A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

481/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások pénzügyi, számviteli, lebonyolítási rendjéről

A Kormány a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 48. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4., 6. és 15c. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. áthúzódó tétel: az európai uniós források felhasználására vonatkozó programok szerinti többéves kötelezettségvállalás teljesítéséhez kapcsolódó kifizetések, amelyek a soron következő többéves pénzügyi keretet vagy kereteket terhelik;

2. EFK: előirányzat-felhasználási keretszámla;

3. finanszírozási igény: az EMGA központi költségvetésből finanszírozott része és a nemzeti agrártámogatások vonatkozásában a Nemzeti Irányító Hatóság vagy a forrásgazda részére havi rendszerességgel összeállított dokumentum, amely tartalmazza a fejezeti költségvetés terhére kifizetendő támogatások összegeit, és amelyeknek a rendelkezésre állását az előirányzat-felhasználási keretszámlán elsősorban a megjelölt alapokból szükséges biztosítani;

4. finanszírozási terv: az EMGA európai uniós része vonatkozásában a Magyar Államkincstár részére a határidős kötelezettségek alapján éves, havi és heti rendszerességgel összeállított, az intézkedések előfinanszírozásához szükséges terv;

5. forrásgazda: e rendelet hatálya alá tartozó támogatások költségvetési előirányzatai tekintetében tervezésre, előirányzat-módosításra, felhasználásra, beszámolásra, információszolgáltatásra, ellenőrzésre kötelezett és jogosult szerv;

6. forráslehívás: az a tevékenység, amelynek során biztosítják a támogatás összegének rendelkezésre állását a lebonyolítási számlákon annak érdekében, hogy a kedvezményezettek számára megállapított támogatás összege átutalásra kerülhessen;

7. intervenció: az Európai Unió mezőgazdasági termékeinek belső piacán a keresleti és kínálati egyensúlyzavarok, továbbá az ebből adódó jelentős mértékű áringadozások kiküszöbölése céljából alkalmazott szabályozási mechanizmus;

8. kifizetési előrejelzés: az EMVA vonatkozásban havi előrejelzés a várható kifizetésekről a forrásgazda, a Nemzeti Irányító Hatóság és az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére;

9. központi intervenció: egyes termékpályákon a túltermelés okozta termékfelesleg egyidejű piacra jutásának megakadályozása, amely az Európai Unió nevében történik, de a tagállamok saját nemzeti költségvetése terhére történő felvásárlást, a felvásárolt készletek tárolását, majd egy későbbi időpontban történő értékesítését jelenti;

10. nemzeti agrártámogatás: kizárólag a központi költségvetésből biztosított támogatás;

11. prognózis: az EMVA vonatkozásában a központi kezelésű előirányzatot érintő kiadások és bevételek havi gördülékeny előrejelzése az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. mellékletében meghatározott Egységes Rovat Azonosító (ERA) kódonként tárgyév végéig;

12. szabálytalanság: a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk a) pontja szerinti fogalom;

13. támogatás: a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény (a továbbiakban: KAP törvény) 11. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott agrártámogatások, valamint a KAP Stratégiai Terv forrásainak terhére áthúzódó tételek kedvezményezettjei részére kifizetésre kerülő összeg;

14. támogatásra jogosult költség: a kedvezményezett által a KAP Alapokból finanszírozott műveletek végrehajtása érdekében kifizetett kiadások, költségek, amelyek az EMGA és az EMVA végrehajtását szabályozó európai uniós vagy nemzeti jogszabályokban vagy programokban támogatásra jogosultként kerültek meghatározásra.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya a KAP törvény 11. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott agrártámogatásokkal, valamint a KAP Stratégiai Terv forrásainak terhére áthúzódó tételekkel összefüggő pénzügyi tervezésre, pénzügyi és számviteli lebonyolítására terjed ki.

