A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2024. (IV. 9.) AM rendelet

a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv fiatal mezőgazdasági termelői támogatásáról

A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 48. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. egységes kérelem első alkalommal történő benyújtása: az a naptári év, amelyben a fiatal mezőgazdasági termelői támogatást igénylő természetes személy első alkalommal adott be egységes területalapú támogatás vagy fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás igénylésére irányuló egységes kérelmet, és amelyet nem vont vissza, vagy amely esetében a Magyar Államkincstár mint Nemzeti Kifizető Ügynökség (a továbbiakban: Kincstár) saját hatáskörben nem szüntette meg az eljárást;

2. fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás: a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló AM rendelet alapján megállapított támogatás;

3. fiatal mezőgazdasági termelő: olyan – az egységes kérelem első alkalommal történő benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján –

a) 18. életévét betöltött, de 40. életévénél nem idősebb természetes személy, vagy

b) egy vagy több, az a) alpont szerinti személy tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy,

aki vagy amely mezőgazdasági üzem vezetőjeként először hoz létre mezőgazdasági üzemet, és aki vagy amely mezőgazdasági tevékenységét az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakának utolsó napját követően kezdte meg;

4. szavazati jogok többsége: a 3. pont b) alpontja szerinti jogi személyben a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzését biztosító szavazatok összessége, amelybe beleszámít

a) a fiatal mezőgazdasági termelő saját szavazata,

b) az a) alpont szerinti szavazaton kívül

ba) szövetkezetnek nem minősülő jogi személyben szintén vezető tisztségviselőnek minősülő, a fiatal mezőgazdasági termelőnél egyenként több szavazattal nem rendelkező, önállóan közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősülő természetes személy vagy személyek szavazata vagy

bb) szövetkezet esetében a szintén vezető tisztségviselőnek minősülő, mezőgazdasági termeléssel összefüggő személyes közreműködést végző tagok szavazata, valamint

c) azon természetes személy szavazata, aki a jogi személyben szintén vezető tisztségviselőnek minősül, a fiatal mezőgazdasági termelőnél nem rendelkezik több szavazattal, és közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőnek minősülő más jogi személyben vagy személyekben maga is tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol;

5. tényleges és hosszú távú ellenőrzés: a jogi személyben vezető tisztségviselőnek minősülő fiatal mezőgazdasági termelő olyan irányítási, valamint a haszon és a pénzügyi kockázatok tekintetében történő döntés meghozatalára vonatkozó jogköre, amelyet a szavazati jogok többsége biztosít számára.

2. § (1) A rendelet szerinti fiatal mezőgazdasági termelői támogatás (a továbbiakban: támogatás) évente, az egységes kérelem felületen igényelhető.

(2) A támogatást igénybe veheti az a mezőgazdasági termelő is, aki

a) a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2015. (III. 13.) FM rendelet] szerinti támogatásban részesült,

b) megfelel az (5) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti feltételeknek, és

c) jogi személy esetében a tényleges és hosszú távú ellenőrzés az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján fennáll.

(3) A (2) bekezdés szerinti mezőgazdasági termelő esetében az 1. § 3. pont a) alpontja szerinti alsó korhatárt nem kell alkalmazni.

(4) A támogatást igénybe veheti az a mezőgazdasági termelő is, aki a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 19/2023. (IV. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 19/2023. (IV. 19.) AM rendelet] alapján már támogatásban részesült.

(5) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénylő mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: igénylő)

a) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2021/2115 rendelet] 30. cikke szerinti támogatás iránti kérelem első alkalommal történő benyújtásakor

aa) nyilatkozzon arról, hogy első alkalommal nyújt be egységes kérelmet, vagy jogi személy esetén arról, hogy a jogi személy tényleges és hosszú távú ellenőrzését ellátó természetes személy semmilyen gazdálkodási formában nem nyújtott be egységes kérelmet,

ab) nyilatkozzon a saját kockázatra folytatott tényleges mezőgazdasági tevékenység megkezdésének időpontjáról, amely nem lehet korábbi, mint a legalább korlátozottan cselekvőképessé válásának napja,

ac) rendelkezzen az 1. melléklet szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, külföldön szerzett végzettség esetén a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert vagy honosított, az 1. melléklet szerinti szakképesítéssel vagy végzettséggel, vagy igazoljon legalább a (6) bekezdés szerinti, a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatási, szerződéses vagy őstermelők családi gazdaságban vagy családi gazdaságban tagi jogviszonyt (a továbbiakban: gyakorlati tevékenység), továbbá

b) az egységes kérelemben nyilatkozzon

ba) arról, hogy milyen gazdálkodási formában folytatja a mezőgazdasági tevékenységét, és

bb) jogi személyként történő igénylés esetén arról, hogy az igénylő a mezőgazdasági üzem vezetője, és ezen tevékenysége során tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorol.

(6) Gyakorlati tevékenység esetében a kérelembeadási időszak első napjához viszonyítva visszamenőleg számítva összesen – egybefüggően vagy több részletben, akár megszakításokkal – 730 foglalkoztatásban, teljes munkaidőben töltött napot vagy azzal legalább megegyező foglalkoztatásban töltött időt kell igazolni.

(7) A teljes munkaidőtől eltérő foglalkoztatás esetében a foglalkoztatásban töltött időtartamot teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra kell átszámítani.

(8) A (2) bekezdés szerinti támogatásigényléskor gyakorlati tevékenységnek fogadható el a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján megítélt támogatás úgy, hogy minden egyes, a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján jóváhagyott támogatási kérelem 365 foglalkoztatásban töltött napnak számít.

