Hatály: közlönyállapot (2024.IV.23.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés t) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában, a 4. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,

a 6. alcím és a 2. melléklet tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 9. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3c) bekezdés a) pontjában, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 5. pontjában, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés i) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 27. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A 261/2004/EK rendelet 16. cikk (2) bekezdése alapján a 261/2004/EK rendelet rendelkezéseinek a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti fogyasztókkal szembeni megsértése miatti eljárások lefolytatására kijelölt szerv a fogyasztóvédelmi hatóság.

(4) A fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazása szempontjából a 261/2004/EK rendelet rendelkezéseinek megsértése a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének minősül.”

2. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) vonatkozó jótállási kötelezettségre kell alkalmazni.”

3. § Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

b) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.”

4. § (1) Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt vagy – távollévők között kötött szerződés esetén – legkésőbb a fogyasztási cikk átadását vagy üzembe helyezését követő napon a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.”

(2) Az R1. 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jótállási jegyen fel kell tüntetni:)

„g) a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását az (5) bekezdés alapján elektronikus úton átadott jótállási jegy kivételével, valamint”

(3) Az R1. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A vállalkozás az e rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet távollévők között kötött szerződés esetén elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel az e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a fogyasztási cikk átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell.”

5. § (1) Az R1. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.”

(2) Az R1. 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az (5)–(7) bekezdés előírásai az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.”

6. § Az R1.

a) 1. § (3) bekezdésében a „helyezése” szövegrész helyébe a „helyezése vagy üzemben tartása” szöveg és a „biztosítható” szövegrész helyébe a „biztosítható,” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az „érvényesítheti” szövegrész helyébe a „bejelentheti” szöveg,

c) 5. § (5) és (7) bekezdésében a „köteles a fogyasztó” szövegrész helyébe a „köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó” szöveg,

d) 7/B. § (1) bekezdésében a „2–7.” szövegrész helyébe a „3–7.” szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R1. Melléklete.

3. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-ában a „melléklete” szövegrész helyébe az „1. melléklete” szöveg lép.

9. § Az R2. Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az e rendeletben szabályozott hatósági eljárásokban – a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának kivételével – az ügyintézési határidő 25 nap.”

11. § Az R3. 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20/A. § (1) Azt a gyermekeknek szóló terméket, amelynek meghatározó eleme a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának vagy a homoszexualitásnak a megjelenítése vagy népszerűsítése vagy a szexualitás közvetlen, naturális vagy öncélú ábrázolása, kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos.

(2) Az olyan terméket, amelynek kialakítása, külseje vagy csomagolása jól látható módon a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást jeleníti meg vagy a szexualitást közvetlenül, naturálisan vagy öncélúan ábrázolja, kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos.

(3) Nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény, valamint templom és vallásgyakorlásra rendelt más hely bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül nem forgalmazható olyan termék, amelynek meghatározó eleme a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának vagy a homoszexualitásnak a népszerűsítése vagy a szexualitás öncélú ábrázolása, megjelenítése.

(4) A gyermekeknek szóló olyan termék, amelynek meghatározó eleme a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának vagy a homoszexualitásnak a megjelenítése vagy népszerűsítése vagy a szexualitás közvetlen, naturális vagy öncélú ábrázolása, a többi, gyermekeknek szóló terméktől elkülönítve, zárt csomagolásban forgalmazható.

(5) Könyv forgalmazása esetén a kiadó köteles tájékoztatni a kereskedőt arról, ha a könyv meghatározó eleme a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának vagy a homoszexualitásnak a megjelenítése vagy népszerűsítése vagy a szexualitás közvetlen, naturális vagy öncélú ábrázolása. Ez a szabály nem érinti a kereskedőnek a kiadóval szemben érvényesíthető visszkereseti igényét.

(6) A kereskedő a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a fogyasztó erre irányuló kifejezett kérése esetén köteles biztosítani a (4) bekezdés értelmében zárt csomagolásban forgalmazott termék zárt csomagolás nélküli megvizsgálásának lehetőségét.”

5. A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

12. § A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a következő 13/A. alcímmel egészül ki:

„13/A. Eljáró hatóság

32/A. § (1) A 3/A. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezés a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezésnek minősül.”

6. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

13. § A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság)

„d) üzemanyagtöltő állomáson forgalmazott folyékony motorhajtóanyagok esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV),”

14. § Az R4.

a) 2. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szövegrész helyébe a „NAV” szöveg,

b) 6/D. § (2) bekezdésében az „eszköz” szövegrész helyébe az „eszköz használatbavétel előtti ellenőrzéséről készített jegyzőkönyv és a játszótéri eszköz” szöveg,

c) 6/D. § (3) bekezdésében a „rendelet mellékletében meghatározott, a nyilvántartási adatlap tartalmi követelményeinek megfelelő” szövegrész helyébe a „rendeletben a nyilvántartásra meghatározott” szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti az R4. 6/E. § (1) bekezdése.

7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

16. § A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) kell alkalmazni, amikor a fogyasztó kifizeti vagy vállalja, hogy kifizeti az áru vagy szolgáltatás ellenértékét. E rendelet víz, gáz, villamos energia vagy távfűtés – akár közszolgáltatók általi – szolgáltatására vonatkozó szerződésekre is alkalmazandó, ha ezeket az árukat szerződés alapján biztosítják.”

17. § (1) Az R5. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fogyasztó az áru visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését, vagy a (4) bekezdésben foglaltak fennállása esetén.”

(2) Az R5. 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Távollévők között kötött szerződés esetén, ha a vállalkozás az árut üzlethelyiségben is értékesíti, és a fogyasztó a vállalkozás üzlethelyiségében személyesen gyakorolja a 20. § szerinti jogát, jogosult ezzel egyidejűleg az árut visszaadni a vállalkozásnak.”

18. § Az R5. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

19. § Az R5.

a) 4. § 14. pont d) alpontjában az „a áruk” szövegrész helyébe az „az áruk” szöveg,

b) 20. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában az „a árut” szövegrész helyébe az „az árut” szöveg,

c) 20. § (3) bekezdésében az „a áru” szövegrész helyébe az „az áru” szöveg,

d) 23. § (4) bekezdésében és 24. § (1) bekezdésében az „a árut” szövegrészek helyébe az „az árut” szöveg,

e) 31. § (1) bekezdésében a „9. §” szövegrész helyébe a „9. §-ban” szöveg és az „ , a 12.” szövegrész helyébe a „, 11/A. §-ban, a 12.” szöveg

lép.

8. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„a) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 19. §-ában, 43/A. § (1)–(3) bekezdésében,”

(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert jelöli ki.)

(2) Az R6. 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„g) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 111. § (2) bekezdés m) pontjában,”

(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert jelöli ki.)

(3) Az R6. 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„a) az Fgytv. 17. § (5) bekezdésében, valamint 45/B. §-ában,”

(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert és a kormányhivatalt jelöli ki.)

