A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2001. évi XCIX. törvény

a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e törvénnyel kihirdeti. (Az Egyezmény megerősítéséről szóló okirat letétbe helyezése az Európa Tanács főtitkáránál 2000. február 4-én megtörtént. Az Egyezmény a XI.2. Cikk értelmében 2000. április 1-jén lépett hatályba Magyarország vonatkozásában.)

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről

Az Egyezményt aláíró Felek,

tudatában annak, hogy a tanuláshoz való jog alapvető emberi jog, és hogy a felsőoktatás, amely lényeges szerepet tölt be a tudás megszerzésében és gyarapításában, rendkívül gazdag kulturális és tudományos értéket jelent mind az egyén, mind pedig a társadalom számára,

figyelembe véve, hogy a felsőoktatásnak jelentős szerepet kell játszania a béke, a kölcsönös megértés és a tolerancia elősegítésében, valamint a népek és az országok közötti kölcsönös bizalom kialakításában,

figyelembe véve, hogy az európai régióban a felsőoktatási rendszerek nagy változatossága a régió kulturális, társadalmi, politikai, filozófiai, vallási és gazdasági változatosságait tükrözi, amelynek rendkívüli értékeit teljes mértékben tiszteletben kell tartani,

attól a szándéktól vezérelve, hogy a régió minden lakosa egyaránt részesülhessen az e változatosságból adódó előnyökből, a Felek lehetővé teszik, hogy polgáraik, valamint az oktatási intézményeikben tanuló hallgatóik hozzáférjenek a másik Fél oktatási erőforrásaihoz, azaz támogatják hallgatóik azon törekvését, hogy egy másik Fél felsőoktatási intézményében tanuljanak vagy tanulmányuk egy részét ott végezzék el,

figyelembe véve, hogy az európai régió valamely más országában végzett tanulmányok, megszerzett bizonyítványok, oklevelek és fokozatok elismerése jelentős lépés a Felek közötti mobilitás elősegítésében,

nagy jelentőséget tulajdonítva az intézményi autonómia elvének, és tudatában annak, hogy ezt az elvet fenn kell tartani és meg kell őrizni,

abban a meggyőződésben, hogy a képesítések igazságos elismerése alapvető eleme az oktatáshoz való jognak, és ez egyben a társadalom felelőssége is,

figyelembe véve az Európa Tanácsnak és az UNESCO-nak a tanulmányok elismerésére vonatkozó egyezményeit:

Európai egyezmény az egyetemen való továbbtanuláshoz szükséges oklevelek egyenértékűségéről (1953, ETS 15) és a jegyzőkönyve (1964, ETS 49),

Európai egyezmény az egyetemi résztanulmányok egyenértékűségéről (1956, ETS 21),

Európai egyezmény az egyetemi képesítést igazoló tanulmányok továbbtanulás céljából történő elismeréséről (1959, ETS 32),

Egyezmény az európai régió államaiban a felsőoktatásban végzett tanulmányok, a megszerzett oklevelek és fokozatok elismeréséről (1979),

Európai egyezmény az egyetemi résztanulmányok általános egyenértékűségéről (1990, ETS 138),

figyelembe véve A Földközi-tenger mentén lévő arab és európai államokban a felsőoktatásban végzett tanulmányok, a megszerzett oklevelek és fokozatok elismeréséről szóló nemzetközi egyezményt (1976), amelyet az UNESCO keretein belül fogadtak el, és amely részben az európai tanulmányok elismerésére is vonatkozik,

szem előtt tartva, hogy ezt az egyezményt a világ más régióit érintő UNESCO-egyezmények és a nemzetközi ajánlások vonatkozásában is figyelembe kell venni, továbbá, hogy elengedhetetlen az ezen régiók közötti információcsere javítása,

tudatában annak, hogy ezen egyezmények életbelépése óta az európai régió felsőoktatásában számottevő változások mentek végbe, amelyek mind az egyes nemzeti felsőoktatási rendszereken belül, mind pedig ezek között jelentős eltéréseket eredményeztek, szükségessé vált az olyan jogi eszközöknek és gyakorlatnak a kialakítása, amely megfelelően tükrözi ezeket a fejleményeket,

