A jogszabály mai napon ( 2020.11.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

182/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között Budapesten, 1998. december 7-én aláírt légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1999. év június hó 10. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között Budapesten, 1998. december 7-én aláírt légiközlekedési megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Légiközlekedési megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

a Chicagóban, 1944. december hetedik napján aláírásra megnyitott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény részeseiként,

attól az óhajtól vezettetve, hogy az említett Egyezmény kiegészítéseként légiközlekedési megállapodást kössenek, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

Jelen Megállapodás szempontjából, kivéve, ha másként rendelkeznek:

a) a „légügyi hatóságok” a Magyar Köztársaság esetében a közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert, Kanada esetében a közlekedési minisztert és a Kanadai Közlekedési Hivatalt, illetve mindkét esetben az említett hatóságok feladatainak ellátásával megbízott bármely más szervet vagy személyt jelentik,

b) a „megállapodás szerinti járatok” jelen Megállapodásban meghatározott útvonalakon az utasok és áruk, beleértve a postai küldeményeket, külön-külön vagy együttesen történő szállítására üzemeltetett menetrend szerinti légijáratokat jelentik,

c) a „Megállapodás” jelen Megállapodást, annak bármely Függelékét és a Megállapodás vagy valamely Függelék módosításait jelenti,

d) az „Egyezmény” a Chicagóban, 1944. december hetedik napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt jelenti, beleértve az Egyezmény 90. Cikke alapján elfogadott valamennyi Függeléket és az Egyezmény 90. és 94. Cikke alapján az Egyezmény vagy a Függelékek bármely módosítását, amennyiben ezeket a Függelékeket és módosításokat mindkét Szerződő Fél elfogadta,

e) a „kijelölt légiközlekedési vállalat” olyan légiközlekedési vállalatot jelent, amelyet jelen Megállapodás 4. és 5. Cikkével összhangban kijelöltek és engedélyeztek,

f) „viteldíjak” bármilyen díjat (beleértve a kedvezményeket, törzsutas programokat és minden olyan egyéb tételt, amely a légi szolgáltatás költségeit érinti) jelentenek, amelyet a légiközlekedési vállalatok utasok (és poggyászaik) szállításáért és/vagy árufuvarozásért (kivéve a postai küldeményeket) számítanak fel, beleértve az ügynököket is, és az ilyen díjak alkalmazhatóságát szabályozó feltételeket,

g) a „terület”, „légijáratok”, „nemzetközi légijáratok”, „légiközlekedési vállalat” és „a nem-kereskedelmi célból történő leszállás” az Egyezmény 2. és 96. Cikkében meghatározott jelentéssel bírnak.

2. Cikk

Forgalmi jogok nyújtása

(1) Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek a következő jogokat a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalat vagy vállalatok nemzetközi légijáratai üzemeltetéséhez:

a) területének leszállás nélküli átrepülési joga,

b) területén nem-kereskedelmi célból történő leszállások joga, és

c) jelen Megállapodásban megengedett mértékig, jelen Megállapodás Függeléke szerinti útvonalon, területén belül meghatározott pontokon történő leszállások joga utasok és áru, beleértve a postai küldeményeket, külön-külön vagy együttes nemzetközi forgalmának felvétele és kirakása céljából.

(2) Mindegyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatai, amelyeket jelen Megállapodás 4. Cikke alapján nem jelöltek ki, szintén élvezik jelen cikk (1) a) és b) bekezdésében meghatározott jogokat.

(3) Jelen cikk (1) bekezdése egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, mintha az az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának jogot adna arra, hogy a másik Szerződő Fél területén belül bér vagy díj ellenében utasokat és árut, beleértve a postai küldeményeket, vegyen fel az adott Szerződő Fél területén lévő más pontra történő szállítás céljából.

3. Cikk

Légijárműtípus váltása

(1) Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata légijárműtípust válthat a másik Szerződő Fél területén vagy egy harmadik országbeli köztes ponton jelen Megállapodásban meghatározott útvonalon a következő feltételek mellett:

a) a légijárműtípus váltását az üzemeltetés gazdaságosságának kell indokolnia,

b) a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél területétől távolabb lévő útvonalszakaszon használt légijárművet a kijelölt légiközlekedési vállalat által nyújtott kapacitás nem lehet nagyobb, mint a közelebb lévő szakaszon használt légijárművel nyújtott kapacitás,

c) a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél területétől távolabb lévő útvonalszakaszon használt légijárműnek a közelebb lévő szakaszon használt légijárművel üzemeltetett megállapodás szerinti járathoz kapcsolódva és e szerint menetrendbe állítva kell üzemelnie,

d) az átmenő forgalom megfelelő nagyságú,

e) a légiközlekedési vállalat nem hirdetheti magát közvetlenül vagy közvetve, sem menetrendben, sem számítógépes helyfoglalási vagy tarifa-nyilvántartási rendszerekben, reklámokban vagy bármilyen más formában úgy, mintha bármilyen más szolgáltatást nyújtana, mint az adott meghatározott útvonalakon üzemelő megállapodás szerinti járat,

f) amennyiben a megállapodás szerinti járat tartalmazza a légijárműtípus váltását, ezt fel kell tüntetni minden menetrendben, számítógépes helyfoglalási és tarifa-nyilvántartási rendszerben, reklámban és a szolgáltatás kiajánlásának más eszközében,

g) amennyiben a légijárműtípus váltása a másik Szerződő Fél területén történik, a kilépő járatok száma nem haladhatja meg a belépőkét, hacsak a másik Szerződő Fél légügyi hatóságai másként nem engedélyezik, vagy jelen Megállapodás erről kifejezetten rendelkezik,

h) minden, a légijárműtípus váltását is tartalmazó üzemelésnek jelen Megállapodás 11. Cikkével összhangban kell történnie.