(4) Az R6. 3. § (3a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„b) az Fgytv. 47. § (1a) bekezdésében, 47. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint 48/A–48/E. §-ában”

(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.)

(5) Az R6. 3. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„b) az Fgytv. 16/B. §-ában, 17/A. §-ában, 17/B. §-ában, 17/D. § (1)–(2) bekezdésében, 29. § (11) bekezdésében, valamint 37/B. §-ában foglaltak,”

(tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.)

(6) Az R6. 3. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 2. § a) pontjában meghatározott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek,”

(tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.)

(7) Az R6. 3. § (4) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„j) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltak,”

(tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalt jelöli ki.)

(8) Az R6. 3. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4b) A Kormány az Fgytv. 45/D. §-a és a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 27. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a nemzetközi kereskedelmi repülőtér székhelye szerint illetékes kormányhivatalt jelöli ki.”

21. § Az R6. a következő 3/A. és 3/B. §-sal egészül ki:

„3/A. § A kormányhivatal illetékességének vizsgálata során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során a jogellenes magatartás elkövetése helyének kell tekinteni minden olyan helyet, ahol

a) az Ektv. szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő ügy tárgyát képező árut vagy kereskedelmi kommunikációt, vagy

b) az Ektv. szerinti alkalmazásszolgáltató vagy videómegosztóplatform-szolgáltató, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti elektronikus hírközlési szolgáltató vagy az Mttv. szerinti médiaszolgáltató útján megvalósuló reklámot

a vállalkozás elérhetővé teszi.

3/B. § Az Ákr. 16. § (2) bekezdésétől eltérően a fogyasztó kérelmére indult eljárásban – a fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában – akkor is az a kormányhivatal jár el, amelynek illetékességi területén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye található, ha az Ákr. 16. § (1) bekezdése alapján megállapítható az illetékes hatóság.”

22. § Az R6. a következő 11. §-sal egészül ki:

„11. § A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. végzi az alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladatokat

a) a Jogsértő Webáruházak,

b) a Fogyasztóvédelmi Portál tekintetében.”

9. Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. §-a a következő 1. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„1. csomagküldő kereskedelem: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 4. pontjában meghatározott fogalom;”

(2) Az R7. 1. §-a a következő 8. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„8. online piac: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 2. § k) pontjában meghatározott fogalom;”

(3) Az R7. 1. §-a a következő 11. és 12. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„11. online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője: az a személy vagy szervezet,

a) aki vagy amely felhasználói számára a hálózaton keresztül elérhető, számlázási szolgáltatás igénybevételét biztosítja, és

b) akinek vagy amelynek a tárgyévet megelőző évben legalább 1000 online számlaadat-szolgáltatást teljesítő ügyfele volt, akik vagy amelyek a tárgyévet megelőző évben legalább 100 000 online számlaadat-szolgáltatást teljesítettek;

12. online számlaadat-szolgáltatás: az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott módon a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak az állami adó- és vámhatóság részére, elektronikus úton történő továbbítása.”

24. § Az R7. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adattörlő alkalmazás a kereskedő, az online piac vagy az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője által átadott adattörlő kóddal a 9. § (3)–(6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást követően, továbbá a 9/A. § vagy a 14. § (4) bekezdése alapján biztosított adattörlő kóddal aktiválható. Az adattörlő kód a fogyasztó számára egyetlen tartós adathordozó adatainak egyszeri törlésére biztosít lehetőséget. A törlést követően a fogyasztó elektronikus levélben az adattörlés eredményéről adattörlési igazolást kap.”

25. § Az R7. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A NAV a kereskedő, az online piac vagy az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője által elektronikus úton benyújtott kérelmére gondoskodik

a) az adattörlő kód generálásáról és

b) az adattörlő kódnak a kereskedő, az online piac vagy az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője részére történő kiadásáról.”

26. § Az R7. a következő 6. §-sal egészül ki:

„6. § A NAV a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzési feladatainak a támogatása céljából minden év január tizenötödik napjáig a honlapján közzéteszi az 1. § 11. pontja szerinti, online számlázási funkcióval rendelkező programot működtetők nevét, székhelyét, adószámát.”

27. § Az R7. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A NAV adatot szolgáltat az NMHH részére

a) a kereskedőnek, az online piac, valamint az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetőjének kiadott adattörlő kódokról, a kiadás dátumáról a kiadást követő egy munkanapon belül, valamint

b) a kereskedő, az online piac, valamint az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője a 9. § (3)–(6) bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján a fogyasztónak átadott adattörlő kódokról és az átadás dátumáról, hetente, a hét második munkanapján.”

28. § Az R7. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az adattörlő kód fogyasztó részére történő térítésmentes átadása

a) a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylaton történő rögzítésével,

b) a bizonylat átadásával egyidejűleg más módon, így különösen papír alapon mellékelve vagy

c) az adásvételi szerződés létrejöttéről szóló, (3) bekezdés szerinti értesítésben történő rögzítésével történik.

(2) Ha a kereskedő online számlázási funkcióval rendelkező programmal állítja ki a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylatot, a bizonylaton az adattörlő kódot az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője rögzíti.

(3) Ha a kereskedő a tevékenységét online piac igénybevételével gyakorolja, az online piac működtetője rögzíti az adattörlő kódot a tartós adathordozó értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés létrejöttéről szóló, a fogyasztó részére megküldött értesítésben.

(4) Arra a kereskedőre, aki a tevékenységét online piac igénybevételével gyakorolja, és online számlázási funkcióval rendelkező programmal állítja ki a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylatot, a (2) bekezdésben foglaltak irányadók.

(5) Az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője köteles az online számlázási szolgáltatást úgy nyújtani, hogy a szolgáltatás emberi beavatkozás nélkül azonosítsa az e rendelet hatálya alá tartozó tartós adathordozót, és automatikusan szolgáltassa az adathordozóhoz az adattörlő kódot. A kereskedő felel az adattörlő kód fogyasztó részére történő átadásának elmulasztásáért, ha az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője bizonyítja, hogy a kereskedő a tartós adathordozó megjelöléséhez olyan megjelölést használt, amelyet az online számlázási funkcióval rendelkező program nem volt képes felismerni.

(6) Az adattörlő kód fogyasztó részére történő átadásáért a kereskedő és az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője egyetemlegesen felel. Az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kereskedő a tartós adathordozó megjelöléséhez olyan megjelölést használt, amelyet az online számlázási funkcióval rendelkező program nem volt képes felismerni. A kereskedő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a tartós adathordozó megjelöléséhez olyan megjelölést használt, amelyet az online számlázási funkcióval rendelkező program felismert, vagy azért nem ismert fel, mert az nem felelt meg az (5) bekezdésben foglaltaknak.

(7) A kereskedő köteles tájékoztatni az online piac működtetőjét arról, hogy az adásvétel tárgya tartós adathordozó. A tájékoztatás elmulasztása esetén a kereskedő felel az adattörlő kód fogyasztó részére történő átadásáért.