(9) Egyszerűsített foglalkoztatás keretében szerzett szakmai gyakorlat esetében minden foglalkoztatásban töltött nap – függetlenül a napi óraszámtól – 1 napnak számít.

(10) Gyakorlati tevékenység az e rendelet szerinti támogatás vonatkozásában akkor ismerhető el, ha arról az igénylő számára a foglalkoztatója, megbízója vagy az őstermelők családi gazdaságának képviselője igazolást (a továbbiakban: igazolás) állít ki, amelyet az egységes kérelemhez csatolni kell. Az igazolás tartalmazza

a) az igazolást kiállító nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, adószámát vagy adóazonosító jelét, cégszerű aláírását,

b) a mezőgazdasági őstermelő élelmiszerláncról és hatósági ellenőrzésről szóló törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer azonosító számát és tevékenységazonosítóját és

c) az igénylő nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, társadalombiztosítási azonosító jelét, munkakörét, a munkavégzés kezdeti és szükség szerint végső napját, a napi munkaórák számát, továbbá a munkavégzés helyét.

(11) Az igazolás akkor fogadható el, ha a kiállító az igazolt időszak teljes időtartamára vonatkozóan olyan

a) gazdasági társaságnak vagy szövetkezetnek minősül, amelynek az igazolást kiállító Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerinti tevékenysége a 2. mellékletben, vagy

b) egyéni vállalkozónak vagy őstermelőnek minősül, amelynek az igazolást kiállító Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke szerinti tevékenysége a 3. mellékletben

felsoroltak közé tartozik.

(12) Az (5) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti feltételt igazoló dokumentumot csak a támogatás első alkalommal történő igénylésének évében szükséges benyújtani.

(13) Ha az igénylő olyan szakmai végzettséget igazol az egységes kérelem benyújtásakor, amely nem szerepel az 1. melléklet szerinti végzettségek között, akkor az 1. melléklet szerinti valamely végzettséggel való egyenértékűségről a Nemzeti Irányító Hatóság a Kincstár megkeresésére állásfoglalást ad ki. A támogatásra vonatkozó döntést, ennek figyelembevételével a Kincstár mint közreműködő szervezet a Nemzeti Irányító Hatóság nevében hozza meg.

(14) A Kincstár a (10) bekezdés szerinti igazolás adattartalmának az ellenőrzése során jogosult megkeresni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt.

3. § (1) *  A támogatás igénybevételére jogosult az az igénylő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy is, amely csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési alatt áll, feltéve, hogy a támogatás feltételeinek egyébként megfelel.

(2) Ha a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatást az igénylő mint természetes személy és olyan jogi személy vagy több olyan jogi személy is igényli, amely vagy amelyek felett az igénylő a tényleges és hosszú távú ellenőrzést egyedül vagy az 1. § 4. pont b) és c) alpontja szerinti szavazatok figyelembevételével más mezőgazdasági termelővel együtt gyakorolja, a támogatás igénybevételére az jogosult, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét – a 6. § (1) bekezdése alapján – korábban kezdte meg.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti igénylők ugyanazon időpontban kezdték meg a mezőgazdasági tevékenységüket, a támogatás odaítélése a következő sorrendben történik:

a) az igénylő mint természetes személy,

b) jogi személy, amely fölött a tényleges és hosszú távú ellenőrzést az igénylő egyedül gyakorolja,

c) a b) ponton kívüli jogi személy esetében az a mezőgazdasági termelő, akit vagy amelyet az igénylő a Kincstár felhívására tett nyilatkozatában megjelöl.

(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat benyújtásának feltétele, hogy a nyilatkozat megtételéig a nyilatkozatban meg nem jelölt összes igénylő visszavonja a támogatás iránti kérelmét.

(5) Az igénylő tényleges és hosszú távú ellenőrzésének a jogi személyben a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás iránti kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján fenn kell állnia.

(6) Ha az egységes kérelmet jogi személy nyújtja be, akkor az első benyújtott egységes kérelemre nyitva álló időszak utolsó napjától a jogi személyben a tényleges és hosszú távú ellenőrzést az igénylőnek tárgyévben, a támogatási kérelem benyújtásától megszakítás nélkül kell gyakorolnia.

(7) Egy igénylő adott évben csak egy egységes kérelmet nyújthat be.

4. § Jogi személy más jogi személy vagy több jogi személy általi ellenőrzése akkor valósul meg, ha

a) vállalatcsoport esetében a tényleges és hosszú távú ellenőrzési jogokat az uralmi szerződés biztosítja, vagy

b) az ellenőrző jogi személy többségi befolyással bír, és az általa kijelölt vezető tisztségviselői feladatokat ellátó természetes személy maga a fiatal mezőgazdasági termelő.

5. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapnak az Európai Bizottság által meghatározott pénzügyi kerete.

(2) A támogatásra vonatkozó 2024–2027. évi támogatási keretösszegeket, valamint a legkisebb és legmagasabb fajlagos támogatási összegeket a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikke szerinti árfolyamon, forintban kifejezett pénzügyi keretek összege és a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX. 13.) AM rendelet 66. §-a szerinti előzetes kifizetés maximális fajlagos összege az e rendelet szerinti támogatáshoz kapcsolódó támogatási összegekről szóló Nemzeti Irányító Hatóság által kiadott közleményben kerül meghatározásra.

(4) A támogatás összege az igénylő által bejelentett és a tárgyévben az ellenőrzések alapján megállapított, fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatásra jogosult – legfeljebb 300 hektár nagyságú – terület és az igénylők számára biztosított fajlagos támogatási összeg szorzata.