(2) Jelen cikk (1) bekezdése rendelkezései

a) nem érintik egy kijelölt légiközlekedési vállalat azon lehetőségét, hogy légijárműtípust váltson a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél területén,

b) nem zárják ki azt, hogy az egyik Szerződő Fél egy kijelölt légiközlekedési vállalata, amelyet a jelen Megállapodásban meghatározott útvonalakon légijáratok üzemeltetésére engedélyeztek, saját kódja alatt értékesítést végezzen a másik Szerződő Fél légügyi hatóságai által ilyen szolgáltatás végzésére engedélyezett bármely másik légiközlekedési vállalat járataira, a légügyi hatóságok által az ilyen üzemelésekre szokásosan alkalmazott szabályozó előírásoktól függően.

4. Cikk

Kijelölés

Mindegyik Szerződő Félnek joga van, diplomáciai jegyzékkel, a megállapodás szerinti járatok az adott Szerződő Fél részéről történő üzemeltetésére egy légiközlekedési vállalatot vagy vállalatokat kijelölni, valamint bármely légiközlekedési vállalat kijelölését visszavonni, vagy egy korábban kijelölt légiközlekedési vállalatot másikkal helyettesíteni.

5. Cikk

Engedélyezés

(1) A kijelölésre vagy jelen Megállapodás 4. Cikke szerinti helyettesítésre vonatkozó értesítés kézhezvételét követően a másik Szerződő Fél légügyi hatóságai, az adott Szerződő Fél törvényeivel és más jogszabályaival összhangban, késedelem nélkül kiadják a kijelölt légiközlekedési vállalatnak vagy vállalatoknak a megfelelő engedélyeket azon megállapodás szerinti járatok üzemeltetésére, amelyekre a légiközlekedési vállalatot kijelölték.

(2) Az engedélyek kézhezvételekor a kijelölt légiközlekedési vállalat bármikor megkezdheti a megállapodás szerinti járatok teljes vagy részleges üzemeltetését, feltéve, hogy a légiközlekedési vállalat betartja jelen Megállapodás irányadó rendelkezéseit, különösen azt, hogy a viteldíjakat jelen Megállapodás 14. Cikkének rendelkezéseivel összhangban állapítják meg.

6. Cikk

Az engedély megtagadása, visszavonása és korlátozása

(1) Mindegyik Szerződő Fél légügyi hatóságainak joga van jelen Megállapodás 5. Cikkében hivatkozott, a másik Szerződő Fél által kijelölt légiközlekedési vállalatra vonatkozó engedélyeket megtagadni, valamint ezen engedélyeket tartósan vagy ideiglenesen visszavonni, vagy felfüggeszteni, vagy feltételekhez kötni:

a) abban az esetben, ha a légiközlekedési vállalat nem tartja be a jogokat nyújtó Szerződő Fél légügyi hatóságai által szokásosan alkalmazott törvényeket és más jogszabályokat,

b) abban az esetben, ha a légiközlekedési vállalat nem tartja be a jogokat nyújtó Szerződő Fél törvényeit és más jogszabályait,

c) abban az esetben, ha a légügyi hatóságok nincsenek meggyőződve arról, hogy a légiközlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy annak állampolgárai kezében van, és

d) abban az esetben, ha a másik Szerződő Fél nem tartja be és nem alkalmazza jelen Megállapodás 8. és 9. Cikkében meghatározott követelményeket.

(2) Hacsak a fentiekben hivatkozott törvények és más jogszabályok be nem tartásának megakadályozása céljából azonnali intézkedés megtétele nem szükséges, illetve, ha a biztonság vagy a repülés védelme azonnali intézkedés megtételét nem igényli jelen cikk, a 8. vagy 9. Cikk alapján, akkor jelen cikk (1) bekezdésében felsorolt jogok csak a másik Szerződő Fél légügyi hatóságaival, jelen Megállapodás 19. Cikkével összhangban folytatott konzultációk után gyakorolhatók.

7. Cikk

Törvények és más jogszabályok alkalmazása

(1) A nemzetközi légiforgalomban részt vevő légijárműveknek az egyik Szerződő Fél területére történő belépésére, ott-tartózkodására, illetve a területéről történő távozására, vagy az adott Szerződő Félnek ezen légijárművek üzemeltetésére és repülésére vonatkozó törvényeit, más jogszabályait és eljárásait területére történő belépéskor, távozáskor és ott-tartózkodás során a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának vagy vállalatainak be kell tartaniuk.

(2) Az egyik Szerződő Félnek a belépésre, vámkezelésre, tranzitra, bevándorlásra, útlevelekre, vámokra és a karanténra vonatkozó törvényeit és más jogszabályait az adott Szerződő Fél területén való tranzitban, belépéskor, távozáskor és ott-tartózkodás során a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának vagy vállalatainak és azok személyzetének, az utasoknak és áruknak, beleértve a postai küldeményeket, be kell tartaniuk, illetve azokra vonatkozóan be kell tartani.

(3) Jelen cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott jogszabályai alkalmazása során egyik Szerződő Fél sem biztosít kedvezményeket saját vagy valamely más légiközlekedési vállalat számára a másik Szerződő Fél hasonló nemzetközi légijáratokat üzemeltető légiközlekedési vállalatával szemben.

8. Cikk

Biztonsági követelmények, bizonyítványok és jogosítványok

(1) Az egyik Szerződő Fél által kiadott vagy érvényesített és érvényben lévő légialkalmassági bizonyítványokat, szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat a másik Szerződő Fél a megállapodás szerinti járatok üzemeltetése szempontjából érvényesnek ismeri el, feltéve, hogy a bizonyítványok vagy jogosítványok az Egyezmény alapján megállapított követelményeknek megfelelően és azokkal összhangban kerültek kiadásra vagy érvényesítésre. Mindazonáltal mindegyik Szerződő Fél fenntartja a jogot, hogy a területe feletti átrepülés szempontjából ne ismerje el érvényesnek a másik Szerződő Fél által a saját állampolgárai számára kiadott szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat.