(8) A (2)–(4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a kereskedő adja át az adattörlő kódot a fogyasztó részére a kereskedő NAV felé tett, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata esetén, valamint ha a kereskedő nem online számlázási funkcióval rendelkező programmal állítja ki a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylatot, vagy ha a tevékenységét nem online piac igénybevételével gyakorolja.

(9) Ha a kereskedő a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylat kiállításához – amelyen a 2. § (3) bekezdése szerinti csoportosított tartós adathordozót szerepelteti – a NAV Online Számlázó Programját használja, a bizonylaton az adattörlő kódot az Online Számlázó Program rögzíti.

(10) Az adattörlő kód önállóan nem forgalomképes.”

29. § Az R7. 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Azon kereskedő, aki

a) csomagküldő kereskedelmet folytat,

b) internetes honlappal rendelkezik, vagy c) tevékenységét online piacon fejti ki,

a tartós adathordozó termékleírásában jól látható módon közzéteszi a 2. melléklet szerinti tájékoztatót.”

30. § (1) Az R7. 9. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kereskedő, az online piac működtetője, valamint az online számlázási funkcióval rendelkező program – kivéve a NAV Online Számlázó Program – működtetője az adattörlő kódot a NAV által erre a célra rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával, elektronikus úton igényelheti. A NAV az igény beérkezését követő 8 napon belül bocsátja a kereskedő, az online piac működtetője, valamint – a NAV Online Számlázó Program kivételével – az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője rendelkezésére az adattörlő kódot.

(2) A kereskedő, az online piac működtetője és az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetetője a részére kiadott és a fogyasztó részére még át nem adott adattörlő kódokat nyilvántartja.

(3) A kereskedő, az online piac működtetője és az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője a fogyasztónak átadott adattörlő kódokról, a tartós adathordozó értékesítéséről kiállított számviteli bizonylat sorszámáról és a fogyasztónak történő átadás dátumáról adatot szolgáltat a NAV felé.”

(2) Az R7. 9. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője a (4) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás útján teljesíti.

(6) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az online piac működtetője a (4) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatás útján teljesíti.”

31. § Az R7. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Az Fgytv. 45/A. § (2) bekezdésével összhangban a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a 8. §-ban, a 8/A. §-ban, a 9. § (2)–(6) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.”

32. § Az R7. 14. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az NMHH – a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (18) bekezdése szerinti forrás terhére – a 2023. december 31-ig nyilvántartásba vett, de ki nem adott, vagy a (3) bekezdés szerint visszaszolgáltatott ép címkéket jogosult 2026. november 30-ig átadni a személyes adatok védelméhez kapcsolódó nevelő, ismeretterjesztő tevékenység elősegítése, a személyes adatok védelmével összefüggő fogyasztói tudatosság növelése céljából más állami szerv, oktatási, nevelési vagy kulturális feladatokat ellátó intézmény vagy nonprofit szervezet részére.

(5) A (4) bekezdés szerint átadott címke felhasználójára az e rendelet fogyasztóra irányadó szabályai megfelelően alkalmazandók.

(6) Az NMHH a (4) bekezdés szerinti címkéket szigorú számadású bizonylatként tartja nyilván, és azok átadásáról jegyzőkönyvet vesz fel. Az NMHH nyilvántartja a jegyzőkönyv keltét mint az adattörlő kód fogyasztó részére történő átadásának időpontját, az átadott címkék sorszámát és a jegyzőkönyv – átadási bizonylat – azonosító számát.”

33. § Az R7. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § E rendeletnek a fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet által megállapított 6. §-a szerinti közzétételi kötelezettségét a NAV a 2023. év tekintetében 2024. szeptember 15. napjáig teljesíti.”

34. § (1) Az R7. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az R7. a 4. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

35. § Az R7.

a) 1. § 4. pontjában a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Fgytv.)” szöveg és a „b)” szövegrész helyébe a „33.” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a „7. §” szövegrész helyébe a „7. § és a 14. § (5) bekezdése” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében az „adatszolgáltatástól” szövegrész helyébe az „adatszolgáltatástól vagy a 14. § (5) bekezdése szerinti átadástól” szöveg,

d) 9/A. §-ában a „másolata” szövegrész helyébe a „másolata vagy az adásvételi szerződés létrejöttéről szóló, 8. § (3) bekezdése szerinti értesítés” szöveg,

e) 13. § (2) bekezdésében a „2023. december 31-ig” szövegrész helyébe az „e rendelet alapján” szöveg,

f) 16. §-ában az „a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény” szövegrész helyébe az „az Mttv.” szöveg,

g) 16. §-ában az „a fogyasztóvédelemért” szövegrész helyébe az „az elektronikus hírközlésért” szöveg

lép.

36. § Hatályát veszti az R7. 1. § 2. pontjában a „fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja szerinti” szövegrész.

10. A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

37. § A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (4) és (5) bekezdésben foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el az ott meghatározott szabályok szerint.

(8) A (7) bekezdésben említett rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

11. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 2. alcím, a 4. alcím, az 5. alcím, a 14. § b) és c) pontja, a 15. §, a 7. alcím, a 8. alcím, a 23. § (1) bekezdése, a 35. § a)–f) pontja, a 36. §, a 10. alcím, a 39. §, valamint a 2. melléklet az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(3) A 3. alcím és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

(4) A 23. § (2) és (3) bekezdése, a 24–31. §, a 33. §, a 34. §, valamint a 3. és a 4. melléklet az e rendelet kihirdetését követő százhuszadik napon lép hatályba.

(5) A 13. §, a 14. § a) pontja és a 35. § g) pontja 2025. január 1-jén lép hatályba.

39. § (1) Ez a rendelet fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a gépekről, és a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 73/361/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2023. június 14-i (EU) 2023/1230 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) A 22. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) A 22. §-nak a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

