A jogszabály mai napon ( 2018.11.17. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2019.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. §-a (7) bekezdésének b) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed azokra a praxisjoggal rendelkező háziorvosokra, házi gyermekorvosokra (a továbbiakban: háziorvos) és alapellátást végző fogorvosokra, akik területi ellátási kötelezettséget vállalva

a) az önkormányzattal, az önkormányzati feladatokat ellátó egészségügyi intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állnak,

b) az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a feladatokat gazdálkodó szervezeti formában vagy magánorvosként végzik.

(2) *  A rendelet előírásait kell alkalmazni azokra a háziorvosokra is, akik területi ellátási kötelezettséget nem vállalnak és gazdálkodó szervezeti formában vagy magánorvosként az e jogszabályban foglalt feltételekkel a bejelentkezett biztosítottak folyamatos háziorvosi ellátását vállalják, valamint külön jogszabály szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kötöttek.

(3) *  A rendelet előírásait kell alkalmazni az (1)-(2) bekezdés szerinti háziorvosok helyettesítésére és a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítésre.

(4) *  A rendelet előírásait értelemszerűen kell alkalmazni a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó önálló ápolási és egyéb egészségügyi tevékenységet végzőkre is.

2. § (1) *  A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési időben a betegeket - sürgős ellátást igénylő eset kivételével - az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását.

(2) A folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel.

(3) A házi gyermekorvos az (1) bekezdésben meghatározott ellátást a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. Felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja.

(4) A fogorvos a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzi.

3. § (1) *  A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a 3/A-3/B. §-ban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakat.

(2) A fogorvos köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket.

(3) A háziorvos és a fogorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

3/A. § *  (1) A háziorvos választása a választani kívánt háziorvosnál történő jelentkezéssel veszi kezdetét. Ha a háziorvos a jelentkezést elfogadja, az őt választó személy (a továbbiakban: jelentkező személy) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét nyilvántartásba veszi, és igazolást állít ki a jelentkező személy részére arról, hogy háziorvosi ellátását vállalta. Az igazoláson fel kell tüntetni a háziorvos nevét, a háziorvosi szolgáltató rendelőjének címét és telefonszámát.

(2) Az igazolással egyidejűleg a háziorvos a jelentkező személyt nyilvántartásba veszi, és kiállítja a „Beteg törzskartonja” elnevezésű nyomtatványt.

(3) Az orvos a jelentkezést elutasíthatja, de csak különösen indokolt esetben utasítható el annak a személynek a jelentkezése, akinek lakóhelye a háziorvos ellátási területén (körzetében) van, azonban abban az esetben is el kell látnia a területén lakó beteget, ha az más háziorvost nem választott és ellátatlansága az egészségét károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne.

3/B. § *  (1) Évente egy alkalommal indokolás nélkül, ezen túlmenően indokolt esetben lehet átjelentkezni másik háziorvoshoz. Indokolt az átjelentkezés a tartózkodási hely megváltozása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor a választott háziorvos felkeresése akadályba ütközik.

(2) Más háziorvoshoz történő átjelentkezéskor az átjelentkezést elfogadó háziorvos az érintett személy írásbeli hozzájárulásával átkéri az őt választó személy előző háziorvosától az egészségügyi törzskarton kivonatát.

(3) Az újonnan választott háziorvos a 3/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint igazolja, hogy az átjelentkezett személy orvosi ellátását vállalja.

(4) A választást követő körzetmódosítás, illetve rendelési idő változása a bejelentkezett személyek ellátását - ha átjelentkezés nem történik - nem érinti.

(5) A jelentkező, illetve átjelentkező személy egészségügyi törzskarton kivonatát az érintett személy beleegyezése nélkül más háziorvosnak átadni nem lehet. Az érintett személy hozzájárulását kell vélelmezni, ha a választott háziorvos feladatait annak körzetében (rendelőjében) időlegesen vagy véglegesen más orvos látja el.

(6) *  A 3/A. § (3) bekezdésében, valamint az (1) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos vitás kérdésekben a jelentkező személy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala dönt.

3/C. § *  (1) A háziorvosválasztás elősegítése céljából a települési önkormányzat jegyzője közszemlére teszi, valamint az önkormányzat honlapján közzéteszi a háziorvosi körzetek területi elhelyezkedését, továbbá a körzetek lakosságának orvosi alapellátását végző háziorvosok nevét és képesítési adatait. A háziorvosi körzeteket érintő változásokat - ideértve a háziorvos helyettesítését, illetve a személyében bekövetkezett változást - a közszemlére tétel során, valamint az önkormányzat honlapján folyamatosan aktualizálni kell.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően minden háziorvos a Magyar Orvosi Kamara orvosetikai normáival összhangban tájékoztatást adhat saját személyéről, gyógyító munkájának tárgyi feltételeiről és a háziorvosi szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról. A háziorvos e tevékenysége során más orvosra vonatkozóan semmilyen tényt, adatot nem közölhet.