(2) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti feladatok végrehajtása során:

a) a Nemzeti Irányító Hatóság,

b) az illetékes hatóság,

c) a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 15. §-ában, valamint a Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott feladatok ellátására kijelölt Nemzeti Kifizető Ügynökség,

d) *  az EMGA-ból és a nemzeti agrártámogatások tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter, illetve jogszabályban meghatározott esetben a nemzetgazdasági miniszter mint forrásgazda,

e) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint az államháztartás működtetéséért felelős központi hivatal,

f) a Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt együttműködő szervezetek, valamint

g) az 1. § 13. pontja szerinti támogatásokkal összefüggő feladatai körében eljáró

ga) OLAF Koordinációs Iroda mint a szabálytalanságok kezelésében közreműködő szerv és

gb) Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: állami adóhatóság) mint az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettség beszedésére irányuló végrehajtási eljárást lefolytató szervezet

eljárásaira.

(3) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti feladatok végrehajtása során az EMVA-ból származó forrásai tekintetében az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter mint forrásgazda eljárásaira, ha az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet eltérően nem rendelkezik.

(4) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján folyamatban lévő támogatások tekintetében a pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakítására, a pénzügyi lebonyolítás rendjére vonatkozóan e rendeletet kell alkalmazni.

3. Költségvetési tervezés

3. § Az EMGA-ból finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó alábbi kiadásokra és bevételekre céltartalékot kell képezni:

a) árfolyamveszteségek,

b) a központi intervenciós intézkedések költségeinek az Európai Unió (a továbbiakban: EU) által biztosított átalánnyal nem fedezett része,

c) az EU által meg nem térített behajthatatlan kintlévőségek,

d) az EMGA javára teljesítendő rendkívüli befizetések, mint az Európai Bizottság általi éves elszámolás során vagy vizsgálat eredményeként meghatározott, a szabálytalan támogatás felhasználás miatt, illetve egyéb okból Magyarországra kirótt tagállami befizetési kötelezettség, illetve valamennyi, Magyarországra kirótt tagállami büntetés, pénzügyi korrekció az alapok bármelyike tekintetében, és

e) árfolyamnyereségek.

4. § A KAP Stratégiai Terv terhére térítendő áthúzódó tételeket az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján, az EMVA-ból a 2007–2013 és a 2014–2020 közötti programozási időszakban – ideértve a 2021–2022-es átmeneti időszakot is – hozott támogatási döntések keletkeztethetnek.

5. § (1) A Nemzeti Kifizető Ügynökség ellátja a KAP Alapok finanszírozásában megvalósuló programokkal és intézkedésekkel, valamint a nemzeti agrártámogatásokkal összefüggő költségvetés tervezési feladatokat, elkészíti a kifizetési előrejelzéseket, prognózisokat, amelyek keretében szakmai javaslatot tesz a fejezeti vagy központi költségvetést érintő összes várható kiadásra és bevételre vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakmai javaslatot a forrásgazda által meghatározott formában és bontásban – az európai uniós költségvetési keretek, valamint a nemzeti agrártámogatások keretére vonatkozó szakmai előrejelzésekkel összhangban – állítja össze a KAP törvény 11. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott egyes agrártámogatások összegére.

4. A pénzügyi lebonyolításban részt vevő szervezetek általános feladatai

6. § (1) A Nemzeti Kifizető Ügynökség a kiadások és bevételek megtervezéséhez évente az alábbi feladatokat látja el:

a) éves előirányzat-felhasználási tervet készít a forrásgazda, a Nemzeti Irányító Hatóság és a minisztérium részére az 5. §-ban meghatározott szakmai javaslattal azonos bontásban;

b) az EMGA esetében éves finanszírozási tervet készít a Kincstár és a minisztérium részére.