A B
1. Tevékenység Díj (forint)
2. Mintavételi eljárás 8 000 + a minta ára
3. Kozmetikai, háztartás-vegyipari, festékipari, textilipari termékek, gyermekjátékok, gyermekápolási cikkek és műanyag termékek, háztartási eszközök, bőrrel érintkező anyagok, testékszerek, elektromos cigaretta folyadékok és napszemüvegek vizsgálata
3.1. Alkohollal extrahálható rész 20 450
3.2. Aktív klór-tartalom 11 200
3.3. Aktív oxigén-tartalom (például borátok) 17 670
3.4. Alkoholtartalom meghatározása (DA-val) 22 610
3.5. Ammónia-meghatározás (Titr.) 17 840
3.6. Anionaktív-anyag tartalom (Titr.) 21 360
3.7. Antimikrobás hatás – baktericid hatás vizsgálata kozmetikai termékeknél 23 430
3.8. Antimikrobás hatás – fungicid hatás vizsgálata kozmetikai termékeknél 20 670
3.9. Antimikrobás hatás – baktericid hatás vizsgálata háztartás-vegyipari termékeknél 26 140
3.10. Antimikrobás hatás – fungicid hatás vizsgálata háztartás-vegyipari termékeknél 26 280
3.11. Átvonhatóság 13 050
3.12. Azoszínezékekből származó aromás aminok (HPLC-vel) 59 060
3.13. Azoszínezékekből származó aromás aminok megerősítő vizsgálata (GC–MSD-vel)
19 610
3.14. Bakt. mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák számának meghatározása 11 100
3.15. Bakt. penész- és élesztőgombák számának meghatározása 11 150
3.16. Bakt. Pseudomonas aeruginosa kimutatása 11 210
3.17. Bakt. Staphylococcus aureus kimutatása 15 350
3.18. Bakt. E. coli kimutatása 11 490
3.19. Bakt. Candida a. kimutatása 13 010
3.20. Cement vízoldható Cr (VI) tartalmának meghatározása 22 430
3.21. Cumik, cuclik illóanyag-tartalmának meghatározása 8 160
3.22. Cumik, cuclik kioldódó anyag-tartalmának, peroxidjának meghatározása 17 170
3.23. Cumik, cuclik aromás amin-tartalmának kimutatása 11 520
3.24. Dermedéspont meghatározása 25 200
3.25. Elektronikus cigaretta töltőfolyadék nikotin, glicerin, propilén-glikol tartalmának meghatározása
27 740
3.26. Elemtartalom meghatározása grafitkemencés AAS-sel/fémenként 20 540
3.27. Elemtartalom meghatározása THG–AAS-sel/fémenként 21 070
3.28. Elemtartalom meghatározása ICP–MS-sel/6 elemre, 20 mintára (szűrő módszer) 278 600
3.29. Elemtartalom meghatározása ICP–MS-sel/20 elemre, 20 mintára
(szűrő módszer)