tudatában annak, hogy az európai régióban közös megoldást kell találni az elismerés gyakorlati problémáira,

tudatában annak, hogy a jelenlegi elismerési gyakorlatot fejleszteni kell, átláthatóbbá kell tenni, és megfelelően hozzá kell igazítani a felsőoktatás jelenlegi helyzetéhez az európai régióban,

bízva abban, hogy az Egyezmény, amelyet az Európa Tanács és az UNESCO közös támogatásával készítettek és fogadtak el, és amely az elismerési gyakorlat további fejlesztésének kereteit biztosítja az európai régióban, pozitív jelentőségű lesz,

tudatában annak, mennyire fontos az állandó végrehajtási mechanizmus biztosítása ahhoz, hogy a jelen Egyezmény elvei és rendelkezései a gyakorlatban is megvalósuljanak

az alábbiakban állapodtak meg:

I. Fejezet

Értelmező rendelkezések

1. Cikk

A következő meghatározásoknak a jelen Egyezmény rendelkezései értelmében az alábbi jelentése van:

Bejutási lehetőség (a felsőoktatásba)

A megfelelően képzett jelentkezőknek az a joga, hogy jelentkezhetnek a felsőoktatásba, és hogy a felvételnél számításba lehet őket venni.

Felvétel (a felsőoktatási intézményekbe és képzési programokra)

Olyan intézkedés vagy rendszer, amely lehetővé teszi a megfelelően képzett jelentkezők számára, hogy a felsőoktatás keretei között egy megadott intézményben és/vagy egy adott oktatási programban tanulmányokat folytassanak.

Értékelés (intézményeké vagy képzési programoké)

Egy felsőoktatási intézmény vagy képzési program oktatási minőségének megállapítására irányuló folyamat.

Értékelés (az egyén képesítéséé)

Az egyén külföldi képesítésének egy illetékes szerv által, írásban történő megítélése vagy értékelése.

Elismerést végző illetékes hatóság

Olyan hivatalosan kijelölt szervezet, amely a külföldi képesítések elismerésével kapcsolatosan kötelező érvényű döntést hoz.

Felsőoktatás

Minden olyan középiskolát követő tanulmány, illetve tanulmányok sora, képzés vagy kutatásra irányuló képzés, amelyet az egyik Fél illetékes hatósága felsőoktatási rendszerébe tartozónak ismer el.

Felsőoktatási intézmény

Olyan felsőoktatási képzést nyújtó intézmény, amelyet az egyik Fél illetékes hatósága felsőoktatási rendszerébe tartozónak ismer el.

Felsőoktatási képzési program

Az egyik Fél illetékes hatósága által a felsőoktatási rendszerébe tartozónak elismert tanulmányok sora, amelynek befejezése a hallgató számára felsőfokú képesítést nyújt.

Résztanulmány

Egy felsőoktatási képzési program bármely értékelt és dokumentált eleme, amely bár önmagában nem tekinthető egy adott képzési programon belül befejezett tanulmánynak, azonban a tudás és a készségek tekintetében jelentős gyarapodást jelent.

Képesítés

A) Felsőoktatási képesítés

Az illetékes hatóság által kiállított bármely fokozat, oklevél vagy más bizonyítvány, amely egy felsőoktatási képzési program sikeres elvégzését tanúsítja.

B) A felsőoktatásba való bejutást lehetővé tevő képesítés

Az illetékes hatóság által kiállított bármely oklevél vagy más bizonyítvány, amely egy oktatási program sikeres elvégzését tanúsítja, és a képesítés birtokosát feljogosítja arra, hogy jelentkezhessen a felsőoktatásba, és felvételkor számításba lehessen őt venni (lásd a bejutási lehetőség fogalmát).