(2) A Nemzeti Kifizető Ügynökség a kiadások és bevételek megtervezéséhez havonta az alábbi feladatokat látja el:

a) a fejezeti és központi kezelésű EFK tekintetében havi finanszírozási igényt készít a forrásgazda, a Nemzeti Irányító Hatóság és a minisztérium részére;

b) az EMGA esetében havi finanszírozási tervet állít össze a Kincstár és a minisztérium részére; valamint

c) az EMVA esetében kifizetési előrejelzést és prognózist készít a forrásgazda, a Nemzeti Irányító Hatóság és a minisztérium részére.

(3) A Nemzeti Kifizető Ügynökség az EU kötelezően alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározottak szerint összeállítja az Európai Bizottság számára a kifizetési előrejelzéseket az EU költségvetési nómenklatúrája szerinti bontásban, azokat benyújtja az Európai Bizottság részére, továbbá tájékoztató jelleggel megküldi a Nemzeti Irányító Hatóság részére.

(4) A Nemzeti Kifizető Ügynökség az EMGA vonatkozásában heti finanszírozási tervet állít össze a Kincstár részére.

7. § A Nemzeti Kifizető Ügynökség a pénzügyi lebonyolítási feladatai ellátása során

a) az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: IIER) keretében gondoskodik olyan informatikai rendszer működtetéséről, amely pontos és aktuális adatok szolgáltatására alkalmas a kötelezettségvállalási és a kifizetési állomány mértékéről, kedvezményezettenként, intézkedésenként és program szinten;

b) összeállítja az 5. § szerinti kifizetési előrejelzéseket;

c) gondoskodik a kedvezményezettek támogatásra jogosult költségeinek összesítéséről, valamint a támogatás teljes összegének kifizetéséhez szükséges dokumentumok előkészítéséről;

d) összeállítja a forráslehívás dokumentációját, annak érdekében, hogy a lebonyolítási számlákon biztosítsa a kedvezményezettek részére megállapított támogatási összeg kifizetéséhez szükséges forrásokat;

e) az EU-ból származó támogatások pénzforgalmának lebonyolítására – forrás szerinti bontásban – forintban vezetett pénzforgalmi számlát nyit;

f) intézkedik az EMGA forintban vezetett megelőlegezési és lebonyolítási pénzforgalmi számlák megnyitásáról;

g) intézkedik a támogatás összegének az EMGA megelőlegezési számláról a vonatkozó intézkedés lebonyolítási számlára történő átutalásáról;

h) intézkedik a támogatás összegének a lebonyolítási vagy EFK számlákról a kedvezményezettek, a KAP törvény 10. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásában szereplő pénzforgalmi számlája javára történő átutalásáról;

i) összeállítja az Európai Bizottság számára a KAP Alapok hozzájárulásának igényléséhez kapcsolódó nyilatkozatokat, benyújtja az átutalás igénylésének dokumentációját az Európai Bizottság részére, továbbá azokat tájékoztatásként megküldi a Nemzeti Irányító Hatóság részére;

j) kezeli a kedvezményezettek által jogosulatlanul igénybe vett támogatásokból és egyéb tartozásokból eredő követeléseket;

k) gondoskodik a KAP Alapokból származó összegek Európai Bizottság részére történő elszámolásáról, és az adminisztratív hibák, valamint a programok megvalósítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók Európai Bizottság felé történő végrehajtásáról és elszámolásáról;

l) vezeti a KAP Alapokra a 13. § szerinti számviteli nyilvántartásokat; valamint

m) ellenőrzi, hogy a kedvezményezett betartja-e az EU mezőgazdasági célú csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit.

5. Forráslehívás

8. § (1) A Nemzeti Kifizető Ügynökség az EMGA és nemzeti agrártámogatások esetében forráslehívással biztosítja a támogatások összegének rendelkezésre állását annak érdekében, hogy a kedvezményezetteknek a támogatási döntésben megítélt, vagy a kifizetés engedélyezése keretében jóváhagyott támogatási összegek átutalásra kerüljenek.