472 250
3.30. Elemtartalom meghatározása lángatomizációs AAS-sel/fémenként 18 680
3.31. Érzékszervi vizsgálatok 5 420
3.32. Érzékszervi vizsgálatok (részleges) 2 710
3.33. Fedőképesség vizsgálata 21 850
3.34. Festékanyagok homogenitásának meghatározása (szemrevételezéssel) 5 990
3.35. Fényállóság, színállóság mesterséges fénnyel szemben 37 860
3.36. Fényelnyelés (UV, VIS, IR) 21 680
3.37. Fényesség meghatározása 18 110
3.38. Fényesség meghatározása kész bevonatokon 8 130
3.39. Formaldehid meghatározása 34 870
3.40. Foszfortartalom (P2O5-ben) 30 000
3.41. Gyártási és felületi hibák meghatározása 8 130
3.42. Habzóképesség 10 840
3.43. Halmazsűrűség 10 840
3.44. Halogének (Fluorid) meghatározása (műszeresen) 21 380
3.45. Hidrogén-peroxid tartalom meghatározása 13 020
3.46. Higany tartalom meghatározása AAS-sel 24 150
3.47. Hígíthatóság 5 990
3.48. Izzítási maradék 15 130
3.49. Kapszaicintartalom meghatározása (HPCL-vel) 33 080
3.50. Kationaktív anyagtartalom (Titr.) 21 350
3.51. Keménység festékmintából (ceruzamódszerrel) 17 420
3.52. Keménység kész bevonaton (ceruzamódszerrel) 6 200
3.53. Kiadósság 12 700
3.54. Kifolyási idő 16 520
3.55. Kinyerhető tömeg vagy térfogat 5 420
3.56. Kopásállóság vizsgálata (Taber-készülékkel) 30 430
3.57. Króm (VI) tartalom meghatározása bőrtermékben 28 410
3.58. Lágyítószer-tartalom meghatározása (GC-vel) 69 500
3.59. Ledörzsölhetőség, festékkioldódás oldatonként (játékok) 13 880
3.60. Lobbanáspont (zárttéri) 16 600
3.61. Megfolyási fok 12 950
3.62. Méret meghatározása 3 730
3.63. Migráló elemtartalom meghatározása játékokból AAS-sel fémenként 23 260
3.64. Migráló elemtartalom meghatározása textilekből AAS-sel fémenként 27 240
3.65. Napszemüvegek és síszemüvegek UV és látható fényszűrésének teljes körű vizsgálata
40 650
3.66. Nemionos felületaktív anyag kimutatása 13 060
3.67. Nettó tömeg/térfogat mintaelemenként 3 850
3.68. Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (szabványos gyors módszerrel) 12 430
3.69. Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (teszttel) 1 600
3.70. Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (referencia módszerrel) 28 610
3.71. Nyersanyag-összetétel mennyiségi meghat. textilipari termékeknél 38 150
3.72. Nyersanyag-összetétel minőségi meghat. textilipari termékeknél 8 930
3.73. Nyomásmérés aeroszolokban 10 840
3.74. Oldószerek és hígítók törésmutatójának vizsgálata 10 840
3.75. Optikai fehérítő kimutatás 8 320
3.76. Öregedés hőigénybevételre 27 420
3.77. Összes felületaktív anyag meghatározása 28 119
3.78. Összes kálium-perjodáddal oxidálható rész meghatározása (például Glicerin) 18 670
3.79. Összes sav- vagy lúgtartalom meghatározása (Titr.) 11 530
3.80. Összes vízkeménység meghatározása 11 200
3.81. Összes zsírsav elszappanosítási száma és el nem szappanosítható rész (Titr.) 25 960
3.82. Párolgási szám 5 440
3.83. pH mérés (műszeres) 11 750
3.84. Rugalmasság vizsgálata (hajlítással) 16 790
3.85. Sótartalom (Titr.) 12 340
3.86. Sűrűség mérése piknométerrel 8 450
3.87. Sűrűségmérés (DA-val) 22 610
3.88. Száradási idő (felületi szárazság) meghatározása 13 240
3.89. Száraz rétegvastagság meghatározása 9 220
3.90. Szárazanyag, nem illó rész meghatározása 11 910
3.91. Szappantípusú felületaktív anyag tartalom 21 350
3.92. Szerves illóanyag (VOC)–tartalom meghatározása (GC-vel) 37 510
3.93. Szerves oldószertartalom meghatározása GC-vel 26 040
3.94. Szerves savak meghatározása (HPLC-vel) 23 195
3.95. Tányérszám mosogatószerekből 16 800
3.96. Tartósítószerek (parabenek és fenoxi-etanol) meghatározása (HPLC-vel) 31 400
3.97. Tartósítószerek (benzoesav, szorbinsav) meghatározása (HPLC-vel) 24 630
3.98. Tapadás (elcométerrel) 21 950
3.99. Tapadás (rácsvágással) 15 880
3.100. Terülési fok meghatározása 12 950
3.101. Tioglikolsav meghatározása 11 310
3.102. UV-szűrő komponensek meghatározása (HPLC-vel) 40 680
3.103. Ütésszilárdság (Du Pont készülékkel) 18 720
3.104. Vezetőképesség meghatározása műszeresen 18 120
3.105. Vízfelvevő és víztartó képesség 10 840
3.106. Vízoldható vitaminok meghatározása (HPLC-vel) 33 620
3.107. Víztartalom meghatározás (Karl Fischer-módszerrel) 14 960
3.108. Zártság és szivárgásmentesség vizsgálata elemenként 5 420
3.109. Zsíroldható vitaminok (A, E) meghat. (HPLC-vel) 38 840
3.110. Zsírtartalom meghatározása (Soxhlet módszerrel, hagyományos módon) 21 860
3.111. Zsírtartalom meghatározása savas feltárást követő Soxhlet-tel 29 430
3.112. Zsírtartalom meghatározása hideg extrakcióval 29 390
4. Élelmiszerek vizsgálata
4.1. Alaki hányados meghatározása 5 420
4.2. Alkoholtartalom meghatározása (DA-val) 22 610
4.3. Alkotórészek tömegaránya 5 420
4.4. Bakt. Bifidobaktérium szám meghatározása 15 610
4.5. Bakt. egyéb Lactobacillus meghatározása fajtánként 19 090
4.6. Bakt. Lactobacillus acidophilus szám meghatározása 19 090
4.7. Bakt. Lactobacillus bulgaricus szám meghatározása 16 260
4.8. Bakt. mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák számának meghatározása 8 830
4.9. Bakt. mezofil tejsavtermelő mikrobák számának meghatározása 19 090
4.10. Bakt. penész- és élesztőgombák számának meghatározása 9 070
4.11. Bakt. Streptococcus thermophilus szám meghatározása 14 430
4.12. Bepárlási maradék meghatározása 10 840
4.13. Bevonatarány meghatározása mechanikai szétválasztással 5 420
4.14. Cukrok, cukoralkoholok meghatározása (HPLC-vel) 28 600
4.15. Dúsítóanyag-tartalom meghatározása 10 840
4.16. Édesítőszer (aszpartám, aceszulfám-K, Na-szaharinát, Na-ciklamát stb.) meghatározása (HPLC-vel) 25 190
4.17. Egyéb számítás 5 420
4.18. Elektromos vezetőképesség meghatározása 10 840
4.19. Elemtartalom meghatározása grafitkemencés AAS-sel fémenként 20 540
4.20. Elemtartalom meghatározása THG–AAS-sel fémenként 21 070
4.21. Elemtartalom meghatározása ICP–MS-sel/6 elemre, 20 mintára (szűrő módszer) 278 600
4.22. Elemtartalom meghatározása ICP–MS-sel 20 elemre, 20 mintára (szűrő módszer) 472 254
4.23. Elemtartalom meghatározása lángatomizációs AAS-sel fémenként 18 685
4.24. Élelmi rost tartalom meghatározása 119 190
4.25. Étkezési só Kl-tartalmának meghatározása 8 720
4.26. Étkezési só NaCl-tartalmának meghatározása 6 130
4.27. Fehérjetartalom meghatározása (Kjeldahl-módszerrel) 30 890
4.28. Fluoridtartalom meghatározása 21 380
4.29. Főzési idő meghatározása 10 840
4.30. Főzési tulajdonság meghatározása 10 840
4.31. Fűszerpaprika extrahálható színének meghatározása 18 800
4.32. Gesztenyekészítmény héjtartalmának meghatározása 10 840
4.33. Gluténtartalom kimutatása (ELISA-val) 38 050
4.34. Habtartósság meghatározása 11 080
4.35. Hamutartalom meghatározása 15 130
4.36. Hamutartalom meghatározása konduktometriásan 10 840
4.37. Hidrogénkarbonát-tartalom meghatározása 11 910
4.38. Hidroxiprolintartalom meghatározása (kötőszövet) 22 500
4.39. Idegen anyag tartalom meghatározása 5 420
4.40. Idegen zsírok étcsokoládéban (GC-vel) 40 870
4.41. Idegen zsírok tejcsokoládéban (GC-vel) 137 730
4.42. Idegen zsírok meghatározása tejtermékben (GC-vel) 37 300
4.43. Kapszaicin tartalom meghatározása (HPLC-vel) 33 080
4.44. Kénessav tartalom meghatározása jodometriásan 16 070
4.45. Koffein- és teobromintartalom meghatározása kakaótermékekből (HPLC-vel) 26 810
4.46. Koffeintartalom meghatározása élelmiszerekből (HPLC-vel) 28 870
4.47. Konyhasómentes hamutartalom meghatározása 23 180
4.48. Konyhasótartalom meghatározása (Mohr-módszerrel) 12 340
4.49. Konyhasótartalom meghatározása (Volhard-módszerrel) 15 460
4.50. Összes cukortartalom meghatározása (Titr.) 18 360
4.51. Összes ásványi anyag tartalom meghatározása ásványvízben 28 170
4.52. Összes sav, savfok és savszám meghatározása 10 960
