A jogszabály mai napon ( 2024.04.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

479/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

az állami közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni az állami közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vételhez és a bejegyzés megújításához szükséges kötelező közbeszerzési szakmai képzésekre (a továbbiakban: közbeszerzési szakmai képzés).

(2) A közbeszerzési szakmai képzés szervezésére és lebonyolítására a közbeszerzésekért felelős miniszter, a Közbeszerzési Hatóság, az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. melléklete szerinti felsőoktatási intézmény (a továbbiakban együtt: képző szervezet) jogosult.

2. A közbeszerzési szakmai képzések elismerése

2. § (1) A közbeszerzési szakmai képzéseket a képző szervezet kezdeményezésére a közbeszerzésekért felelős miniszter ismeri el. Az elismerés célja annak ellenőrzése, hogy az állami közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékbe történő bejegyzéséhez és a névjegyzékbe vétel megújításához figyelembe vehető képzések az e rendeletben meghatározott, magas szintű követelményeknek megfeleljenek.

(2) Elismerhető képzések a közbeszerzési, valamint a közbeszerzések tárgyával, szereplőivel, az eljárás lefolytatásával, a közbeszerzési szerződésekkel összefüggő, különösen a jogi, műszaki, gazdasági, környezetvédelmi és integritási képzések, amennyiben azok képzési tematikájában a közbeszerzési ismeretek legalább négyszer hatvan perc időtartamban szerepelnek.

(3) Az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság esetében kizárólag azon képzések ismerhetőek el, melyek az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) működésével, annak használatával, illetve a közbeszerzési eljárások EKR általi lebonyolításával kapcsolatos elméleti, illetve gyakorlati ismeretanyagot közvetítenek, amennyiben azok képzési tematikájában a közbeszerzési vonatkozások legalább négyszer hatvan perc időtartamban szerepelnek.

(4) A képző szervezetek az 1. melléklet szerinti adatok megadásával kezdeményezhetik az egyes képzések közbeszerzési szakmai képzésként történő elismerését a közbeszerzésekért felelős miniszternél.

(5) A képző szervezet a képzésre történő jelentkezések során külön adatlapon összesíti a jelentkezők regisztrációs adatait, valamint az elismert képzéseken részt vevőkről jelenléti ívet vezet, és ezen dokumentumokat a képzést követő tíz napon belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszternek. A regisztráció során kötelező legalább az alábbi adatok bekérése:

a) név,

b) születési név,

c) születés helye és ideje,

d) anyja neve,

e) lajstromszám (amennyiben releváns),

f) elektronikus levelezési cím és

g) az EKR felhasználónév.

(6) A képzésen részt vevő számára a továbbképzési tanulmányi pontszám jóváírásának feltételeit a képző szervezet határozza meg. A jelenléti ívnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a részvételt a képzés teljes időtartamára vonatkozóan igazolja, és tartalmazza a továbbképzési tanulmányi pontszámban részesülő résztvevő nevét, EKR felhasználónevét, valamint, amennyiben az releváns, a lajstromszámát.

(7) A közbeszerzésekért felelős miniszter a képző szervezetek által az (5) bekezdés alapján megküldött regisztrációs adatlapok és jelenléti ívek alapulvételével vezeti az EKR-ben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 195. § (6) bekezdése szerinti nyilvántartást, és összesíti a képzéseken részt vevők részvétele alapján megszerzett tanulmányi pontjait. A közbeszerzésekért felelős miniszter a képzésekről szóló regisztrációs adatlap és jelenléti ív megküldését követően huszonegy napon belül nyilvántartásba veszi a tanulmányi pontokat.

(8) A képző szervezetek az egyes elismertetni kívánt képzést megelőző legkésőbb tizenöt napon belül az alábbi dokumentumok benyújtásával kezdeményezhetik az egyes képzések közbeszerzési szakmai képzésként történő elismerését a közbeszerzésekért felelős miniszternél:

a) kérelem, a képzés rövid bemutatásával, megjelölve annak célját, a részvétel feltételeit és a képzés időtartamát (óraszámát),

b) a képzés szakmai tartalmának, tematikájának részletes bemutatása,

c) oktatók 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakmai tapasztalatát alátámasztó önéletrajza.

