A jogszabály mai napon ( 2024.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2024. (II. 8.) NGM rendelet

az általános oktatási tematika, a munkavédelmi oktatásnak megfelelő általános oktatási tematika átadásának és az alkalmazhatóság feltételeinek meghatározásáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ag) és ah) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) alapján történő szervezett munkavégzés keretében

a) az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett irodai munkahelyi tevékenységre, munkakörre, álláshelyre, illetve

b) az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett távmunkavégzésre.

2. § E rendelet alkalmazásában általános oktatási tematika: az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges általános ismeretanyag.

3. § (1) Az általános oktatási tematika az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó tárgyi, személyi és szervezési követelményeket tartalmazza.

(2) Az általános oktatási tematika ismerteti a munkavállalók jogait és kötelességeit, az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett tevékenységek során fellépő veszélyek és ártalmak elleni védekezés módját, magatartási szabályait.

4. § (1) Az általános oktatási tematikát a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) szakmai honlapján közzéteszi.

(2) A miniszter az általános oktatási tematikát érintő munkavédelmi szabály változás esetén a változástól számított 30 napon belül átdolgozza és az (1) bekezdés szerint közzéteszi a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt általános oktatási tematikát.

5. § A 4. § szerint közzétett általános oktatási tematikát a munkáltatónak szükség szerint ki kell egészítenie a kockázatértékelésben szereplő kockázatokkal kapcsolatos információkra épülő ismeretanyaggal is.

6. § (1) Az általános oktatási tematika munkavállalók számára történő átadásának módját a munkáltató határozza meg.

(2) Átadásnak minősül, ha a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a 4. § (1) bekezdése szerint közzétett általános oktatási tematika elérhetőségéről.

(3) Ha az általános oktatási tematika átadása az Mvt. 55. § (2a) bekezdése szerinti belső elektronikus hálózaton történő közzététellel történik, annak elérhetőségéről a munkavállalót tájékoztatni kell.

(4) A munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a foglalkoztatás teljes időtartama alatt az általános oktatási tematika legfrissebb változatát ismerjék, és az számukra elérhető legyen.

7. § A munkavállalónak az általános oktatási tematikában szereplő ismereteket el kell sajátítani és alkalmazni kell.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.