Hatály: közlönyállapot (2024.II.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1/2024. (II. 29.) IM rendelet

egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 4. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –,

az 5. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet

1. 62/A. § (2a) bekezdése,

2. 62/A. § (3b) bekezdése,

3. 62/D. § (1) bekezdésében a „[Bv. tv. 46/C. § c) pont]” szövegrész,

4. 62/E. § (2) bekezdésében az „, és a 187. § (1) és (2) bekezdésében” szövegrész,

5. 62/E. § (6a) bekezdés a) pontjában az „és 187. § (5) bekezdése” szövegrész,

6. 62/E. § (6b) bekezdése.

2. A szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet

1. 23. § (1) bekezdés e) pontja,

2. 23. § (2) bekezdés d) pontja,

3. 25. §-a.

3. A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről szóló 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet módosítása

3. § A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről szóló 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet [a továbbiakban: 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet] 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bv. intézet a fogvatartott fegyelmi felelősségét az e rendeletben meghatározott eljárás során hozott – a Bv. tv. 22. §-a szerinti – határozattal állapítja meg. A fegyelmi határozat rendelkező része a döntésre vonatkozóan tartalmazza

a) a megállapított fegyelemsértés megnevezését,

b) a kiszabott fegyelmi fenyítés nemét és annak tartamát, illetve mértékét számmal és betűvel is kiírva,

c) magánelzárás fenyítés kiszabása esetén azt is, hogy a fenyítés hány kreditpontlevonással jár, számmal és betűvel is kiírva, és

d) az arról való rendelkezést, ha a kreditpontlevonás végrehajtása felfüggesztésre került, a felfüggesztés időtartamának megjelölésével, számmal és betűvel is kiírva.”

4. § A 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Szemle keretei között a tiltott tárgyként elvett információs rendszer, illetve adathordozó átvizsgálására is sor kerülhet.”

5. § A 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A fegyelmi tárgyalás alapján a fegyelmi jogkör gyakorlója – ha nem a 18. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak szerint határoz – fegyelmi fenyítést vagy a Bv. tv. 168. § (5) bekezdése alapján fenyítéseket együttesen szab ki, magánelzárás kiszabásakor a kreditpontlevonás mértékét is meghatározza. A fegyelmi jogkör gyakorlója a Bv. tv. 99. § (6) bekezdése alapján a kisebb vagy közepes súlyú fegyelemsértés esetén a kreditpontlevonás végrehajtásának felfüggesztéséről dönthet.”

6. § A 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet

1. 24. § (1) bekezdésében az „országos parancsnokhoz” szövegrész helyébe az „agglomerációs központ vezetőjéhez” szöveg,

2. 25. § (1a) bekezdésében az „országos parancsnok” szövegrész helyébe az „agglomerációs központ vezetője” szöveg

lép.

4. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

7. § A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet [a továbbiakban: 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § E rendelet alkalmazásában

1. családi beszélő: a büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bv. intézet) e célra kialakított helyisége vagy a látogatófogadásra kialakított helyiség elkülönített része, amely látogatás ideje alatt egyidejű fizikai jelenlétet biztosít az elítélt, illetve a letartóztatott és hozzátartozóik részére, és amely a látogatáson részt vevő kiskorú gyermekek elfoglaltságát biztosító berendezési tárgyakkal és eszközökkel van felszerelve,

2. foglalkoztatás: a büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) keretén belül az elítélt számára biztosított munkáltatási, oktatási, szakképzési, terápiás foglalkoztatási és egyéb reintegrációs programok összessége,

3. kategóriarendszer: a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési eljárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 97. § (3) és (4) bekezdésében elvégzett kategóriabesorolás, az egyes kategóriáknak a végrehajtás rendjét és a kapcsolattartás gyakoriságát és mértékét meghatározó tartalmi elemei, valamint a kategóriák közötti előmenetel és visszasorolás,

4. lakóhelyiség: az elítélt elhelyezésére szolgáló olyan lakhatásra alkalmas helyiség, amelynek nyílászáróinál a zárkára meghatározott biztonsági berendezés és felszerelés mellőzhető,

5. pszichoaktív szer: kábítószer, új pszichoaktív anyag vagy más pszichoaktív szer,

6. zárka: az elítélt elhelyezésére szolgáló olyan helyiség, amelynek nyílászárói a külön rendelkezésekben meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelnek.”

8. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Együttműködési megállapodás kötésére

a) a bv. intézet parancsnoka, igazgatója, főigazgatója, főigazgató főorvosa (a továbbiakban: parancsnok),

b) az agglomeráció alá tartozó két vagy több bv. intézetre vonatkozóan az agglomerációs központ vezetője,

c) ha két vagy több agglomeráció alá tartozó bv. intézetre is kiterjed vagy országos kiterjedésű, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka (a továbbiakban: az országos parancsnok)

jogosult. A parancsnok által kötött együttműködési megállapodásról az agglomerációs központ vezetőjét tájékoztatni kell.”

9. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a 14. §-t követően a következő 9/A. alcímmel egészül ki:

„9/A. Befogadás a kockázatelemzési és döntést elősegítő vizsgálat lefolytatására

14/A. § (1) A Bv. tv. 92. § (1) bekezdése szerinti vizsgálat lefolytatása érdekében jelentkező elítélt tekintetében az a bv. intézet folytatja le a befogadási eljárást, amelynek a területén a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet (a továbbiakban: KKMI) működik.

(2) Ha a KKMI vagy az agglomerációs szervezeti egysége a Bv. tv. 93. § (1) bekezdése alapján az elítélt átszállítása iránt intézkedett, a megőrzésre befogadás szabályait kell alkalmazni.”

10. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. § (1) A bv. szervezet az elítélt visszaesési és fogvatartási kockázatainak felmérésére, annak mérséklése, illetve a sikeres társadalmi reintegráció elősegítése érdekében a Bv. tv. 82. § 3. pontjában meghatározott Kockázatelemzési és Kezelési Rendszert (a továbbiakban: KEK rendszer) alakít ki és működtet.

(2) A KEK rendszer elemei:

a) a kockázatelemzési vizsgálat,

b) a szabadságvesztés végrehajtása során alkalmazott kategória- és kreditrendszer,

c) a fogvatartási és visszaesési kockázatok csökkentésére irányuló és reintegrációs célú programok.

(3) A kockázatelemzés olyan büntetés-végrehajtási szakmai tevékenység, amelynek során az elítélt vonatkozásában felmérésre és értékelésre kerülnek a Bv. tv. 92. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok szerint a végrehajtás rendjére vagy a fogvatartás biztonságára veszélyt jelentő kockázati tényezők.

(4) A kockázatkezelés olyan büntetés-végrehajtási szakmai tevékenység, amely során a kockázatelemzési vizsgálat alapján – figyelembe véve az elítélt reintegrációs szükségleteit és társadalmi helyzetét, valamint a végrehajtás rendjét és a fogvatartás biztonságát veszélyeztető kockázati tényezőket – az egyéniesített fogvatartási programtervben foglaltak teljesítését biztosítják és nyomon követik. A kockázatkezelés a szabadságvesztés teljes tartamára kiterjed, annak egyes elemei az elítélt teljesítményétől és eredményeitől függően módosulhatnak.”

11. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a 29. §-t követően a következő 19/A. alcím címmel egészül ki:

„19/A. A kockázatelemzési vizsgálat és a kategóriabesorolás szempontrendszere”

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. § (1) A kockázatelemzési vizsgálat során a Bv. tv. 92. § (2) bekezdésének alkalmazásában kiemelt jelentőségű körülmények különösen a következők:

a) az elítélt által elkövetett bűncselekmény jellemzői közül az, hogy az ítélet alapjául szolgáló bűncselekmény – több szabadságvesztés folyamatos végrehajtása esetén a még végrehajtásra váró ítélettel elbírált bűncselekmény is – személy elleni erőszakos vagy kiemelt tárgyi súlyú-e, a visszaesői minőség, a bűnszervezetben vagy bűnszövetségben való elkövetés, korábbi elítélések során az elítélt hasonló cselekményeket követett-e el,

b) a szabadságvesztés büntetés tartama, illetve annak hátralévő része és végrehajtási fokozata, több szabadságvesztés folyamatos végrehajtása esetén a még végrehajtásra váró össztartam, és az, hogy az elítélt egy-egy végrehajtási fokozatban mennyi időt tölt,

c) az elítélt kriminológiai jellemzői körében az elítélt kriminális életútja, az elítélt kriminológiai értelemben vett visszaesése, a korábbi bűncselekményeinek jellege és az elítélt kriminalitásának kiterjedtsége, azaz az elítélt által elkövetett bűncselekmények által sértett egy vagy több jogtárgy jellemzői,

d) az elítélt visszaesési és fogvatartási kockázata körében a (2) bekezdésben meghatározottak,

e) az elítélt korábbi fogvatartása – ideértve a letartóztatás időszakát is – során tanúsított magatartása körében a jutalmazások és fenyítések aránya, fegyelemsértéseinek jellege, együttműködési hajlandósága,

f) az elítélt kockázatelemzési vizsgálat során tanúsított magatartása körében a befogadás során tanúsított együttműködési hajlandósága, a befogadó részlegen eltöltött ideje alatt elkövetett fegyelemsértései, erőszakos cselekményei vagy jutalomszerzése.