(5) Az (EU) 2021/2115 rendelet 30. cikke szerinti támogatás kifizetése iránti kérelem benyújtásának első évétől kezdve legfeljebb öt évig nyújtható, amelyet a mezőgazdasági termelő legkésőbb a 2027. évi egységes kérelmében igényelhet.

(6) A 2. § (2) bekezdése szerinti igénylés esetén a támogatás a 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott időponttól számított ötéves időtartamra nyújtható.

(7) A 2. § (4) bekezdése szerinti igénylés esetén a támogatás 19/2023. AM rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott időponttól számított ötéves időtartamra – figyelemmel a (6) bekezdésben foglaltakra is – nyújtható.

6. § (1) A mezőgazdasági tevékenység megkezdésének azt a legkorábbi időpontot kell tekinteni, amikor az e rendelet szerinti igénylő – jogi személy esetében a tényleges és hosszú távú ellenőrzést gyakorló – fiatal mezőgazdasági termelő vagy a fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló bármely jogi személy mezőgazdasági tevékenységét saját kockázatára megkezdte.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység megkezdése időpontjának a 2. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti nyilatkozat szerinti dátum vagy az alábbi időpontok közül a legkorábbi minősül:

a) *  az önálló őstermelői tevékenység nyilvántartásba vételének dátuma, feltéve, hogy az őstermelő az egységes kérelemmel igényelhető az Egységes kérelem rendelet 1. § 46. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységet végez,

b) az az időpont, amikor az egyéni vállalkozóként folytatott tevékenység esetében a 3. melléklet szerinti tevékenységek egyike bejegyzésre került fő- vagy melléktevékenységként,

c) jogi személyek esetében a létesítő okirat elfogadásának időpontja, amely időponttól a tényleges és hosszú távú ellenőrzést az igénylő végzi, és a jogi személy tevékenységei között fő- vagy melléktevékenységként a 2. melléklet szerinti tevékenységek egyike a létesítő okiratba bejegyzésre került,

d) tevékenységét őstermelők családi gazdaságának (a továbbiakban: ŐCSG) tagjaként megkezdő őstermelő esetében

da) *  az ŐCSG képviselőjévé válás időpontja, feltéve, hogy az ŐCSG az Egységes kérelem rendelet 1. § 46. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységet végez, vagy

db) az az időpont, amikor az ŐCSG-ben a cselekvőképes őstermelő személyes közreműködésként, önálló gazdasági döntése alapján az ŐCSG tagjainak közreműködésével olyan mezőgazdasági tevékenység végzését kezdte meg, amelynek részben vagy egészben kockázatait viseli, hasznát élvezi, és így mezőgazdasági üzem vezetőjének tekinthető, vagy

e) ha mezőgazdasági tevékenység végzése tekintetében bármilyen támogatás iránti kérelmet vagy pályázatot nyújtott be a Kincstárhoz, akkor a benyújtás időpontja.

(3) A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontja szerinti őstermelő esetében – ellenkező nyilatkozat hiányában – a (2) bekezdés d) pontja szerinti valamely esemény bekövetkezését megelőzően nem tekinthető a mezőgazdasági tevékenység megkezdettnek. A Kincstár a (2) bekezdés d) pontja szerinti valamely esemény bekövetkezését a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal által nyilvántartott, az ŐCSG működésének alapjául szolgáló szerződés, továbbá az igénylő nyilatkozata alapján vizsgálja.

(4) A Kincstár a (2) bekezdés d) pont db) alpontjában foglaltak megállapítására az ŐCSG létrehozásáról szóló szerződés és a gazdálkodás bizonylatainak és egyéb kapcsolódó dokumentumának tartalmi vizsgálatán túl jogosult megkeresni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt. A (2) bekezdés d) pont db) alpontjában foglaltak megállapításához szükséges szempontokról a Nemzeti Irányító Hatóság honlapján közleményt ad ki.

(5) A Kincstár, ha a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetek vizsgálata során szükséges, a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 34. §-a szerinti ellenőrzést hajt végre.

(6) Ha a Kincstár a (2) bekezdés szerinti esetekben nem tudja minden kétséget kizáróan megállapítani a mezőgazdasági termelő mezőgazdasági tevékenysége megkezdésének időpontját, akkor a 2. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti nyilatkozatban foglalt időpontot kell a mezőgazdasági tevékenység megkezdésének tekinteni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az (EU) 2021/2116 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretében működő integrált igazgatási és kontrollrendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2022. május 31-i (EU) 2022/1173 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. § *  E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2024. (V. 30.) AM rendelettel [a továbbiakban: 33/2024. (V. 30.) AM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdését és 6. § (2) bekezdés a) pontját a 33/2024. (V. 30.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 21/2024. (IV. 9.) AM rendelethez

