A jogszabály mai napon ( 2024.06.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2024. (I. 9.) Korm. rendelet

az élelmiszer-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. év LVII. törvényt, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt (a továbbiakban: Fgytv.), a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényt (a továbbiakban: Kertv.), a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényt, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényt, a termékek eladási ára és egységára, a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendeletet, valamint az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendeletet [a továbbiakban: 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet] az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. kereskedő: a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerében „4711 – Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem” megjelöléssel feltüntetett tevékenységet főtevékenységként folytató kereskedő, akinek a tárgyévet megelőző lezárt üzleti évben a Kertv. 2. § 9. pontja szerinti kereskedelmi tevékenységből származó, konszolidált nettó árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot;

2. termék: minden kiskereskedelmi forgalomba kerülő, a 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelet 2. § a) pontja szerinti előrecsomagolt termék, amelyet a kereskedő egy vagy több méretkategóriában egységes megjelenésű kiszerelésben forgalmaz, azzal, hogy a kiszerelési egységek számától és azok méretének változásától függetlenül az azonos árut tartalmazó kiszerelési egységek egy terméknek minősülnek;

3. gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely terméket gyárt, vagy terméket terveztet vagy gyártat, és az adott terméket saját neve vagy védjegye alatt kis- vagy nagykereskedelemben forgalmazza.

(2) E rendelet hatálya az üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki.

3. § (1) Ha egy adott termék esetén, a 2020. január 1. és 2023. július 1. között a gyártó által gyártottakhoz képest új, kisebb – így különösen kisebb tömegű vagy térfogatú – kiszerelési egység kerül forgalomba hozatalra, a kereskedő köteles a termék kereskedő általi forgalmazásának megkezdésétől számított 2 hónapig az érintett termék kapcsán feltüntetni a kiszerelés változására utaló és a kereskedelemért felelős miniszter által meghatározott tartalmú és formájú figyelemfelhívó tájékoztatást.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az érintett termék forgalomba hozatalára 2023. július 1. és 2024. február 1. között került sor, és a terméket a kereskedő továbbra is forgalmazza.

(3) Nem köteles a kereskedő az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást kihelyezni abban az esetben, ha az új, kisebb – így különösen kisebb tömegű vagy térfogatú – kiszerelési egység gyártó általi bevezetésére a korábbi kiszerelési egységek 6 hónapon belül történő kivezetése nélkül kerül sor, és a korábbi kiszerelési egységeket a kereskedő továbbra is forgalmazza.

(4) A kereskedő az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében magyarországi gyártás esetén a gyártó, ettől eltérő esetben az első magyarországi forgalomba hozó, valamint a nagykereskedő köteles – az érintett termék kereskedő részére történő első értékesítése alkalmával – a termék kísérő dokumentációjában vagy más módon írásban a kereskedő részére megfelelő tartalmú tájékoztatást nyújtani a termék kiszerelésének csökkenéséről és a korábbi kiszerelési egységek esetleges kivezetéséről.

(5) Magyarországi gyártás esetén a gyártó, ettől eltérő esetben az első magyarországi forgalomba hozó, valamint a nagykereskedő a (4) bekezdés és a 8. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének első alkalommal történő teljesítésével egyidejűleg köteles a kereskedő részére nyújtott tájékoztatással megegyező tartalommal tájékoztatást nyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére.

4. § (1) Az e rendeletben meghatározott előírások teljesítésének ellenőrzésekor a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendelettel kijelölt általános fogyasztóvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) hivatalból jár el.

(2) A hatóság

a) a 3. § (1) bekezdése vagy a 8. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás hiánya esetén az érintett termékenként 1 000 000 forint,

b) a 3. § (4) bekezdése vagy a 8. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén az érintett termékenként 1 000 000 forint,

c) a 3. § (5) bekezdése szerinti, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felé fennálló tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén, az érintett termékenként 1 000 000 forint

közigazgatási bírságot szabhat ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(4) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

5. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján nyilvánosan elérhető tájékoztató adatbázist hoz létre és működtet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségekkel érintett termékekről.

6. § Felhatalmazást kap a kereskedelemért felelős miniszter, hogy a 3. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás formáját és tartalmát rendeletben állapítsa meg. * 

7. § Ez a rendelet 2024. február 1. napján lép hatályba.

8. § (1) Ha a 3. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséggel érintett termék forgalmazását a kereskedő 2023. július 1-jétől 2024. február 29-ig tartó időszakban kezdte meg, és a terméket a kereskedő továbbra is forgalmazza, úgy a kereskedő a 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének első alkalommal 2024. március 1. napján köteles eleget tenni.

(2) A kereskedő (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében magyarországi gyártás esetén a gyártó, ettől eltérő esetben az első magyarországi forgalomba hozó, valamint a nagykereskedő köteles e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül írásban a kereskedő részére megfelelő tartalmú tájékoztatást nyújtani a termék kiszerelésének csökkenéséről és a korábbi kiszerelési egységek esetleges kivezetéséről.