(2) Ha az egyik Szerződő Fél légügyi hatóságai által bármely személynek vagy kijelölt légiközlekedési vállalatnak vagy a megállapodás szerinti járatokat üzemeltető légijárműre vonatkozóan kiadott, a fenti (1) bekezdésben hivatkozott jogosítványok vagy bizonyítványok biztosította jogok és feltételek eltérhetnek az Egyezmény alapján megállapított követelményektől és ezeket az eltéréseket a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez benyújtották, a másik Szerződő Fél légügyi hatóságai jelen Megállapodás 19. Cikkével összhangban konzultációkat kérhetnek a kérdéses gyakorlat tisztázása céljából.

(3) Mindegyik Szerződő Fél konzultációkat kérhet légiközlekedési berendezésekre, személyzetre, légijárművekre és a kijelölt légiközlekedési vállalatok üzemelésére vonatkozó biztonsági követelmények másik Szerződő Fél általi megtartása tárgyában. Amennyiben az ilyen konzultációkat követően az egyik Szerződő Fél megállapítja, hogy a másik Szerződő Fél az említett területeken nem tart meg és nem alkalmaz hathatósan olyan biztonsági követelményeket és előírásokat, amelyek az Egyezmény szerint megállapítható minimum követelményekkel legalább azonosak, a másik Szerződő Felet értesíti ezekről a tényekről és a minimális követelményeknek való megfeleléshez szükségesnek ítélt intézkedésekről, és a másik Szerződő Fél megteszi a megfelelő korrekciós intézkedéseket. Amennyiben a másik Szerződő Fél ésszerű időn belül nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, a 6. Cikk rendelkezései alkalmazandók.

9. Cikk

A repülés védelme

(1) A Szerződő Felek, összhangban a nemzetközi jog szerinti jogaikkal és kötelezettségeikkel, megerősítik azt, hogy a polgári légiközlekedés biztonságának jogellenes cselekményektől való megvédésére vonatkozó egymás iránti elkötelezettségük jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

(2) A Szerződő Felek, a nemzetközi jog szerinti jogaik és kötelezettségeik általános alkalmazásának korlátozása nélkül, összhangban járnak el különösen a Tokióban, 1963. szeptember 14-én aláírt, A légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló egyezmény, a Hágában, 1970. december 16-án aláírt, A légijárművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről szóló egyezmény, a Montrealban, 1971. szeptember 23-án aláírt, A polgári légiközlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló egyezmény, valamint a Montrealban, 1988. február 24-én aláírt, A nemzetközi polgári repülőterek elleni erőszakos jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló jegyzőkönyv, illetve más, mindkét Szerződő Félre nézve kötelező, a repülés védelmét szabályozó sokoldalú egyezmény rendelkezéseivel.

(3) A Szerződő Felek, felkérés esetén, minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a polgári légijárművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények és más, a légijárművek, azok utasai és személyzete, a repülőterek és a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények, valamint bármely más, a polgári légiközlekedés biztonsága ellen irányuló fenyegetés megakadályozása érdekében.

(4) A Szerződő Felek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított és a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény Függelékeiben megnevezett, a repülés védelmére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban járnak el - olyan mértékben, ahogy ezek a biztonságra vonatkozó rendelkezések a Szerződő Felekre vonatkozhatnak -, valamint megkívánják, hogy a területükön nyilvántartott légijárművek üzemeltetői, illetve azok a légijármű-üzemeltetők, akiknek fő üzleti telephelye vagy állandó lakóhelye területükön van, valamint a területükön lévő repülőterek üzemeltetői ezen repülésvédelmi rendelkezésekkel összhangban járjanak el.

(5) Mindegyik Szerződő Fél egyetért azzal, hogy légijármű-üzemeltetőitől megkövetelhető, hogy a másik Szerződő Fél által előírt, a fenti (4) bekezdésben hivatkozott repülésvédelmi rendelkezéseket a másik Szerződő Fél területére történő belépéskor, távozáskor vagy ott-tartózkodás során megtartsák. Mindegyik Szerződő Fél biztosítja a megfelelő intézkedések hathatós megtételét saját területén a légijárművek védelme, valamint az utasok, a személyzet, a kézipoggyászok, a poggyászok, az áruk és a légijármű készletei beszállást, illetve berakodást megelőzően és annak során történő átvizsgálása érdekében.

(6) Mindegyik Szerződő Fél jóindulattal bírálja el a másik Szerződő Félnek egy konkrét fenyegetés leküzdését célzó különleges biztonsági intézkedések megtételére vonatkozó kérelmeit.

(7) Mindegyik Szerződő Félnek joga van, legalább hatvan (60) napos értesítéssel, a másik Szerződő Fél területén lévő légijármű-üzemeltetők biztonsági intézkedéseinek végrehajtását megvizsgálni, a területéről kiinduló vagy oda irányuló járatok vonatkozásában. Az ilyen vizsgálatok végrehajtására vonatkozó adminisztratív eljárásokról a légügyi hatóságok állapodnak meg, és azokat késedelem nélkül teljesítik, hogy a vizsgálatokat a kért időpontban végrehajthassák.

(8) A polgári légijármű jogellenes hatalomba kerítése, illetve ennek veszélye fennállása esetén vagy más, a légijármű, az utasok és személyzet, a repülőterek vagy a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények esetén a Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció elősegítésével és más - az ilyen esemény vagy ennek veszélye gyors és biztonságos megszüntetését célzó - megfelelő intézkedések megtételével.

(9) Amennyiben az egyik Szerződő Fél azon vélekedése, hogy a másik Szerződő Fél nem jelen cikk rendelkezéseinek megfelelően járt el, megalapozottnak bizonyul, az első Szerződő Fél azonnali konzultációkat kérhet a másik Szerződő Féltől. Amennyiben nem sikerül kielégítő megegyezésre jutni, ez alapot szolgáltat jelen Megállapodás 6. Cikkének alkalmazására.

10. Cikk

Repülőterek és légügyi berendezések használata

(1) Az egyik Szerződő Fél területén igénybe vehető repülőtereket, légi útvonalakat légiirányítási és léginavigációs szolgáltatásokat, repülésvédelmi, valamint más kapcsolódó berendezéseket és szolgáltatásokat nem biztosítanak kedvezőbben semmilyen légiközlekedési vállalat számára a másik Szerződő Fél hasonló nemzetközi légijáratokat üzemeltető légiközlekedési vállalatával szemben.