(2) A források lehívása az EFK-ról és a megelőlegezési számláról történik az elkészített finanszírozási terv alapján.

6. A támogatás kifizetése

9. § (1) A Nemzeti Kifizető Ügynökség felelős minden, a támogatás kifizetéséhez kapcsolódó adatnak az IIER-ben történő rögzítéséért.

(2) A kifizetés napja az a nap, amelyen a Nemzeti Kifizető Ügynökség lebonyolítási számláját és az EMVA EFK számlát megterhelték. A támogatás kifizetésének minősül az is, ha a Nemzeti Kifizető Ügynökség gyakorolja a visszatartási jogát. Ebben az esetben a kifizetés napjának azt a napot kell tekinteni, amelyen a Nemzeti Kifizető Ügynökség a visszatartott támogatással az általa nyilvántartott tartozás összegét csökkenti, illetve amelyen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 51. § (2) bekezdése szerint az állami adóhatóságnak történő utalással a Nemzeti Kifizető Ügynökség lebonyolítási számláját vagy az EMVA EFK számlát megterhelték.

(3) A KAP törvény 32. § (3) bekezdése, valamint a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX. 13.) AM rendelet 36. § (5) bekezdése szerint megállapított három éven belül nem folyósított összeget a Nemzeti Kifizető Ügynökség a kötelezettségek közül a könyveiből kivezeti.

7. Elszámolás az Európai Bizottsággal, átutalás-igénylés

10. § (1) A Nemzeti Kifizető Ügynökség euróban számol el az Európai Bizottsággal.

(2) A Nemzeti Kifizető Ügynökség gondoskodik a KAP Alapokra vonatkozó kiadásigazoló nyilatkozat összeállításáról, jóváhagyásáról, az Európai Bizottság, valamint – tájékoztatásként – a Nemzeti Irányító Hatóság részére történő továbbításáról. A Nemzeti Kifizető Ügynökség gondoskodik az Európai Bizottság által kért kiegészítő adatok, információk szolgáltatásáról.

8. Bevételek elszámolása

11. § A Nemzeti Kifizető Ügynökség működési kiadásainak fedezetére használható fel:

a) az intervenciós felajánlás elutasításából vagy visszavonásából származó beszedett adminisztrációs díj, helyszíni ellenőrzési díj, amely az intézményi költségvetésben igazgatási szolgáltatás díjbevétel soron számolandó el,

b) a központi költségvetést illető kamat, késedelmi kamat, amely az intézményi költségvetésben egyéb sajátos bevételek között kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz soron számolandó el, továbbá

c) a visszatartott biztosíték, amely az intézményi költségvetésben egyéb sajátos bevételek között kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz soron számolandók el.

9. Pénzügyi lebonyolítás számlastruktúrája

12. § (1) Az intézkedések pénzügyi lebonyolítása az alábbi számlákon történik:

a) EMVA közösségi forrásszámla és EMGA közösségi forrásszámla, amelyek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja, a Nemzeti Kifizető Ügynökség, az Európai Bizottságnak benyújtott előrejelzések, jelentések alapján ezen számlákra érkeznek az európai uniós források;

b) az EMGA kincstári megelőlegezési számla, amelynek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja a Kincstár, az EMGA-ból finanszírozásra kerülő intézkedések nemzeti forrásból történő előfinanszírozásához szükséges összeget a Kincstár biztosítja a KESZ-ről;

c) EMGA megelőlegezési számla, amelynek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja a Nemzeti Kifizető Ügynökség, a Kincstár a Nemzeti Kifizető Ügynökség által készített előzetes összesített fizetési megbízás lista alapján ezen számlára vezeti át a b) pont szerinti számlán rendelkezésre álló összeget;

d) EFK, amelynek tulajdonosa a forrásgazda, de rendelkezési jogosultságot biztosíthat ezen számlák felett a Nemzeti Kifizető Ügynökség számára;

