A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/2001. (XI. 29.) IM rendelet

a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Fmtv.) 68. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH) elnökével egyetértésben - a következőket rendelem el:

A formatervezési mintaoltalmi bejelentés

1. § (1) A formatervezési mintaoltalmi (a továbbiakban: mintaoltalmi) bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a bejelentési kérelmet és abban a formatervezési minta (a továbbiakban: minta) szerinti termék megnevezését;

b) a minta ábrázolását;

c) képviselet esetén annak igazolását;

d) a jogutódlást igazoló okiratot, ha a bejelentő a szerző jogutódja;

e) uniós elsőbbség igénylése esetén az elsőbbségi iratot;

f) kiállítási elsőbbség igénylése esetén a kiállítási igazolást;

g) az illetékes szerv hozzájárulását ahhoz, hogy az a minta, amelynek az Fmtv. 8. §-a (1) bekezdésében meghatározott jelzés csupán elemét képezi, oltalomban részesülhessen, ha ennek hiányában az Fmtv. 8. §-ának (1) bekezdésében foglalt kizáró ok egyébként fennállna;

h) * 

(2) A mintaoltalmi bejelentés tartalmazhatja:

a) *  a mintához nem tartozó részek egyértelmű elhatárolására szolgáló - a 4. § (2)-(6) bekezdésének megfelelő - jelöléseket;

b) * 

c) a minta szerinti terméknek az ipari minták nemzetközi osztályozásának (a továbbiakban: nemzetközi osztályozás) létesítésére vonatkozó Locarnói Megállapodásban meghatározott osztályjelzetét.

(3) Egy bejelentésben legfeljebb ötven mintára igényelhető oltalom.

(4) *  A bejelentési kérelmet és a minta ábrázolását külön lapon kezdve kell elkészíteni és külön-külön folyamatos számozással kell ellátni; az azokban foglaltaknak egymással összhangban kell állniuk.

A bejelentési kérelem

2. § *  (1) A bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak az Fmtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell:

a) több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát, ha az nem egyenlő;

b) a minta szerinti termék megnevezését;

c) annak megjelölését, hogy a bejelentésben hány mintára igényelnek oltalmat;

d) nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő a minta szerzője vagy annak jogutódja;

e) több szerző esetén a szerzőség arányát, ha az nem egyenlő;

f) uniós, kiállítási vagy belső elsőbbség igénylése esetén az erre irányuló nyilatkozatot, feltüntetve uniós elsőbbségnél a külföldi bejelentés napját, országát és számát, kiállítási elsőbbségnél a kiállítás napját és megnevezését, belső elsőbbségnél pedig a folyamatban lévő bejelentés napját és ügyszámát;

g) megosztás esetén az erre irányuló nyilatkozatot, megjelölve az alapul szolgáló bejelentés ügyszámát, bejelentési és elsőbbségi napját;

h) a mintaoltalom megadására irányuló kérelmet;

i) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását.

(2) A bejelentési kérelem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában díjtalanul beszerezhető formanyomtatvány vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjáról letölthető elektronikus űrlap kitöltésével is elkészíthető.

A minta szerinti termék megnevezése

3. § (1) A minta szerinti termék megnevezését - lehetőség szerint - a nemzetközi osztályozásban szereplő elnevezés használatával kell megadni. A minta szerinti termék megnevezésének az osztályozásban szereplő elnevezéstől való eltérés esetén vagy ilyen elnevezés hiányában is ki kell fejeznie a termék rendeltetését, illetőleg az állhat a termék más, közismert nevéből is. Ha a termék megnevezése több felhasználási területre is utalhat, azt pontosítani kell a felhasználási terület, illetve a nemzetközi osztályozás szerinti osztályjelzet megadásával.

(2) A minta szerinti termék megnevezése nem tartalmazhat fantáziaszót, fantázianevet, gyártmány- vagy típusjelölést.

(3) Ha a minta készletre vonatkozik, a termék megnevezésében erre is utalni kell.

(4) Ha a mintaoltalmi bejelentésben több mintának az Fmtv. 38. §-a (1) bekezdésében meghatározott csoportjára igényelnek oltalmat, a minták szerinti termékek tömör összefoglaló elnevezését kell megadni.

A minta ábrázolása

4. § (1) *  A mintaoltalmi bejelentésben a minta ábrázolását egy példányban kell benyújtani.

(2) A mintát fényképen, rajzzal vagy más grafikai úton a következők szerint kell ábrázolni:

a) az ábrázolásnak egyértelműen be kell mutatnia a mintát, azaz a minta szerinti termék egészének vagy részének külső megjelenését befolyásoló valamennyi külső jellegzetességet;

b) az ábrázoláson a minta egyértelmű azonosíthatóságát zavaró tárgyak, személyek, állatok nem szerepelhetnek;

c) szükség esetén a mintát több nézetből, illetve eltérő használati és egyéb helyzetekben is be kell mutatni;

d) legalább egy ábrázolásnak a mintát teljes egészében be kell mutatnia; a minta megismeréséhez szükséges mértékben metszetek, kitörések, részletnagyítások alkalmazhatók;