(2) A kockázatelemzési vizsgálat részeként a Bv. tv. 92. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott visszaesési és fogvatartási kockázat felmérését az alábbi kockázatcsoportokra nézve kell elvégezni:

a) fogolyszökés és annak kísérlete,

b) öngyilkosságra irányuló magatartás, önkárosítás,

c) bármely személy elleni erőszakos cselekmény vagy annak kísérlete,

d) a bűnözői, illetve a fogvatartotti szubkultúrában betöltött vezetői, szervezői, végrehajtói szerep, tevékenység,

e) a bűnözői, illetve a fogvatartotti szubkultúrában és hierarchiában betöltött alacsony, kiszolgáltatott, veszélyeztetett szerep, sérülékenység,

f) pszichoaktív szerrel való visszaélés,

g) visszaesési kockázat.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kockázatcsoportok felmérési eredményét külön-külön és összességében is értékelni kell, amelynek alapján meg kell állapítani az elítélt visszaesési és fogvatartási kockázati értékét, amely magas, közepes vagy alacsony lehet.

(4) A kockázatelemzés részeként a reintegrációs célú programok kiválasztását elősegítő vizsgálat körében fel kell tárni az elítélt azon készségeit, szokásait, magatartását jellemző tényezőket, amelyek a sikeres társadalmi reintegrációja érdekében fejlesztésre szorulnak, és ez alapján azt is vizsgálni szükséges, hogy milyen programok segítenék az elítélt visszaesési kockázatának csökkentését és a reintegrációját, továbbá, hogy fennáll-e az elítélt sajátos kezelési igénye.

(5) A kockázatelemzési vizsgálat során az alábbi vizsgálati eljárások alkalmazhatók:

a) személyes interjúk,

b) kérdőívek,

c) pszichodiagnosztikai tesztek,

d) egészségügyi vizsgálati módszerek.

(6) A kockázatelemzési vizsgálat során az elítéltről a fogvatartotti nyilvántartásban szereplő, korábbi fogvatartása során tanúsított magatartására, a jutalmazásra, az elkövetett fegyelemsértésekre és fenyítésekre, a vele szemben alkalmazott biztonsági intézkedésekre, együttműködési készségére, reintegrációs programokon való részvételére és motiváltságára vonatkozó adatok is felhasználhatók.

(7) Az elítélt kockázatelemzési vizsgálatának eredménye a kategóriabesorolás mellett a sajátos kezelési igényű részlegre helyezés, a reintegrációs programok és a biztonsági szükségletek aktuális meghatározását is megalapozza.

(8) Az elítélt köteles együttműködni a kockázatelemzési és reintegrációs célú programok kiválasztását elősegítő vizsgálat során.

(9) A Bv. tv. 14. § (3) bekezdésének alkalmazásával foganatba vett újabb szabadságvesztés esetén a kockázatelemzési vizsgálat ideje alatt, valamint a Bv. tv. 96. § (1) bekezdés l) pontja és 97/A. § (4) vagy (5) bekezdése alapján lefolytatott újabb kockázatelemzési vizsgálat ideje alatt a BFB ilyen irányú döntése alapján az elítélt megtartja a kategóriabesorolását, ennek hiányában a végrehajtás rendjére a Bv. tv. 92. § (5) bekezdését kell alkalmazni.”

(3) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a következő 30/A–30/B. §-sal egészül ki:

„30/A. § (1) A kockázatelemzési vizsgálat eredménye alapján a kezdeti kategóriabesorolás meghatározása – ide nem értve a Bv. tv. 97. § (3) bekezdés a) pontját – az alábbi szempontok figyelembevételével egyéniesített módon történik:

a) a Bv. tv. 97. § (3) bekezdés c) pontja esetén az elítélt a II. kategóriába, a Bv. tv. 97. § (3) bekezdés e) pontja esetén a III. kategóriába sorolható, ha a kockázatelemzési vizsgálat nem tár fel ennek ellentmondó körülményt, a számára felkínált reintegrációs célú programok, oktatási, munkáltatási lehetőségek kapcsán együttműködő volt, a letartóztatása alatt enyhe vagy általános rezsimbe volt sorolva, illetve a letartóztatása alatt kapott jutalmazások, illetve fenyítések arányát is figyelembe véve várhatóan együttműködő magatartást fog tanúsítani,

b) a Bv. tv. 97. § (3) bekezdés b), d) és f) pontja esetén, ha a kockázatelemzési vizsgálat nem tárt fel ennek ellentmondó körülményt, az elítélt a számára meghatározható kedvezőbb kategóriába sorolható,

c) a Bv. tv. 97. § (3) bekezdés b), d) és f) pontja esetén az elítélt akkor sorolható a szigorúbb kategóriába, ha

ca) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 459. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt ítélték el,

cb) visszaeső, különös visszaeső,

cc) a visszaesési és fogvatartási kockázati értéke közepes vagy magas,

cd) a letartóztatása vagy a korábbi fogvatartása során súlyos fegyelemsértést követett el, ide nem értve, ha emiatt ítélték el, vagy

ce) a kockázatelemzési vizsgálat során nem volt együttműködő,

d) a Bv. tv. 97. § (4) bekezdése alapján az elítélt eggyel szigorúbb kategóriába sorolható, ha

da) korábbi fogvatartása során a magatartása a személyi állománnyal szemben kirívóan szembehelyezkedő volt, a kapott fegyelmi fenyítése alapjául szolgáló cselekménye személy elleni erőszakos jellegű volt, szökésre, szökési kísérletre vagy előkészületre vonatkozó megalapozott információ vált ismertté, vagy a fogvatartotti szubkultúrában betöltött szerepe alapján megalapozottan feltehető, hogy a fogvatartás rendjét és biztonságát súlyosan veszélyeztető magatartást fog tanúsítani,

db) tízévi vagy azt meghaladó tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett személy elleni erőszakos bűncselekményt követett el,

dc) többszörös, illetve erőszakos többszörös visszaeső, vagy az újabban elbírált bűncselekményt a reintegrációs őrizete vagy a feltételes szabadságra bocsátása alatt követte el,

dd) a visszaesési és fogvatartási kockázati értéke magas, vagy

de) a vizsgálat során az együttműködést megtagadja.

(2) A Bv. tv. 14. § (3) bekezdésének alkalmazásával foganatba vett újabb szabadságvesztés kezdeti kategória-besorolásaként az elítélt megszakítás előtti kategóriabesorolása akkor tartható fenn, ha a kockázatelemzési vizsgálat eredménye a korábbihoz képest nem vagy kedvezőbb irányba változott, együttműködő magatartást tanúsít, a reintegrációs programokon való részvételében motivált, és a Bv. tv. 97. § (3) bekezdésében megállapított feltételek fennállnak.

(3) Az újabb kockázatelemzési vizsgálat eredményeként a Bv. tv. 93. § (3) bekezdése alapján az elítélt eggyel szigorúbb kategóriába vagy az I. kategória helyett III. kategóriába sorolható, ha

a) a Bv. tv. 97/A. § (4) bekezdése esetén az újabb szabadságvesztéssel elbírált vagy az összbüntetésbe fogalt újabb bűncselekmény jellemzői, az elkövetés körülményei vagy az egyes kockázati tényezők mutatóinak megváltozása,

b) a Bv. tv. 97/A. § (5) bekezdése esetén az egyes kockázati tényezők megváltozása alapján a kockázatelemzési vizsgálata ezt megalapozza.

(4) A kategóriabesorolás meghatározásakor a KKMI és az agglomerációs szervezeti egysége, illetve a BFB az egyes szempontokat külön-külön és összességükben is értékeli, továbbá az (1) bekezdés c) vagy d) pontjában, valamint a (3) bekezdésben meghatározott valamely körülmény megállapítása nem zárja ki azt, hogy az elítélt javára hozza meg döntését.