e) EMGA lebonyolítási számla, amelyeknek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja a Nemzeti Kifizető Ügynökség, erről a számláról kerülnek átutalásra a kedvezményezettek pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlái javára folyósított támogatások;

f) EMVA lebonyolítási számla, amelyeknek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja a Nemzeti Kifizető Ügynökség, erről a számláról történik a bevételek beutalása a kapcsolódó fejezeti számlára;

g) EHA lebonyolítási számla, amelyeknek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja a Nemzeti Kifizető Ügynökség, ezen a számlán kerülnek fogadásra a szabálytalanságokhoz kapcsolódóan a kedvezményezett által teljesített befizetési kötelezettségek;

h) beszedési és szabálytalanságok lebonyolítási számla, amelynek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja a Nemzeti Kifizető Ügynökség, ezen a számlán kerülnek fogadásra az állami adóhatóság által behajtott összegek, valamint a szabálytalanságokhoz kapcsolódóan a kedvezményezett által teljesített befizetési kötelezettségek; valamint

i) biztosíték számla, amelynek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja a Nemzeti Kifizető Ügynökség, amely ezen a számlán fogadja a kedvezményezettek által befizetett készpénzletét összegét és teljesítés esetén innen utalja vissza a kedvezményezettnek a felszabadított biztosíték összegét, továbbá erre a számlára érkeznek a lehívott biztosítékok összegei is.

(2) Az Európai Bizottságot megillető biztosítékok összegét a Nemzeti Kifizető Ügynökség a biztosíték számláról átvezetteti a megelőlegezési számlákra.

(3) A Nemzeti Kifizető Ügynökség kezelésében lévő számlák minden köztehertől és költségtől mentes, forintban vezetett pénzforgalmi számlák, amelyek feletti rendelkezési jogosultságot két erre kijelölt személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

10. Bankszámlaműveletek intézkedéscsoportonként

13. § (1) Az EMGA EU forrásból finanszírozott intézkedései esetében a Kincstár a KESZ megelőlegezésből származó előfinanszírozás összegét átvezeti az EMGA megelőlegezési számlára. A Nemzeti Kifizető Ügynökség átvezeti ezt az összeget a megfelelő lebonyolítási számlákra. A nemzeti agrártámogatások összegét és az EMGA központi költségvetésből finanszírozott részét a forrásgazda vezeti át az EFK számlákról a lebonyolítási számlákra. Ezt követően a Nemzeti Kifizető Ügynökség átutalja a kedvezményezettet megillető támogatás összegét a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájára.

(2) EMVA forrás esetében a támogatások kifizetése az EFK számláról történik, a befizetések kezelése a kapcsolódó EFK, illetve lebonyolítási számlákon történik.

14. § (1) Intervenciós felvásárlás esetén a Nemzeti Kifizető Ügynökség a felvásárolt áruk ellenértékét, valamint az intervencióhoz kapcsolódó egyéb költségeket átvezeti az EMGA megelőlegezési számláról a megfelelő lebonyolítási számlára, ahonnan a felvásárolt áruk ellenértékét, valamint a költségek összegét átutalja az árut intervenciós célra felajánló kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájára.

(2) A Nemzeti Kifizető Ügynökség által értékesített áruk ellenértékét az intervenciós készletet megvásárló kedvezményezett átutalja a megfelelő lebonyolítási számlára, amely összeget a Nemzeti Kifizető Ügynökség ezután a lebonyolítási számláról átvezeti az EMGA megelőlegezési számlára. Az intervenciós tevékenység során keletkezett kiadás-bevétel összege – az Európai Bizottságnak benyújtott havi jelentések alapján – az EMGA közösségi forrásszámlával szemben kerül elszámolásra.

(3) Az intervenciós tevékenység nemzeti költségvetést terhelő összegét a forrásgazda az EFK-ról átutalja az EMGA megelőlegezési számlára. A központi költségvetést illető összeg az EMGA közösségi forrásszámláról az EMGA megelőlegezési számlán keresztül az EFK-ra kerül átutalásra.

11. Az Európai Bizottság felé történő elszámolást szolgáló könyvvezetési, adatszolgáltatási rend

15. § (1) A Nemzeti Kifizető Ügynökség a KAP Alapokból finanszírozott programok és intézkedések, valamint az azokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek vonatkozásában, az Európai Bizottság felé történő elszámolást szolgáló könyvvezetési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek az e rendelet szerinti külön számviteli nyilvántartásokkal tesz eleget, EMGA esetében a programozási időszaktól függetlenül folyamatos nyilvántartással.

(2) A Magyarország számára átutalt és felhasznált – és fel nem használt – támogatások összegével az Európai Bizottság felé történő tételes elszámolást a támogatások pénzügyi lebonyolításában részt vevő Nemzeti Kifizető Ügynökség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli törvény) foglalt számviteli alapelvek figyelembevételével vezetett, elkülönített, eredményszemléletű kettős könyvviteli nyilvántartásokkal biztosítja.

(3) A Nemzeti Kifizető Ügynökség a (2) bekezdés szerinti külön számviteli nyilvántartásokra vonatkozó számviteli eljárásrendjét az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségekre és más szervekre, a pénzgazdálkodásra, a számlaelszámolásra, a biztosítékokra és az euro használatára vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről szóló, 2021. december 7-i (EU) 2022/127 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet alapján készíti el.

(4) A számviteli nyilvántartás vezetésére olyan számviteli szoftvert kell alkalmazni – az IIER részeként –, amelyben a követelések, a kötelezettségek és az intervenciós készletek analitikus nyilvántartása a főkönyvi nyilvántartáshoz zárt rendszerben kapcsolódik, azaz az analitikus tételek egyidejűleg, egy adatrögzítéssel bekerülnek az analitikus és a főkönyvi nyilvántartásba is, ezzel kerül biztosításra a főkönyvi és analitikus nyilvántartások automatikus számszaki egyezősége.

(5) A számviteli szoftverben mind a követeléseket és azok pénzügyi teljesítését, mind a kötelezettségeket és azok pénzügyi teljesítését kedvezményezettenként és azon belül tételenként, valamint az intervenciós készleteket készletfajtánként kell kimutatni.

(6) A Nemzeti Kifizető Ügynökség az EU kötelezően alkalmazandó jogi aktusai szerinti, számlarenddel kiegészített számlatükröt köteles alkalmazni, az abban foglaltaktól eltérni – a szoftver támogatásával biztosítandó teljes körű adatgyűjtés, adatszolgáltatás és beszámolás érdekében – nem lehet.

16. § (1) A Nemzeti Kifizető Ügynökség gondoskodik az Európai Bizottságtól beérkezett támogatási összegeknek és azok kifizetésének, beleértve a társfinanszírozott intézkedések esetén a nemzeti forrásból európai uniós hozzájárulással kifizetett összegeknek, valamint a nemzeti agrártámogatásokra kifizetett összegeknek, továbbá intervenció esetén a kifizetett számláknak, felvásárlási jegyeknek, továbbá a kedvezményezett általi számlateljesítéseknek, szabálytalanságoknak és az elszámolt költségeknek nyomon követhető nyilvántartásáról.

(2) A Nemzeti Kifizető Ügynökség a nyilvántartásokat forintban vezeti, akképpen, hogy az euróra történő átszámítást minden intézkedés esetében – az Európai Bizottság által meghatározott elszámolási árfolyam berögzítését követően – az IIER-ben biztosítja.

(3) A Nemzeti Kifizető Ügynökség az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására elkülönített, részletes számviteli eljárásrendet készít, amelynek részei:

a) számviteli folyamatok eljárási rendje,

b) számviteli politika, a 15. § (6) bekezdése szerinti számlatükör, számlarend és

c) bizonylati album.

