Hatály: közlönyállapot (2024.II.29.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

12/2024. (II. 29.) BM rendelet

a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény 284. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendeletet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény szerinti kitoloncolás feltételeinek megteremtésekor és foganatosításakor kell alkalmazni.

2. § A kitoloncolást a kitoloncolt személy emberi méltóságának tiszteletben tartásával kell foganatosítani.

2. A kitoloncolás feltételeinek megteremtése

3. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 53. § (1) és (2) bekezdése, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Btávhr.) 103. § (4) és (5) bekezdése szerinti, a kitoloncolás feltételeinek megteremtése iránti intézkedések keretében az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség), illetve az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)

a) gondoskodik a kitoloncolt célországba történő beutazásához, illetve a tranzitországokon történő átutazáshoz szükséges úti okmány, illetve vízum beszerzéséről,

b) megteszi a visszafogadási egyezmény alkalmazásához szükséges intézkedéseket,

c) gondoskodik a kitoloncolt szállításához használt járműről, beszerzi a szükséges menetjegyeket,

d) szükség esetén értesíti a célország és tranzitország erre kijelölt hatóságát, és gondoskodik a kitoloncolt más ország területén történő átszállításáról,

e) szükség esetén kiállítja az (EU) 2016/1953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti európai úti okmányt.

3. A kitoloncolás foganatosítása

4. § A kitoloncolás foganatosítása során biztosítani kell, hogy

a) a kitoloncolt a személyes tárgyait magával vihesse, azon tárgyak kivételével, amelyek az emberi élet kioltására alkalmasak vagy egyébként a közbiztonságra veszélyes eszköznek minősülnek, vagy – légi úton történő kitoloncolás esetén – veszélyeztetik a repülés biztonságát,

b) a kitoloncolt élelmiszert kapjon, ha a foganatosítás időtartama a megkezdésétől a célállomásra történő megérkezésig a hat órát, tizennegyedik életévét be nem töltött kiskorú esetén a két órát meghaladja,

c) a kitoloncolt a foganatosítás megkezdésétől számított minden megkezdett órában ivóvizet kaphasson,

d) ha a kitoloncoltak között nő vagy 16. életévét be nem töltött, illetve 16. életévét betöltött kísérő nélküli kiskorú van, a kísérők egyike nő legyen.

5. § (1) A kitoloncolás foganatosításában

a) a kitoloncolást foganatosító rendőr (kísérő),

b) a Főigazgatóság személyi állományának tagja,

c) pszichológus,

d) szakorvos, valamint egészségügyi dolgozó,

e) tolmács és

f) az (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet 51. és 52. cikke alapján felállított állomány tagja

részt vehet.

(2) A kitoloncolás törvényességi felügyeletét ellátó ügyész a kitoloncolás foganatosítása során jelen lehet.

6. § Nem lehet a kitoloncolás foganatosítása során

a) a kitoloncolt személy légzőképességét bármilyen módon korlátozni, őt ragasztószalaggal vagy más eszközzel elnémítani,

b) a kitoloncolt személynek akarata ellenére nyugtató hatású szert adni, más gyógyszert orvosi utasítás nélkül beadni,

c) a kitoloncolt személlyel szemben mérgező vagy bénító gázt használni,

d) a kísérő személynek maszkot vagy csuklyát viselni.

7. § (1) A kitoloncolás alatt a rendőr kényszerítő eszközt a rá irányadó szabályok szerint alkalmazhat.

(2) A kényszerítő eszköz alkalmazásának lehetőségéről a kitoloncolt személyt a foganatosítás megkezdésekor tájékoztatni kell.

4. A légi úton történő kitoloncolás

8. § (1) A 2004/573/EK tanácsi határozatot – ideértve annak mellékletét is – az ebben az alcímben foglalt rendelkezések figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) Légi úton történő kitoloncoláshoz lehetőség szerint közvetlen légi járatot kell igénybe venni.

(3) A Btávhr. 103. § (5) bekezdése szerinti intézkedések körében a Főigazgatóság megvizsgálja, hogy rendelkezésre áll-e a 2004/573/EK tanácsi határozat alapján szervezett közös légi járat.

9. § (1) Ha a harmadik országbeli állampolgár légi úton történő kitoloncolásához közvetlen légi járat igénybevételére nincs lehetőség, de a kitoloncolás végrehajtása harmadik országgal kötött visszafogadási egyezmény, illetve a 2003/110/EK tanácsi irányelv rendelkezéseinek alkalmazására köteles állam területén történő átszállítással (e § alkalmazásában a továbbiakban: légi átszállítás) biztosítható, a Főigazgatóság ehhez az adott állam (a továbbiakban: felkért állam) kijelölt hatóságának hozzájárulását kéri.