30/B. § (1) A kockázatelemzési vizsgálat alapján a KKMI vagy az agglomerációs szervezeti egysége a kockázatértékelési jelentésben állapítja meg – a Bv. tv. 92. § (8) bekezdésében meghatározottakon kívül – a Bv. tv. 92. § (2) bekezdésében meghatározott kockázati elemek elítéltre vonatkozó releváns adatait.

(2) A KKMI és az agglomerációs szervezeti egysége az elítélt kategóriabesorolásáról szóló döntéséről és a bv. intézet kijelölésére vonatkozó javaslatáról a vizsgálat befejezését követő három napon belül, de legkésőbb a kivizsgálás lefolytatására rendelkezésre álló időtartamig tájékoztatja a BVOP-nak a bv. intézet kijelölése tekintetében döntésre jogosult szervezeti egységét, és az elbírálást követően – kivéve, ha a végrehajtásra a működési helye szerinti bv. intézetet jelölték ki – intézkedik az elítéltnek a kijelölt bv. intézetbe történő átszállítása iránt.

(3) A KKMI vagy az agglomerációs szervezeti egysége az újabb kockázatelemzési vizsgálat eredményeként újabb kockázatértékelési jelentést készít, és

a) a Bv. tv. 93. § (3) bekezdésének alkalmazásával az elítélt szigorúbb kategóriabesorolásáról dönt, vagy azt mellőzi,

b) a Bv. tv. 96. § (1) bekezdés l) pontja szerinti esetben állásfoglalást ad az elítélt reintegrációs őrizetbe helyezése vagy feltételes szabadságra bocsátásával kapcsolatos előterjesztéshez kapcsolódó bv. intézeti javaslat támogató vagy elutasító jellegére vonatkozóan.

(4) A KKMI vagy az agglomerációs szervezeti egysége az elítélt kockázatelemzési vizsgálat alatt tanúsított magatartására, együttműködési készségére figyelemmel javaslatot tesz a BFB-nek plusz kreditpont megadására.

(5) A Bv. tv. 94. § (4) bekezdésében meghatározott tevékenysége során a KKMI külső szakértőket vonhat be, munkacsoportot hozhat létre, és együttműködik a kapcsolódó tudományágak képviselőivel.”

(4) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 31. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szexuális jellegű bűncselekményekkel kapcsolatosan a visszaesési kockázati értéket a kockázatelemzési vizsgálat határidején belül

a) a Bv. tv. 132. §-ában meghatározott esetekben a KKMI,

b) a Btk. 192. § (8) bekezdés b) pontja miatt elítéltek esetében

ba) a Bv. tv. 92. § (3) bekezdés a) pontja esetén a KKMI,

bb) a Bv. tv. 92. § (3) bekezdés b) pontja esetén a KKMI agglomerációs szervezeti egysége,

bc) a Bv. tv. 92. § (4) bekezdése esetén a BFB

állapítja meg.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kockázati érték

a) közepes vagy magas, az elítélt részére önkéntes részvételi alapon fel kell ajánlani a visszaesés valószínűségét csökkentő terápián való részvételt,

b) alacsony, az elítélt kérésére biztosítani kell a visszaesés valószínűségét csökkentő terápián való részvételt.”

12. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 20. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„20. A kategóriarendszer és a kategóriák tartalmi elemei”

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 33–35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„33. § (1) Az egyéniesítést szolgáló kategóriarendszer a KEK rendszerre épülve az elítélt életrendjének szigorúságát, az elérhető kedvezmények körét és mértékét, valamint a szabad élethez viszonyított lehetőségeket lépcsőzetesen bővülő rendszerben valósítja meg.

(2) A kategória- és kreditrendszer olyan tevékenység- és teljesítményalapú értékelési rendszer, amelyben a kategóriabesorolás és az előmenetel az elítélt magatartásán, együttműködési hajlandóságán és a foglalkoztatásban való részvétele motivációján alapul, és annak folyamatos fenntartását, illetve fejlesztését célozza.

(3) Az egyes kategóriákban a Bv. tv. 98. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint egyéniesített életkörülmények kialakítására kerül sor.

34. § (1) Az V. kategóriába sorolt elítélt

a) kapcsolattartójával hetente húsz perc időtartamban telefonálhat,

b) telekommunikációs eszköz útján havonta egy alkalommal, hatvan perc időtartamban tarthat kapcsolatot,

c) havonta egy csomagot fogadhat, és egy csomagot küldhet,

d) látogatót havonta egy alkalommal, hatvan perc időtartamban fogadhat,

e) a bv. intézet elhagyásával járó kapcsolattartásra a Bv. tv. 102. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem jogosult,

f) a szabadlevegőn egy órát tartózkodhat,

g) nem helyezhető el lakóhelyiségben,

h) többletszolgáltatásokat térítés ellenében vehet igénybe, a kondicionáló termet nem használhatja,

i) közösségi helyiségek használatára nem jogosult,

j) oktatásban, képzésben magántanulóként, más fogvatartottakkal közösen a parancsnok engedélyével vehet részt,

k) sport vagy kulturális programon a parancsnok engedélyével vehet részt,

l) birtokában tartható tárgyak köre kizárólag az 1. mellékletben meghatározottakra – ide nem értve a külön engedéllyel tartható tárgyakat – terjedhet ki, továbbá a birtokában tartható tárgyak mennyisége csökkenthető,

m) személyes szükségleteire fordítható összeget alkalmanként – a jogszabályban meghatározott levonásokat követően – 60%-os mértékig költheti el.

(2) A IV. kategóriába sorolt elítélt

a) kapcsolattartójával hetente ötven perc időtartamban telefonálhat,

b) telekommunikációs eszköz útján havonta két alkalommal, alkalmanként hatvan perc időtartamban tarthat kapcsolatot,

c) havonta egy csomagot fogadhat, és egy csomagot küldhet,

d) látogatót havonta egy alkalommal, kilencven perc időtartamban fogadhat,

e) látogatót a bv. intézeten kívül a parancsnok engedélyével évente két alkalommal, alkalmanként legalább két, legfeljebb négy órában fogadhat,

f) kimaradásra a parancsnok engedélyével évente egy alkalommal, tizenkét órában mehet,

g) a szabadlevegőn egy órát tartózkodhat,

h) nem helyezhető el lakóhelyiségben,

i) többletszolgáltatásokat térítés ellenében vehet igénybe, a kondicionáló termet hetente egy alkalommal használhatja,

j) közösségi helyiségek használatára a parancsnok engedélyével jogosult,

k) birtokában tartható tárgyak köre kizárólag az 1. mellékletben meghatározottakra – kivételesen a külön engedéllyel tartható tárgyakra – terjedhet ki,

l) személyes szükségleteire fordítható összeget alkalmanként – a jogszabályban meghatározott levonásokat követően – 70%-os mértékig költheti el.

(3) A III. kategóriába sorolt elítélt

a) kapcsolattartójával hetente nyolcvan perc időtartamban telefonálhat,

b) telekommunikációs eszköz útján havonta három alkalommal, alkalmanként hatvan perc időtartamban tarthat kapcsolatot,

c) havonta egy csomagot fogadhat, és egy csomagot küldhet,

d) látogatót havonta két alkalommal, alkalmanként hatvan perc időtartamban fogadhat,

e) látogatót a bv. intézeten kívül a parancsnok engedélyével évente három alkalommal, alkalmanként legalább két, legfeljebb hat órában fogadhat,

f) kimaradásra a parancsnok engedélyével évente két alkalommal, alkalmanként tizenkét órában mehet,

g) eltávozásra a parancsnok engedélyével évente a Bv. tv. 180. § (2) bekezdésében meghatározott tartamban mehet,

h) a szabadlevegőn egy órát tartózkodhat,

i) lakóhelyiségben a BFB döntése alapján elhelyezhető,

j) többletszolgáltatásokat térítés ellenében vehet igénybe, a kondicionáló termet hetente három alkalommal használhatja,

k) közösségi helyiségek használatára a parancsnok engedélyével jogosult,

l) birtokában tartható tárgyak köre az 1. mellékletben meghatározottakra terjedhet ki, azzal, hogy a parancsnok engedélyéhez kötött tárgyakat is tarthat magánál,

m) személyes szükségleteire fordítható összeget alkalmanként – a jogszabályban meghatározott levonásokat követően – 80%-os mértékig költheti el.