(2) Az egyik Szerződő Fél területén a repülőterek, a légi útvonalak, a légiirányítási és léginavigációs szolgáltatások, repülésvédelmi, valamint más kapcsolódó berendezések és szolgáltatások használatáért csak ésszerű és nem igazságtalanul diszkriminatív díjakat és illetékeket lehet felszámítani és beszedni a másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalattól. A másik Szerződő Fél légiközlekedési vállalatára kirótt bármely díj vagy illeték nem állapítható meg kedvezőtlenebb feltételekkel, mint a díjak és illetékek kivetésének időpontjában bármely más, hasonló nemzetközi légijáratokat üzemeltető légiközlekedési vállalatra kivetett díjak legkedvezőbb feltételei.

(3) Mindegyik Szerződő Fél konzultációkat ösztönöz az illetékes díjmegállapító testületei és a szolgáltatásokat és berendezéseket használó légiközlekedési vállalatok között, vagy ahol célszerű, a légiközlekedési vállalatokat képviselő szervezetek révén. Megfelelő időben tájékoztatni kell a használókat a használati díjak tervezett módosításairól, hogy lehetővé tegyék számukra a változtatások végrehajtása előtti véleménynyilvánítást.

11. Cikk

Kapacitás

(1) Mindkét Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai tisztességes és egyenlő lehetőségeket élveznek a megállapodás szerinti járatoknak a meghatározott útvonalakon történő üzemeltetésére.

(2) A megállapodás szerinti járatok üzemeltetése során mindegyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatainak figyelembe kell venniük a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatának vagy vállalatainak érdekeit, hogy az utóbbi légiközlekedési vállalatok által ugyanazokon az útvonalakon, vagy azok egy szakaszán üzemeltetett járatokat indokolatlanul ne zavarják.

(3) A Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatai által üzemeltetett megállapodás szerinti járatoknak ésszerű mértékben igazodniuk kell a meghatározott útvonalak szállítási igényeihez, és elsődleges céljuk kell hogy legyen az olyan kapacitás nyújtása, amely ésszerű terhelési tényező mellett megfelel a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél területe és a forgalom célállomását jelentő országok között az utasok és áruk, beleértve a postai küldeményeket, szállítására vonatkozó meglévő, illetve ésszerűen előrebecsült forgalmi igénynek.

(4) Azon utasok és áruk, beleértve a postai küldeményeket, szállítása során, amelyeket a meghatározott útvonalakon, de nem a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél területén visznek a fedélzetre és raknak ki, azt az általános elvet kell megtartani, amely szerint a kapacitásnak igazodnia kell:

a) a légiközlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél területéről kiinduló és oda irányuló szállítási igényekhez;

b) azon régió szállítási igényeihez, amelyen a légiközlekedési vállalat keresztülhalad, figyelembe véve az adott régióhoz tartozó államok légiközlekedési vállalatai által bevezetett más közlekedési szolgáltatásokat;

c) a légiközlekedési vállalat végpontok közötti üzemelése iránti igényekhez.

(5) Jelen Megállapodásban meghatározott kapacitásrendelkezéseken felüli, a megállapodás szerinti járatokon nyújtandó kapacitásról a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatai időről időre közösen állapodhatnak meg mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságai jóváhagyásától függően. A kijelölt légiközlekedési vállalatok közötti megegyezés hiányában az ügyet a Szerződő Felek légügyi hatóságai elé kell terjeszteni, amelyek igyekeznek megoldani a problémát, ha szükséges, jelen Megállapodás 19. Cikkének megfelelően.

(6) Jelen cikk (5) bekezdése rendelkezéseivel összhangban megállapított kapacitás növelése nem jelenti a kapacitásrendelkezések megváltoztatását. A kapacitásrendelkezések bármilyen megváltoztatásáról a Szerződő Feleknek kell megegyezniük.

(7) A légügyi hatóságok kérhetik a menetrend jóváhagyásra történő benyújtását legalább harminc (30) nappal vagy - a légügyi hatóságok kérése alapján - ennél rövidebb időn belül a megállapodás szerinti járatok bevezetését megelőzően. Feltéve, hogy a menetrend összhangban áll jelen Megállapodás Függelékével, a jóváhagyás nem tagadható meg.

(8) Jelen cikk (5) bekezdésétől és a légügyi hatóságok jóváhagyásától függően az időszakos igényeket kielégítő kiegészítő járatokat legalább három (3) nappal az üzemelést megelőzően lehet benyújtani.

12. Cikk

Adatszolgáltatás

(1) Mindegyik Szerződő Fél légügyi hatóságai - felkérés esetén - biztosítják, vagy rendelkeznek arról, hogy kijelölt légiközlekedési vállalataik biztosítsák a másik Szerződő Fél légügyi hatóságainak azokat az időszakos vagy más adatkimutatásokat, amelyek ésszerűen szükségesek lehetnek a megállapodás szerinti járatok üzemeltetésének áttekintéséhez, beleértve a forgalom kiinduló pontjait és végső célállomásait bemutató adatokat is.

(2) Mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságai szoros kapcsolatot tartanak fenn jelen cikk (1) bekezdése alkalmazására vonatkozóan, beleértve az információk biztosításának eljárásait.

13. Cikk

Vámok és díjak

(1) Mindegyik Szerződő Fél, a nemzeti törvényei szerinti lehetőségek teljes mértékéig és a viszonosság alapján, mentesíti a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalatát vagy vállalatait nemzetközi járat során üzemeltetett légijárművekre, az üzemanyagra, a kenőanyagokra, a műszaki fogyóeszközökre, a pótalkatrészekre, beleértve a hajtóműveket, a légijárművek szokásos felszereléseire, a légijárművek készleteire (beleértve a szeszes italokat, dohányárut és egyéb termékeket, amelyeket az utasoknak a repülés során korlátozott mennyiségekben történő értékesítésre szánnak) és más, kizárólag a légiközlekedési vállalat légijárművei üzemeltetésével vagy kiszolgálásával kapcsolatban való felhasználásra szánt vagy felhasznált tételekre, valamint nyomtatott jegytömbökre, légi fuvarlevelekre, bármilyen nyomtatványra, amely magán viseli a vállalat nyomtatott logoját, valamint az adott légiközlekedési vállalat díjmentesen terjesztett szokásos hirdetési anyagaira kivetett kiviteli korlátozások, vámok, fogyasztási adók, vizsgálati díjak és más nemzeti illetékek és díjak alól.

