A jogszabály mai napon ( 2024.05.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet

a könyvtári szakfelügyeletről

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 100. §-a (3) bekezdésének l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Törvény 69. §-ából eredő ágazati irányítási jogkörének érvényesítése, valamint a könyvtárak és a könyvtári tevékenység fejlesztése, a szakmai munka színvonalának emelése érdekében könyvtári szakfelügyeletet (a továbbiakban: szakfelügyelet) működtet.

(2) A szakfelügyelet tevékenysége kiterjed:

a) a nyilvános könyvtárakra és azok fenntartóira, továbbá

b) a nem nyilvános könyvtárat működtető, illetve könyvtári tevékenységet folytató szervezetekre.

(3) *  E rendelet hatálya nem terjed ki az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti hatósági ellenőrzésre.

2. § (1) A szakfelügyelet feladatai a nyilvános könyvtárak esetében:

a) rendszeresen vizsgálja, ellenőrzi és értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét,

b) vizsgálja a könyvtári tevékenység működési feltételeinek biztosítását,

c) vizsgálja és értékeli a könyvtár telematikai fejlesztését,

d) ellenőrzi a könyvtári tevékenységről és a könyvtári alkalmazottakról szóló jogszabályok érvényesülését,

e) ellenőrzi a nyilvános könyvtár alapkövetelményeinek és alapfeladatainak teljesítését,

f) vizsgálja a dokumentumok védelmével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályok érvényesülését,

g) ellenőrzi a központi költségvetési támogatások felhasználását,

h) vizsgálja és értékeli a könyvtári szakmai irányelvek, normatívák, szabványok és szabályzatok betartását,

i) vizsgálja és értékeli a könyvtári szolgáltatások minőségét,

j) vizsgálja a könyvtári ellátás működési feltételeinek biztosítását,

k) ellenőrzi a könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatott szakemberekre vonatkozó képesítési és továbbképzési szabályok alkalmazását,

l) vizsgálja és értékeli a könyvtár részvételét a könyvtári rendszerben, illetőleg az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben,

m) vizsgálja és értékeli a könyvtár szabályzatainak jogszerűségét és célszerűségét,

n) ellenőrzi a szakfelügyelet korábbi javaslatainak megvalósítását.

(2) A szakfelügyelet feladatai a nem nyilvános könyvtárak és a könyvtári tevékenységet folytató szervezetek esetében:

a) ellenőrzi a könyvtári tevékenységről és a könyvtári alkalmazottakról szóló jogszabályok érvényesülését,

b) vizsgálja a könyvtári tevékenység működési feltételeinek biztosítását,

c) vizsgálja és értékeli a könyvtár részvételét a könyvtári rendszerben,

d) vizsgálja a dokumentumok védelmével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályok érvényesülését,

e) ellenőrzi a központi költségvetési támogatások felhasználását,

f) ellenőrzi a szakfelügyelet korábbi javaslatainak megvalósítását.

(3) *  A miniszter a szakfelügyelet keretében vizsgálja, ellenőrzi és értékeli

a) a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésére vonatkozó szabályok alkalmazását,

b) a nemzetiségi anyanyelvű könyvtári ellátás biztosítását,

c) *  a vármegyei hatókörű városi könyvtár törvényben meghatározott feladatainak ellátását,

d) a könyvtári szakmai továbbképzéseket,

e) *  a vármegyei hatókörű városi könyvtár által nyújtott, a kistelepülések által igénybe vett könyvtári szolgáltatásokat.

3. § (1) Az iskolai könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatával kapcsolatosan az e rendeletben foglaltakat a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) A szakfelügyelet feladatai az iskolai könyvtárak esetében:

a) ellenőrzi a könyvtári szakmai tevékenységről szóló jogszabályok érvényesülését,

b) vizsgálja és értékeli a könyvtár részvételét a könyvtári rendszerben,

c) vizsgálja a dokumentumok védelmével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályok érvényesülését,

d) ellenőrzi a kulturális célú központi költségvetési támogatások felhasználását,

e) ellenőrzi az iskolai könyvtári szakfelügyelet javaslatainak megvalósítását.

(3) Iskolai könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatára csak az a szakértő kaphat megbízást, aki szerepel a közoktatásról szóló törvény szerint elkészített országos szakértői névjegyzékben is.

(4) A szakfelügyeleti vizsgálatot a közoktatásról szóló törvény szakmai ellenőrzés lebonyolításáról szóló rendelkezéseinek megfelelően kell megszervezni.

(5) *  Az iskolai könyvtárak szakfelügyeletének részletes szempontrendszerét az oktatási miniszter és a miniszter hagyja jóvá és közzéteszi mind az Oktatási, mind a Kulturális Közlönyben.

4. § (1) *  A könyvtári szakfelügyelet működését a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) irányítja.

(2) A szakfelügyelet a minisztérium által elrendelt átfogó, cél- és utóvizsgálatokat folytat.

(3) A nyilvános könyvtárak tevékenységét a szakfelügyelet átfogó vizsgálat keretében hétévente megvizsgálja.

(4) A szakfelügyelet működésének költségeit a minisztérium biztosítja.

5. § (1) A minisztérium állandó vagy eseti, határozott időre szóló vezető szakfelügyelői megbízást ad a szakfelügyelet megszervezésére, a szakfelügyeleti vizsgálat vezetésére és dokumentálására.