A fiatal mezőgazdasági termelői támogatás igénybevételéhez szükséges végzettség

A B C
Megnevezés Szakképesítés azonosító száma A képzés szintje
1 A Mezőgazdasági Gimnázium Erdészeti Tagozatán megszerzett erdészeti szakképesítés Középfokú erdészeti végzettség, szakképesítés
2 A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán megszerzett erdőmérnök képesítés Felsőfokú erdészeti végzettséggel egyenértékű szakképzettség
3 A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán megszerzett erdőmérnök képesítés, Felsőfokú erdészeti végzettséggel egyenértékű szakképzettség
4 Agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
5 Agrár vállalkozó 51 621 01 Szakmunkás
6 Agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
7 Agrár-digitalizációs mérnök Alapfokozat (BSc)
8 Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens 55 3434 01 Szakképesítés
9 Agrárkörnyezet-gazda 52 621 01 1000 00 00 Szakképesítés
10 Agrár-közgazdasági és áruforgalmazó technikus 52 3439 03 Technikus
11 Agrármenedzser Főiskola
12 Agrármenedzsment szakértő Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
13 Agrármérnök Főiskola
14 Agrár-szakoktató főiskolai szintű szak Főiskola
15 Állattartó szakmunkás 34 621 03 Szakmunkás
16 Állattartótelepi gépész 1706-1 Technikus
17 Állattartó-telepi gépész 26 2 8299 02 2 2 01 Szakmunkás
18 Állattartó-telepi gépész 34 6280 01 Szakmunkás
19 Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó 31 521 20 0010 31 01 Szakmunkás
20 Állattenyésztő (sertés) 31 6210 30 010 31 03 Szakképesítés
21 Állattenyésztő (szarvasmarha) 31 6210 30 010 31 04 Szakképesítés
22 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 54 621 01 Technikus
23 Állattenyésztő mérnök Alapfokozat (BSc)
24 Általános állattenyésztő 1809 Szakmunkás
25 Általános állattenyésztő 1809 Technikus
26 Általános állattenyésztő 31 6201 10 Szakképesítés
27 Általános állattenyésztő 34 621 03 Szakképesítés
28 Általános állattenyésztő 31620310 Szakmunkás
29 Általános kertész 1707 Technikus
30 Általános kertész 1707 Szakmunkás
31 Általános mezőgazdasági szakmunkás Szakmunkás
32 Aranykalászos gazda 20 2 6140 05 9 0 01 Szakmunkás
33 Aranykalászos gazda 32 6201 01 Szakmunkás
34 Aranykalászos gazda 33 621 02 0100 31 01 Szakmunkás
35 Aranykalászos gazda 31 621 02 Szakmunkás
36 Az Erdészeti és Faipari Szakközépiskolában megszerzett erdészeti szakképesítés Középfokú erdészeti végzettség, szakképesítés
37 Az Erdészeti Középiskolában megszerzett erdészeti szakképesítés Középfokú erdészeti végzettség, szakképesítés
38 Az Erdészeti Szakközépiskolában megszerzett erdészeti szakképesítés Középfokú erdészeti végzettség, szakképesítés
39 Az Erdészeti Technikumban megszerzett erdészeti szakképesítés Középfokú erdészeti végzettség, szakképesítés
40 Az Erdészeti Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakközépiskolában megszerzett erdészeti szakképesítés Középfokú erdészeti végzettség, szakképesítés
41 Az Erdőgazdasági Középiskolában megszerzett erdészeti szakképesítés Középfokú erdészeti végzettség, szakképesítés
42 Az Erdőgazdasági Technikumban megszerzett erdészeti szakképesítés Középfokú erdészeti végzettség, szakképesítés
43 Az Erdőipari Technikumban megszerzett erdészeti szakképesítés Középfokú erdészeti végzettség, szakképesítés
44 Biogazdálkodó 35 621 02 Szakmunkás
45 Biológiai talajerő-gazdálkodási szakmérnök Szakirányú továbbképzés
(szakképzettség)
46 Bionövény-termesztő 52 621 01 0100 31 03 Szakmunkás
47 Biotermesztő 23 2 6112 05 9 0 02 Szakmunkás
48 Biotermesztő 32 6206 01 Szakmunkás
49 Biotermesztő 34 6206 01 Szakmunkás
50 Borász 33 621 01 0000 00 00 Szakképesítés
51 Borász 31 541 02 Részszakképesítés
52 Borász 33 5212 01 Szakképesítés
53 Családi gazdálkodó 34 814 01 Szakmunkás
54 Dísznövény- és zöldségtermesztő 21 2 6129 05 4 0 01 Szakmunkás
55 Dísznövény- és zöldségtermesztő 31 6207 01 Szakmunkás
56 Dísznövénykertész 21 2 6116 05 3 0 01 Szakmunkás
57 Dísznövénykertész 33 6207 01 Szakmunkás
58 Dísznövénykertész 33 622 01 1000 00 00 Szakmunkás
59 Dísznövénykertész 34 622 01 Szakmunkás
60 Dísznövénykertész 1701 Technikus
61 Dísznövénytermesztő szaktechnikus 21 5 3124 16 6 2 01 Szaktechnikus
62 Dísznövénytermesztő szaktechnikus 53 6207 01 Szaktechnikus
63 Dohánykertész 31 6206 03 Szakmunkás
64 Dohánykertész 31 622 01 0010 31 01 Szakmunkás
65 Egyetemi szakközgazdász, agrármenedzsment szakon Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
66 Élelmiszeripari menedzser Felsőoktatási szakképzés
67 Élelmiszermérnök Alapfokozat (BSc)
68 Élelmiszermérnök Főiskola
69 Élelmiszertechnológus mérnök Alapfokozat (BSc)
70 Élelmiszertechnológus mérnök Főiskola
71 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus Középfokú erdészeti végzettség, szakképesítés
72 Erdészeti gépésztechnikus 26 5 3117 16 2 0 06 Technikus
73 Erdészeti gépésztechnikus 52 5452 01 Technikus
74 Erdészeti gépésztechnikus 54 521 02 Technikus
75 * 
76 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás
77 Erdésztechnikus 5 0821 17 02 Technikus
78 Erdőgazdasági gépésztechnikus 54 525 02 0010 54 01 Technikus
79 Erdőmérnöki Alapfokozat (BSc)
80 Erdőművelő-fakitermelő 4 0821 17 01 Szakmunkás
81 Érettségi bizonyítvány (mezőgazdasági alapismeretekből vizsgát tett) Érettségi
82 Felsőfokú élelmiszer-ipari gépészmérnök-asszisztens Felsőoktatási szakképzés
83 Felsőfokú gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnök-asszisztens Felsőoktatási szakképzés
84 Felsőfokú kertészmérnök-asszisztens Felsőoktatási szakképzés
85 Felsőfokú környezetgazdálkodási agrármérnöki-asszisztens Felsőoktatási szakképzés
86 Felsőfokú mezőgazdasági gépészmérnök-asszisztens Felsőoktatási szakképzés
87 Felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens Felsőoktatási szakképzés
88 Felsőfokú növénytermesztő mérnökasszisztens Felsőoktatási szakképzés
89 Fűszernövény-termesztő 31 622 01 0100 21 01 Szakképesítés
90 Gazda 33 6201 01 Szakmunkás
91 Gazda 33 621 02 1000 00 00 Szakmunkás
92 Gazda 34 621 01 Szakmunkás
93 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) 20 2 6140 05 9 0 04 Szakmunkás
94 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás) 33 6201 01 Szakmunkás
95 Gazda I. 51 6201 01 Technikus
96 Gazda II. 33 6201 01 Szakmunkás
97 Gazda szakma, aranykalászos gazda részszakma 4 0811 17 04 Szakmunkás
98 Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök Alapfokozat (BSc)
99 Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök Felsőoktatási szakképzés
100 Gépszerelő és -karbantartó 313 Technikus
101 Gépszerelő és karbantartó (mezőgazdasági gépszerelő) 313-4 Technikus
102 Gyümölcstermesztési (integrált termesztési) Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
103 Gyümölcstermesztő 31 622 01 0010 31 02 Szakmunkás
104 Gyümölcstermesztő Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
105 Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus 21 5 3124 16 6 2 02 Szaktechnikus
106 Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus 53 6207 02 Szaktechnikus
107 Gyümölcstermesztő szakmérnök Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
108 Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki Alapfokozat (BSc)
109 Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki Alapfokozat (BSc)
110 Integrált gyümölcstermesztési szakmérnök Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
111 Integrált növénytermesztő Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
112 Integrált növénytermesztő szakember Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
113 Képesített gazda 20 4 6140 05 9 0 06 Technikus
114 Képesített gazda 51 6201 01 Technikus
115 Kertész 24 2 6129 05 3 0 04 Szakmunkás
116 Kertész 33 6207 03 Szakmunkás
117 Kertész 34 622 02 Szakmunkás
118 Kertész 1705 Technikus
119 Kertész 1703 Technikus
120 Kertész (technikus) 51-0300 Technikus
121 Kertész és növényvédelmi technikus 54 621 04 0010 54 01 Technikus
122 Kertész- és növényvédelmi technikus 24 5 3124 16 6 2 03 Technikus
123 Kertész- és növényvédelmi technikus 52 6207 01 Technikus
124 Kertészeti gépész 26 2 8293 02 2 2 13 Szakmunkás
125 Kertészeti gépész 34 6280 03 Szakmunkás
126 Kertészeti gépész 1706-2 Technikus
127 Kertészeti gépkezelő 31 521 19 0010 31 03 Szakmunkás
128 Kertészeti gépszerelő, gépjavító 31 521 01 0010 31 02 Szakmunkás
129 Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó 31 521 20 0010 31 03 Szakmunkás
130 Kertészeti szaktechnikus 55 622 01 Szaktechnikus
131 Kertészmérnök Alapfokozat (BSc)
132 Kertészmérnök Főiskola
133 Környezetgazdálkodási agrármérnök Alapfokozat (BSc)
134 Lótartó és lótenyésztő 31 621 04 0000 00 00 Szakképesítés
135 Lótenyésztő 31 6203 05 Szakképesítés
136 Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök Alapfokozat (BSc)
137 Lovász 34 621 02 Szakképesítés
138 Méhész 31 621 05 0000 00 00 Szakképesítés
139 Méhész 32 621 02 Szakképesítés
140 Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő 31 6280 04 Szakmunkás
141 Meliorációs és parképítő gépkezelő 26 1 8293 04 7 0 01 Szakmunkás
142 Meliorációs mérnök Főiskola
143 Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő 31 521 19 0010 31 05 Szakmunkás
144 Ménesgazda (Felsőfokú állattenyésztő mérnök-asszisztens) Felsőoktatási szakképzés
145 Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő 31 6280 05 Szakmunkás
146 Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó 20 2 6140 09 9 0 03 Szakmunkás
147 Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő 31 521 19 0010 31 06 Szakmunkás
148 Mezőgazdasági gazdasszony, falusi vendéglátó 34 811 02 Szakképesítés
149 Mezőgazdasági gépész 26 2 8293 02 2 2 16 Szakmunkás
150 Mezőgazdasági gépész 33 6280 01 Szakmunkás
151 Mezőgazdasági gépész 34 521 08 Szakmunkás
152 Mezőgazdasági gépész 1706 Technikus
153 Mezőgazdasági gépész (technikus) 71-0200 Technikus
154 Mezőgazdasági gépészmérnök Főiskola
155 Mezőgazdasági gépésztechnikus 26 5 3117 16 2 0 21 Technikus
156 Mezőgazdasági gépésztechnikus 52 5452 02 Technikus