4. § (1) A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.

(2) A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá:

a) a terhesgondozásban való közreműködés,

b) a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása az 5. §-ban foglaltak szerint,

c) az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel,

d) *  külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése és az egyes népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokban való közreműködés, valamint együttműködés az ellátási területén ilyen szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatóval és a végrehajtásért felelős szervvel,

e) az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel,

f) külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése,

g) külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok,

h) külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása.

(3) *  A gyermekorvosi ellátás keretében a háziorvos a (2) bekezdés b)-h) pontjában foglalt feladatok mellett a következő feladatokat látja el:

a) a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is,

b) *  az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása, ezen túlmenően intézeten kívüli szülés esetén az újszülöttnek a szülés megtörténtétől számított 4-7 napon belül történő meglátogatása,

c) a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,

d) gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele,

e) *  a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap kiállítása.

(4) A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:

a) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,

b) a fogászati szűrővizsgálatok végzése,

c) a góckutatás,

d) a terhesek fogászati gondozása, és

e) a sürgősségi ellátás.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túl a gyermek-, ifjúsági fogorvos, illetve az iskolai, ifjúsági fogorvos koordinálja és végzi a fogászati prevenciós munkát.

(6) A háziorvos a gyermek- és oktatási intézmények orvosi feladatait, a háziorvos és a fogorvos az ügyeletben, készenlétben való részvételt, illetve a keresőképesség elbírálásán, illetve a gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vételén túlmenő szakértői tevékenységét külön díjazás ellenében végzi.

(7) Feladatait a háziorvos és a fogorvos a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában látja el.

5. § (1) A háziorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges.

(2) A háziorvos külön jogszabályokban foglaltak szerint végez:

a) védőoltást és azzal kapcsolatos tennivalókat,

b) fertőző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevékenységet,

c) kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat,

d) ételmérgezések esetén szükséges teendőket.

(3) *  A háziorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa megtett intézkedésről értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal).

6. § (1) A háziorvos tevékenységét - a házi gyermekorvos kivételével - ápoló igénybevételével végzi. Ahol terhes- és gyermekellátás is történik, a háziorvos feladatait védőnő közreműködésével látja el.

(2) A házi gyermekorvos feladatait védőnő közreműködésével, valamint gyermekápoló vagy asszisztens igénybevételével végzi.

(3) A fogorvos feladatait asszisztens közreműködésével látja el.

(4) Az ápoló, illetve asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a háziorvos vagy a fogorvos irányítja. Az ápoló, illetve asszisztens a szakképzettségének megfelelő feladatokat önállóan végzi.

7. § (1) *  A háziorvos és a fogorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el - figyelembe véve a 11. § (8a) bekezdésében foglaltakat is -, aki a háziorvosi, fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel.

(2) Az 1. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti háziorvos, illetve fogorvos helyettesítése a munkajogi rendelkezések szerinti történik, az 1. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a helyettesítésre az önkormányzattal kötött szerződésben külön ki kell térni. Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott körben a háziorvos a helyettesítéséről - beleértve annak pénzügyi feltételeit is - maga gondoskodik.

(3) *  A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos, illetve fogorvos indokolt esetben - az önkormányzattal kötött megállapodásban rögzítettek szerint - a helyettesítést abban a rendelőben is elláthatja, ahol egyébként tevékenységét végzi. Háziorvosi tevékenység esetén az indokolt eset fennállásáról a helyettesítő háziorvos kezdeményezésére a járási hivatal - lehetőség szerint az érintettek véleményének figyelembevételével - dönt, amelyről területi ellátási kötelezettség esetén tájékoztatja az önkormányzatot is.

8. § (1) A háziorvosi és fogorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata.

(2) *  A háziorvosi és fogorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendelet szerinti szakfelügyelők látják el.

9. § *  A háziorvosi feladatok munkaidőn kívüli ellátásáról külön jogszabály rendelkezik.

10. § * 

11. § (1) Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - az az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos dolgozhat, aki

a) általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy

b) belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal

rendelkezik, vagy

c) 1998. december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetőleg háziorvosi feladatokat látott el.

(2) *  Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - ezen tevékenység megkezdésétől számított legfeljebb 4 évig dolgozhat továbbá az az orvos is, aki külön jogszabályban meghatározott, a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges háziorvosi szakgyakorlat folytatására jogosult.