e) a nem meghatározott hosszúságú, illetve síkbeli kiterjedésű tárgyak esetén (pl. profilidom, szövetek) - az egyéb követelményeknek egyebekben eleget tevő - részlet ábrázolása is elegendő;

f) egy ábrázoláson csak egy minta egy nézete szerepelhet;

g) az egyes ábrázolásokból önmagukból - külön magyarázat nélkül is - ki kell derülnie a többi ábrázoláshoz viszonyított kapcsolatnak;

h) a készletre vonatkozó minta minden elemét legalább egy ábrázoláson együttesen is szerepeltetni kell;

i) *  a lap vagy lapok felső szélén legalább 2,5 cm széles üres térközt kell hagyni;

j) *  a mintához nem tartozó részek jelölésének egyértelműen el kell határolnia a mintát az ábrázolásnak azoktól a részeitől, amelyekre nézve a bejelentő nem igényel oltalmat.

(3) Az ábrázolás benyújtható színes vagy fekete-fehér kivitelben. Az ábrázolást azonban színes kivitelben kell elkészíteni, ha a színek a mintát eredményező külső jellegzetességekhez tartoznak.

(4) A minta fényképen történő ábrázolása esetén az ábrázolásnak - a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakon kívül - a következő követelményeknek is meg kell felelnie:

a) a fényképnek a mintát semleges háttér előtt, kontrasztosan, éles kontúrokkal kell ábrázolnia; a fényképek elkészítésénél a fényviszonyokat úgy kell megválasztani, hogy csillogás, tükröződés, árnyékhatás a mintát eredményező külső jellegzetességek megismerhetőségét ne zavarja;

b) *  a fényképen fizikai úton felvitt elemek vagy így elvégzett törlések - így különösen retusálás − nem szerepelhetnek;

c) az egyes fényképek mérete nem lehet 3x4 cm-nél kisebb és 12x15 cm-nél nagyobb;

d) ha egy bejelentéshez több fénykép is tartozik, azokat A/4 méretű lapon kell felragasztással vagy nyomtatással elrendezni; az egyes fényképek között az ábraszám elhelyezésére alkalmas, legalább 2 cm széles üres térközt kell hagyni.

(5) A minta rajzzal vagy más grafikai úton való ábrázolása esetén az ábrázolásnak - a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakon kívül - a következő követelményeknek is meg kell felelnie:

a) a grafikai ábrázolást fehér, átlátszatlan, legfeljebb A/4 méretű lapra, sötét, jól látható, tartós, egyenletes vastagságú vonalakkal, hajtás vagy törés nélkül kell elkészíteni;

b) ha egy lapon több ábra is szerepel, azokat egymástól világosan, térközzel elhatárolva kell elhelyezni;

c) *  az ábrázolás - az ábraszámozás kivételével - nem tartalmazhat magyarázatokat és feliratokat, valamint a megértést zavaró vonalat vagy más grafikai elemet;

d) *  a mintát a valós láthatóság szerint, lehetőleg perspektivikus módon kell ábrázolni azzal, hogy ez a követelmény nem képezi akadályát a mintához nem tartozó részek (2) bekezdés j) pontja szerinti jelölésének;

e) műszaki rajzok, illetve a műszaki rajzok szimbólumai nem alkalmazhatók;

f) ha az ábrázoláson metszetek, kitörések szerepelnek, azokat is valósághűen kell bemutatni.

(6) A bejelentéshez tartozó egyes ábrázolásokat ábraszámmal kell ellátni. Az ábraszám két, ponttal elválasztott számból áll, amelyek közül az első a bejelentésben szereplő minták sorszámát, a második pedig az adott mintához tartozó ábrák sorszámát jelöli (pl. 1.1, 1.2, 1.3 az első minta ábrázolásainak, 2.1, 2.2, 2.3 a második minta ábrázolásainak az ábraszáma). Az ábraszámokat az általuk jelölt ábrázolások mellett, az ábrázolások között fennmaradó térközben úgy kell feltüntetni, hogy az ábraszámok és az ábrák kapcsolata egyértelmű legyen. Ha a mintaoltalmi bejelentés a mintának csupán egyetlen ábrázolását tartalmazza, azon nem kell ábraszámot feltüntetni.

(7) * 

A változtató nyilatkozat

5. § *  (1) A változtató nyilatkozatot egy példányban kell benyújtani.

(2) Az Fmtv. 48. § (2) bekezdésében meghatározott változtató nyilatkozatnak egyértelműen azonosítható módon kell tartalmaznia, hogy az ábrázolás mely része nem tartozik a mintához. A nyilatkozathoz mellékelni kell a minta olyan ábrázolását, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a bejelentő a korábbi ábrázolás mely részeire nem igényel oltalmat. A 4. § (2)-(6) bekezdését erre az ábrázolásra is alkalmazni kell.

(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit a mintaoltalom jogosultjának a megsemmisítési eljárásban tett, a mintaoltalom változtatással való fenntartását vagy korlátozását kezdeményező nyilatkozatára is megfelelően alkalmazni kell.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépése után benyújtott mintaoltalmi bejelentésekre kell alkalmazni.

(2)-(3) * 


  Vissza az oldal tetejére