Elismerés

Egy külföldi képesítés értékének továbbtanulás és/vagy munkavállalás céljából történő hivatalos elismerése az illetékes hatóság által.

Követelmény

A) Általános követelmények

Azon feltételek, amelyeket minden esetben teljesíteni kell a felsőoktatásba, illetve azon belül egy adott szintre történő bejutáshoz vagy egy adott szintű felsőoktatási képesítés megszerzéséhez.

B) Egyedi követelmények

Azon feltételek, amelyeket az általános követelményeken túl teljesíteni kell, hogy egy bizonyos felsőoktatási képzési programra felvételt lehessen nyerni, illetve egy bizonyos tanulmányi területen egy bizonyos felsőfokú képesítést lehessen szerezni.

II. Fejezet

A hatóságok illetékessége

II.1. Cikk

1. Amennyiben a Fél központi hatóságainak elismerési kérdésekben döntési jogköre van, ezen Egyezmény rendelkezései a Félre azonnal kötelező érvényűek, és a Fél köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, hogy ezeket területén érvényesítse.

Amennyiben az elismerésről a Fél valamely tagállama illetékes dönteni, a Fél egy rövid nyilatkozatot juttat el az egyik letéteményeshez az alkotmányjogi helyzetéről. Ez történhet az aláírás időpontjában, vagy amikor letétbe helyezi a ratifikáló, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozó okmányt, illetve bármikor ezt követően. Ilyen esetekben a Fél tagállamának erre kijelölt illetékes hatóságai teszik meg a szükséges lépéseket, hogy ezen Egyezmény rendelkezéseit területükön érvényesítsék.

2. Ahol az elismerésről az egyes felsőoktatási intézmények vagy más (szervezeti) egységek illetékesek dönteni, minden Fél alkotmányjogi helyzetének megfelelően eljuttatja a jelen Egyezmény szövegét ezeknek az intézményeknek vagy (szervezeti) egységeknek, és megtesz minden lehetségest, hogy elősegítse rendelkezéseinek kedvező figyelembevételét és alkalmazását.

3. Ezen Cikk 1. és 2. bekezdésének rendelkezéseit a Feleknek a következő Cikkekben foglalt kötelezettségeire megfelelően kell alkalmazni.

II.2. Cikk

Az aláíráskor vagy a ratifikáló, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozó okmányok letétbe helyezésekor, vagy bármikor ezt követően, minden adott állam, a Szentszék vagy az Európai Közösségek tájékoztatja a jelen Egyezmény egyik letéteményesét arról, hogy a különböző elismerési ügyekben mely hatóságok illetékesek döntést hozni.

II.3. Cikk

Ezen Egyezmény nem érinti azokat az egyik Fél által kiadott képesítések elismerésére vonatkozó kedvezőbb rendelkezéseket, amelyeket a már létező vagy a jövőbeni szerződések tartalmaznak, vagy abból fakadnak, s amelyeknek ezen Egyezmény egyik szerződő Fele tagja vagy tagja lesz.

III. Fejezet

A képesítések értékelésének alapelvei

III.1. Cikk

1. Az egyik Fél által kiadott képesítés birtokosai számára, az illetékes szervezethez benyújtott kérelmük alapján, biztosítani kell ezen képesítések megfelelő értékelésének lehetőségét.

2. Ebben a tekintetben semmilyen diszkrimináció nem alkalmazható a jelentkező neme, származása, bőrszíne, fogyatékossága, nyelve, vallása, politikai vagy más véleménye, nemzetisége, etnikai vagy szociális származása, nemzeti kisebbséghez való tartozása, vagyona, születése vagy más körülmények alapján, illetve bármely olyan alapon, amely érdemben nem tartozik az elismerni kért képesítésnek az értékeléséhez. E jog biztosítása érdekében a Felek megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a képesítés elismerésére irányuló kérelem értékelése kizárólag a megszerzett tudás és a képességek alapján történjék.

III.2. Cikk

A Felek biztosítják, hogy a képesítés értékelése és elismerése folyamán alkalmazott eljárás és követelmények átláthatók, világosak és következetesek lesznek.