(3) Házi gyermekorvos lehet az az orvos, aki csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítéssel rendelkezik.

(4) *  Az önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekből, az önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződés megkötését követően háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat az szakorvos, aki a következő szakképesítések valamelyikével rendelkezik:

1. aneszteziológia és intenzív terápia,

2. arc-, állcsont- és szájsebészet,

3. belgyógyászat,

4. bőrgyógyászat,

5. csecsemő- és gyermekgyógyászat,

6. érsebészet,

7. fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,

8. foglalkozásorvostan (üzemorvostan),

9. fül-orr-gégegyógyászat,

10. gasztroenterológia,

11. geriátria,

12. gyermek- és ifjúságpszichiátria,

13. gyermeksebészet,

14. hematológia,

15. honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan,

16. idegsebészet,

17. infektológia,

18. kardiológia,

19. klinikai onkológia,

20. mellkassebészet,

21. nefrológia,

22. neurológia,

23. ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia),

24. oxyológia és sürgősségi orvostan,

25. plasztikai és égés-sebészet,

26. pszichiátria,

27. repülőorvostan,

28. reumatológia,

29. sebészet,

30. szemészet,

31. szívsebészet,

32. szülészet-nőgyógyászat,

33. tüdőgyógyászat,

34. urológia.

(4a) *  A (4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak - a csecsemő- és gyermekgyógyászat szakképesítéssel rendelkezők kivételével - a házi gyermekorvosi feladatok ellátására.

(4b) *  A (4) bekezdés szerinti módon, háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül a háziorvosi tevékenység a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig végezhető. A háziorvosi tevékenység megkezdése előtt a szakorvos a képzésére az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (a továbbiakban: ÁEEK) szerződést köt.

(5) *  Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben a (4) bekezdés szerint igazolt területi ellátási érdekből helyettesítő háziorvosi tevékenységet végezhet az az orvos is - a házi gyermekorvosi tevékenység kivételével - a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges önálló háziorvosi tevékenység folytatására való jogosultsága megszerzéséig, de legfeljebb 6 évig, aki a háziorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges klinikai gyakorlatok megszerzésére vonatkozó egyéni képzési tervének elfogadását követően, a háziorvostan szakorvosi szakképzést megkezdte.

(6) *  Az (5) bekezdésben meghatározott esetben az orvos az ÁEEK-kel háziorvosi feladatok ellátására változó munkahelyre szóló munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és a háziorvosi feladatok ellátását abban az ÁEEK által kijelölt háziorvosi körzetben folytatja, amely település önkormányzatával az ÁEEK szerződést köt. A háziorvosi körzet kijelölését az ÁEEK a körzet megszűnésének, szétválásának, más háziorvosi körzettel való összeolvadásának esetén, illetve - kivételesen indokolt esetben - a háziorvos kérelmére módosíthatja.

(7) *  A (4)-(6) bekezdések alapján végzett háziorvosi tevékenységre egyebekben a helyettesítésre vonatkozó, külön jogszabály szerinti rendelkezések irányadóak.

(8) *  A (4) és (5) bekezdésben foglalt tevékenység akkor kezdhető meg, ha az ÁEEK az általa szervezett vizsgával záruló képzés keretében meggyőződött arról, hogy az orvos a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges alapvető társadalombiztosítási - így különösen a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz felírási szabályokról, a keresőképtelenségről, a kábítószer alkalmazásról és felírásról, a beutalási rendről szóló - ismereteket megszerezte. A (2), a (4), az (5) és a (8a) bekezdés szerinti tevékenység szakmai felügyelet mellett végezhető.

(8a) *  A (4) bekezdés szerinti szakképesítéssel rendelkező szakorvos - a (8) bekezdés szerinti képzési feltétel teljesítése mellett - a (4b) bekezdés szerinti időtartamig helyettesíthet háziorvosi körzetben újabb vizsga letétele nélkül. Ha az érintett szakorvos nem szerez háziorvostan szakorvosi szakképesítést, a (4b) bekezdés szerinti időtartam lejártát követően a (8) bekezdés szerinti vizsgát kétévente meg kell ismételnie.