4.53. Összes szénhidrát meghatározása 33 670
4.54. pH-meghatározás műszeresen 11 750
4.55. Redukáló cukortartalom meghatározása (Titr.) 12 380
4.56. Sörszín meghatározása 10 840
4.57. Sűrűség mérése piknométerrel 8 210
4.58. Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (atmoszférás szárítással) 11 230
4.59. Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (refraktometriásan) 10 840
4.60. Szárazanyag-, víztartalom meghatározása (vákuumszárítással) 10 840
4.61. Szén-dioxid meghatározása műszeresen 10 840
4.62. Szerves savak meghatározása (HPLC-vel) 23 200
4.63. Színezék azonosítása (VRK-val) 26 890
4.64. Szójatartalom kimutatása (ELISA-val) 38 050
4.65. Szterinek meghatározása (GC-vel) 66 240
4.66. Tartósítószer (benzoesav, szorbinsav) meghatározása (HPLC-vel) 24 630
4.67. Tejsűrűség meghatározása tejfokmérővel 10 840
4.68. Tisztaság, hibás szem, törmelék mennyiségi meghatározása 5 420
4.69. Tojástartalom meghatározása szterintartalom alapján (GC-vel) 68 950
4.70. Tojástartalom meghatározása zsírtartalom alapján 18 370
4.71. Töltelékhányad meghatározása 10 840
4.72. Tömeg, térfogat ellenőrzése 5 420
4.73. Tömeg, térfogat ellenőrzése tételenként (20 mintaelem) 10 840
4.74. Vaj vízmentes szárazanyag-tartalmának meghatározása 14 340
4.75. Valódi és eredeti extrakttartalom meghatározása 16 260
4.76. Vízoldható vitaminok (B1, B2, B6, niacin, C, niacinamid) meghatározása
(HPLC-vel)
33 620
4.77. Vitamin B1 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel) 44 120
4.78. Vitamin B2 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel) 46 430
4.79. Vitamin B6 meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel) 49 290
4.80. Vitamin C meghatározása EU módszer szerint (HPLC-vel) 32 270
4.81. Vitamin tartalom (zsíroldható: A, E) meghatározása döntő módszerrel 38 840
4.82. Vízben oldódó/oldhatatlan anyagtartalom meghatározása 10 840
4.83. Vizes kivonat meghatározása 10 980
4.84. Zsírsavösszetétel meghatározása (GC-vel) 21 600
4.85. Zsírtartalom meghatározása (Gerber-módszerrel) 16 460
4.86. Zsírtartalom meghatározása hideg extrakcióval 23 530
4.87. Zsírtartalom meghatározása (Röse-Gotlieb-módszerrel) 29 390
4.88. Zsírtartalom meghatározása (savas feltárást követő Soxhlet-módszerrel) 19 080
4.89. Zsírtartalom meghatározása (Soxhlet-módszerrel, hagyományos módon) 19 690
4.90. Zsírtartalom meghatározása (Van Gulik-módszerrel) 17 660
5. Univerzális mérések
5.1. Ejtődobos vizsgálat 27 375
5.2. Hajlító igénybevétel 16 438
5.3. Ütésvizsgálat (ütőkorong) 16 438
5.4. Forgatónyomaték vizsgálata 20 813
5.5. Húzó-nyomó vizsgálat (INSTRON-nal) 53 625
5.6. Húzó vizsgálat (erőmérővel) 23 000
5.7. Keménységmérés vizsgálat 27 375
5.8. Kondicionálás klímakamrában (hő és/vagy pára) 49 250
5.9. Megvilágítás-mérés fényforrásonként 23 000
5.10. Mikroszkópos vizsgálat 20 813
5.11. Termékspecifikus vizsgálat 20 813
5.12. Ellenálló-képesség mérése hővel szemben (golyós nyomópróba) 38 313
5.13. Ellenálló-képesség mérése hővel szemben (izzóhuzalos vizsgálat) 27 375
5.14. Ellenálló-képesség mérése hővel szemben (tűlángos vizsgálat) 23 000
5.15. Mechanikai szilárdság vizsgálata (rugós kalapács) 20 813
5.16. Mechanikai szilárdság vizsgálata (ejtés) 16 438
5.17. Villamos szilárdság vizsgálata 20 813
5.18. Villamos szilárdság üzemmeleg állapotban 31 750
5.19. Szivárgó áram mérése 20 813
5.20. Szivárgó áram mérése üzemmeleg állapotban 31 750
5.21. Lökőfeszültség vizsgálata 20 813
5.22. Méretek meghatározása 16 438
5.23. Készenléti teljesítmény mérése (1 minta) 31 750
5.24. Készenléti teljesítmény mérése (ismételt 3 minta) 49 250
5.25. Élek élességének vizsgálata 16 438
5.26. Hegyes végződések vizsgálata 16 438
5.27. Idomszeres vizsgálat 16 438
6. Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonságosságának vizsgálata
6.1. Alkatrészek vizsgálata 16 438
6.2. Belső huzalozás vizsgálata 27 375
6.3. Huzalozás hajlítási vizsgálata 31 750
6.4. Csavarok és csatlakozások vizsgálata 27 375
6.5. Elektromos készülékek vizsgálata műterheléssel 27 375
6.6. Felvett teljesítmény és áram 31 750
6.7. Hálózati csatlakozás és külső hajlékony vezeték vizsgálata 27 375
6.8. Kúszóáramút, légköz és szigetelésen keresztül mért távolság vizsgálata 16 438
6.9. Külső vezetők és csatlakozó kapcsaik vizsgálata 16 438
6.10. Megjelölés tartósságának vizsgálata 12 063
6.11. Melegedés vizsgálata 49 250
6.12. Mikrohullámú sugárzásmérés 27 375
6.13. Motoros készülékek indítása 16 438
6.14. Nedvességállóság/merülőszivattyú 38 313
6.15. Nedvességállóság/túlfolyás vizsgálata 16 438
6.16. Stabilitás, mechanikai sérülés vizsgálata 27 375
6.17. Rendellenes működtetés (hőtechnikai vagy motoros készülék) 71 125
6.18. Rendellenes működtetés (kombinált készülék) 71 125
6.19. Szerkezeti előírások műszeres vizsgálata 27 375
6.20. Szerkezeti előírások megtekintéses vizsgálata 16 438
6.21. Szigetelési ellenállás mérése 16 438
6.22. Tranziens túlfeszültségek mérése (lökőgenerátoros vizsgálat) 31 750
6.23. Túlterhelés vizsgálata 31 750
6.24. Védelem aktív részek megérintése ellen 16 438
6.25. Védőcsatlakozás folytonosságának vizsgálata 20 813
6.26. Vízmentesen tömítettség vizsgálat 33 938
7. Audio/video, információs és kommunikációs technológiai berendezések vizsgálata
7.1. Elektromos energiaforrások elleni védelem vizsgálata 27 375
7.2. Csatlakozók vizsgálata 20 813
7.3. Hálózati tápkábelek vizsgálata 20 813
7.4. A lítium akkumulátorokat tartalmazó készülékek ejtési vizsgálata 27 375
7.5. Tűzvédő burkolat 20 813
7.6. A töltés védelmei 23 000
7.7. Hő által okozott égési sérülés 49 250
8. Lámpatestek vizsgálata
8.1. Áramütés elleni védelem 16 438
8.2. Belső huzalozás 27 375
8.3. Csatlakozókapcsok (csavaros) 20 813
8.4. E14-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat 16 438
8.5. E27-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat 16 438
8.6. Hajlítási vizsgálat 31 750
8.7. Kúszóáramutak és légközök 16 438
8.8. Külső huzalozás 27 375
8.9. Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – cserélhető alkatrészek, vezetékutak, lámpafoglalatok, gyújtó foglalatok, sorozatkapcsok 16 438
8.10. Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – csatlakozókapcsok és hálózati csatlakozók 16 438
8.11. Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – kapcsolók, szigetelőbélések és védőcsövek, kettős és megerősített szigetelés 16 438
8.12. Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – villamos csatlakozások és áramvezető részek, csavarok, mechanikai kötések és tömszelencék 20 813
8.13. Mechanikai veszély 20 813
8.14. Szigetelési ellenállás 16 438
8.15. Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendeltetésszerű üzem) 49 250
8.16. Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendellenes üzem) 71 125
8.17. Védővezetős érintésvédelem 20 813
8.18. Zárlatvizsgálat 23 000
9. Gépek biztonságosságának vizsgálata
9.1. Belső huzalozás vizsgálata 27 375
9.2. Tápcsatlakozás és külső hajlékony vezetékek vizsgálata 27 375
9.3. Melegedés vizsgálata 49 250
9.4. Kúszóáramutak, légközök és szigetelésen keresztül mért távolságok 16 438
9.5. Mechanikai szilárdság 27 375
9.6. Mechanikai veszélyek elleni védelem 27 375
9.7. Működési vizsgálat 16 438
9.8. Felvett teljesítmény és áram 31 750
9.9. Örvényáramú fékpadon végzett melegedésmérés 93 000
9.10. Örvényáramú fékpadon végzett nyomatékvizsgálat 93 000
9.11. Szerkezeti vizsgálat 38 313
10. Személyi használatú könnyű elektromos járművek (PLEV)
10.1. Villamos vezetékek és csatlakozások 27 375
10.2. Hajtóerő-szabályzás 16 438
10.3. Sebességkorlátozás 49 250
10.4. Járművön belüli energiatárolás 49 250