III.3. Cikk

1. Az elismerésről az elismertetni kívánt képesítésre vonatkozó, megfelelő információk alapján lehet dönteni.

2. A kellő információ biztosítása elsősorban a kérelmező feladata, aki ezt az információt köteles jóhiszeműen megadni.

3. A kérelmező felelősségétől függetlenül a kérdéses képesítést kiállító intézmény kötelessége, hogy - kérésre és ésszerű határok között - megfelelő információt nyújtson a képesítés birtokosa számára, vagy azon intézmény, illetve azon ország illetékes hatósága számára, amelytől az elismerést kérték.

4. A Felek megfelelő módon útmutatást adnak és ösztönzik az oktatási rendszerükbe tartozó oktatási intézményeket arra, hogy minden olyan ésszerű információszerzésre irányuló kérést teljesítsenek, amely az adott intézményben szerzett képesítés értékeléséhez szükséges.

5. Az értékelést végrehajtó szervezet feladata annak bizonyítása, hogy a kérelem nem felelt meg az előírt követelményeknek.

III.4. Cikk

A képesítések elismerését elősegítendő a Felek gondoskodnak arról, hogy saját oktatási rendszerükről kielégítő és világos információt tudjanak nyújtani.

III.5. Cikk

Az elismerésről hozott döntést az illetékes elismerési hatóság által előre meghatározott, ésszerű határidőn belül kell meghozni: a határidőt attól az időponttól kell számítani, amelytől az ügy elbírálásához szükséges minden információ a rendelkezésre áll. Ha az elismerést megtagadják, az elismerés elutasításának okait meg kell jelölni, és tájékoztatást kell adni arról, hogy a kérelmező milyen esetleges lépéseket tehet, hogy a későbbiekben az elismerés megtörténhessék. Ha a kérelmet elutasították, vagy nem született döntés, a kérelmező ésszerű határidőn belül fellebbezéssel élhet.

IV. Fejezet

A felsőoktatásba való bejutást lehetővé tevő képesítések elismerése

IV.1. Cikk

A Felek elismerik azokat a többi Fél által kibocsátott képesítéseket, amelyek az adott Fél felsőoktatási rendszerébe történő bejutásra jogosító általános követelményeknek megfelelnek, hogy ezáltal az adott felsőoktatási rendszerhez tartozó képzési programban való részvételre lehetőséget biztosítsanak, kivéve, ha a bejutás általános követelményeit illetően alapvető különbség mutatkozik a képesítést kiadó Fél, valamint a képesítés elismerésére irányuló kérelmet elbíráló Fél között.

IV.2. Cikk

A Fél a kötelezettségének oly módon is eleget tehet, hogy a másik Fél által kiállított képesítés birtokosát feljogosítja, hogy képesítését, kérelemre, értékeljék. Ebben az esetben a IV.1. Cikk rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

IV.3. Cikk

Amennyiben a képesítés csak bizonyos felsőoktatási intézményekbe vagy képzési programokra biztosítja a bejutási lehetőséget abban az országban, amelyben azt megszerezték, az ilyen képesítések birtokosainak a többi Fél a felsőoktatási rendszerébe tartozó intézmények hasonló képzési programjaira biztosít bejutási lehetőséget, kivéve, ha a bejutás követelményeit illetően alapvető különbség mutatható ki a képesítést kibocsátó Fél, valamint a képesítés elismerésére irányuló kérelmet elbíráló Fél között.

IV.4. Cikk

Ahol egy bizonyos felsőoktatási képzési programra a felvétel az általános bejutási követelmények mellett egyedi követelmények teljesítésétől is függ, az érintett Fél illetékes hatóságai hasonlóképpen további követelményeket is megállapíthatnak a másik Fél által kiadott képesítés birtokosa számára, vagy elbírálhatják, hogy a másik Fél által kiadott képesítéssel rendelkező megfelel-e az általuk megkívánt követelményeknek.