(9) *  Háziorvosi ügyeleti szolgálatban közreműködhet az az orvos, aki

a) az (1), illetve (3) bekezdésekben meghatározott feltételek közül legalább az egyik feltételnek megfelel, vagy

b) oxyológia, aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, tüdőgyógyászat, foglalkozásorvostan (üzemorvostan), sebészet, traumatológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, honvédorvostan, katasztrófa orvostan szakorvosi képesítések valamelyikével rendelkezik, vagy

c) háziorvosi szakorvosjelöltként a belgyógyászati - és ennek keretében oxyológiai - gyakorlatot teljesítette és az a) vagy b) pont szerinti orvos felügyelete biztosított, vagy

d) a b) pontban felsorolt szakképesítések szakorvosjelöltjeként a törzsképzési időt teljesítette és az a) vagy b) pont szerinti orvos felügyelete biztosított, vagy

e) *  olyan, a külön jogszabály szerinti szakképesítéssel rendelkezik, amelynek képzési feltételei között legalább 6 hó sürgősségi gyakorlat, sürgősségi betegellátás, illetve sürgősségi betegellátási program szerepel, és 2 hét oxyológiai tanfolyamot teljesített, és az a) vagy b) pont szerinti orvos felügyelete biztosított, vagy

f) a (2) bekezdésben foglalt feltételnek megfelel, vagy

g) *  a (4), az (5) és a (8a) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább az egyik feltételnek, valamint az ott meghatározottak szerint a (8) bekezdésben foglalt feltételnek megfelel.

(10) *  A (2) bekezdés, valamint a (4), az (5) és a (8a) bekezdés, továbbá a (9) bekezdés c)-f) pontjai alkalmazása szempontjából a szakmai felügyelet akkor biztosított, ha a felügyelő orvos konzultáció céljából folyamatosan elérhető, és ügyelet esetén szükség szerint az ügyelet telephelyén történő személyes megjelenése egy órán belül biztosított.

11/A. § *  Az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint az az alapellátást végző fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el, a címzetes főorvosi cím használatára jogosult.

12. § (1) *  A háziorvos feladatköréhez kapcsolódó ápolási feladat önállóan körzeti ápolói szakképesítéssel, vagy klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápoló) szakképesítéssel, vagy alapellátási közösségi szakápolói szakképesítéssel, vagy ápolói szakképesítéssel (OKJ szám: 55 723 01), vagy gyermekápolói, illetve csecsemő- és gyermekápolói szakképesítéssel (OKJ szám: 55 723 02), vagy ápolói (BSc), vagy ápoló (MSc) szakképesítéssel látható el.

(2) *  Olyan személy, aki nem rendelkezik az (1) bekezdés szerinti valamely szakképesítéssel, a háziorvosi szolgálatban akkor alkalmazható, ha felnőtt szakápolói képesítése van, és - a munkavégzésre irányuló szerződésben - kötelezettséget vállal arra, hogy az alapellátási közösségi szakápolói szakképesítést vagy az ápolói szakképesítést (OKJ szám: 54 5012 01) az alkalmazás időpontjától számított 2 éven belül, illetve az ápolói (BSc) szakképesítést az alkalmazás időpontjától számított 4 éven belül megszerzi.

(3) A fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi tevékenységet fogorvosi asszisztens, vagy fogászati asszisztens, vagy klinikai fogászati higiénikus szakképesítéssel rendelkező személy láthatja el.

13. § *  (1) Az ÁEEK mint az alapellátás módszertani központja által meghatározott területen területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatban praxisjoggal rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok maguk közül területenként 1-1 fő területi kollegiális szakmai vezető háziorvost, házi gyermekorvost és fogorvost választanak.

(2) Az ÁEEK eltérő döntése hiányában egy területnek egy járás felel meg. Az ÁEEK az illetékességi területek meghatározása során figyelembe veszi a háziorvosi, fogorvosi szolgálatok számát, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálatok esetében a tartósan betöltetlen körzetek számát, a háziorvosi szolgálatok területi elhelyezkedését, az ellátandó lakosságszámot, a járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal történő szakmai együttműködés lehetőségét. A területi kollegiális szakmai vezető házi gyermekorvosok illetékességi területének meghatározása során az ÁEEK figyelembe veszi a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó gyógyintézet csecsemő- és gyermekgyógyászat szakmára meghatározott ellátási területét. Az ÁEEK a kialakított illetékességi területek listáját a honlapján közzéteszi.

(3) Területi kollegiális szakmai vezető háziorvosnak, fogorvosnak, házi gyermekorvosnak (a továbbiakban együtt: területi szakmai vezető) az a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos választható, aki

a) legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) legalább 5 éve folyamatosan háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi feladatokat lát el,

c) 65 évnél fiatalabb, és

d) nem rendelkezik megyei vagy országos kollegiális szakmai vezetői megbízással.

(4) Területi szakmai vezető háziorvosnak csak olyan háziorvos választható meg, aki a 11. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában előírtaknak megfelel.

(5) Egy választásra jogosult az adott szakterületen legfeljebb két jelöltet ajánlhat, és egy jelöltre szavazhat. Több jelöltre történő szavazás esetén a szavazat érvénytelen.