(2) Jelen cikkben nyújtott mentességek vonatkoznak jelen cikk (1) bekezdésében hivatkozott tételekre,

a) amelyeket az egyik Szerződő Fél területére a másik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata visz be, vagy nevében visznek be,

b) amelyek az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata légijárműveinek fedélzetén maradnak a másik Szerződő Fél területére történő belépéskor vagy távozáskor, és

c) amelyeket az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata légijárműveinek fedélzetére visznek a másik Szerződő Fél területén,

attól függetlenül, hogy azokat a mentességet biztosító Szerződő Fél területén belül teljesen felhasználják, illetve elfogyasztják vagy sem, feltéve azonban, hogy azokat az adott Szerződő Fél területén nem idegenítik el.

(3) A légijárművek szokásos felszerelései, valamint bármelyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata légijárművei fedélzetén szokásosan lévő anyagok és készletek a másik Szerződő Fél területén csak az adott terület vámhatóságainak jóváhagyásával rakhatók ki. Ebben az esetben ezek az említett hatóságok felügyelete alá helyezhetők arra az időre, amíg azokat újból kiviszik vagy vámrendelkezésekkel összhangban más módon el nem távolítják.

(4) Bármelyik Szerződő Fél területén közvetlen tranzitban áthaladó poggyászok és áruk mentesek vámok, illetékek és egyéb díjak alól.

14. Cikk

Viteldíjak

(1) A másik Szerződő Fél területéről kiinduló vagy oda irányuló megállapodás szerinti járatok során történő fuvarozásért felszámított viteldíjakat a kijelölt légiközlekedési vállalatoknak kell megállapítaniuk, kellő figyelemmel minden meghatározó tényezőre, beleértve az üzemelés költségeit, a szolgáltatás jellemzőit, az ésszerű profitot, más légiközlekedési vállalatok viteldíjait és más piaci, kereskedelmi megfontolásokat.

(2) Jelen cikk (1) bekezdésében hivatkozott viteldíjakról a Szerződő Felek kijelölt légiközlekedési vállalatainak kell egymással egyeztetve megállapodniuk. Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalat csak saját légügyi hatóságai felé kötelezett a megállapított viteldíjak igazolására. Amennyiben a kijelölt légiközlekedési vállalatok nem tudnak megegyezni a javasolt viteldíjakban, bármelyik légiközlekedési vállalat az ügyet saját légügyi hatóságai elé terjesztheti jelen cikk (6) bekezdésével összhangban történő megoldás elérése céljából.

(3) Az (1) bekezdésben hivatkozott viteldíjakat, ahol szükséges, a Szerződő Felek légügyi hatóságaihoz úgy kell benyújtani, hogy azokat a légügyi hatóságok legalább harminc (30) nappal a viteldíjak tervezett bevezetési időpontját megelőzően megkapják; a légügyi hatóságok rövidebb határidőről is megállapodhatnak.

(4) A kijelölt légiközlekedési vállalatok számára engedélyezett, hogy a megállapodás szerinti járatok szolgáltatásait a benyújtott viteldíjakon értékesítsék, feltéve, hogy ezek az eladások a viteldíjak tervezett bevezetési időpontja előtt nem kezdődő szolgáltatásokra vonatkoznak és valamennyi reklámban, az eladás során, a jegyeken és más utazási dokumentumokon egyértelműen fel van tüntetve, hogy a viteldíjak még függnek a kormányzati jóváhagyástól.

(5) Ha az egyik Szerződő Fél légügyi hatóságai nem értenek egyet a javasolt viteldíjjal, erről a kézhezvételtől számított tizenöt (15) napon belül értesítik a másik Szerződő Fél légügyi hatóságait és az érintett kijelölt légiközlekedési vállalatát. Abban az esetben, ha a légügyi hatóságok a viteldíjra vonatkozóan rövidebb benyújtási határidőről állapodnak meg, arról is megegyezhetnek, hogy az egyet nem értésről szóló értesítés határideje kevesebb mint tizenöt (15) nap legyen.

(6) Amennyiben jelen cikk (5) bekezdése alapján egyet nem értésről szóló értesítést adnak ki, vagy a (2) bekezdéssel összhangban az ügyet a légügyi hatóságok elé terjesztik, a két Szerződő Fél légügyi hatóságai konzultálhatnak annak érdekében, hogy a viteldíjat egymás között megállapítsák. Ezeket a konzultációkat, amelyek tárgyalások vagy levelezés útján is történhetnek, a konzultációkra vonatkozó kérés kézhezvételéhez számított tizenöt (15) napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha a légügyi hatóságok másként állapodnak meg.

(7) Egyetlen viteldíj sem léphet érvénybe, ha azzal bármely Szerződő Fél légügyi hatóságai nem értenek egyet.

(8) Mindegyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalata(i) jogosult(ak) viteldíjaikat alkalomszerűen, a két Szerződő Fél területe közötti szállításokat végző bármely menetrend szerinti járat nyilvánosan meghirdetett, érvényes viteldíjához igazítani az útvonalra, az alkalmazandó feltételekre és a járat jellemzőire vonatkozó tényezők alapvető megegyezése alapján. Hasonlóan, mindegyik Szerződő Fél légiközlekedési vállalata(i)nak joga van alkalomszerűen viteldíjait a másik Szerződő Fél és bármely harmadik ország területe közötti szállításra vonatkozó viteldíjakhoz igazítani, feltéve, hogy az így kialakított viteldíj nem alacsonyabb, mint az azon a piacon jelen lévő harmadik és negyedik forgalmi joggal üzemelő légiközlekedési vállalatok viteldíjai.