(4) A II. kategóriába sorolt elítélt

a) kapcsolattartójával hetente száz perc időtartamban telefonálhat,

b) telekommunikációs eszköz útján hetente egy alkalommal, alkalmanként hatvan perc időtartamban tarthat kapcsolatot,

c) havonta két csomagot fogadhat, és két csomagot küldhet,

d) látogatót havonta két alkalommal, alkalmanként kilencven perc időtartamban fogadhat,

e) látogatót a bv. intézeten kívül a parancsnok engedélyével évente négy alkalommal, alkalmanként legalább két, legfeljebb hat órában fogadhat,

f) kimaradásra a parancsnok engedélyével évente három alkalommal, alkalmanként huszonnégy órában mehet,

g) eltávozásra a parancsnok engedélyével a Bv. tv. 180. § (2) bekezdésében meghatározott tartamban mehet,

h) a szabadlevegőn egy órát tartózkodhat, amely a házirendben meghatározottak szerint további egy órával növelhető,

i) lakóhelyiségben, kivételesen zárkán helyezhető el,

j) oktatásban, képzésben a parancsnok engedélyével a bv. intézeten kívül is részt vehet,

k) többletszolgáltatásokat térítés ellenében vehet igénybe, a kondicionáló termet hetente két alkalommal térítésmentesen, térítés mellett további két alkalommal használhatja,

l) 1. melléklet szerinti birtokában tartható tárgyak köre nem korlátozott,

m) személyes szükségleteire fordítható összeget alkalmanként – a jogszabályban meghatározott levonásokat követően – 100%-os mértékig költheti el.

(5) Az I. kategóriába sorolt elítélt

a) kapcsolattartójával hetente százötven perc időtartamban telefonálhat,

b) telekommunikációs eszköz útján hetente két alkalommal, alkalmanként hatvan perc időtartamban tarthat kapcsolatot,

c) havonta három csomagot fogadhat, és három csomagot küldhet,

d) látogatót havonta két alkalommal, alkalmanként kilencven perc időtartamban fogadhat,

e) látogatót a bv. intézeten kívül a parancsnok engedélyével évente négy alkalommal, alkalmanként legalább két, legfeljebb nyolc órában fogadhat,

f) kimaradásra a parancsnok engedélyével évente négy alkalommal, alkalmanként huszonnégy órában mehet,

g) eltávozásra a parancsnok engedélyével a Bv. tv. 180. § (2) bekezdésében meghatározott tartamban mehet,

h) a szabadlevegőn egy órát tartózkodhat, amely a házirendben meghatározottak szerint további egy órával növelhető,

i) lakóhelyiségben, kivételesen zárkán helyezhető el,

j) oktatásban, képzésben a parancsnok engedélyével a bv. intézeten kívül is részt vehet,

k) többletszolgáltatásokat térítés ellenében vehet igénybe, a kondicionáló termet hetente négy alkalommal térítésmentesen használhatja,

l) 1. melléklet szerinti birtokában tartható tárgyak köre nem korlátozott,

m) személyes szükségleteire fordítható összeget alkalmanként – a jogszabályban meghatározott levonásokat követően – 100%-os mértékig költheti el.

35. § (1) A szabadságvesztés során az azonos kategóriába sorolt elítélteket lehetőség szerint együttesen kell elhelyezni.

(2) A megőrzés időtartama alatt az elítélt megtartja a kategóriabesorolását, és ennek megfelelően kell elhelyezni.”

13. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a 35. §-t követően a következő 20/A. alcím címmel egészül ki:

„20/A. A kategóriák közötti előmenetel időbeli ütemezése és az előresoroláshoz szükséges kreditpontok kiszámítása”

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 36–37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. § (1) A szabadságvesztés tartama vagy a Btk. 92–92/B. §-a szerinti beszámítás esetén a még végrehajtásra váró tartama (a továbbiakban: végrehajtásra váró tartam) alapján ki kell számolni, hogy az elítélt hány kreditpontot szerezhet.

(2) Az elítélt kezdeti kategóriabesorolása alapján ki kell számolni, hogy az elítéltnek a végrehajtás alatt hány kategória-előresorolásra van lehetősége, és ennek megfelelően egyenlő arányban fel kell osztani a szabadságvesztés tartamát vagy a még végrehajtásra váró tartamát. Az így kiszámított tartam határozza meg a kategória-előresorolások lehetséges időpontját.

(3) A (2) bekezdés szerinti arányosítást úgy kell elvégezni, hogy ha

a) egy kategória-előresorolásra van lehetőség, a szabadságvesztés tartamát vagy végrehajtásra váró tartamát két,

b) két kategória-előresorolásra van lehetőség, a szabadságvesztés tartamát vagy végrehajtásra váró tartamát három,

c) három kategória-előresorolásra van lehetőség, a szabadságvesztés tartamát vagy végrehajtásra váró tartamát négy,

d) négy kategória-előresorolásra van lehetőség, a szabadságvesztés tartamát vagy végrehajtásra váró tartamát öt egyenlő részre kell osztani.

(4) A megszerezhető kreditpontok számát el kell osztania a (3) bekezdésben meghatározott részek számával, amelynek az eredménye adja meg azt, hogy az elítéltnek a jelenlegi kategóriabesorolásához képest az egyes, a Bv. tv. 97. § (3) és (5)–(6) bekezdése, illetve 192. § (1a) bekezdése alapján a számára elérhető kedvezőbb kategória-előresoroláshoz hány kreditpontot kell szereznie, azzal, hogy ha tört szám jön ki, azt minden esetben lefelé kell kerekíteni.

(5) A (4) bekezdés szerinti kerekítési szabályból következően a (2) bekezdés szerinti egyenlő mértékű arányosítás annyiban módosulhat, hogy a kreditpontok számához kell igazítani az időtartamot, azzal, hogy az elítélt számára elérhető legkedvezőbb kategóriában megszerezhető kreditpontok száma és ennek megfelelően az időtartama növekszik meg a kerekítéssel elenyészett kreditpontrészek összegével.

(6) Az elítélt jelenlegi kategóriabesorolásához kapcsolódóan az egyes kategóriákban megszerezhető kreditpontok (4)–(5) bekezdés alkalmazásával történő kiszámításával egyidejűleg, a Bv. tv. 99. § (10) bekezdése alapján méltányosságból történő kategória-előresoroláshoz megszerzendő kreditpontokat is ki kell számolni.

37. § (1) Ha az elítélt több szabadságvesztést folyamatosan tölt, akkor valamennyi szabadságvesztés tartamát, illetve még végrehajtásra váró tartamát össze kell adni, és aszerint kell kiszámítani

a) a 36. § (1) bekezdése alkalmazásával a megszerezhető kreditpontok számát,

b) a 36. § (2) bekezdése szerinti arányosítást, azzal, hogy ha a következő végrehajtási fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés kezdőnapjáig a Bv. tv. 99. § (4) bekezdésének az érvényesülése nem biztosítható, akkor az arányosítást az e kezdőnapot megelőző összesítés napjáig, vagy ha az előresorolást ezen a napon jogszabály egyéb rendelkezése kizárja, akkor a Bv. tv. 99. § (7) bekezdése szerinti soron következő összesítés napjáig terjedő tartamra kell elvégezni, és

c) a 36. § (4)–(5) bekezdése alkalmazásával az elítélt számára elérhető kedvezőbb kategória-előresoroláshoz megszerzendő kreditpontok számát.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti számítás során, a 36. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az arányosítást olyan módon kell elvégezni, hogy ha az e számítás eredményéül kapott időpontig

a) egy kategória-előresorolást kell az elítélt számára elérhetővé tenni, akkor ahhoz az adott fokozathoz tartozó teljes tartam,

b) két kategória-előresorolást kell az elítélt számára elérhetővé tenni, akkor az egyes kategóriákhoz az adott fokozathoz tartozó tartam fele,

c) három kategória előresorolást kell az elítélt számára elérhetővé tenni, akkor az egyes kategóriákhoz az adott fokozathoz tartozó tartam egyharmada

tartozik.

(3) A Bv. tv. 14. § (3) bekezdésének az alkalmazásával foganatba vett újabb szabadságvesztés esetén a (7) és (8) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, azzal, hogy az elítélt újabb kezdeti kategóriabesorolását – ideértve azt az esetet is, ha a Bv. tv. 97. § (6) bekezdése alapján a korábbi kategóriabesorolását a kezdeti kategória-besorolásként fenntartották – kell alapul venni.