(6) Területi szakmai vezető az a jelölt lehet, aki a választásra jogosultaktól a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a választás eredménytelen, azt az eredménytelen választást követő 10 napon belül meg kell ismételni. A megismételt választáson a legtöbb szavazatot kapó két jelöltre lehet szavazni. Területi szakmai vezető az a jelölt lesz, aki a választásra jogosultaktól a legtöbb szavazatot kapta.

(7) A (6) bekezdés szerinti választás eredménye vonatkozásában jogorvoslatnak nincs helye.

(8) Az (1)-(6) bekezdés szerinti választás lebonyolítása az ÁEEK feladata.

(9) A területi szakmai vezető az ÁEEK-kel kötött megbízási szerződés alapján látja el tevékenységét. A területi szakmai vezető megbízatása 3 évre szól. Ha a megbízatása annak lejárta előtt megszűnik, új választást kell tartani, azzal, hogy az új választás szerinti megbízatás időtartama az eredeti 3 éves megbízatás időtartamából való hátralévő időtartamra szól. A területi szakmai vezető újraválasztható.

(10) A területi szakmai vezető megbízatása megszűnik:

a) a megbízatás lejártával,

b) az orvosi kamarai tagsága megszűnésével,

c) a praxisjoga megszűnésével,

d) a működési nyilvántartásból való törléssel,

e) egészségi alkalmatlanság megállapítása esetén,

f) halála esetén,

g) felmondásával, vagy

h) ha feladatait az ÁEEK általi egyszeri felszólítás ellenére nem látja el.

(11) A területi szakmai vezető a megbízásának személyesen köteles eleget tenni, akadályoztatása esetén a megyei kollegiális szakmai vezető kijelöli a helyettesítésére jogosult személyt.

(12) A területi szakmai vezető tevékenységének ellátásáért 244 000 Ft/hó tiszteletdíjban részesül, költségtérítés nem illeti meg. A tiszteletdíj a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza.

14. § *  (1) Az ÁEEK megyénként és a fővárosban 1-1 fő megyei kollegiális szakmai vezető háziorvost, házi gyermekorvost és fogorvost (a továbbiakban együtt: megyei szakmai vezető) bíz meg. A megyei szakmai vezető pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra. A pályázatot az ÁEEK írja ki, a pályázati hirdetményt a honlapján teszi közzé a pályázat benyújtási határidejének lejártát 30 nappal megelőzően.

(2) A beérkezett pályázatokat az ÁEEK főigazgatója által delegált 1 főből, az ÁEEK-ben működő alapellátási módszertani feladatokat ellátó vezetőből, valamint a szakterület szerint érintett egészségügyi szakmai kollégiumi tagozat által delegált 1 főből álló bizottság bírálja el. A bíráló bizottság döntése során vizsgálja, hogy a pályázó megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek. A beérkezett pályázatokról a bírálatot megelőzően a Magyar Orvosi Kamara illetékes területi szerve véleményt nyilvánít, amelyet a bíráló bizottság döntése során figyelembe vesz.

(3) A megyei szakmai vezető az ÁEEK-kel kötött megbízási szerződés alapján látja el tevékenységét. A megyei szakmai vezető megbízatása 3 évre szól. Ha a megbízatása annak lejárta előtt megszűnik, új megyei szakmai vezetőt kell megbízni. A megyei szakmai vezető ismételten megbízható.

(4) A (3) bekezdés szerinti megbízási jogviszonyt bármelyik fél 30 napos határidővel mondhatja fel.

(5) Megyei szakmai vezetőnek az a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos bízható meg, aki

a) legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) legalább 5 éve folyamatosan háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi feladatokat lát el,

c) területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik, és

d) 65 évnél fiatalabb.

(6) Megyei szakmai vezető háziorvosnak csak olyan háziorvos bízható meg, aki a 11. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában előírtaknak megfelel.

(7) A megyei szakmai vezető megbízatásának megszűnése tekintetében a 13. § (10) bekezdése alkalmazandó.

(8) A megyei szakmai vezető a megbízásának személyesen köteles eleget tenni, akadályoztatása esetén az országos kollegiális szakmai vezető kijelöli a helyettesítésére jogosult személyt.

(9) A megyei szakmai vezető tevékenységének ellátásáért 366 000 Ft/hó tiszteletdíjban részesül, költségtérítés nem illeti meg. A tiszteletdíj a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza.

15. § *  (1) Az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos (a továbbiakban együtt: országos szakmai vezető) pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra.

(2) A pályázatot az ÁEEK írja ki, a pályázati hirdetményt a honlapján teszi közzé a pályázat benyújtási határidejének lejártát 30 nappal megelőzően.