(9) Amikor a viteldíjakat jelen cikk rendelkezéseivel összhangban megállapították, ezek a viteldíjak addig maradnak érvényben, amíg jelen cikk rendelkezéseivel összhangban új viteldíjakat nem állapítanak meg. Mindazonáltal egy viteldíj érvényessége jelen bekezdés értelmében legfeljebb tizenkét (12) hónappal hosszabbítható meg attól az időponttól számítva, amikor a viteldíj egyébként lejárt volna.

(10) Mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságai törekednek annak biztosítására, hogy a felszámított és beszedett viteldíjak megegyezzenek az általuk elfogadott vagy jóváhagyott viteldíjakkal, és azokból kedvezmény ne legyen adható.

15. Cikk

Értékesítés és pénzeszközök átutalása

(1) Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalatnak joga van a másik Szerződő Fél területén a légiközlekedési szolgáltatásokat értékesíteni közvetlenül, vagy belátása szerint ügynökein keresztül. A nemzeti törvényektől és más jogszabályoktól függően mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalatnak joga van a légiközlekedési szolgáltatásait értékesíteni, illetve bármely személy szabadon megvásárolhatja e szolgáltatásokat helyi vagy bármilyen szabadon átváltható pénznemben.

(2) Mindegyik kijelölt légiközlekedési vállalatnak joga van a szokásos üzemelése során szerzett pénzeszközöket kérésére átváltani és külföldre utalni. Az átváltást és az átutalást korlátozások nélkül kell engedélyezni a folyó fizetésekre vonatkozóan azon időpontban érvényes devizapiaci árfolyamon, amikor az átutalásra vonatkozó kérést benyújtják, valamint azokra semmilyen díjat sem számítanak fel, kivéve az ilyen tranzakciókra a bankok által beszedett szokásos szolgáltatási díjakat.

16. Cikk

Adózás

(1) A Szerződő Felek a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1992. április 15-én aláírt egyezmény, valamint ennek az egyezménynek 1994. május 3-án aláírt Módosító Jegyzőkönyve és ezek módosításai vonatkozó rendelkezéseivel összhangban járnak el.

(2) Amennyiben a fenti (1) bekezdésben hivatkozott egyezményt felmondják, vagy alkalmazhatósága jelen Megállapodásban meghatározott légiközlekedés vonatkozásában érvényét veszíti, bármelyik Szerződő Fél a 21. Cikknek (A Megállapodás módosítása) megfelelően, konzultációkat kérhet jelen Megállapodás kölcsönösen elfogadható rendelkezések beépítésével történő módosítása céljából.

17. Cikk

Légiközlekedési vállalatok képviselői

(1) Az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai, viszonosság alapján, képviselőket és a megállapodás szerinti járatok üzemeltetésével kapcsolatban szükséges kereskedelmi, üzemeltetési és műszaki személyzetet vihetnek be és tarthatnak alkalmazásban a másik Szerződő Fél területén.

(2) Ezeket a személyzet iránti igényeket, az egyik Szerződő Fél kijelölt légiközlekedési vállalata vagy vállalatai belátásuk szerint, saját személyzetükkel vagy bármely egyéb, a másik Szerződő Fél területén működő és ott a kérdéses szolgáltatások nyújtására felhatalmazott szervezet, vállalat vagy légiközlekedési vállalat szolgáltatásainak igénybevételével elégíthetik ki.

(3) A képviselőkre és a személyzetre a másik Szerződő Fél hatályos törvényei és más jogszabályai vonatkoznak, és összhangban ezekkel a törvényekkel és más jogszabályokkal:

a) mindegyik Szerződő Fél, viszonosság alapján és a lehető legrövidebb időn belül, kiadja a szükséges munkavállalási engedélyeket, látogatóvízumokat vagy más hasonló okmányokat jelen cikk (1) bekezdésében hivatkozott képviselőknek és személyzetnek, és

b) mindkét Szerződő Fél ösztönzi és elősegíti bizonyos ideiglenes, kilencven (90) napot meg nem haladó feladatokat ellátó személyzet munkavállalási engedélyeinek kiadását.

18. Cikk

Alkalmazhatóság a nem menetrend szerinti járatok esetén

Az egyik Szerződő Fél valamely légifuvarozója által a másik Szerződő Fél területére vagy onnan üzemeltetett, nem menetrend szerinti járatokra és az ilyen járatokat üzemeltető légifuvarozóra is alkalmazandók jelen Megállapodás 7. (Törvények és más jogszabályok alkalmazása), 8. (Biztonsági követelmények, bizonyítványok és jogosítványok), 9. (A repülés védelme), 10. (Repülőterek és légügyi berendezések használata), 12. (Adatszolgáltatás), 13. (Vámok és díjak), 15. (Értékesítés és pénzeszközök átutalása), 16. (Adózás), 17. (Légiközlekedési vállalatok képviselői) és 19. (Konzultációk) Cikkeinek rendelkezései.

19. Cikk

Konzultációk

(1) A Szerződő Felek légügyi hatóságai a szoros együttműködés szellemében időről időre konzultálnak egymással annak érdekében, hogy jelen Megállapodás és annak Függeléke rendelkezéseinek végrehajtását és megfelelő betartását biztosítsák.

(2) A konzultációkat az ezekre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha a Szerződő Felek másként állapodnak meg.

20. Cikk

Viták rendezése

(1) A Szerződő Felek között, jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely vitát a Szerződő Felek először tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.