(4) A (3) bekezdés szerinti számviteli eljárásrendnek az EU kötelezően alkalmazandó jogi aktusai szerint meghatározott előírások alapján történő elkészítése, jóváhagyása, módosítása és végrehajtása a Nemzeti Kifizető Ügynökség feladata.

(5) A Nemzeti Kifizető Ügynökség biztosítja, hogy az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lebonyolítási feladatokkal kapcsolatos bizonylatok rendelkezésre álljanak.

(6) A Nemzeti Kifizető Ügynökségnek számviteli nyilvántartások vezetésének irányítására a számviteli törvény 151. § (1) bekezdésében foglalt képesítési követelményeknek megfelelő szakembert kell alkalmaznia.

17. § (1) A Nemzeti Kifizető Ügynökségnek biztosítania kell a 15. § szerinti nyilvántartások felhasználásával az Európai Bizottság részére küldendő évközi adatszolgáltatásokat, valamint azt, hogy az éves pénzügyi jelentések elkészítéséhez szükséges számviteli adatok megfelelő részletességgel rendelkezésre álljanak.

(2) A Nemzeti Kifizető Ügynökség a 15. § szerinti nyilvántartásainak vezetése során gondoskodik arról, hogy az alábbi adatok naprakészen rendelkezésre álljanak:

a) az Európai Bizottságtól beérkezett támogatások összege,

b) a pénzforgalmi számláinak tételes forgalma,

c) a kedvezményezettek részére a lebonyolítási számláról kifizetett összegek, intézkedésenként és forrásonként, azon belül kedvezményezettek szerinti bontásban,

d) a fejezeti költségvetést terhelő, de még általa nem teljesített kiadások miatti követelések,

e) a fejezeti költségvetést illető, de még felé nem teljesített bevételek miatti kötelezettségek összege,

f) az Európai Bizottságot terhelő, de még általa nem teljesített kiadások miatti követelések, valamint

g) az Európai Bizottságot illető, de még felé nem teljesített bevételek miatti kötelezettségek összege.

(3) A Nemzeti Kifizető Ügynökség a Nemzeti Irányító Hatóság könyvvezetési kötelezettségeinek zárt rendszerben való teljesítéséhez:

a) adatot szolgáltat a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig, a tárgyhónapban a nemzeti és európai uniós források terhére kifizetett támogatásokról, intézkedések és jogcímek szerinti bontásban, és

b) rendszeresen tájékoztatást ad a 3. §-ban foglaltak teljesítéséről.

(4) A Nemzeti Kifizető Ügynökség az EU kötelezően alkalmazandó jogi aktusai szerinti rendszeres és soron kívüli adatszolgáltatásokat a jóváhagyott számviteli eljárásrendben foglalt határidőre teljesíti.

12. A tartozás behajtása

18. § (1) A kedvezményezettnek a KAP törvény 42. §-a szerinti tartozását a Nemzeti Kifizető Ügynökség által megjelölt számlaszámára átutalással kell teljesítenie.

(2) A Nemzeti Kifizető Ügynökség a kedvezményezettet megillető támogatást és terhelő tartozást, valamint a teljesített ki- és befizetést kedvezményezettenként tartja nyilván. Jogutódlás esetén a Nemzeti Kifizető Ügynökség a jogelődöt megillető támogatást, illetve a jogelődöt terhelő tartozást a jogutód számlájára vezeti át.

(3) Ha a kedvezményezett az adott tartozásánál nagyobb összeget fizetett be a Nemzeti Kifizető Ügynökség részére, a Nemzeti Kifizető Ügynökég a túlfizetés összegét az általa nyilvántartott más tartozásra számolja el. Ha a kedvezményezettnek nincs tartozása, a Nemzeti Kifizető Ügynökség a fennmaradó összeg visszatérítéséről gondoskodik.