10.5. A szerkezet összeépítettsége 75 500
10.6. Mozgó részek 16 438
10.7. Fékező eszközök 16 438
11. Vezetékhosszabbító készletek vizsgálata
11.1. Áramütés elleni védelem 16 438
11.2. Hajlékony vezetékek és azok csatlakoztatása megtekintéssel 12 063
11.3. Melegedés ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra 49 250
11.4. Méretek ellenőrzése méretlapok alkalmazásával 23 000
11.5. Szerkezeti előírások ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra
20 813
11.6. Védővezető folytonosság vizsgálata 20 813
12. Villamos játékok biztonságosságának vizsgálata
12.1. Alkatrészek vizsgálata 16 438
12.2. Csavarok, összekötések 27 375
12.3. Felvett teljesítmény 31 750
12.4. Kúszóáramút és légközök 16 438
12.5. Melegedés és rendellenes működtetés 71 125
12.6. Szerkezeti előírások 16 438
12.7. Vezetékek és huzalok védelme 27 375
13. Gyermekjátékszerek biztonságosságának vizsgálata
13.1. Áttétel és kerékelrendezés vizsgálat 20 813
13.2. Áztatási vizsgálat / duzzadó anyag 27 375
13.3. Billentő vizsgálat 16 438
13.4. Bizonyos játékok geometriai alakjának vizsgálata (vizsgáló sablonnal) 16 438
13.5. Csomagolás vizsgálata 12 063
13.6. Dinamikus szilárdság vizsgálata 71 125
13.7. Duzzadó anyagok méretének meghatározása 16 438
13.8. Egyes elemek vagy alkatrészek hozzáférhetőségének vizsgálata (vizsgálóujjal) 16 438
13.9. Fékberendezés működőképességének vizsgálata 60 188
13.10. Félgömb alakú játékok vizsgálata (méretek) 16 438
13.11. Figyelmeztetések és használati útmutatók vizsgálata 12 063
13.12. Folyadékkal töltött játékok tömítettsége 27 375
13.13. Gyúlékonyság vizsgálata 38 313
13.14. Hőmérséklet-emelkedés mérése 38 313
13.15. Huzalok hajlíthatósági vizsgálata 27 375
13.16. Játékfigurák vizsgálata (méretek) 16 438
13.17. Játékok zsinórjainak vizsgálata 27 375
13.18. Kibocsátási hangszintnyomás meghatározása 75 500
13.19. Kis alkatrészek vizsgálóhengeres vizsgálata 14 250
13.20. Kislabda vizsgálata 14 250
13.21. Lövedékek mozgási energiájának meghatározása 75 500
13.22. Mágneses térerő meghatározása Gauss-mérővel 27 375
13.23. Monofil szálakat tartalmazó játékok vizsgálata 16 438
13.24. Műanyag fólia vastagságának vizsgálata 20 813
13.25. Összecsukó és összecsúszó mechanizmusok vizsgálata 27 375
13.26. Stabilitásvizsgálat 38 313
13.27. Statikus szilárdság vizsgálata 27 375
13.28. Szájjal működtetett játékok tartósságának vizsgálata 27 375
13.29. Tapadókorongos játékok vizsgálata (méretek) 20 813
13.30. Villamos hajtású ráülhetős játékok sebességének meghatározása 49 250
13.31. Yo-yo labda vizsgálat (zsinórhosszúság, szakítóerő, nyúlás meghatározása) 27 375
13.32. Zsinórvastagság vizsgálata 20 813
14. Hinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékszerek
14.1. Beszorulás vizsgálata 16 438
14.2. Méretek vizsgálata (csúszda) 27 375
14.3. Méretek vizsgálata 16 438
14.4. Stabilitás 27 375
14.5. Statikus szilárdság 27 375
14.6. Hintakötelek és láncok átmérőjének vizsgálata 20 813
14.7. Függesztőcsatlakozók és lengőszerkezetek vizsgálata 12 063
14.8. Mászókaállványok és más hasonló játékok nyílásvizsgálata 16 438
15. Gyermek magasszékek vizsgálata
15.1. Beszorulási veszélyek vizsgálata 16 438
15.2. Elmozduló részek által okozott veszélyek vizsgálata 16 438
15.3. Stabilitás vizsgálata 49 250
15.4. Tálcaejtés vizsgálata 16 438
15.5. Tálcaszilárdság és stabilitás vizsgálata 23 000
15.6. Ütővizsgálat 40 500
16. Bébikomp vizsgálata
16.1. Dinamikus stabilitás vizsgálata 49 250
16.2. Összecsukó és keretbeállító mechanizmus vizsgálata 16 438
16.3. Az ülés védő funkciója 31 750
16.4. Lépcsőről való leesés megelőzése 49 250
16.5. Mozgó elemekből adódó veszélyek vizsgálata 20 813
16.6. Statikus szilárdság vizsgálata 16 438
16.7. Parkoló eszközök vizsgálata 49 250
16.8. Statikus stabilitás vizsgálat 23 000
17. Járókák lakossági használatra
17.1. Felépítés-vizsgálat idomszerrel (korlát magasság, nyílások, zárószerkezetek stb.) 27 375
17.2. Fennakadás-vizsgálat golyósláncos súllyal 16 438
17.3. Járókakorlát harapás vizsgálata 31 750
17.4. Lenyelési és fulladási veszélyek (húzóvizsgálattal) 23 000
17.5. Stabilitás 20 813
17.6. Terheléses vizsgálatok (kapaszkodók, alapzat, keret és záróelemek, oldalak) 44 875
18. Cumik csecsemők és kisgyermekek részére
18.1. Minták előkészítése szerkezeti és mechanikai vizsgálatokhoz 75 500
18.2. Lyukasztásállóság vizsgálat 20 813
18.3. Szerkezeti tulajdonságok és vizsgálatok 38 313
18.4. Összeépítettség vizsgálat 27 375
18.5. Szakadásállósági vizsgálat 27 375
18.6. Ütésállósági vizsgálat 16 438
19. Gördeszkák vizsgálata
19.1. Ejtési vizsgálat 31 750
19.2. Keréktapadási vizsgálat 23 000
19.3. Szerkezetvizsgálat 33 938
19.4. Ütközési vizsgálat 49 250
20. Görkorcsolyák vizsgálata
20.1. Keréktapadási vizsgálat 23 000
20.2. Összeerősítési vizsgálat 27 375
20.3. Biztonsági követelmények vizsgálata 20 813
20.4. Ütközési vizsgálat 38 313
21. Rollerek vizsgálata
21.1. Szilárdság 75 500
21.2. Keréktapadási vizsgálat 23 000
21.3. Egymással szemben elmozduló részek 23 000
21.4. Kormányszerkezet 20 813
21.5. Túlnyúló részek és élek 16 438
21.6. Hordfelület 12 063
22. Gyermekkerékpárok
22.1. Fékek vizsgálata 16 438
22.2. Méretek vizsgálata 23 000
22.3. Nyereg és ülésrúd biztonsági vizsgálata 23 000
22.4. Nyereg statikus vizsgálata 23 000
22.5. Láncvédő vizsgálata 16 438
22.6. Támasztókerekek vizsgálata 31 750
23. Kerékpárra szerelhető gyermekülések
23.1. Méretek (Ülőfelület és lábtartók) 27 375
23.2. Az ülés kerékpárhoz rögzítettsége – Általános követelmények minden ülésre 12 063
23.3. Az ülés kerékpárhoz rögzítettsége – Csomagtartóhoz rögzített hátsó ülések követelményei
16 438
23.4. A rögzítőrendszer üléshez rögzítettsége 16 438
23.5. A rögzítők szilárdsága 16 438
23.6. A rögzítő rendszer záródása 16 438
23.7. A gyermekbiztos állapot megőrzése 12 063
23.8. A láb védelme és rögzítése 23 000
24. Lakás- és ülőbútorok vizsgálata
24.1. Ejtő vizsgálat 20 813
24.2. Statikus terhelés vizsgálat 45 813
24.3. Ütő vizsgálat 23 000
24.4. Stabilitás vizsgálat 20 813
25. Öngyújtók
25.1. Ellenállás belső nyomásnak 31 750
25.2. Ellenállás leejtésnek 16 438
25.3. Ellenállás periodikus és folyamatos égésnek 27 375
25.4. Égési viselkedés 16 438
25.5. Lángképzés, lángmagasságok és beállításuk 27 375
25.6. Lángkialvás 12 063
25.7. Ellenállás folyamatos égésnek 16 438
26. Lézermutatók
26.1. Lézerteljesítmény mérése 45 813
27. Gyufák
27.1. A dobozok száltartalma 16 438
27.2. Egyes gyufaszálak (méretek, fejek vizsgálata) 27 375
27.3. Gyufatartók 16 438
27.4. Gyújtási tulajdonságok, általános előírások 93 000
27.5. A dörzsfelület nedves leválása 16 438
27.6. A dörzsfelület tartóssága 23 000
27.7. A dörzsfelület meggyulladása 16 438
27.8. Égő részecskék leválása 23 000
27.9. Ütésállóság 16 438
28. Fényforrások vizsgálata
28.1. Fényforrás teljesítményfelvételének és fényáramának vizsgálata (1 minta) 19 938
29. Létrák és fellépők vizsgálat
29.1. A létra szilárdsági vizsgálata 20 813
29.2. A létra hajlítási vizsgálata 23 000
29.3. A létra oldalirányú meghajlásának vizsgálata 23 000
29.4. A létraszárak alsó végeinek vizsgálata 27 375
29.5. A létrafok (lépcsők) és a fellépők hajlítóvizsgálata 27 375
29.6. A létrafok és a lépcsők csavarási vizsgálata 27 375
9.7. A kétágú létra szétcsúszásgátló szerkezeteinek és csuklós illesztéseinek vizsgálata
31 750
29.8. A fellépő billenés vizsgálata 20 813
30. Egyéb vizsgálatok
30.1. Vizsgálati jegyzőkönyv készítése 17 000
30.2. A 3–29. fejezetekben nem szereplő vizsgálatok esetében a díjszámítás
a vizsgálatra fordított idő és az itt meghatározott mérnöki óradíj szorzata, hozzáadva a felhasznált anyagköltséget.


