A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2001. (X. 4.) ISM rendelet

a tanköteles fiatal munkavállaló sportcélú foglalkoztatásáról

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. §-a (4) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A tanköteles fiatal munkavállaló munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban hivatásos sportolóként azokban a sportágakban foglalkoztatható, amelyekben hivatásos versenyrendszer működik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatáshoz a gyámhatóság engedélye, továbbá a 16. életévét be nem töltött tanköteles fiatal munkavállaló esetén a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

(3) A gyámhatósági engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő okirat tervezetét, illetve a jogviszony létesítésére vonatkozó előzetes írásbeli megállapodást,

b) az országos sportági szakszövetség, *  ennek hiányában a szakszövetségi feladatokat ellátó sportszövetség (a továbbiakban együtt: szakszövetség) igazolását a sportági hivatásos versenyrendszer működtetéséről;

c) a szakszövetség nyilatkozatát arról, hogy a sportágban a tanköteles fiatal munkavállaló hivatásos sportolókénti foglalkoztatására lehetőség van;

d) a sportegészségügyi alkalmasságról szóló orvosi igazolást.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § * 


  Vissza az oldal tetejére