(2) Amennyiben a Szerződő Felek tárgyalások útján nem tudnak megegyezni, megállapodhatnak arról, hogy a vitát döntéshozatalra valamely személy vagy testület elé utalják, vagy a vitát bármelyik Szerződő Fél döntéshozatalra három választott bíróból álló választott bíróság elé terjesztheti; mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választott bírót és a két választott bíró jelöli ki a harmadik választott bírót. Mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választott bírót bármelyik Szerződő Fél, a vita választott bíróság útján történő rendezésére vonatkozó kérésének diplomáciai úton keresztül eljuttatott értesítésének másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül, és a harmadik választott bírót további hatvan (60) napon belül jelöli ki. Amennyiben bármelyik Szerződő Fél a meghatározott időtartamon belül nem tud választott bírót megnevezni, vagy a harmadik választott bírót a meghatározott időtartamon belül nem jelölik ki, bármelyik Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy a szükséges választott bírót vagy bírókat jelölje ki. Ha az elnök egyik Szerződő Fél állampolgára, akkor az ezen alapon nem kizárt rangidős alelnök végzi a kinevezést. A harmadik választott bírónak minden esetben egy harmadik állam polgárának kell lennie, választott bíróság elnökeként kell tevékenykednie és meghatároznia a választott bíróság megtartásának helyszínét.

(3) A Szerződő Felek hatályt adnak jelen cikk (2) bekezdése szerint hozott bármely döntésnek.

(4) A választott bíróság költségeit a Szerződő Felek egyenlő arányban osztják meg.

(5) Amennyiben és ameddig bármelyik Szerződő Fél nem ad hatályt jelen cikk (2) bekezdése alapján hozott döntésnek, a másik Szerződő Fél korlátozhatja, megtagadhatja vagy visszavonhatja az általa jelen Megállapodás alapján a nem teljesítő Szerződő Félnek vagy légiközlekedési vállalatnak biztosított bármely jogokat vagy kiváltságokat.

21. Cikk

A Megállapodás módosítása

(1) Amennyiben bármelyik Szerződő Fél kívánatosnak tartja jelen Megállapodás bármely rendelkezésének módosítását, konzultációkat kérhet a másik Szerződő Féltől. Az ilyen konzultációkat, amelyek történhetnek akár személyes találkozó, akár levelezés útján, az ezekre vonatkozó kéréstől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni. Az ilyen konzultációk alapján elfogadott bármely módosítás akkor lép hatályba, amikor azt diplomáciai jegyzékváltással megerősítették.

(2) A Szerződő Felek megegyezése esetén jelen cikk (1) bekezdésében hivatkozott konzultációkat a légügyi hatóságok között kell tartani.

(3) Jelen cikk (2) bekezdésétől függően, jelen Megállapodás Függelékének módosításairól a Szerződő Felek légügyi hatóságai állapodnak meg. Ezeket a módosításokat a rájuk vonatkozó megállapodás napjától ideiglenesen alkalmazhatják, hatályba azonban csak a diplomáciai jegyzékváltással történő, a Szerződő Felek általi megerősítés után lépnek.

22. Cikk

Felmondás

Jelen Megállapodás hatálybalépésétől bármelyik Szerződő Fél, bármikor diplomáciai úton, írásban értesítheti a másik Szerződő Felet azon döntéséről, hogy jelen Megállapodást felmondja; ezt az értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez is el kell juttatni. A Megállapodás az értesítés másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított egy (1) év múlva jár le, hacsak a felmondásra vonatkozó értesítést ezen időszak lejárta előtt közös megegyezéssel vissza nem vonják. Amennyiben a másik Szerződő Fél nem ismeri el az értesítés kézhezvételét, úgy kell tekinteni, mintha azt az értesítés Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet általi kézhezvétele után tizennégy (14) nappal kapta volna meg.

23. Cikk

Nyilvántartásba vétel az ICAO-nál

Jelen Megállapodást és annak bármelyik módosítását nyilvántartásba kell vetetni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél.

24. Cikk

Sokoldalú egyezmények

Amennyiben egy általános sokoldalú légügyi egyezmény mindkét Szerződő Fél vonatkozásában hatályba lép, ezen egyezmény rendelkezései válnak irányadóvá. Jelen Megállapodás 19. Cikkével összhangban konzultációkat lehet tartani annak meghatározására, hogy a sokoldalú egyezmény rendelkezései milyen mértékben befolyásolják jelen Megállapodást.

25. Cikk

Címek

Jelen Megállapodásban használt címek csak hivatkozási célokat szolgálnak.

26. Cikk

Hatálybalépés

Jelen Megállapodás azon utóbbi értesítés napján lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek diplomáciai jegyzékváltással értesítették egymást, hogy eleget tettek jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi feltételeknek.

Ennek hiteléül, alulírottak, akiket erre Kormányaik kellően felhatalmaztak, jelen Megállapodást aláírják.

Készült két példányban, Budapesten, az 1998. év december 7. napján, magyar, angol és francia nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

FÜGGELÉK

Útvonalak

1. Rész

A Magyar Köztársaság Kormánya által kijelölt légiközlekedési vállalat(ok) az alábbi útvonalon egyik vagy mindkét irányban üzemeltethet(nek) járatokat:

Magyarországi pontok

Bármely pont vagy pontok

Közbenső pontok

Bármely pont vagy pontok

Kanadai pontok

Öt, Magyarország által választandó pont

Megjegyzések:

1. A kijelölt légiközlekedési vállalat(ok) egyetlen kanadai pontra indíthat(nak) teljes útvonalon saját légijárművel üzemeltetett járatokat. A kanadai pontokra külön-külön, illetve kombinációban is lehet üzemelni. A közbenső pontokon tranzitjogok gyakorolhatók. Nem gyakorolható az ötödik forgalmi jog a közbenső és kanadai pontok között. A kiválasztott közbenső pontok - Kanada légügyi hatóságainak értesítésével - 10 napos vagy Kanada légügyi hatóságainak egyetértése esetén ennél rövidebb határidővel módosíthatók.

2. A Magyar Köztársaság által kijelölt légiközlekedési vállalat(ok) belátása szerint az útvonal bármely pontján légiközlekedési vállalaton belüli csatlakozás történhet, valamint a közbenső leszállás valamennyi járatuk vagy járataiknak egy része során elhagyható, feltéve, hogy minden járat Magyarországról indul, vagy oda érkezik.