(3) A beérkezett pályázatokat az ÁEEK főigazgatója által delegált 1 főből, az ÁEEK-ben működő alapellátási módszertani feladatokat ellátó vezetőből, valamint a szakterület szerint érintett egészségügyi szakmai kollégiumi tagozat által delegált 1 főből álló bizottság bírálja el. A bíráló bizottság döntése során vizsgálja, hogy a pályázó megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek. A beérkezett pályázatokról a bírálatot megelőzően a Magyar Orvosi Kamara véleményt nyilvánít, amelyet a bíráló bizottság döntése során figyelembe vesz.

(4) A bíráló bizottság javaslata alapján a pályázati feltételeknek leginkább megfelelő pályázóval az ÁEEK főigazgatója országos szakmai vezetői feladatokra 3 év időtartamra megbízási szerződést köt.

(5) A (4) bekezdés szerinti megbízási jogviszonyt bármelyik fél 30 napos határidővel mondhatja fel.

(6) Országos szakmai vezetőnek az a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos bízható meg, aki

a) legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) legalább 5 éve folyamatosan háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi feladatokat lát el, és

c) 65 évnél fiatalabb.

(7) Országos szakmai vezető háziorvosnak csak olyan háziorvos bízható meg, aki a 11. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában előírtaknak megfelel.

(8) Az országos szakmai vezető megbízatásának megszűnése tekintetében a 13. § (10) bekezdése alkalmazandó.

(9) Az országos szakmai vezető a megbízásának személyesen köteles eleget tenni, akadályoztatása esetén az ÁEEK főigazgatója a megyei szakmai vezetők közül kijelöli a helyettesítésére jogosult személyt.

(10) Az országos szakmai vezető tevékenységének ellátásáért 600 000 Ft/hó tiszteletdíjban részesül, költségtérítés nem illeti meg. A tiszteletdíj a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza.

16. § *  (1) A területi, a megyei, az országos szakmai vezetők a kollegiális szakmai vezetők konzultációi során kidolgozott, valamint az ÁEEK által elfogadott éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket, ide nem értve az eseti jellegű feladataikat.

(2) A területi szakmai vezető a következő feladatokat látja el:

a) közreműködik az egészségügyi alapellátás és a szakellátás koordinációjának fejlesztésében, segítséget nyújt az együttműködésben megnyilvánuló speciális problémák feltárásában, egyeztetésében, a szakmai problémák megoldása érdekében közvetítő szerepet tölt be az alapellátás és a szakellátás szakemberei között,

b) legalább 3 havonta szakmai konzultációt szervez, amelynek célja, hogy javítsa a betegellátás minőségét és az egészségügyi dokumentáció vezetésére vonatkozó követelmények érvényesülését, azzal, hogy a szakmai konzultáción történő részvétel évente legalább két alkalommal kötelező,

c) segíti a betegellátás koordinációját, szükség esetén együttműködik a helyettesítések, ügyeleti beosztások kialakításában,

d) az ellátórendszert érintő változásokról - a megyei szakmai vezetőtől kapott hivatalos információk alapján - tájékoztatást ad az alapellátásban dolgozó szakemberek részére,

e) az alapellátást érintő változásokról tájékoztatást ad a megyei szakmai vezető részére,

f) kapcsolatot tart a területén működő háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, fogorvosokkal, védőnőkkel, praxisközösségekkel, a területi szakmai vezetőkkel, szakfőorvosokkal, önkormányzatokkal,

g) a területi szakmai vezető házi gyermekorvos kiemelt figyelmet fordít a vegyes körzetek 19. életévét be nem töltött személyei ellátásának szakmai segítésére,

h) támogatja az alapellátás és a népegészségügy, egészségfejlesztés egyéb szereplői közötti szakmai kapcsolatok erősítését, részt vesz a járásszékhely önkormányzatok által készítendő járási egészségtervek kidolgozásának és megvalósításának folyamatában, segíti az egészségfejlesztési irodák közösségi egészségtervezési tevékenységét, illetve az egészségfejlesztési irodák és az alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közti hatékony együttműködés kialakítását,

i) a háziorvosoktól, házi gyermekorvosoktól és fogorvosoktól bekért morbiditási, mortalitási adatok alapján évente értékelést végez a járásban végzett egészségügyi alapellátási tevékenységről, melyet megküld a megyei szakmai vezető részére,

j) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által összeállított, és az ÁEEK-től kapott területi jelentés alapján véleményez és javaslatot készít a problémák megoldására,

k) ha az alapellátás tekintetében szakmai szabályokba vagy jogszabályba ütköző tevékenységet tapasztal, erről tájékoztatja a megyei szakmai vezetőt.

