Hatály: közlönyállapot (2024.V.9.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

2024. évi XVI. törvény

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról * 

1. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

6. A jogszabályok céljának meghatározása és az indokolási kötelezettség

18. § (1) A jogszabály tervezete preambulumot tartalmaz, amelyben a szabályozás célját minden esetben meg kell határozni. A jogszabály tervezetének preambulumában a jogszabály előkészítője szükség szerint rögzítheti a szabályozással összefüggő azon elvi, elméleti tételeket, amelyeket a jogszabály tervezetének szerkezeti egységeiben a normatív tartalom hiánya miatt nem lehet rendezni.

(2) A rendelet tervezetének preambuluma az (1) bekezdés szerinti tartalmi elemek mellett tartalmazza a rendelet megalkotásához szükséges, az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott érvényességi kellékek felsorolását.

(3) A jogszabály tervezetének preambulumát az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott jogszabályszerkesztési követelmények szerint kell kialakítani.

(4) A preambulumot a jogszabály módosítása esetén a jogszabály megváltozott tartalmának megfelelően módosítani kell, ha az a preambulum és a jogszabály rendelkezéseinek tartalmi összhangja megteremtése érdekében szükséges.

(5) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a jogszabály normatív tartalmával összefüggő társadalmi, gazdasági, szakmai okokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről. A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolásában a jogszabály előkészítője bemutathatja a szabályozással összefüggő azon részletes körülményeket, amelyek a szabályozás értelmezését segíthetik, továbbá ismertetheti a szabályozás előzményeit.

(6) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

(7) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik.

(8) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét.”

2. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Törvényben meghatározott tárgykörben normatív utasítást adhat ki a Honvéd Vezérkar főnöke, amely a honvédekre kötelező.”

3. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a következő 37. §-sal egészül ki:

„37. § (1) E törvénynek a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2024. évi XVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 6. alcímét azon jogszabálytervezetek esetében kell alkalmazni, amelyek előkészítését 2025. január 1. napján vagy azt követően kezdték meg.

(2) E törvénynek a Módtv.-vel megállapított 6. alcímét az (1) bekezdéstől eltérően azon jogszabálytervezetek esetében is alkalmazni lehet, amelyek előkészítését a Módtv. hatálybalépését követően kezdték meg, azzal, hogy e törvénynek a Módtv.-vel megállapított 6. alcíme alkalmazásának mellőzése esetén e törvénynek a Módtv. hatálybalépését megelőző napon hatályos 6. alcímét kell alkalmazni.

(3) A 2025. január 1. napját megelőzően kihirdetett azon jogszabályok, amelyek preambulumot nem tartalmaznak vagy bevezető részt tartalmaznak, preambulummal történő kiegészítés céljából nem módosíthatóak.”

4. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

a) 8. § (2) bekezdés b) pontjában a „bevezető részét” szövegrész helyébe a „megalkotásához szükséges érvényességi kellékek felsorolását” szöveg,

b) 12/B. § b) pontjában a „vagy bevezető részt” szövegrész helyébe az „, illetve érvényességikellék-felsorolást” szöveg

lép.

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.