157 Mezőgazdasági gépésztechnikus 54 525 02 0010 54 02 Technikus
158 Mezőgazdasági gépésztechnikus 54 521 05 Technikus
159 Mezőgazdasági gépjavító 26 2 7433 02 2 2 17 Szakmunkás
160 Mezőgazdasági gépjavító 34 5235 02 Szakmunkás
161 Mezőgazdasági gépjavító 35 521 02 Szakmunkás
162 Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével) 346280049 Szakmunkás
163 Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus 26 5 3117 16 2 0 22 Szaktechnikus
164 Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus 53 5452 01 Szaktechnikus
165 Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével) 31 6280 10 Szakmunkás
166 Mezőgazdasági gépszerelő 313-4 Technikus
167 Mezőgazdasági gépszerelő, -karbantartó 313-4 Technikus
168 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító 31 521 01 0010 31 03 Szakmunkás
169 Mezőgazdasági gépszerelő-gépüzemeltető 1709 Szakképesítés
170 Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus 26 5 3117 16 2 0 23 Szaktechnikus
171 Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus 53 5452 02 Szaktechnikus
172 Mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
173 Mezőgazdasági mérnök Alapfokozat (BSc)
174 Mezőgazdasági mérnök Főiskola
175 Mezőgazdasági munkás 21 621 02 Részszakképesítés
176 Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens 55 621 01 0010 55 05 Felsőfokú szakképesítés
177 Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével) 55 6249 01 Felsőfokú szakképesítés
178 Mezőgazdasági rakodógépkezelő 31 521 19 0010 31 07 Szakmunkás
179 Mezőgazdasági szakközépiskolai érettségi bizonyítvány (állattenyésztés és szakmai gyakorlatból vizsgát tett) Érettségi
180 Mezőgazdasági szakoktató Alapfokozat (BSc)
181 Mezőgazdasági szakoktató élelmiszeripari szakirányon Alapfokozat (BSc)
182 Mezőgazdasági szakoktató erdészeti szakirányon Alapfokozat (BSc)
183 Mezőgazdasági szakoktató kertészeti szakirányon Alapfokozat (BSc)
184 Mezőgazdasági szakoktató mezőgazdasági gépészeti szakirányon Alapfokozat (BSc)
185 Mezőgazdasági szakoktató mezőgazdasági szakirányon Alapfokozat (BSc)
186 Mezőgazdasági szaktanácsadó Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
187 Mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
188 Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus 26 5 3117 16 2 0 24 Szaktechnikus
189 Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus 53 5452 03 Szaktechnikus
190 Mezőgazdasági technikus 20 5 3124 16 6 2 04 Technikus
191 Mezőgazdasági technikus 52 6201 01 Technikus
192 Mezőgazdasági technikus 54 621 02 0010 54 02 Technikus
193 Mezőgazdasági technikus 54 621 02 Technikus
194 Mezőgazdasági technikus
Növénytermesztő szakmairány
5 0811 17 09 Technikus
195 Mezőgazdasági vállalkozó 32 6201 02 Szakmunkás
196 Mezőgazdasági vállalkozó 54 621 02 0100 31 01 Szakmunkás
197 Mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
198 Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnök Alapfokozat (BSc)
199 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó 31 521 20 0010 31 04 Szakmunkás
200 Növénytermesztési mérnöki Főiskola
201 Növénytermesztő 54 621 04 0100 31 01 Szakmunkás
202 Növénytermesztő és növényvédelmi
(technikus)
51-0400 Technikus
203 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus 21 5 3124 16 6 2 05 Technikus
204 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus 52 6206 01 Technikus
205 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus 54 621 04 0010 54 02 Technikus
206 Növénytermesztő és növényvédő technológus 55 6206 02 Felsőfokú szakképesítés
207 Növénytermesztő és növényvédő technológus 55 621 02 0010 55 05 Felsőfokú szakképesítés
208 Növénytermesztő gépész 26 2 8293 02 2 2 21 Szakmunkás
209 Növénytermesztő gépész 31 6280 07 Szakmunkás
210 Növénytermesztő gépész 1706-3 Technikus
211 Növénytermesztő gépész 1704 Technikus
212 Növénytermesztő mérnök Alapfokozat (BSc)
213 Növényvédelmi (technikus) 31-100 Technikus
214 Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus 52 5 3125 16 6 2 06 Szaktechnikus
215 Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus 53 6206 01 Szaktechnikus
216 Növényvédelmi gépkezelő 31 521 19 0010 31 09 Szakmunkás
217 Növényvédelmi szakmérnök Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
218 Növényvédelmi szaktechnikus 55 621 02 Szaktechnikus
219 Növényvédő és méregraktárkezelő 52 2 6140 05 6 0 02 Szakmunkás
220 Növényvédő és méregraktárkezelő 54 621 04 0100 31 02 Szakmunkás
221 Növényvédő és méregraktár-kezelő 31 6206 02 Szakmunkás
222 Növényvédő és öntöző gépész 26 2 8313 02 2 2 22 Szakmunkás
223 Okleveles agrárkémikus agrármérnök Egyetemi
224 Okleveles agrármérnök Egyetemi
225 Okleveles agrármérnök Mesterfokozat (MSc)
226 Okleveles állatorvos doktor Egyetemi
227 Okleveles állatorvos doktor Mesterfokozat (MSc)
228 Okleveles állattenyésztő mérnök Egyetemi
229 Okleveles állattenyésztő mérnök Mesterfokozat (MSc)
230 Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök Mesterfokozat (MSc)