(3) A megyei szakmai vezető

a) kapcsolatot tart a területi szakmai vezetőkkel, irányítja, felügyeli tevékenységüket,

b) 3 havonta, szükség esetén soron kívül egyeztetést kezdeményez az országos szakmai vezető tájékoztatása alapján az alapellátást érintő változásokról,

c) félévente összefoglaló jelentést készít a szakmai vezetők tevékenységéről az országos szakmai vezető számára,

d) részt vesz az illetékességébe tartozó szakellátó intézmények által kezdeményezett, szakterületét érintő egyeztetéseken, és

e) ha az alapellátás tekintetében szakmai szabályokba vagy jogszabályba ütköző tevékenységet tapasztal, illetve a területi szakmai vezetőtől ilyen tevékenységről tudomást szerez, erről tájékoztatja az országos szakmai vezetőt.

(4) Az országos szakmai vezető

a) részt vesz az egészségügyi alapellátásra vonatkozó szakmai koncepciók megalkotásában,

b) 3 havonta, szükség esetén soron kívül egyeztet a megyei szakmai vezetőkkel,

c) félévente összefoglaló jelentést készít a szakmai vezetők tevékenységéről az ÁEEK számára,

d) véleményezi az egészségügyi alapellátásra vonatkozó szakmai anyagokat, javaslatokat,

e) kapcsolatot tart a megyei szakmai vezetőkkel, koordinálja tevékenységüket,

f) kapcsolatot tart a Szakmai Kollégium illetékes tagozatával,

g) kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, kamarával, orvostudományi egyetemekkel, és

h) ha az alapellátás tekintetében szakmai szabályokba vagy jogszabályba ütköző tevékenységet tapasztal, illetve a megyei szakmai vezetőtől ilyen tevékenységről tudomást szerez, erről tájékoztatja az ÁEEK főigazgatóját.

17. § *  (1) A területi szakmai vezető választására elektronikus választási eljárásban kerül sor, amely az ÁEEK honlapjáról elérhető linken keresztül történik.

(2) A választási eljárás során választói névjegyzék kerül összeállításra a területen működő háziorvosokból, házi gyermekorvosokból és fogorvosokból. A választói névjegyzék tartalmazza az orvos nevét, pecsétszámát, tevékenység végzési helye szerinti járás megnevezését, az orvos e-mail-címét, a szolgálat 9 jegyű ágazati azonosító kódját.

(3) A választásra jogosultak előzetes regisztrációt követően vehetnek részt a választási eljárásban.

(4) Jelöltállításra a választási eljárást megkezdő naptól a szavazást megelőző 10. napig van lehetőség.

(5) A jelölt a jelölés elfogadásáról nyilatkozatot tesz.

18. § (1) A háziorvos által használt nyomtatványok jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó ápolói tevékenység tartalmát a 2. számú melléklet tartalmazza.

19. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) hatálybalépésének napján lép hatályba. * 

(2) E rendelet 11. §-ának (4) bekezdése 2001. január 1-jén lép hatályba. 2001. január 1-jéig a háziorvosi ügyeleti szolgálatban az az orvos működhet közre, aki erre a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 6/1992. (III. 31.) NM rendelet alapján jogosult volt.

(3) * 

(4) Az, a 12. § (3) bekezdésben meghatározott szakképesítéssel nem rendelkező személy, aki e rendelet hatálybalépése napján fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi tevékenységet végez, a szakképesítés nélkül tevékenységet 2003. december 31-ig láthatja el. Az a személy, aki e tevékenységét e rendelet hatálybalépését követően kezdi meg, és nem rendelkezik valamely szükséges szakképesítéssel, akkor alkalmazható, ha a munkavégzésre irányuló szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy azt az alkalmazás időpontjától számított 3 éven belül megszerzi.

(5)-(6) * 

(7) * 

20. § *  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 11/A. §-ban foglalt időtartamba beleszámít az a Módr. hatálybalépését megelőző időtartam is, amely alatt az érintett személy a Módr.-rel megállapított 11/A. § szerinti tevékenységet ellátta.

21. § *  Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) megállapított, a törzskarton vezetésére szolgáló informatikai rendszerek számára a törzskarton részletes műszaki leírását, a formátum leírását és a törzskarton formanyomtatványát az ÁEEK 2018. május 1-jéig teszi közzé a honlapján.

21/A. § *  (1) *  A területi szakmai vezetők választását első ízben 2019. július 15. és 2019. augusztus 15. között kell lebonyolítani. Az ÁEEK a megválasztott területi szakmai vezetőt 2019. szeptember 1-jei hatállyal bízza meg.