3. A megállapodás szerinti járatok üzemeltetése során a Magyar Köztársaság által kijelölt légiközlekedési vállalat(ok) együttműködési megállapodásokat köthetnek code-share (szolgáltatások értékesítése más légiközlekedési vállalat járataira saját kód alatt) üzemelés céljából Kanada légügyi hatóságai által az ilyen megállapodásokra szokásosan alkalmazott szabályozó előírásoktól függően. A code-share üzemelést engedélyezni kell bármely Kanada által kijelölt légiközlekedési vállalat(ok) járatain, valamint bármely harmadik ország Kanadába(ból) saját jogán menetrend szerinti járatokat üzemeltető légiközlekedési vállalata(i) járatain. Code-share üzemelés esetében a Magyar Köztársaság által kijelölt légiközlekedési vállalat(ok) jogosult(ak) a szállítás végzése során légijárműtípust váltani.

4. A 11. Cikknek (Kapacitás) megfelelően a Magyar Köztársaság Kormányának joga van - a légijáratok teljes útvonalon saját légijárművel, illetve code-share megállapodás alapján, külön-külön vagy együttesen történő üzemeltetése céljából - a következő kapacitás felosztására a kijelölt légiközlekedési vállalatai között:

- a teljes útvonalon saját légijárművel való üzemelés esetén: irányonként maximum heti öt (5) járat az IATA nyári menetrendi időszakban, és irányonként heti három (3) járat az IATA téli menetrendi időszakban;

- más légiközlekedési vállalatokkal code-share megállapodás alapján való üzemelés esetén a járatok gyakorisága nem korlátozott.

5. Amennyiben valamely magyar kijelölt légiközlekedési vállalat a fent meghatározott útvonal(ak)hoz csatlakozóan, saját országán túli pontokra járatokat üzemeltet, Kanadában, illetve harmadik országokban reklámokban vagy más értékesítést ösztönző tevékenység során az adott légiközlekedési vállalat nem használhatja az „egy légifuvarozóval közvetlen járat” kifejezést, valamint jeleznie kell, hogy a járatot csatlakozással kínálja, még abban az esetben is, ha üzemeltetési okokból ugyanazon repülőgépet állítja be a teljes útvonalon. A Magyarország és Kanada közötti járatok járatszáma nem lehet azonos a járatokat üzemeltető légiközlekedési vállalat saját országán túli pontra üzemeltetett járatai számával.

2. Rész

A Kanada Kormánya által kijelölt légiközlekedési vállalat(ok) az alábbi útvonalon egyik vagy mindkét irányban üzemeltethet(nek) járatokat:

Kanadai pontok

Bármely pont vagy pontok

Közbenső pontok

Bármely pont vagy pontok

Magyarországi pontok

Öt, Kanada által választandó pont

Megjegyzések:

1. A kijelölt légiközlekedési vállalat(ok) egyetlen magyarországi pontra indíthat(nak) teljes útvonalon saját légijárművel üzemeltetett járatokat. A magyarországi pontokra külön-külön, illetve kombinációban is lehet üzemelni. A közbenső pontokon tranzitjogok gyakorolhatók. Nem gyakorolható az ötödik forgalmi jog a közbenső és magyarországi pontok között. A kiválasztott közbenső pontok - a Magyar Köztársaság légügyi hatóságainak értesítésével - 10 napos vagy a Magyar Köztársaság légügyi hatóságainak egyetértése esetén ennél rövidebb határidővel módosíthatók.

2. A Kanada által kijelölt légiközlekedési vállalat(ok) megítélése szerint az útvonal bármely pontján légiközlekedési vállalaton belüli csatlakozás történhet, valamint a közbenső leszállás valamennyi járatuk vagy járataiknak egy része során elhagyható, feltéve, hogy minden járat Kanadából indul vagy oda érkezik.

3. A megállapodás szerinti járatok üzemeltetése során a Kanada által kijelölt légiközlekedési vállalat(ok) együttműködési megállapodásokat köthetnek code-share (szolgáltatások értékesítése más légiközlekedési vállalat járataira saját kód alatt) üzemelés céljából a Magyar Köztársaság légügyi hatóságai által az ilyen megállapodásokra szokásosan alkalmazott szabályozó előírásoktól függően. A code-share üzemelést engedélyezni kell bármely Magyar Köztársaság által kijelölt légiközlekedési vállalat(ok) járatain, valamint bármely harmadik ország Magyarországra(ról) saját jogán menetrend szerinti járatokat üzemeltető légiközlekedési vállalata(i) járatain. Code-share üzemelés esetében a Kanada által kijelölt légiközlekedési vállalat(ok) jogosult(ak) a szállítás végzése során légijárműtípust váltani.

4. A 11. Cikknek (Kapacitás) megfelelően Kanada Kormányának joga van - a légijáratok teljes útvonalon saját légijárművel, illetve code-share megállapodás alapján, külön-külön vagy együttesen történő üzemeltetése céljából - a következő kapacitás felosztására a kijelölt légiközlekedési vállalatai között:

- a teljes útvonalon saját légijárművel való üzemelés esetén: irányonként maximum heti öt (5) járat az IATA nyári menetrendi időszakban, és irányonként heti három (3) járat az IATA téli menetrendi időszakban;

- más légiközlekedési vállalatokkal code-share megállapodás alapján való üzemelés esetén a járatok gyakorisága nem korlátozott.

5. Amennyiben valamely kanadai kijelölt légiközlekedési vállalat a fent meghatározott útvonal(ak)hoz csatlakozóan, saját országán túli pontokra járatokat üzemeltet, Magyarországon, illetve harmadik országokban reklámokban vagy más értékesítést ösztönző tevékenység során az adott légiközlekedési vállalat nem használhatja az „egy légifuvarozóval közvetlen járat” kifejezést, valamint jeleznie kell, hogy a járatot csatlakozással kínálja, még abban az esetben is, ha üzemeltetési okokból ugyanazon repülőgépet állítja be a teljes útvonalon. A Kanada és Magyarország közötti járatok járatszáma nem lehet azonos a járatokat üzemeltető légiközlekedési vállalat saját országán túli pontra üzemeltetett járatai számával.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A megállapodásban foglaltakat 1999. június 10-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére