A jogszabály mai napon ( 2024.06.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

503/2023. (XI. 15.) Korm. rendelet

a déli határnál található elhagyatott járművekkel kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényt (a továbbiakban: Kftv.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) E rendelet hatálya Ásotthalom, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Balástya, Bordány, Csikéria, Domaszék, Forráskút, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Katymár, Kelebia, Kübekháza, Kunbaja, Madaras, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szeged, Tiszasziget, Tompa, Újszentiván, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában az el nem kerített magánterület közterületnek minősül.

3. § A Kormány az e rendelet szerinti hatósági feladatok ellátására kizárólagos illetékességgel a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: Hatóság) jelöli ki.

4. § (1) A 2. §-ban megjelölt területen a (2) bekezdésben meghatározott járművek vonatkozásában a Kftv. 20. §-a szerinti feladatokat – a (2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Hatóság látja el.

(2) A Hatóság a 2. §-ban megjelölt területen fellelt olyan járművet,

a) amelyen hatósági jelzés nem található, és erre tekintettel a jármű a forgalomban nem vehet részt, vagy amely nem felel meg a gépkocsi fogalmának, és

b) amelyet valószínűsíthetően embercsempészés bűncselekmény megvalósításához elkövetési eszközként felhasználtak,

elszállíttathatja.

(3) A mezőőr, illetve a közterület-felügyelő értesíti a Hatóságot a (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő jármű észleléséről.

(4) A (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő járművön a Hatóság értesítést helyez el, amely tartalmazza az (5) bekezdés szerinti jogkövetkezményre történő figyelmeztetést.

(5) A (4) bekezdés szerinti értesítés elhelyezésétől számított 4 napot követően a Hatóság gondoskodik az érintett jármű elszállítással történő eltávolításáról. A jármű elszállítása során a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 12. §-át azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy a felvételnek, illetve a jegyzőkönyvnek ki kell terjednie a jármű üzemképességével összefüggő körülményekre.

(6) A Hatóság az elszállított jármű alvázszámát – tájékoztatás céljából – a honlapján közzéteszi. Ha az elszállított járművön azonosítására alkalmas hatósági jelzés nem látható, a (3) bekezdés szerint eljáró hivatalos személy rendőri segítséggel felnyitja a járművet az alvázszám és motorszám megismerése céljából.

(7) Ha az elszállított jármű tulajdonosa, illetve üzembentartója nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére az elszállított járművet az elszállítástól számított három hónapon belül nem veszi birtokba, a Hatóság gondoskodik a jármű árverés útján történő értékesítéséről vagy más módon történő hasznosításáról. Ha az elszállított jármű tulajdonosa a jármű értékesítését követő kilenc hónapon belül jelentkezik, részére az értékesítésből befolyt, az elszállítás, valamint a tárolás költségeivel csökkentett ellenértéket ki kell fizetni.

(8) Amennyiben a Hatóság az érintett járművet értékesíti, vagy más módon hasznosítja, az ebből származó – az elszállítás, valamint a tárolás költségeivel csökkentett – ellenérték a (7) bekezdés szerinti kilenc hónapos határidő leteltét követően a központi költségvetés bevételét képezi.

(9) Az elszállítás és a tárolás költsége a jármű üzembentartóját terheli. Ha a gépjárművet az üzembentartó a (3) bekezdésben meghatározott észlelést megelőzően más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt a használatba adó személy eredeti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a (10) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatával igazolja, akkor az elszállítás és a tárolás költsége a használatba vevő személyt terheli.

(10) A (9) bekezdés szerinti nyilatkozat tartalmazza

a) a gépjármű hatósági jelzését,

b) a természetes személy üzembentartó és használatba vevő személy nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy üzembentartó és használatba vevő személy esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét, valamint

c) azon időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő személy az üzembentartótól átvette.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.