(4) Ha az elítélttel szemben újabb szabadságvesztést vagy összbüntetést kell végrehajtani, vagy rendkívüli jogorvoslat, kegyelem vagy feltételes szabadságra bocsátás eredményeként a szabadságvesztés tartama megváltozik, és újbóli kockázatelemzési vizsgálatra nem kerül sor, vagy a kockázatelemzést követően a kategória-besorolása nem változik, a kategória-előresorolások lehetséges időpontjának az ütemezését és az ehhez szükséges megszerzendő kreditpontok számát a szabadságvesztés még végrehajtásra váró módosult tartama, több szabadságvesztés esetén ezek módosult össztartama alapján, a Bv. tv. 99. § (7) bekezdése szerinti soron következő összesítés alkalmával újból ki kell számolni.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben az elítélt jelenlegi kategóriabesorolásához képest elérhető összes kategória-előresoroláshoz megszerzendő kreditpontok számát és elérhetőségük esedékes időpontját meg kell állapítani. Ennek során a szabadságvesztés tartama, illetve több szabadságvesztés esetén az össztartam csökkenésének vagy növekedésének a mértéke alapján a 36. § (1) bekezdése alkalmazásával ki kell számolni a megszerzendő kreditpontok számának a különbözetét. Ezt követően a különbözetet az elítélt jelenlegi és a számára elérhető további kedvezőbb kategóriabesorolásokhoz tartozó, megszerzendő kreditpontok számából egyenlő arányban ki kell vonni, vagy ahhoz egyenlő arányban hozzá kell adni. Az elítélt a jelenlegi kategória-besorolás ideje alatt már megszerzett kreditpontjait megtartja.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában, ha a kiszámolt különbség egyenlő arányban történő felosztása során tört szám jön ki eredményül, akkor

a) a szabadságvesztés tartamának vagy össztartamának növekedése esetén a szigorúbb kategóriákra eső eredményt lefelé kell kerekíteni, és ennek értékét kell a szigorúbb kategóriákban a kategória-előresoroláshoz megszerzendő kreditpontok számához hozzáadni, majd az elítélt számára elérhető legkedvezőbb kategóriára eső eredményt kell a szigorúbb kategóriákat érintő kerekítéssel elenyészett kreditpontrészek összegének megfelelő kreditpontok számával megnövelni, majd ennek a felfelé kerekített eredményét kell a legkedvezőbb kategóriában megszerzendő kreditpontok számához hozzáadni,

b) a szabadságvesztés tartamának vagy össztartamának csökkenése esetén a szigorúbb kategóriákra eső eredményt felfelé kell kerekíteni, és ennek értékét kell a szigorúbb kategóriákban a kategória-előresoroláshoz megszerzendő kreditpontok számából levonni, majd az elítélt számára elérhető legkedvezőbb kategóriára eső eredményből kell a szigorúbb kategóriákat érintő kerekítéskor hozzáadott kreditpontrészek összegének megfelelő kreditpontok számával csökkenteni, majd ennek a felfelé kerekített eredményét kell a legkedvezőbb kategóriában megszerzendő kreditpontok számából levonni.

(7) Ha a Bv. tv. 93. § (3) bekezdése alapján az újabb kockázatelemzési vizsgálat eredményeként a KKMI vagy az agglomerációs szervezeti egysége az elítélt kategóriabesorolását visszasorolta, a kategória-előresorolások lehetséges időpontjának az ütemezését és az ehhez szükséges kreditpontok számát az új kategóriabesorolás alapján újból ki kell számolni. Ez esetben az elítélt a visszasorolt kategóriában nulla kreditponttal rendelkezik.

(8) Azonnali visszasorolás esetén a Bv. tv. 95. § (9) bekezdése alapján kell kiszámolni az egy vagy két kategória-előresoroláshoz szükséges kreditpontok számát.”

14. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a 37. §-t követően a következő 20/B. alcím címmel egészül ki:

„20/B. A kreditpontszerzés feltételei, a kreditpontok összesítése és annak felülvizsgálata”

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 38–39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„38. § (1) Az elítélt

a) a kezdeti kategóriabesoroláskor – ideértve a Bv. tv. 14. § (3) bekezdésének alkalmazásával foganatba vett szabadságvesztés kezdeti kategóriabesorolását, abban az esetben is, ha a Bv. tv. 97. § (6) bekezdése alapján fenntartották a kategóriabesorolását –,

b) az azonnali visszasoroláskor és a Bv. tv. 93. § (3) bekezdése alapján történő kategória-visszasoroláskor

az adott kategóriában nulla kreditponttal rendelkezik.

(2) A hathavonkénti összesítés időpontját az elítélt kezdeti kategóriabesorolásának napja határozza meg.

(3) Az elítélt által az adott összesítési időszakban megszerezhető kreditpontok – ide nem értve a plusz kreditpontokat – jóváírásáról a BFB a hathavonkénti összesítés során a teljes értékelési időszak tekintetében a következő szempontok figyelembevételével dönt:

a) az elítélt magatartása, a kapott jutalmazás és fenyítés aránya,

b) az elítéltnek a személyi állománnyal való és a foglalkoztatás során tanúsított együttműködési hajlandósága,

c) az elítéltnek a munkáltatásban való részvételével összefüggésben a teljesítmény, a munkavégzés minősége, a munkavégzési és munkavédelmi előírások megtartása,

d) az elítéltnek az oktatásban, képzésben való részvételével összefüggésben a tanulmányi eredménye, szorgalma, szakmai gyakorlaton a teljesítménye,

e) az elítélt reintegrációs programon való részvételének rendszeressége, motiváltsága, személyes hozzájárulása a program céljainak megvalósuláshoz, a reintegrációs programtervében való előrehaladása,

f) az elítéltnek a bűncselekménnyel okozott hátrány jóvátételét eredményező vagy azt célzó magatartása, jóvátételi programokban való részvétele, a kapcsolattartójának rendszeres támogatása vagy a vele szemben fennálló követelések önkéntes teljesítése.

(4) Ha az elítélt magatartásával, együttműködési készségével vagy a foglalkoztatásban való részvételével összefüggésben a szakterület részéről kifogás merül fel, azt a Bv. tv. 26. § (4) bekezdés e) pontjának megfelelően a fogvatartotti nyilvántartásban rögzíteni kell.

(5) Az elítélt kiemelkedő teljesítménye alapján

a) köznevelési oktatásban alapfokú végzettség megszerzése esetén legalább két és legfeljebb négy,

b) középfokú végzettség, szakképzettség, szakmai képzés megszerzése esetén legalább négy és legfeljebb hat,

c) jeles év végi bizonyítvány esetén két,

d) az intézet elhagyással járó kapcsolattartási formákkal kapcsolatos előírások hat egymást követő alkalommal történő kifogástalan megtartása esetén két,

e) élet vagy jelentős anyagi javak megmentése vagy súlyos veszély elhárítása esetén a jutalmazáson felül legalább négy és legfeljebb hat,

f) a KKMI vagy az agglomerációs szervezeti egysége javaslatára a kezdeti kategóriabesorolásakor a kockázatelemzési vizsgálat során tanúsított kimagasló együttműködési készségére tekintettel a besorolás időtartamához igazodóan minden megkezdett hónap után egy

plusz kreditpontot szerezhet.

(6) A fegyelmi fenyítés kiszabása szerint esedékes összesítési időszakban az elítélttől – kivéve, ha a levonás felfüggesztésére került sor –

a) feddés esetén, ha azt a reintegrációs tiszt szabta ki, egy, egyéb esetben két,

b) a Bv. tv. 168. § (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti fenyítések vagy ezek együttes kiszabása esetén három,

c) magánelzárás esetén a fegyelemsértés súlyától és a kiszabott büntetés mértékétől függően a fegyelmi jogkör gyakorlója által a határozatban megállapítottak szerint négy és hat közötti

kreditpontot kell levonni, azzal, hogy azonnali visszasorolás esetén a c) pont alapján kreditlevonásnak nincs helye.

(7) A BFB az egyes szakterületi vélemények, a reintegrációs program vezetőjének és a reintegrációs tisztnek az értékelése, valamint a fogvatartotti nyilvántartásban és a munkáltatási nyilvántartásban rögzített adatok alapján az adott összesítési időszakra vonatkozóan dönt arról, hogy

a) jár-e kreditpont az elítéltnek, és ha igen, hány kreditpont,

b) megállapítja, hogy az elítélt az összesítési időszak alatt hány plusz kreditpontot szerzett, továbbá

c) kapott-e fegyelmit az elítélt, és ha igen, a fegyelmi fenyítések alapján hány kreditpontot kell levonni, illetve hogy a levonás felfüggesztéséről volt-e döntés.

39. § (1) A BFB a hathavonkénti összesítés során megállapítja a megszerezhető hat kreditpontból megadott kreditpontok, illetve a megszerzett plusz kreditpontok és a fegyelmi fenyítés miatt levonandó kreditpontok különbözeteként az elítélt által ténylegesen megszerzett vagy elveszített kreditpontok számát, amely értékkel az elítélt által az adott szabadságvesztés végrehajtása alatt addig az időpontig megszerzett kreditpontjainak a száma nő vagy csökken.

