A jogszabály mai napon ( 2024.06.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/2024. (II. 8.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületekhez kapcsolódó veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel

a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) 82. § (2) bekezdése és 3. számú melléklet I. rész 59. pontja,

b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 4. § (5) bekezdése és 4/A. §-a,

c) a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet], valamint

d) a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról szóló 444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet]

szerinti rendelkezéseket a 2–4. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Ha a 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat szerint lehatárolt, rozsdaövezeti akcióterületté kijelölt ingatlan, valamint az ezen ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlan (a továbbiakban együtt: Ingatlan) tekintetében annak rozsdaövezeti akcióterületté történt kijelölését követően

a) az Ingatlanban több mint 1/2 arányú tulajdonjoggal rendelkező tulajdonos (a továbbiakban: többségi tulajdonos) vagy

b) a többségi tulajdonos felett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. §-a szerinti, legalább többségi befolyást gyakorló természetes vagy jogi személy

személyében változás következik be, az Ingatlan rozsdaövezeti akcióterületként történt kijelölése az a), illetve b) pontban foglalt változás bekövetkezésének – az a) pont szerinti esetben az a) pont szerinti változásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés, a b) pont szerinti esetben a b) pont szerinti változásnak a cégnyilvántartásba vagy a változással érintett egyéb közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés – napján e rendelet erejénél fogva megszűnik, és a Kormány gondoskodik a 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet ezzel összhangban történő módosításáról.

(2) A kizárólag telekalakítás keretében történt összevonás eredményeként bekövetkezett többségi tulajdonos változás nem minősül az (1) bekezdés szerinti változásnak, amennyiben az összevonással létrejövő új ingatlanon keletkező tulajdoni hányadok tükrözik az összevonással érintett ingatlanok összevonást megelőző forgalmi értékarányát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti változás napjától számított öt munkanapon belül a többségi tulajdonosnak – vagy amennyiben annak személye változik meg, az új többségi tulajdonosnak – a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: kincstár) be kell jelentenie az (1) bekezdés szerinti változás tényét.

(4) A kincstár az Ingatlant érintően – szükség esetén az ingatlanügyi hatóság bevonásával – negyedévente kizárólag azt ellenőrzi, hogy az (1) bekezdés szerinti változás bekövetkezett-e.

(5) A kincstár a (4) bekezdés szerinti ellenőrzésről a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig jelentést készít, amelyet megküld az adópolitikáért felelős miniszternek és a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért felelős miniszternek. A jelentésben a tárgynegyedévre vonatkozó adatok és az előző negyedévekre vonatkozó adatok is szerepelnek aktualizálva.

(6) Az (5) bekezdés szerinti jelentés tartalmazza

a) a többségi tulajdonos nevét, adóazonosító számát,

b) az Ingatlan helyrajzi számát,

c) a (7) bekezdés szerint kiszabott bírság összegét,

d) a (7) bekezdés szerint kiszabott bírság összegéből ténylegesen megfizetett, adóhatósági végrehajtás útján beszedett vagy méltányosságból elengedett összeget.

(7) A (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség megsértése miatt a kincstár a mulasztás ténye megállapításának időpontjában a többségi tulajdonos terhére bírságot szab ki. A bírság alapja az Ingatlan beépíthető alapterülete négyzetméter számának 10 000 000-szorosa. A bírság mértéke a bírságalap 10%-a. A kincstár a bírság megállapításával egyidejűleg tájékoztatja a bírsággal érintett többségi tulajdonost, hogy az Ingatlan elveszítette rozsdaövezeti akcióterületi minőségét.

(8) A kincstár az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint jár el.

3. § Ha a 444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet szerinti támogatási kérelemmel érintett, az Ingatlan területén fekvő, illetve abból kialakított, az Áfatv. 3. számú melléklet I. rész 59. pontja szerinti lakás tekintetében a 2. § (1) bekezdése szerinti változás a lakásra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésének időpontját megelőzően bekövetkezett, akkor a 2. § (1) bekezdésére tekintettel e lakásra vonatkozóan

a) az Áfatv. 3. számú melléklet I. rész 59. pontja szerinti kedvezőbb adómérték az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg vagy azt követően teljesített vételárrészlet tekintetében nem alkalmazható, továbbá

b) a 444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet szerinti támogatás nem igényelhető, illetve az igénylés iránti kérelmet a kincstár elutasítja.

4. § A 444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § (4) bekezdésétől eltérően a támogatás olyan lakás vásárlása esetén is igényelhető, amelyet befektetési alap természetes személy részére való értékesítés céljára épített vagy építtetett, és az igénylő részére értékesített, továbbá

b) alkalmazásában eladón a befektetési alapot is érteni kell.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § (1) A 2–3. § szerinti rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követő, 2. § (1) bekezdése szerinti változásokat érintően kell alkalmazni.

(2) A kincstár a 2. § (5) és (6) bekezdése szerinti jelentését első alkalommal a 2024. év első negyedévéről 2024. április 22-ig küldi meg az adópolitikáért felelős miniszternek és a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért felelős miniszternek.