(2) A kísérettel ellátott vagy a kíséret nélküli, a 2003/110/EK tanácsi irányelven alapuló légi átszállításhoz történő hozzájárulás iránti kérelmet az 1. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell továbbítani úgy, hogy azt a felkért állam kijelölt hatósága az átszállítás megkezdése előtt legalább két nappal kézhez kapja. Különösen sürgős és kellően indokolt esetekben e határidőtől el lehet tekinteni.

(3) A kitoloncolás – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel, illetve ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a felkért állam hozzájárulása nélkül nem kezdhető meg.

(4) A kísérettel ellátott vagy a kíséret nélküli, a 2003/110/EK tanácsi irányelven alapuló légi átszállításhoz történő hozzájárulás-kérés esetén, ha a felkért állam kijelölt hatósága kétnapos – kellően indokolt esetben a felkért állam kijelölt hatósága által negyvennyolc órával meghosszabbítható – határidőn belül nem ad választ a hozzájárulásra vonatkozó kérelemre, a kitoloncolás a felkért állam kijelölt hatóságához intézett értesítés útján megkezdhető.

(5) A harmadik országgal kötött visszafogadási egyezmény alkalmazására köteles állam területén történő átszállítás esetén a visszafogadási egyezményben meghatározottak szerint kezdhető meg a kísérettel ellátott vagy a kíséret nélküli kitoloncolás.

(6) A légi átszállítást foganatosító rendőr polgári ruhát visel, és fegyvert nem tarthat magánál.

(7) A Főigazgatóság személyi állományának tagja vagy a légi átszállítást foganatosító rendőr, illetve a kitoloncolásban az 5. § alapján részt vevő személy a felkért állam hatósága képviselőjének kérésére átadja a személyazonosító okmányokat, a felkért állam kijelölt hatósága által továbbított átszállítási hozzájárulást, illetve hozzájárulás hiányában a megküldött értesítés egy példányát.

(8) A felkért állam területén történő légi átszállítást a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb huszonnégy órán belül végre kell hajtani. Ha a légi átszállítás huszonnégy órán belül nem folytatható le, a Főigazgatóság a felkért állam kijelölt hatóságánál kezdeményezi a határidő legfeljebb negyvennyolc órával történő meghosszabbítását.

(9) A felkért állam hatóságai által nyújtott szolgáltatások, valamint a kitoloncolás félbeszakítása esetén a harmadik országbeli állampolgár visszautazásának a felkért állam által fizetett – tételesen és összegszerűen meghatározott – költségeit a Főigazgatóság, illetve – visszairányítás kitoloncolással történő végrehajtása esetén – a Rendőrség megtéríti.

5. Közreműködés más állam által kezdeményezett légi úton történő átszállítás végrehajtásában

10. § (1) A Btávhr. 102. § (1) bekezdése szerinti átszállítás esetén a Btávhr. 102. § (9) bekezdése alapján a Rendőrség – a kérelmező állam kijelölt hatóságával folytatott kölcsönös konzultációkra is figyelemmel –

a) a harmadik országbeli állampolgárt fogadja a légi járműnél, és az átszállítási művelet teljes időtartama alatt hatósági kíséretet biztosít a repülőtér területén belül, különösen a csatlakozó légi járathoz,

b) szükség esetén gondoskodik a harmadik országbeli állampolgár és a kíséret sürgősségi orvosi ellátásáról,

c) étkezési lehetőséget biztosít a harmadik országbeli állampolgár és – szükség esetén – a kíséret számára,

d) átveszi, megőrzi és továbbítja a harmadik országbeli állampolgár úti okmányait, különösen kíséret nélküli légi átszállítás esetén,

e) kíséret nélküli légi átszállítás esetén a kérelmező állam kijelölt hatóságát tájékoztatja a harmadik országbeli állampolgár kiutazásának helyéről és időpontjáról,

f) a kérelmező állam kijelölt hatóságát tájékoztatja, ha a harmadik országbeli állampolgár átszállítása során súlyos baleset következett be, és

g) indokolt esetben gondoskodik a harmadik országbeli állampolgár és a kíséret biztonságos elhelyezéséről.