231 Okleveles élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök Mesterfokozat (MSc)
232 Okleveles gazdasági agrármérnök Egyetemi
233 Okleveles gazdasági agrármérnök Mesterfokozat (MSc)
234 Okleveles informatikus agrármérnök Egyetemi
235 Okleveles kertészmérnök Egyetemi
236 Okleveles kertészmérnök Mesterfokozat (MSc)
237 Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök Mesterfokozat (MSc)
238 Okleveles mezőgazdasági biotechnológus Mesterfokozat (MSc)
239 Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök Egyetemi
240 Okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök Mesterfokozat (MSc)
241 Okleveles növényorvos Egyetemi
242 Okleveles növényorvos Mesterfokozat (MSc)
243 Okleveles növénytermesztő mérnök Mesterfokozat (MSc)
244 Okleveles ökológiai gazdálkodási mérnök Mesterfokozat (MSc)
245 Okleveles szakigazgatás-szervező és informatikus agrármérnök Mesterfokozat (MSc)
246 Okleveles vadgazda mérnök Egyetemi
247 okleveles vadgazda mérnök Mesterfokozat (MSc)
248 Okleveles vidékfejlesztési agrármérnök Mesterfokozat (MSc)
249 Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök Egyetemi
250 Ökogazda 52 621 01 0100 33 01 Szakmunkás
251 Ökológiai gazdálkodó 55 621 02 0010 55 06 Felsőfokú szakképesítés
252 Ökológiai gazdálkodó Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
253 Ökológiai gazdálkodó szakmérnök Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
254 Ökológiai növénytermesztő Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
255 Ökológiai növénytermesztő szakember Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
256 Önjáró betakarítógép kezelője 31 521 19 0010 31 10 Szakmunkás
257 Önjáróbetakarítógép-kezelő 31 6280 08 Szakmunkás
258 Precíziós gazdálkodási szakember Szakirányú továbbképzés
(szakképzettség)
259 Precíziós mezőgazdasági szakmérnök Szakirányú továbbképzés
(szakképzettség)
260 Szabadföldi dísznövénytermesztő 33 622 01 0100 31 04 Szakmunkás
261 Szakközépiskolai érettségi bizonyítvány (Tanulmányait az 50.152/1993 számon engedélyezett Mezőgazdasági szakmacsoportban végezte) Érettségi
262 Szakközépiskolai érettségi bizonyítvány (Tanulmányait az 50152/1993 számon engedélyezett világbanki mezőgazdasági szakmacsoportban végezte mezőgazdasági ismeretekből vizsgát tett) Érettségi
263 Szőlész-borász 34 541 06 Szakmunkás
264 Szőlész-borász Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
265 Szőlész-borász szaktechnikus 21 5 3124 16 6 2 08 Szaktechnikus
266 Szőlész-borász szaktechnikus 53 6207 03 Szaktechnikus
267 Szőlő- és borgazdasági szakmérnök Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
268 Szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
269 Szőlő- és gyümölcstermesztő 21 2 6129 05 3 0 07 Szakmunkás
270 Szőlő- és gyümölcstermesztő 31 6207 02 Szakmunkás
271 Szőlő- és gyümölcstermesztő 1705-1 Technikus
272 Szőlőtermesztő 31 622 01 0010 31 03 Szakmunkás
273 Szőlőtermesztő és borász menedzser Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
274 Szőlőtermesztő és borász szakmérnök Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
275 Tájgazdálkodási mérnök Főiskola
276 Tájrendező-kertépítő mérnök Alapfokozat (BSc)
277 Talajerőgazdálkodás szakmérnök Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
278 Talajerőgazdálkodási szakértő Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
279 Talajerőgazdálkodó Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
280 Talajnélküli termesztés szakmérnöke Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
281 Talajtani szakelőadó Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
282 Talajtani szakmérnöki Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
283 Talajtérképező és földminősítő szakmérnök Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
284 Tápanyag-gazdálkodási szakmérnök Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
285 Természetvédelmi mérnök Alapfokozat (BSc)
286 Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő) 26 1 8311 04 9 0 12 Szakmunkás
287 Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő) 31 6280 09 Szakmunkás
288 Vadgazda mérnök Főiskola
289 Vadgazda mérnök Alapfokozat (BSc)
290 Vállalkozó menedzser vagy vállalkozó-menedzser mérnök vagy élelmiszer vállalkozó menedzser főiskolai szintű szak Főiskola
291 Vetőmag-gazdálkodási Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
292 Vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
293 Vidékfejlesztési agrármérnök Alapfokozat (BSc)
294 Vidékfejlesztési technikus 54 621 02 0010 54 03 Technikus
295 Zöldség- és gyümölcstermesztő 35 622 02 Szakmunkás
296 Zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
297 Zöldséghajtatási Felsőoktatási szakirányú továbbképzési szak
298 Zöldségtermesztő 31 622 01 0010 31 04 Szakmunkás
299 Zöldségtermesztő 1705-2 Technikus
300 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus 21 5 3124 16 6 2 09 Szaktechnikus
301 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus 53 6207 05 Szaktechnikus