IV.5. Cikk

Amennyiben az adott Fél országában az iskolai tanulmányokat lezáró bizonyítvány csak a felsőoktatásba való bejutáshoz előírt további kiegészítő vizsgákkal együtt biztosít bejutást a felsőoktatásba, a bejutást a többi Fél is függővé teheti ezen követelmények teljesítésétől, vagy alternatívát ajánlhat e kiegészítő követelmények teljesítésére saját oktatási rendszerén belül. Bármely állam, a Szentszék vagy az Európai Közösségek az aláíráskor, vagy a ratifikáló, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozó okmány letétbe helyezésekor, vagy bármikor ezt követően, értesítheti az egyik letéteményest, hogy alkalmazni kívánja ezen Cikk rendelkezéseit, megjelölve azokat a Feleket, amelyek tekintetében ezt tenni szándékozik, megadva ennek indoklását is.

IV.6. Cikk

A felvétel egy adott felsőoktatási intézménybe vagy az intézményen belül egy adott képzési programra - a IV.1., IV.2., IV.3., IV.4. és a IV.5. Cikk rendelkezéseit nem érintve - korlátozható vagy szelektívvé tehető. Azokban az esetekben, amikor a felvétel egy felsőoktatási intézménybe és/vagy képzési programra szelektív jellegű, a felvételi eljárást arra tekintettel kell megtervezni, hogy a külföldi képesítések értékelése a III. fejezetben leírt igazságos módon és megkülönböztetés nélkül történjék.

IV.7. Cikk

A IV.1., IV.2., IV.3., IV.4. és a IV.5. Cikk rendelkezéseit nem érintve az adott felsőoktatási intézménybe való bejutás függővé tehető a jelentkező megfelelő nyelvismeretének bizonyításától az adott intézményben folyó oktatás nyelve vagy nyelvei, vagy más meghatározott nyelv tekintetében.

IV.8. Cikk

Azon Felek esetében, ahol a felsőoktatásba való bejutás nem csak a hagyományos iskolarendszerben megszerzett képesítések alapján történhet, a másik Fél országában megszerzett hasonló jellegű képesítéseket az elismerési kérelmet elbíráló Fél országában megszerezhető, a hagyományos iskolarendszerben megszerzett képesítésektől eltérő képesítésekhez hasonló módon kell megítélni.

IV.9. Cikk

A Felek a saját területükön működő külföldi oktatási intézmény által kiadott képesítéseknek a felsőoktatási képzési programokba való bejutáshoz történő elismerését függővé tehetik a nemzeti jogszabályok sajátos követelményeitől, illetve az intézmény származási helyét képviselő Féllel kötött egyedi megállapodásoktól.

V. Fejezet

Résztanulmányok tanulmányi idejének elismerése

V.1. Cikk

A Felek elismerik a másik Fél felsőoktatási képzési programjában elvégzett résztanulmányokat. Az elismerés azokra a résztanulmányokra kell vonatkozzék, amelyek abban az országban, amelyben az elismerést kérték, a felsőoktatási képzési program elvégzéséhez szükségesek, kivéve, ha alapvető különbségek mutathatók ki a másik Fél országában elvégzett résztanulmány és a felsőoktatási képzési program azon része között, amelyet a résztanulmány kiváltana annak a Félnek az országában, amelyben az elismerést kérték.

V.2. Cikk

A Fél a kötelezettségének oly módon is eleget tehet, hogy a másik Fél valamely felsőoktatási képzési programja keretén belül résztanulmányt folytatott személyt feljogosítja, hogy résztanulmányát, kérelemre, értékeljék. Ebben az esetben a V.1. Cikk rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

V.3. Cikk

A Felek elsősorban olyan esetekben segítik elő a részképzés elismerését, amikor:

a) létezik egy korábbi megállapodás egyrészt a felsőoktatási intézmény vagy az adott részképzés esetében illetékes hatóság, másrészt a felsőoktatási intézmény vagy a kért elismerésért felelős illetékes elismerési hatóság között, továbbá

b) az a felsőoktatási intézmény, amelyben a résztanulmányt folytatták, kiadott egy tanulmányokat igazoló bizonyítványt vagy a tanulmányi előmenetelre vonatkozó leckekönyvkivonatot, amely tanúsítja, hogy a hallgató sikeresen teljesítette az adott résztanulmány esetében előírt követelményeket.