(2) Ha a Btávhr. 102. § (1) bekezdésében meghatározott légi átszállításhoz adott hozzájárulás visszavonásra került

a) a Btávhr. 102. § (7) bekezdése alapján,

b) mivel a harmadik országbeli állampolgár engedély nélkül lépett be Magyarország területére,

c) mivel a harmadik országbeli állampolgár egy másik tranzitországon keresztül történő átutazása, illetve a célországba történő kitoloncolása vagy a Magyarországról induló csatlakozó légi járatra történő felszállása sikertelen volt, vagy

d) mivel a légi átszállítás egyéb oknál fogva nem lehetséges,

a Főigazgatóság a kérelmező állam kijelölt hatóságánál kezdeményezi a harmadik országbeli állampolgár visszafogadását, és szükség esetén gondoskodik a visszautazás feltételeinek megteremtéséről.

(3) A harmadik országokkal kötött visszafogadási egyezmény alapján kezdeményezett légi úton történő átszállítás végrehajtására az adott visszafogadási egyezményben meghatározottak szerint kerül sor.

11. § (1) A 10. § (1) bekezdés c) és g) pontja alapján nyújtott szolgáltatások, valamint a 10. § (2) bekezdése szerinti visszafogadással kapcsolatos kiutaztatás költségeinek megtérítését a Főigazgatóság kezdeményezi a kérelmező állam kijelölt hatóságánál.

(2) A 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtott orvosi ellátás költségeinek megtérítését – ha azok viselését nemzetközi egyezményben Magyarország nem vállalta – a Főigazgatóság kezdeményezi a kérelmező állam kijelölt hatóságánál. Ilyen esetekben a költségeket az egészségügyi szolgáltató felé a Főigazgatóság megelőlegezi.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

13. § (1) Ez a rendelet

a) a harmadik államok kiutasított állampolgárainak két vagy több tagállam területéről történő kitoloncolására szolgáló közös légi járatok szervezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/573/EK tanácsi határozat,

b) a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldéséhez kiállított európai úti okmány létrehozásáról, valamint az 1994. november 30-i tanácsi ajánlás hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1953 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az Európai Határ- és Parti Őrségről, valamint az 1052/2013/EU és az (EU) 2016/1624 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 13-i (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1860 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet

a) a harmadik országok állampolgárainak kitoloncolásáról hozott határozatok kölcsönös elismeréséről szóló, 2001. május 28-i 2001/40/EK tanácsi irányelvnek,

b) a légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtásról szóló, 2003. november 25-i 2003/110/EK tanácsi irányelvnek, valamint

c) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

14. § Hatályát veszti a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet.

1. melléklet a 12/2024. (II. 29.) BM rendelethez

Átszállítás iránti kérelem légi úton történő kiutasítás céljából
[a légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtásról szóló, 2003. november 25-i 2003/110/EK tanácsi irányelv
(HL L 321., 2003.12.6., 26. o.) 4. cikkével összhangban]

(Kérelmező egység) Hely, dátum:
Hatóság: Telefon/fax/e-mail:
Cím: A tisztségviselő neve:
Aláírás:
(Felkért egység)
Hatóság:
Cím:

A harmadik ország állampolgárának általános adatai, akire az átszállítási kérelem vonatkozik

Kére-
lem száma
Vezetéknév Keresztnév f/n Születési
idő
Születési hely Állam-
polgárság
Úti okmány száma/
típusa/ érvényes-
sége
Harmadik ország által kibocsátott vízum száma
(ha szükséges)
1
2

A légi járat adatai

Járatszám Indulási hely Indulás napja Idő Érkezési hely Érkezés napja Idő

Különös információk

Biztosítva van-e kíséret a harmadik ország állampolgára mellé? □ igen □ nem Név és beosztás:
Ajánlott-e rendőri kíséret jelenléte a repülőtéren? □ igen □ nem
Szükség van-e orvosi ellátásra? □ igen □ nem Ha igen, határozza meg:
Fennáll-e azonosítható járványos betegség?* □ igen □ nem Ha igen, határozza meg:
Voltak-e korábbi sikertelen kiutasítási kísérletek? □ igen □ nem Ha igen, indokolja:

További megjegyzések

Megjegyzés: a kérelem benyújtásának időpontjában a 2003/110/EK irányelv 3. cikk (3) és (5) bekezdése szerinti, a megtagadásra indokot adó ok nem volt ismeretes.

A felkért egység határozata

Az átszállítást engedélyezik. □
Az átszállítást nem engedélyezik. □
Indokok:
......................................................................
(Név/aláírás/dátum)
* Ezt a tájékoztatást az alkalmazandó nemzeti vagy nemzetközi joggal összhangban kell megadni.