feladatok zavartalan ellátása és a nemzetgazdaság működésének biztosítása érdekében a pilótanélküli légijármű-védelem szempontjából az e rendeletben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

2. § (1) A honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben kijelölheti

a) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti központi államigazgatási szervet vagy annak meghatározott létesítményét, illetve

b) a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével azon gazdasági társaságot vagy annak meghatározott létesítményét, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol,

abból a célból, hogy működtessen pilótanélküli légijárművel végrehajtott támadás elleni védelmet biztosító rendszert (a továbbiakban: pilótanélküli légijármű-védelmi rendszer).

(2) A miniszter javaslata alapján a Kormány rendeletben kijelölheti az (1) bekezdés a) pontja hatálya alá nem tartozó szervet vagy annak meghatározott létesítményét, illetve az (1) bekezdés b) pontja hatálya alá nem tartozó gazdasági társaságot vagy annak meghatározott létesítményét abból a célból, hogy működtessen pilótanélküli légijármű-védelmi rendszert.

3. § A 2. § (1) és (2) bekezdése szerinti szerv vagy gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: védelemre kötelezett) köteles – saját költsége terhére – a 4. § (4) bekezdése szerinti pilótanélküli légijármű-védelmi rendszert beszerezni, telepíteni, karbantartani és folyamatosan üzemeltetni.

4. § (1) A pilótanélküli légijárművel végrehajtott támadás elhárításának, valamint a támadás lehetséges következményeinek felmérése céljából a miniszter kötelezi a védelemre kötelezettet az általa üzemeltetett és a miniszter által meghatározott létesítmény védelmi tervének elkészítésére.

(2) A miniszter meghatározza az (1) bekezdés szerinti kötelezésben a védelemre kötelezett számára a védelmi terv szempontrendszerét és a védelmi terv elkészítésének határidejét.

(3) A miniszter a védelmi szint meghatározása érdekében a védelmi terv feldolgozásába bevonja

a) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot,

b) a rendvédelmi szerveket,

c) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot (a továbbiakban: KNBSZ),

d) az Országgyűlési Őrséget, valamint

e) a Magyar Honvédséget (a továbbiakban: Honvédség).

(4) A miniszter a (3) bekezdésre figyelemmel meghatározhatja a védelemre kötelezett pilótanélküli légijármű-védelmi rendszer telepítésével kapcsolatos kötelezettségeit, különösen a pilótanélküli légijármű-védelmi rendszer műszaki és védelmi követelményeit, valamint a védelmi szintet.

(5) A miniszter meghatározhatja, hogy a védelemre kötelezett a pilótanélküli légijármű-védelmi rendszert mikortól köteles folyamatosan üzemeltetni.

(6) A miniszter a pilótanélküli légijármű-védelmi rendszerek üzemeltetését felügyeli, valamint a (4) bekezdés szerinti kötelezettségek tárgyában utasítást adhat.

(7) A védelemre kötelezett köteles a miniszternek a pilótanélküli légijármű-védelmi rendszerrel kapcsolatos utasításait a miniszter által meghatározott határidőben végrehajtani.

(8) A miniszter a védelmi terv feldolgozása eredményeként dönthet úgy, hogy határozott időre mentesítést biztosít a pilótanélküli légijármű-védelmi rendszer műszaki és védelmi követelményeinek, valamint a védelmi szintnek való megfelelési kötelezettség alól.

5. § A pilótanélküli légijármű-védelmi rendszer telepítésével kapcsolatos kötelezettség, különösen a pilótanélküli légijármű-védelmi rendszer műszaki és védelmi követelményei, a védelmi terv, továbbá a pilótanélküli légijármű-védelmi rendszer telepítési helye és a kijelöléssel összefüggő eljárás, valamint az eljárás során készült döntés-előkészítő információk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (2) bekezdésétől eltérően honvédelmi, valamint nemzetbiztonsági érdekből – az adat keletkezésétől számított 30 évig – nem nyilvánosak.

6. § (1) A miniszter szükség esetén – a 3. §-tól eltérően – a pilótanélküli légijármű-védelmi rendszer beszerzésével, telepítésével, karbantartásával, valamint folyamatos üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátására

a) a Honvédséget,

b) rendvédelmi szervet vagy

c) a KNBSZ-t

kijelölheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kijelölés vonatkozhat az (1) bekezdés szerinti feladatok bármelyikének vagy több feladat együttes ellátására is.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kijelöléssel összefüggő költségeket a védelemre kötelezett köteles megtéríteni.

7. § A miniszter 4. § (1) bekezdése szerinti kötelezésével kapcsolatos eljárási szabályokat, továbbá az e rendeletben szabályozott veszélyhelyzeti intézkedések betartása ellenőrzésének szabályait, a 4. § (1), (4), (5) és (7) bekezdése szerinti kötelezettség megszegése esetén – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően – kiszabható bírság mértékét, a bírság kiszabásának, megfizetésének eljárási szabályait, valamint a bírságolásra jogosult szerv kijelölését külön kormányrendelet állapítja meg.

8. § Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy a pilótanélküli légijármű-védelmi rendszer biztosítása érdekében a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerveket, illetve a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gazdasági társaságokat rendeletben kijelölje.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.