(2) *  Az ÁEEK a megyei és az országos szakmai vezetői megbízatásra vonatkozó pályázatot legkésőbb 2019. június 1-jéig írja ki. A megyei és az országos szakmai vezető 2019. szeptember 1-jei hatállyal kezdi meg a tevékenységét.

(3) *  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet módosításáról szóló 14/2018. (VI. 26.) EMMI rendelettel megállapított 13. § (1) bekezdése szerinti illetékességi területek listáját az ÁEEK első ízben 2019. június 1-jéig teszi közzé a honlapján.

1. számú melléklet a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelethez * 

A háziorvosi tevékenység ellátásához használatos nyomtatványok

Megnevezés Raktári szám
Egészségügyi személyi lap (pótlap) A.3510-170
Ápolási dokumentáció A.3510-271
Gyermek-egészségügyi törzslap C.3341-24/a
Fertőzőbeteg nyilvántartás C.3337-21
Védőoltási kimutatás C.3334-5
Kimutatás iskoláskorú gyermekek védőoltásáról C.3334-19
Kimutatás ................ betegség megelőzése céljából végzett védőoltásokról C.3334-20
Terhesgondozási jegyzék C.Sz 3341-29
Terhesgondozási összesítő C.3341-50
Körzeti gyermekorvosi munka forgalmi összesítője C.3341-13/b
Halottvizsgálati bizonyítvány C.3110-49
Lábcédula C.3410-14/b
Fertőzőbeteg bejelentés C.3337-19
Fertőzőbeteg kijelentés C.3337-20
Orvosi beutalás - javaslat - igazolás A.3510-64
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő vénye
Beutaló szakrendelésre (konzílium) felülvéleményezésre A.3510-65
Beutaló fekvőbeteg-gyógyintézetbe A.3510-89
Betegszállítási utalvány A.3510-40
Útiköltség igazolvány A.3510-128/b
Látlelet A.3510-274
Oltási lap C.3334-18
Gyógyszer, vegyszer, kötszer igénylőtömb C.3410-254/a
Kézbesítő könyv 3230-29
Ellenőrző napló C.5200-6
Iktatókönyv
Gyermek-egészségügyi kiskönyv C.3341-49
Egészségügyi Könyv C.3341-49/új*
Iskolások egészségügyi törzslapja A. Tü 13
Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről A.3510-140/a
Orvosi napló a keresőképtelenek nyilvántartására A.3510-172
Orvosi igazolás és táppénzutalvány A.3517-25
Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről) C.3160-1
Mérgezési eset bejelentőlap C.3165-10
Magasabb összegű családi pótlék igazolás A.3520-34 RF/A
Alkalmassági vélemény a gépjárművezető-jelölt gépjárművezető egészségi alkalmasságról
A.3510-265/N
Orvosi beutaló az orvosszakértői szervhez és a rehabilitációs szakértői szervhez, a munkaképesség-változás, a fogyatékosság véleményezése és a keresőképesség felülbírálata céljából

A.3510-90
Külön jogszabály szerinti adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére
*2009. szeptember 1-je után született gyermekek esetében

2. számú melléklet a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelethez

Az ápolói tevékenység tartalma a háziorvosi szolgálatban

1. A praxis menedzsmentben való részvétel.

2. A háziorvosi ellátás körébe sorolt feladatokhoz tartozó ápolási tevékenységek végzése, beleértve a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét, a vér- és váladékvételt, valamint az egészségügyi ellátás más szintjén elvégzendő vizsgálatokra való előkészítést.

3. A megelőzés, szűrés és gondozás feladataiban való részvétel, a gondozásba vett betegek előírás szerinti nyilvántartása és konkrét gondozási feladatok ellátása.

4. A beteg vizsgálatához, gyógykezeléséhez szükséges eszközök, anyagok előkészítése és azok fertőtlenítéséről, sterilizálásáról, szakszerű tárolásáról és karbantartásáról való gondoskodás.

5. A rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről való gondoskodás.

6. Az egészségnevelési, egészségügyi felvilágosítási, tanácsadási tevékenységben való részvétel, az önszerveződő csoportok szakmai segítése, tanácsadás (pl. diabeteses betegek klubja).

7. A beteg testi higiénéjének biztosítása vagy ennek megszervezése azon személyeknél, akiknél a házi segítőszolgálat szakmai segítsége már nem elegendő.

8. Veszélyhelyzetek felismerése, életveszély esetén az elsősegélynyújtás szakszerű megkezdése.

9. Sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben - amikor a háziorvos, illetve az ügyeletes orvos kihívására nincs lehetőség - a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátásának megszervezése.

10. A betegellátás során a szociális alapellátás körében működő házi segítőszolgálattal, a kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal és szükség esetén a védőnői szolgálattal való együttműködés.


  Vissza az oldal tetejére