(2) A szakfelügyeleti vizsgálat lefolytatására állandó vagy eseti, határozott időre szóló szakfelügyelői megbízás adható.

(3) A vezető szakfelügyelő, szakfelügyelő megbízását a megbízó indokolás nélkül visszavonhatja. A megbízásra a megbízási szerződés és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak.

(4) A vezető szakfelügyelő, szakfelügyelő díjazásban részesül és a szakfelügyelettel összefüggésben felmerült, igazolt úti- és szállásköltségei megtérítésére jogosult. A díjazás és a költségtérítés részletes szabályait a szakfelügyelői megbízásban kell rögzíteni.

6. § (1) *  Szakfelügyeleti munkát az a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló miniszteri rendelet szerinti könyvtári szakterületen kulturális szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő végezhet, aki könyvtári szakterületen legalább ötéves, könyvtári, művelődésigazgatási munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(2) Szakfelügyelői megbízást az a szakértő kaphat, aki a minisztérium által meghirdetett

a) szakfelügyeleti tanfolyamot eredményesen elvégezte,

b) szakfelügyelői továbbképzéseken részt vesz.

7. § (1) A Könyvtári Intézet a minisztérium előírása szerint vesz részt a szakfelügyeleti vizsgálatokban, a szakfelügyeleti dokumentumok gyűjtésében és megőrzésében.

(2) *  A vármegyei hatókörű városi könyvtárak a minisztériummal kötött megállapodás szerint vesznek részt a szakfelügyeleti vizsgálatokban.

(3) *  Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a minisztériummal kötött megállapodás szerint vesz részt a szakfelügyeleti vizsgálatokban.

(4) *  A könyvtári OKJ-s képzések és szakmai továbbképzések szakfelügyeletében közreműködik a Könyvtári Intézet.

8. § (1) A vezető szakfelügyelő és a szakfelügyelő a minisztérium által meghatározott szempontok, a szakfelügyelet működési rendje és a megbízásban foglaltak alapján végzi tevékenységét.

(2) A vezető szakfelügyelő feladata:

a) a szakfelügyeleti vizsgálatok tervezése, szervezése, a vizsgálatban érintett intézmények és fenntartóik értesítése,

b) szakfelügyelőként részt vesz a vizsgálatban,

c) a szakfelügyelői jelentések összegyűjtése és véleményezésre elküldése a vizsgált intézménynek, a fenntartót érintő megállapítások, javaslatok esetén a fenntartónak is,

d) a szakfelügyeleti jelentések és az érintettek észrevételei alapján összeállítja a vizsgálatról szóló összesített jelentést, ennek keretében intézkedési javaslatokat fogalmaz meg,

e) az összesített jelentést elküldi a vizsgált intézménynek és fenntartójának, valamint az intézkedésre jogosult más szervezetnek és a minisztérium könyvtári osztályára,

f) ellenőrzi a javasolt intézkedések megtörténtét,

g) a szakfelügyelet működési rendjével, a vizsgálatok lebonyolításával kapcsolatosan javaslatokat tesz a minisztérium könyvtári osztályának.

(3) A szakfelügyelő a könyvtári tevékenységről szóló adatok és dokumentumok tanulmányozása, az intézmény által készített önértékelés, illetve helyszíni vizsgálat alapján végzi a szakfelügyeleti vizsgálatot.

(4) A szakfelügyelő munkája során a könyvtár helyiségeibe beléphet, a könyvtár által vezetett nyilvántartásokba betekinthet, a könyvtár szakmai tevékenységét megfigyelheti.

(5) A szakfelügyelő a helyszíni vizsgálat megkezdéséről köteles a könyvtár vezetőjét tájékoztatni és kérésére a megbízólevelét bemutatni. A helyszíni vizsgálat végzése során a szakfelügyelő a könyvtár munkáját, rendeltetésszerű működését nem akadályozhatja.

(6) A szakfelügyelő leíró és értékelő megállapításait, észrevételeit és javaslatait jelentésben rögzíti.

(7) A szakfelügyeleti jelentést a megbízástól függően a vezető szakfelügyelőnek vagy a minisztériumba *  kell elküldeni.

9. § (1) A vizsgált könyvtár és fenntartója köteles a szakfelügyelők munkáját elősegíteni.

(2) A vizsgált könyvtár és fenntartója a szakfelügyeleti jelentésre észrevételeket tehet, ennek lehetőségét a vezető szakfelügyelő köteles biztosítani, és az észrevételeket a jelentéshez csatolni.

10. § (1) A minisztérium, illetve a vezető szakfelügyelő az intézkedési javaslatokat a szakfelügyeleti jelentéssel együtt elküldi a vizsgált intézménynek és fenntartójának, az intézkedésre hatáskörrel rendelkező más szervezetnek.

(2) *  A minisztérium a szakfelügyeleti jelentést - intézkedés szükségessége esetén - elküldi a könyvtár fenntartóját felügyelő más tárcának.

(3) A vizsgált intézmény intézkedési tervet készít a szakfelügyeleti jelentésben megállapított feladatok megvalósítására.

(4) A szakfelügyelet javaslatainak megvalósítását utóvizsgálat keretében ellenőrizni kell.

(5) A nyilvános könyvtár alapkövetelményének vagy alapfeladatának nem teljesítése esetén a vezető szakfelügyelő javaslatára a miniszter elrendeli a hiány pótlását, aminek elmaradása esetén a könyvtárat törli a nyilvános könyvtárak jegyzékéből.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) *