2. melléklet a 21/2024. (IV. 9.) AM rendelethez

A Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere alapján elfogadott tevékenységek

A B C
1 Ágazat megnevezése Alágazat megnevezése Szakágazat megnevezése
2 02 Erdőgazdálkodás 02.1 Erdészeti, egyéb erdő-
gazdálkodási tevékenység
02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
3 02.2 Fakitermelés 02.20 Fakitermelés
4 02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése (023) 02.30 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
5 02.4 Erdészeti szolgáltatás 02.40 Erdészeti szolgáltatás
6 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.4 Állattenyésztés 01.41 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
7 01.4 Állattenyésztés 01.42 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
8 01.4 Állattenyésztés 01.43 Ló, lóféle tenyésztése
9 01.4 Állattenyésztés 01.44 Teve, teveféle tenyésztése
10 01.4 Állattenyésztés 01.45 Juh, kecske tenyésztése
11 01.4 Állattenyésztés 01.46 Sertéstenyésztés
12 01.4 Állattenyésztés 01.47 Baromfitenyésztés
13 01.4 Állattenyésztés 01.49 Egyéb állat tenyésztése
14 01.2 Évelő növény termesztése 01.21 Szőlőtermesztés
15 01.2 Évelő növény termesztése 01.22 Trópusi gyümölcs termesztése
16 01.2 Évelő növény termesztése 01.23 Citrusféle termesztése
17 01.2 Évelő növény termesztése 01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése
18 01.2 Évelő növény termesztése 01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
19 01.2 Évelő növény termesztése 01.26 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
20 01.2 Évelő növény termesztése 01.27 Italgyártási növény termesztése
21 01.2 Évelő növény termesztése 01.28 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
22 01.2 Évelő növény termesztése 01.29 Egyéb évelő növény termesztése
23 01.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás 01.61 Növénytermesztési szolgáltatás
24 01.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás 01.62 Állattenyésztési szolgáltatás
25 01.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás 01.63 Betakarítást követő szolgáltatás
26 01.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás 01.64 Vetési célú magfeldolgozás
27 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
28 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.12 Rizstermesztés
29 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
30 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.14 Cukornádtermesztés
31 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.15 Dohánytermesztés
32 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.16 Rostnövénytermesztés
33 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése
34 01.3 Növényi szaporítóanyag termesztése 01.30 Növényi szaporítóanyag termesztése
35 01.5 Vegyes gazdálkodás 01.50 Vegyes gazdálkodás
36 01.7 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás 01.70 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

3. melléklet a 21/2024. (IV. 9.) AM rendelethez

Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke alapján elfogadott tevékenységek

A B
1 ÖVTJ-kód ÖVTJ megnevezés
2 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.
3 011102 Máktermesztés
4 011201 Rizstermesztés
5 011301 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.
6 011401 Cukornádtermesztés
7 011501 Dohánytermesztés
8 011601 Rostnövénytermesztés m.n.s.
9 011602 Kendertermesztés
10 011901 Egyéb, nem évelő növény termesztése m.n.s.
11 011902 Dísznövény- és virágtermesztés
12 011903 Koszorú- és virágkötés saját termesztésű növényből (nem művirágból)
13 011904 Koszorúalap készítés szalmából és szénából (saját termelésű alapanyagból)
14 012101 Borszőlő termesztés
15 012103 Csemegeszőlő termesztés
16 012201 Trópusi gyümölcs termesztése
17 012301 Citrusfélék termesztése
18 012401 Almatermésű, csonthéjas termesztése
19 012501 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
20 012601 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
21 012701 Italgyártási növény termesztése
22 012801 Fűszer-, aromanövény termesztése m.n.s.
23 012802 Gyógynövénytermesztés
24 012803 Gyógyszergyártásban használt növények termesztése
25 012901 Egyéb évelő növény termesztése m.n.s.
26 012902 Nádgazdasági és fűztelepi tevékenység
27 012903 Karácsonyfa termesztése
28 013001 Zöldség-szaporítóanyag termesztése m.n.s.
29 013002 Dísznövényszaporítóanyag-termesztés
30 013003 Gyümölcs-, díszfaiskola
31 013004 Egyéb kertészeti szaporítóanyag termesztése
32 013005 Szőlő szaporítóanyag termesztése (szőlőiskola)
33 014101 Tejhasznú szarvasmarha, bivaly tenyésztése
34 014201 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
35 014301 Ló, lóféle tenyésztése
36 014401 Teve, teveféle tenyésztése
37 014501 Juh, kecske tenyésztése
38 014601 Sertéstenyésztés
39 014701 Baromfitenyésztés
40 014901 Egyéb állat tenyésztése m.n.s.
41 014902 Méhészet
42 014904 Egyéb állati termékek termelése
43 014905 Nyúl tenyésztése
44 015001 Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés állattenyésztéssel, egyik részaránya sem éri el a 66%-ot)
45 016101 Növénytermesztési szolgáltatás géppel m.n.s.
46 016102 Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel
47 016103 Mezőgazdasági kártevőirtás
48 016104 Beporzási szolgáltatás
49 016201 Állattenyésztési szolgáltatás
50 016301 Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s.
51 016302 Koszorú- és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)
52 016303 Gyógynövény előkészítés
53 016401 Vetési célú magfeldolgozás
54 017001 Vadgazdálkodási szolgáltatás
55 021001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
56 022001 Fakitermelés saját jogon
57 022003 Faszéntermelés az erdőben (hagyományos módszerrel előállítva)
58 023001 Erdőgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése)
59 023002 Éti csiga gyűjtése
60 024001 Erdészeti szolgáltatás m.n.s.
61 024002 Erdészeti bérmunka
62 024003 Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában
63 024004 Erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

4. melléklet a 21/2024. (IV. 9.) AM rendelethez

A fiatal mezőgazdasági termelői támogatásra vonatkozó 2024–2027. évi támogatási keretösszegek (euró), illetve fajlagos támogatási összegek (euró/hektár)

A B C D E
1. Igénylés éve 2024 2025 2026 2027
2. Támogatási keretösszeg 18 690 804 18 690 804 18 690 804 18 690 804
3. Fajlagos támogatási minimum 78,67 78,67 78,67 78,67
4. Fajlagos támogatási maximum 236,00 236,00 236,00 236,00