(9) Az elismerés iránti kérelemről a közbeszerzésekért felelős miniszter tizenöt napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint döntést hoz. A hiányosan benyújtott dokumentumok pótlására a közbeszerzésekért felelős miniszter egy alkalommal, nyolcnapos határidőt biztosít a kérelmező számára.

(10) A képzés elvégzésének az állami közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti figyelembevételéhez nem kell külön elismertetni a közbeszerzési tárgyú felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettséget.

3. A közbeszerzési szakmai képzés követelményei

3. § (1) A közbeszerzési szakmai képzés célja, hogy az állami közbeszerzési szaktanácsadók naprakész tudással, magas szintű ismeretekkel és széles körű tapasztalaton alapuló felkészültséggel rendelkezzenek.

(2) Az elismerés feltétele, hogy a közbeszerzési szakmai képzésnek a mindenkor hatályos közbeszerzési jogi, polgári jogi, pénzügyi jogi és egyéb kapcsolódó szabályokhoz kell igazodnia.

(3) Közbeszerzési szakmai képzésként az olyan képzés ismerhető el,

a) amely a közbeszerzési törvényben foglalt alapismereteken túlmutató, az állami közbeszerzési szaktanácsadóktól elvárt emelt szintű szakmai ismereteket közvetít, és

b) amelynek oktatói felsőfokú végzettségű, közbeszerzésekhez kapcsolódó szakterületen kiemelkedő tapasztalattal rendelkező személyek.

4. Továbbképzési tanulmányi pontrendszer

4. § (1) A közbeszerzési szakmai képzések 2. § szerinti elismerése során a közbeszerzésekért felelős miniszter minden képzéshez meghatározott számú továbbképzési tanulmányi pontot rendel a képzés tematikájára és összetettségére tekintettel.

(2) A képzés elismerési kérelem benyújtásához kapcsolódó tájékoztatást, valamint az elismerés szempontrendszerét a közbeszerzésekért felelős miniszter minden év január 31. napjáig a honlapján közzéteszi.

(3) A képzéseken részt vevők a tanulmányi pontok megszerzésére abban az esetben jogosultak, ha legkésőbb a képzésre történő jelentkezés időpontjában az EKR-ben felhasználóként regisztrációval rendelkeznek.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. § A 4. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a miniszter első alkalommal az e rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül teszi közzé.

7. § * 

1. melléklet a 479/2023. (X. 31.) Korm. rendelethez

A képzéselismerési kérelem minimális tartalma

1. A képző intézmény neve, elérhetőségei, képviselője,

2. A képzési program neve, célja, időpontja, helyszíne és maximális csoportlétszáma helyszínenként megadva,

3. A képzési program során megszerezhető kompetenciák,

4. A programba való bekapcsolódás feltételei,

5. A programban való részvétellel kapcsolatos információk,

6. A képzés formájára vonatkozó információk,

7. A tervezett képzési idő és a képzés tematikájának, valamint a képzés azon részének bemutatása, amely a mindenkor hatályos közbeszerzési törvényben foglalt alapismereteken túlmutató, az állami közbeszerzési szaktanácsadóktól elvárt emelt szintű szakmai ismereteket közvetít,

8. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása,

9. A képzésen történő részvételt igazoló jelenléti ív vezetésének módja, a képzésen részt vevő számára a továbbképzési tanulmányi pontszám jóváírásának feltételei,

10. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek,

11. A képzési programban részt vevő oktatók névsora,

12. Mellékletek:

a) a képzésben részt vevő oktatók szakmai önéletrajza;

b) a képzési program ütemezése vagy napirendje, a tananyagegységek szakmai tartalmának ismertetése.