(2) Ha az adott összesítési időszakban az elítélt kreditpontot veszített, azt a már megszerzett kreditpontjaiból kell levonni. Ha a levonás eredményeképpen a kreditpontok száma nulla pont alá csökken, és az elítéltnek

a) már volt kategória-előresorolása, akkor a nulla pont alatti kreditpontokat az előző kategóriabesorolás eléréséhez megszerzett kreditpontok számából kell levonni, vagy

b) kategória-előresorolása még nem volt, akkor a visszasorolt kategóriában a kategória-előresoroláshoz szükséges kreditpontokat kell képezni a Bv. tv. 95. § (9) bekezdésében meghatározott számítás szerint – amely pontok nem számítanak be az elítélt által megszerzett kreditpontok számába –, és a nulla pont alatti kreditpontok levonását ezekből kell elvégezni.

(3) A BFB azt is megvizsgálja, hogy az adott időszakban a fegyelmi fenyítés miatti kreditpontlevonás felfüggesztése eredményes volt-e, és ha

a) az elítélt újabb fegyelmi fenyítést kapott, az (1) bekezdés szerinti összesítés során a kreditpontlevonás érvényesítéséről dönt,

b) a felfüggesztés ideje még nem telt el, ennek tényét megállapítja,

c) a felfüggesztés ideje letelt, és a felfüggesztés eredményes volt, ennek tényét megállapítja, és a kreditpontlevonás érvényesítését mellőzi.

(4) A BFB az elítélt Bv. tv. 100. § (3) bekezdése szerinti kérelme alapján megvizsgálja, hogy a számítási eredmények helyesek-e, és ha szükséges, azt kijavítja, továbbá hogy helye lehet-e kreditpont jóváírásának vagy a kreditpontlevonás mérséklésének, illetve törlésének.

(5) Ha a Bv. tv. 100. § (3) bekezdése szerinti kérelmet elutasító vagy részben elutasító határozattal szemben az elítélt a Bv. tv. 100. § (6) bekezdése alapján bírósági felülvizsgálati kérelemmel élt, a BFB a kérelem felterjesztésekor csatolja a korábbi összesítési időszak felülvizsgálatáról hozott határozatát, továbbá a fogvatartotti nyilvántartás adatainak a vizsgált időszakra vonatkozó kivonatát, amely tartalmazza

a) az elítélt által megszerzett és a tőle levont kreditpontokat, a szerzés és a levonás időpontjának és jogalapjának megjelölésével,

b) azt, hogy sor került-e kategória-előre- vagy -visszasorolásra, és ha igen, annak időpontját, továbbá azt, ha a BFB méltányosságot gyakorolt az előresoroláskor,

c) azt, hogy sor került-e kreditpontlevonás felfüggesztésére, és ha igen, annak eredményét.

(6) A Bv. tv. 99. § (9) bekezdése szerinti feltételek vizsgálata során az (1) bekezdés szerinti összesítés alapján megállapított ténylegesen megszerzett kreditpont értéket kell figyelembe venni.”

15. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a 39. §-t követően a következő 20/C. alcím címmel egészül ki:

„20/C. A kategóriaváltás szabályai”

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. § (1) Az elítélt első alkalommal akkor sorolható kedvezőbb kategóriába, ha

a) megszerezte a kategória-előresoroláshoz – ideértve a Bv. tv. 99. § (10) bekezdésében meghatározott esetet is – szükséges kreditpontokat,

b) a Bv. tv. 99. § (9) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak, és

c) az elítélt nem áll fegyelmi fenyítés miatti kreditpontlevonás felfüggesztésének hatálya alatt.

(2) Ha az elítélt hat hónapot vagy annál kevesebb időtartamot tölt a szigorúbb végrehajtási fokozatban, a Bv. tv. 99. § (4) bekezdésében foglaltak érvényesítése érdekében a BFB az elítéltet az első összesítéskor előresorolja, ha

a) az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti feltételek teljesültek, és

b) az elítélt az összesítés időtartama alatt – a 39. § (6) bekezdésének megfelelő alkalmazásával – legalább három kreditpontot szerzett.

(3) Az első kategória-előresorolástól számított hat hónap elteltével van lehetőség a következő kategória-előresorolásra.

(4) Az elítélt egy alkalommal egy kategóriát sorolható előre, kivéve, ha

a) a Bv. tv. 99. § (11) bekezdése alapján kedvezőbb kategóriába átsorolásra került, és a megszerzett kreditpontjai alapján további kategória-előresorolásra is jogosult,

b) a Bv. tv. 99. § (4) bekezdésében foglaltak érvényesítése érdekében – a (3) bekezdésben meghatározottak megtartásával – megállapított ütemezés szerint több kategória-előresoroláshoz szükséges kreditpontot szerzett.

(5) Az elítélt kategória-előresorolására kerül sor, ha

a) az adott összesítési időszakban megszerezett vagy az előző előresoroláshoz szükséges kreditpontok számát meghaladó és áthozott kreditpontjai következtében eléri vagy meghaladja a kategória-előresoroláshoz szükséges kreditpontok számát, vagy

b) a Bv. tv. 99. § (10) bekezdése alapján a BFB az elítélt kategória-előresorolásáról dönt.

(6) Az (5) bekezdés a) pontja esetén az elítélt az előresorolás szerinti kategóriában olyan számú kreditponttal rendelkezik, amennyivel a korábbi kategóriában a kreditpontjai száma meghaladta a kategória-előresoroláshoz szükséges kreditpontok számát.

(7) Az (5) bekezdés b) pontja esetén a BFB az elítélt korábbi kategóriájában megszerzett kreditpontok és a kategória-előresoroláshoz szükséges kreditpontok száma közötti különbséget jóváírja, és az elítélt a kategória-előresorolás szerinti kategóriában nulla kreditponttal rendelkezik.

(8) A parancsnok a magánelzárás fenyítés kiszabásakor is dönthet az elítélt azonnali visszasorolásáról, ez esetben kreditpontlevonásra nem kerülhet sor.

(9) Az elítélt – az azonnali visszasorolás és a Bv. tv. 93. § (3) bekezdése szerinti visszasorolásán kívül – kategória-visszasorolására kerül sor, ha az adott összesítési időszakban a kreditpontlevonások elvégzése eredményeként az aktuális kategóriabesorolása szerinti kreditpontjainak a száma nulla alá csökken.

(10) A BFB a Bv. tv. 100. § (4) bekezdése alapján lefolytatott vizsgálat eredményeként is dönthet az elítélt kategória-előresorolásáról vagy -visszasorolása törléséről.”

16. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a 40. §-t követően a következő 20/D. alcím címmel egészül ki:

„20/D. A kategória és kreditrendszer alkalmazása szempontjából jelentős adatok rögzítése a fogvatartotti nyilvántartásban”

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § (1) A kategória és kreditrendszer adatainak a nyilvántartása a fogvatartotti nyilvántartás része és az elítéltre vonatkozóan – a Bv. tv. 100. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a következő adatokat tartalmazza:

a) az elítélt kockázatelemzését, és ha készült, a kockázatértékelési jelentést,

b) az elítélt jelenlegi kategóriabesorolását, továbbá minden korábbi kategória-előresorolást vagy -visszasorolást az időpont és a jogalap megjelölésével,

c) az elítélt által megszerzett kreditpontokat – ideértve a BFB által a méltányosság gyakorlásakor jóváírt kreditpontokat – és plusz kreditpontokat, valamint a levont kreditpontokat, az időpont megjelölésével, oly módon, hogy az adott szabadságvesztés végrehajtása során megszerzett összes kreditpontszám is feltüntetésre kerüljön,

d) több szabadságvesztés folyamatos végrehajtása esetén az egyes szabadságvesztések alatt megszerzett kreditpontok számát külön-külön,

e) annak tényét, ha a BFB az összesítés felülvizsgálata vagy a büntetés-végrehajtási bíró a BFB határozatával szembeni felülvizsgálata alapján kreditpont került jóváírásra, kreditpontlevonás került mérséklésre vagy törlésre,

f) annak tényét, ha a végrehajtás alatt Bv. tv. 14. § (3) bekezdése alapján történő foganatba vétel vagy a Bv. tv. 93. § (3) bekezdése alapján újabb kezdeti kategóriabesorolásra került sor, vagy a 97. § (3) bekezdése alapján a kategória-előresorolás ütemezését újra kellett számítani az időpont megjelölésével úgy, hogy az addigi kreditpontszerzés és kreditpontlevonás is nyomon követhető maradjon.”

17. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 21. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„21. Az átmeneti részlegen és a sajátos kezelési igényű elítéltek részére kialakított részlegeken elhelyezett elítéltek kategóriaszabályai

42. § Az átmeneti részlegbe helyezett elítélt vonatkozásában a végrehajtás rendjére és a kapcsolattartásra a Bv. tv. 103. § (3) bekezdését és az e rendelet 34. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy ha az elítéltet a IV. kategóriánál kedvezőbb kategóriába sorolják, akkor e rendeletnek az adott kategóriaszabályai vonatkoznak rá.

43. § (1) A hosszúidős speciális részlegre helyezett elítélt vonatkozásában a végrehajtás rendjére és a kapcsolattartásra a Bv. tv. 105. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy az elítélt

a) a kapcsolattartójával hetente további húsz perc időtartamban telefonálhat,

b) a kapcsolattartójával telekommunikációs eszköz útján havonta további egy alkalommal hatvan perc időtartamban tarthat kapcsolatot,

c) negyedévente további egy csomagot fogadhat,

d) látogatót a parancsnok engedélyével negyedévente további egy alkalommal, hatvan percben fogadhat a bv. intézeten belül.

(2) A gyógyító-terápiás részlegre helyezett elítélt vonatkozásában a végrehajtás rendjére és a kapcsolattartásra a Bv. tv. 106. § (6) bekezdését és az elítélt kategóriabesorolásának megfelelően az e rendelet 34. §-a szerinti kategóriaszabályokat kell alkalmazni.

(3) A pszichoszociális részlegen elhelyezett elítélt vonatkozásában a végrehajtás rendjére és a kapcsolattartásra a Bv. tv. 107. § (3) bekezdését és az elítélt kategóriabesorolásának megfelelően az e rendelet 34. §-a szerinti kategóriaszabályokat kell alkalmazni.

(4) A drogprevenciós részlegen elhelyezett elítélt vonatkozásában a végrehajtás rendjére és a kapcsolattartásra a Bv. tv. 108. § (2) bekezdését és az elítélt kategóriabesorolásának megfelelően az e rendelet 34. §-a szerinti kategóriaszabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az elítélt

a) a kapcsolattartójával hetente további húsz perc időtartamban telefonálhat,

b) a kapcsolattartójával telekommunikációs eszköz útján havonta további egy alkalommal hatvan perc időtartamban tarthat kapcsolatot,

c) negyedévente további egy csomagot fogadhat,

d) látogatót negyedévente további egy alkalommal, hatvan percben fogadhat a bv. intézeten belül.

(5) A fogvatartás biztonságára különös veszélyt jelentő elítéltek részlegén elhelyezett elítélt vonatkozásában a végrehajtás rendjére és a kapcsolattartásra a Bv. tv. 109. § (3) bekezdését és a 34. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(6) A vallási részlegen elhelyezett elítélt vonatkozásában a végrehajtás rendjére és a kapcsolattartásra a Bv. tv. 109/A. § (3a) bekezdését és az elítélt kategóriabesorolásának megfelelően az e rendelet 34. §-a szerinti kategóriaszabályokat kell alkalmazni.

(7) Az első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegén elhelyezett elítélt vonatkozásában a végrehajtás rendjére és a kapcsolattartásra a Bv. tv. 109/B. § (2) bekezdését és az elítélt kategóriabesorolásának megfelelően az e rendelet 34. §-a szerinti kategóriaszabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az elítélt

a) a kapcsolattartójával hetente további húsz perc időtartamban telefonálhat,

b) a kapcsolattartójával telekommunikációs eszköz útján havonta további egy alkalommal hatvan perc időtartamban tarthat kapcsolatot,

c) negyedévente további egy csomagot fogadhat,

d) látogatót negyedévente további egy alkalommal, kilencven percben fogadhat a bv. intézeten belül.

(8) Az időskorúak részlegén elhelyezett elítélt vonatkozásában a végrehajtás rendjére és a kapcsolattartásra a Bv. tv. 109/C. § (1a) és (2) bekezdését és az elítélt kategóriabesorolásának megfelelően az e rendelet 34. §-a szerinti kategóriaszabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az elítélt

a) a kapcsolattartójával hetente további húsz perc időtartamban telefonálhat,

b) a kapcsolattartójával telekommunikációs eszköz útján havonta további egy alkalommal hatvan perc időtartamban tarthat kapcsolatot,

c) negyedévente további egy csomagot fogadhat,

d) látogatót negyedévente további egy alkalommal, hatvan percben fogadhat a bv. intézeten belül.”

18. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 44. § (2) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A házirend tartalmazza:)

„o) a bv. intézetben működő sajátos kezelési igényű részlegek végrehajtási szabályait.”

19. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 24. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„24. Az egyedi biztonsági előírás

50. § (1) A Bv. tv. 98. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok biztonságos végrehajtása érdekében minden elítélt esetében

a) a kockázatelemzési vizsgálat részeként megállapított visszaesési és fogvatartási kockázati értéke és

b) az elítéltről a fogvatartotti nyilvántartásban szereplő korábbi fogvatartása során megállapított biztonsági csoportba sorolására, az elkövetett fegyelemsértésekre és fenyítésekre, a vele szemben alkalmazott biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatok felhasználásával

fel kell mérni a végrehajtás rendjét és a fogvatartás biztonságát veszélyeztető kockázati tényezőket, és meg kell vizsgálni azt, hogy a kategóriaszabályokon kívül szükséges-e egyedi biztonsági előírás meghatározása.

(2) Az egyedi biztonsági előírás szükségességét hathavonta felül kell vizsgálni.

(3) Az egyedi biztonsági előírást a biztonsági szakterület vezetője készíti elő, és a parancsnok hagyja jóvá. A hathavonta esedékes felülvizsgálatot a biztonsági szakterület vezetője végzi el, és ennek során a biztonsági előírás fenntartásáról, megváltoztatásáról vagy megszüntetéséről dönt, azzal, hogy a megszüntetéshez a parancsnok jóváhagyása szükséges.”

20. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A mozgáskorlátozó eszköz alkalmazásáról szóló döntést az érintett elítéltre vonatkozó adatok és információk alapján kell meghozni, amelynek során figyelembe kell venni az elítéltre vonatkozó visszaesési és fogvatartási kockázatcsoportok felmérésének eredményét és a kockázatértékelő jelentés tartalmát is. A mozgáskorlátozó eszköz alkalmazása során különös tekintettel kell lenni a törvényes bánásmód és az emberi méltóság tiszteletben tartására.”

21. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 41. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„41. A fogvatartás biztonságára különös veszélyt jelentő elítéltek részlege

72. § (1) A BFB az elítélt fogvatartás biztonságára különös veszélyt jelentő részlegen való elhelyezésének a felülvizsgálata során az elhelyezés fenntartásáról vagy megszüntetéséről a szakterületi véleményekre alapozva dönt, szükség szerint a döntés előtt elrendelheti az elítélt visszaesési és fogvatartási kockázatának újbóli felmérését.

(2) Az elítéltet a részlegről ki kell helyezni, ha a IV. kategóriába előresorolták.”

22. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 89. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A reintegrációs nyilvántartás a fogvatartotti nyilvántartás része és az elítéltre vonatkozóan a következő adatokat tartalmazza)

„b) az elítélt kategóriabesorolását és annak megváltoztatását,”

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 89. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A reintegrációs nyilvántartás a fogvatartotti nyilvántartás része és az elítéltre vonatkozóan a következő adatokat tartalmazza)

„i) az elítélt sajátos kezelési igényű részlegre helyezésére és az onnan történő kihelyezésére vonatkozó adatokat,”

23. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 91. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bv. intézet befogadó részlegén elhelyezett elítélt vonatkozásában a kategóriabesorolása szerinti végrehajtási szabályokat kell alkalmazni, ha a KKMI vagy agglomerációs szervezeti egysége már arról döntött, egyéb esetben a Bv. tv. 92. § (5) bekezdését kell alkalmazni.”

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 91. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Bv. tv. 14. § (3) bekezdésének alkalmazásával foganatba vett újabb szabadságvesztés esetén, ha a kockázatelemzési vizsgálat ideje alatt a BFB ilyen irányú döntése alapján az elítélt megtartja a megszakított büntetés alatt elért kategóriabesorolását, ennek hiányában a végrehajtás rendjére a Bv. tv. 92. § (5) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy a megszakított büntetéshez kapcsolódóan megállapított egyedi biztonsági előírásokat is meg kell tartani.”

24. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 93. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elítéltről a bv. intézet értékelő véleményt készít különösen a bíróság, a hatóság indokolt megkeresésére vagy adatkérésére, továbbá – törvény eltérő rendelkezése hiányában –

a) a büntetés-félbeszakítási kérelemre,

b) az átszállításra,

c) az intézetelhagyással járó javaslatok elbírálásához,

d) az átmeneti részlegbe helyezésre vagy az onnan történő kihelyezésre,

e) a sajátos kezelési igényű részlegbe helyezésre vagy az onnan történő kihelyezésre,

f) a kezdeti szigorúbb kategóriabesorolás felülvizsgálatára,

g) a reintegrációs őrizet elrendelésére,

h) a feltételes szabadságra bocsátásra,

i) a pártfogó felügyelet alá helyezésre,

j) a kegyelmi kérelemre és a kötelező kegyelmi eljáráshoz

készített előterjesztések során.”

25. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 95. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A jutalmazási javaslatot az előterjesztéstől számított harminc napon belül – az egy időben előterjesztett több jutalmazási javaslatot együttesen, egy eljárásban – kell elbírálni.”

26. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 160. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„160. § Ha az elítélt a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdése előtt vagy a végrehajtás során tölti be a huszonegyedik életévét, a bv. intézet a szabadságvesztést a Bv. tv. 192. § (6) bekezdésében meghatározott fokozatban hajtja végre.”

27. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 179. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elzárásra ítéltekre – a Bv. tv. VII. Fejezetében foglalt eltérő rendelkezés hiányában – a Bv. tv. 273. § (3) bekezdésében meghatározott kategóriabesorolásnak megfelelően kell a 34. § (4) és (5) bekezdését alkalmazni.”

28. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 180. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést és a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést töltő elítéltre – a Bv. tv. X. Fejezetében foglalt eltérő rendelkezés hiányában – a Bv. tv. 294. § (2) bekezdésében meghatározott kategóriabesorolásnak megfelelően kell a 34. § (4) és (5) bekezdését alkalmazni.”

29. § (1) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 189. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A letartóztatott esetében szükséges egyedi biztonsági előírás elrendelése során az 50. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a letartóztatott esetében nem kerül sor a visszaesési és fogvatartási kockázatának felmérésére.”

(2) A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 189. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a rendelkezési jogkör gyakorlója a letartóztatott fokozott őrzését rendelte el, a biztonságos fogvatartása csak őrzéssel biztosítható, látogatójával biztonsági beszélő fülkében érintkezhet, szállítása és a bv. intézeten kívüli tartózkodása során vele szemben – egészségügyi ellenjavallat hiányában – kéz- és lábbilincs alkalmazandó.”

30. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 207. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a büntetés-végrehajtási bíró enyhébb végrehajtási szabályok alá helyezésről vagy a fokozatváltásról hozott érdemi határozata a Bv. tv. 436/B. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül jogerőre emelkedett, a Bv. tv. 436/B. § (1) bekezdése szerinti átsorolást ez alapján kell elvégezni.

(7) A Bv. tv. 436/B. § (1) bekezdése szerinti átsorolást megelőző időszakban megszerezhető kreditpont megadásáról a BFB az átsorolást követő első összesítési időszakban dönt, és ha az elítélt a szabadságvesztésből ezen időpontig már egy évet letöltött, és megszerezte a kategória-előresoroláshoz szükséges kreditpontokat, az elítéltet előresorolja.”

31. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

1. 31. § (4) bekezdésében az „a bv. intézet” szövegrész helyébe az „az agglomerációs szervezeti egység vagy a bv. intézet” szöveg,

2. 63. § (1) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe az „egy” szöveg,

3. 68. § (2) bekezdésében a „kockázatelemző és értékelő összefoglaló” szövegrész helyébe a „kockázatelemzés eredményét és a kockázatértékelő” szöveg,

4. 74. § (2) bekezdésében az „országos parancsnokhoz” szövegrész helyébe az „agglomerációs központ vezetőjéhez” szöveg,

5. 76. § (1) bekezdésében az „a BVOP-ra” szövegrész helyébe az „az agglomerációs központ vezetőjéhez” szöveg,

6. 82. § (1) bekezdésében a „rezsimbe és biztonsági kockázati besorolásáról” szövegrész helyébe a „kategória-besorolásáról és a rá vonatkozó egyedi biztonsági előírásról” szöveg,

7. 90. § (1) bekezdésében a „KKMI-ben végezték” szövegrész helyébe a „KKMI vagy az agglomerációs szervezeti egysége végezte” szöveg,

8. 90. § (3) bekezdésében a „rezsimbesorolásáról és biztonsági kockázati besorolásáról” szövegrész helyébe a „kategóriabesorolásáról” szöveg,

9. 91. § (2) bekezdésében a „biztonsági kockázati besorolása” szövegrész helyébe az „egyedi biztonsági előírások” szöveg,

10. 102. § (1) bekezdésében a „rezsimszabályoknak” szövegrész helyébe a „kategóriaszabályoknak” szöveg,

11. 102/A. § (3) bekezdésében a „rezsimszabályokra” szövegrész helyébe a „kategóriaszabályokra” szöveg,

12. 104. § (2) bekezdésében a „progresszív rezsimszabályokban” szövegrész helyébe a „kategóriaszabályokban” szöveg,

13. 105. § (1) bekezdésében a „rezsimbe sorolása és biztonsági kockázati szintjére” szövegrész helyébe a „kategóriabesorolására és a rá vonatkozó egyedi biztonsági előírásokra” szöveg,

14. 106. § (1) bekezdésében a „Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)” szövegrész helyébe a „Btk.” szöveg,

15. 106. § (4) bekezdésében a „rezsimszabályok” szövegrész helyébe a „kategóriaszabályok” szöveg, valamint a „végrehajtási fokozatokon belüli rezsimkategóriákban” szövegrész helyébe a „kategóriaszabályokon belül a Bv. tv. 180. § (2) bekezdésében és az e rendelet 34. §-ában” szöveg,

16. 112. § (2) bekezdésében az „a biztonsági zárkában vagy részlegen, valamint a hosszúidős speciális részlegen” szövegrész helyébe az „a hosszúidős speciális részlegen és a fogvatartás biztonságára különös veszély jelentő elítéltek részlegén” szöveg,

17. 112. § (3) bekezdésében a „végrehajtási fokozatú” szövegrész helyébe a „kategóriabesorolású” szöveg,

18. 117. § (7) bekezdésében az „A börtön vagy fogház fokozatú, enyhébb rezsimbe sorolt, a társadalmi kötődés programban részt vevő” szövegrész helyébe az „Az I. és a II. kategóriába sorolt” szöveg,

19. 117. § (8) bekezdésében a „biztonsági zárkában, biztonsági vagy hosszúidős speciális részlegen” szövegrész helyébe a „hosszúidős speciális részlegen és a fogvatartás biztonságára különös veszélyt jelentő elítéltek részlegén” szöveg,

20. 120. § (2) bekezdésében a „fegyelmi és biztonsági” szövegrész helyébe a „fegyelmi” szöveg,

21. 133. § (1) bekezdésében a „rezsimbesorolása” szövegrész helyébe a „kategóriabesorolása” szöveg,

22. 149. § (2) bekezdésében a „szabadságvesztés végrehajtási fokozatára” szövegrész helyébe a „kategória-besorolására” szöveg,

23. 166. § (1) bekezdésében a „fogház végrehajtási fokozat általános rezsimszabályai” szövegrész helyébe a „II. kategóriabesorolásra vonatkozó szabályokat” szöveg,

24. 187. § (3) bekezdésében az „a biztonsági kockázati besorolásról” szövegrész helyébe az „egyedi biztonsági előírásról” szöveg

lép.

32. § Hatályát veszti a 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet

1. 27. alcíme,

2. 36. alcíme,

3. 68. § (1) bekezdésében a „, biztonsági” szövegrész,

4. 42. alcíme,

5. 74. § (3) bekezdése,

6. 68. alcíme,

7. 126. §-a,

8. 163. § (2) bekezdésében az „, enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása miatti átszállításra” szövegrész,

9. 180. § (4) bekezdése,

10. 187. § (2) bekezdésében a „, valamint a közepes biztonsági kockázati szintre kell besorolni” szövegrész,

11. 5. melléklete.

5. A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet módosítása

33. § A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet [a továbbiakban: 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet] 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bíróságok működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi teendők ellátására a törvényszék szervezetében gazdasági hivatal (a továbbiakban: GH) működik. A GH feladatkörébe tartozik]

„b) az elkobzott vagy előzetesen értékesíteni rendelt bűnjelek értékesítése és az ellenérték beszedése, valamint a Bv. tv. 318. § (4a) bekezdése szerinti felhívás kiküldése,”

34. § A 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 101. § (3) bekezdésében a „biztonsági kockázati besorolásra” szövegrész helyébe az „egyedi biztonsági előírásra” szöveg lép.

35. § Hatályát veszti a 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet

1. 27. § (3) bekezdése,

2. 59. alcíme.

6. Záró rendelkezések

36. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.