5 420

2. melléklet a 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelethez

Az R5. 3. melléklet 2. és 3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (e pont alkalmazásában a továbbiakban: termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Kivel szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Milyen bizonyítási szabály érvényesül termékszavatossági igény érvényesítése esetén?

Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt.

A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt a vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.

(Ha a vállalkozás jogszabály, szerződés vagy egyoldalú jognyilatkozat alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:)

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Ön hibás teljesítés esetén jogszabály és/vagy jótállást keletkeztető jognyilatkozat alapján (megfelelő aláhúzandó)

jótállási igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Önt milyen jogok illetik meg, ha a jótállás jogszabályon alapul?

A kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott új, tartós fogyasztási cikk (a továbbiakban: fogyasztási cikk) esetén Ön a teljesítés hibája miatt az 1. pontban meghatározott jogait érvényesítheti, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendeletben foglalt feltételekkel.

Önt milyen további jogosultságok illetik meg jogszabályon alapuló jótállás esetén?

Fogyasztási cikk esetében Ön a jótállási idő alatt elsősorban kijavítást igényelhet. Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és Ön másik igény teljesítését nem kéri. Ön akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserélési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy Ön nem kéri másik igény teljesítését. Ha az előbbi esetekben kicserélésre nincs lehetőség, akkor Ön a vételár visszatérítésére is igényt tarthat.

Ön milyen határidőn belül gyakorolhatja kötelező jótálláson alapuló jogait?

A jótállás időtartama fogyasztási cikkek esetén

a) 10 000 forinttól 250 000 forintig terjedő eladási ár esetén két év,

b) 250 000 forint feletti (250 001 forinttól kezdődő) eladási ár esetén három év.

Önt milyen jogok és milyen határidőben illetik meg, ha a jótállás önkéntes vállaláson alapul?

Önt a(z) ... hibás teljesítése esetén a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban foglalt .......................feltételekkel, ............ határidőn belül a(z) ....................... jótállási jogok illetik meg. Milyen feltétellel érvényesíthetők a jótállási igények:

A jótállásból eredő jogait Ön a rendelkezésére bocsátott jótállási jeggyel gyakorolhatja, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha Ön az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A jótállási igény teljesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása.

Milyen további követelmények támaszthatóak a jótállási jogok gyakorlásának feltételéül?

Fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése vagy annak üzemben tartása érdekében támaszthatók speciális követelmények (például időszakos felülvizsgálat) a fogyasztóval szemben, feltéve, ha a megfelelő üzembe helyezés vagy üzemben tartás más módon nem biztosítható, és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont Ön egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.”

3. melléklet a 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tévő adattörlő alkalmazással kapcsolatos tájékoztató

4. melléklet a 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tévő adattörlő alkalmazással kapcsolatos tájékoztató szövege:

„A Kormány döntése alapján a kereskedő tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles a fogyasztó részére ingyenes adattörlő kódot biztosítani.

Használja az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében! További információ a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján: https://nmhh.hu/veglegestorles”