19. § (1) Ha a kedvezményezett a követelést megállapító döntésben vagy jogszabályban meghatározott határidőben nem, vagy csak részben tesz eleget fizetési kötelezettségének, akkor a Nemzeti Kifizető Ügynökség gyakorolja a törvényben biztosított visszatartási jogát.

(2) A Nemzeti Kifizető Ügynökség a tévesen átutalt összegeket köteles visszakövetelni, elsősorban a visszatartási jogával él.

20. § (1) A behajthatatlan tartozás törlésére vonatkozóan a Nemzeti Kifizető Ügynökség az EU által meghatározott kötelezettségek, valamint a nemzeti beszámolási kötelezettségek figyelembevételével a KAP törvény 46. §-ában foglaltak szerint jár el.

(2) A behajthatatlan vagy még vissza nem fizetett összegeket – ha azokkal kapcsolatosan a Nemzeti Kifizető Ügynökséget az Európai Bizottság részére az EU kötelezően alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott határidőben befizetési kötelezettség terheli – a forrásgazda a meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláján keresztül biztosítja.

13. A szabálytalanságok nyilvántartása és jelentése

21. § (1) Az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapításának alapjául szolgáló szabálytalanságok nyilvántartása és jelentése érdekében az illetékes hatóság, a Nemzeti Irányító Hatóság, a közreműködő szervezet, a Nemzeti Kifizető Ügynökség kijelöli a szabálytalanságok nyilvántartásáért és jelentéséért felelőst.

(2) A szabálytalanságokat tartalmazó nyilvántartás tartalmazza:

a) az érintett intézkedés megnevezését,

b) a kedvezményezett nevét, lakóhelyét vagy székhelyét,

c) az érintett támogatás összegét finanszírozási forrás szerinti bontásban,

d) a szabálytalanság gyanúját megalapozó első írásbeli információ időpontját és forrását,

e) a szabálytalanság elkövetésének módját,

f) a szabálytalanság bűncselekmény gyanúját képezi-e,

g) a szabálytalanság feltárásának módját,

h) a szabálytalanság elkövetésének időpontját vagy időtartamát,

i) a szabálytalanság megállapítására jogosult, illetve az azt megállapító szervezetet,

j) a szabálytalanság első ténymegállapításának időpontját,

k) a szabálytalanság elkövetésében érintettek nevét, lakóhelyét vagy székhelyét,

l) ha kifizetés nem történt, azokat az összegeket, amelyeket jogalap nélkül fizettek volna ki, ha a szabálytalanságot nem állapították volna meg,

m) a megsértett jogszabályi vagy pályázati felhívásban meghatározott rendelkezések pontos hivatkozását, továbbá

n) rendszerjellegű szabálytalanság megállapítása esetén az arra való utalást.

22. § (1) Minden negyedévet követő negyvenkét napon belül a Nemzeti Kifizető Ügynökség összesített jelentést küld az OLAF Koordinációs Iroda részére a tapasztalt szabálytalanságokról vagy visszaélésekről, az ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről, valamint a folyamatban lévő eljárások helyzetéről, amelyről minden esetben tájékoztatja a Nemzeti Irányító Hatóságot.

(2) A szabálytalanságok megelőzése érdekében a Nemzeti Kifizető Ügynökség saját szervezetén belül kijelöl egy szervezeti egységet az OLAF Koordinációs Irodájával való együttműködés biztosítására.

(3) A Nemzeti Kifizető Ügynökség feladata annak biztosítása, hogy a már kifizetett, lehívásra került, de szabálytalanul felhasznált támogatások a kedvezményezettektől behajtásra kerüljenek. A behajtott összeg európai uniós támogatási részét a Nemzeti Kifizető Ügynökség az Európai Bizottsággal, a nemzeti támogatási részét a forrásgazdával számolja el.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. § * 

25. § Ez a rendelet a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.