VI. Fejezet

Felsőfokú képesítések elismerése

VI.1. Cikk

Amennyiben az elismerésről hozott döntés a felsőfokú képesítés által bizonyított tudáson és képességeken alapszik, mindegyik Fél elismeri a másik Fél által kiadott felsőfokú képesítéseket, kivéve, ha alapvető különbség mutatható ki az elismertetni kívánt képesítés és annak a Félnek a megfelelő képesítése között, amelytől az elismerést kérték.

VI.2. Cikk

A Fél a kötelezettségének oly módon is eleget tehet, hogy a másik Fél által kiállított felsőoktatási képesítés birtokosát feljogosítja, hogy képesítését, kérelemre, értékeljék. Ebben az esetben a VI.1. Cikk rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

VI.3. Cikk

Az egyik Fél által kiadott felsőoktatási képesítésnek a másik Fél által történő elismerése az alábbi következmények egyikével vagy mindkét elemével járhat:

a) bejutási lehetőséggel további felsőoktatási tanulmányokra (ideértve a megfelelő vizsgákat) és/vagy doktori tanulmányokra, mégpedig ugyanolyan feltételekkel, mint amelyek azokra vonatkoznak, akik képesítését az a Fél adta ki, amelytől az elismerést kérték;

b) a felsőfokú képesítést tanúsító cím viselésével, amelyet azon Fél jogszabályai határoznak meg, amelytől az elismerést kérték.

Az elismerés továbbá elősegítheti a munkaerőpiacra történő bejutást, amelyet azon Fél jogszabályai határoznak meg, amelytől az elismerést kérték.

VI.4. Cikk

Az egyik Fél által kiadott felsőoktatási képesítést a másik Fél a következő formában értékelheti:

a) szakvélemény általános munkavállalási célból;

b) szakvélemény egy oktatási intézmény számára a képzési programjaira történő felvétel céljából;

c) szakvélemény bármely más illetékes elismerési hatóság számára.

VI.5. Cikk

A Felek a területükön működő külföldi oktatási intézmény által kiadott képesítések elismerését függővé tehetik nemzeti jogszabályaik sajátos követelményeitől, illetve az azzal a Féllel kötött egyedi megállapodástól, amelyből az intézmény származik.

VII. Fejezet

Menekültek, befogadottak és menedékes személyek képesítéseinek elismerése

VII. Cikk

A Felek megtesznek minden megvalósítható és ésszerű lépést az oktatási rendszerükön belül, alkotmányos és jogszabályi rendelkezéseikkel összhangban azért, hogy olyan eljárásokat alakítsanak ki, amelyeknek keretében igazságosan és gyorsan tudják elbírálni, hogy a menekültek, a befogadottak és a menedékes személyek eleget tesznek-e a felsőoktatásukba, a további felsőoktatási képzési programjaikra való bejutás, vagy a munkavállalás feltételeinek, még azokban az esetekben is, amikor az egyik Fél által kiadott képesítés nem dokumentálható.

VIII. Fejezet

Tájékoztatás felsőoktatási intézmények és képzési programok értékeléséről

VIII.1. Cikk

A Felek megfelelő információt szolgáltatnak a felsőoktatási rendszerükbe tartozó bármely intézményről, vagy bármely ezekben működő képzési programról, lehetővé téve a másik Fél illetékes hatóságai számára, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az ezen intézményekben kiállított képesítések minősége megfelelő-e ahhoz, hogy az elismerést, az a Fél, amelytől kérték, megadja. A tájékoztatás a következő formában történhet:

a) amennyiben a Fél a felsőoktatási intézmények és képzési programok hivatalos értékelésére rendszert épített ki: tájékoztatás az értékelés módszereiről és eredményeiről, továbbá azokról a minőségi normákról, amelyek az egyes felsőfokú képesítést kibocsátó felsőoktatási intézményt, valamint a felsőfokú képesítés megszerzésére irányuló képzési programot jellemzik;

b) amennyiben a Fél a felsőoktatási intézmények és képzési programok hivatalos értékelésére nem épített ki rendszert: tájékoztatás a felsőoktatási rendszerébe tartozó bármely felsőoktatási intézményben, illetve bármely felsőoktatási képzési programban kiadott különböző képesítések elismeréséről.

VIII.2. Cikk

A Felek megteszik a megfelelő lépéseket, hogy összeállítsák, frissítsék és közreadják:

a) a felsőoktatási rendszerükbe tartozó különböző felsőoktatási intézmények áttekintését, bemutatva az egyes intézmények jellegzetességeit;

b) a felsőoktatási rendszerükbe tartozó elismert (állami és magán) intézmények listáját, megjelölve, hogy ezen intézmények milyen típusú képesítések kiadására jogosultak, valamint melyek az egyes intézményekbe és képzési programokra való bejutás feltételei;

c) a felsőoktatási képzési programok leírását;

d) azon oktatási intézmények listáját, amelyek az adott Fél területén kívül működnek, azonban a Fél az oktatási rendszerébe tartozónak tekinti.

IX. Fejezet

Tájékoztatás az elismerésről

IX.1. Cikk

A felsőoktatási képesítések elismerésének elősegítése érdekében a Felek vállalják, hogy a megszerezhető képesítések teljes leírására átlátható rendszert alakítanak ki.

IX.2. Cikk

1. Tudomásul véve, hogy megfelelő, pontos és naprakész információkra van szükség, mindegyik Fél létrehoz vagy fenntart egy nemzeti információs központot és ennek megalapításáról, vagy bármely ezt érintő változásról tájékoztatja valamelyik letéteményest.

2. A nemzeti információs központ mindegyik Fél területén:

a) elősegíti a felsőoktatásra és felsőfokú képesítésekre vonatkozó hivatalos és pontos információhoz való hozzáférést abban az országban, amelyben található;

b) elősegíti a másik Fél felsőoktatására és felsőfokú képesítéseire vonatkozó információhoz való hozzáférést;

c) szakvéleményt vagy tájékoztatást ad a képesítések elismerésére és értékelésére vonatkozó kérdésekben a nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

3. Mindegyik nemzeti információs központnak rendelkeznie kell a feladatainak végrehajtásához szükséges eszközökkel.

IX.3. Cikk

A Felek területükön nemzeti információs központjaik révén vagy más módon támogatják az UNESCO/Európa Tanács Oklevélmellékletének vagy más hasonló, felsőoktatási intézmény által kiállított dokumentumnak a használatát.

X. Fejezet

Végrehajtási mechanizmusok

X.1. Cikk

Az Egyezmény végrehajtását a következő szervek felügyelik, támogatják, illetve segítik:

a) A felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló egyezmény Bizottsága;

b) a tanulmányok elismerésével és a mobilitással foglalkozó Nemzeti Információs Központok Európai Hálózata (ENIC Hálózat), amely az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1994. június 9-i, valamint az UNESCO Európai Regionális Bizottságának 1994. június 18-i döntése alapján alakult meg.

X.2. Cikk

1. A felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló egyezmény Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) ezennel létrejött. A Bizottságban mindegyik Fél egy fővel képviselteti magát.

2. A X.2. Cikk szóhasználatában a „Fél” fogalom nem vonatkozik az Európai Közösségekre.

3. A XI.1. Cikkben említett államok, továbbá a Szentszék, amennyiben nem szerződő felei a jelen Egyezménynek, valamint az Európai Közösségek és az ENIC Hálózat elnöke a Bizottság ülésein megfigyelőként vesznek részt. A régióban az elismerés területén tevékenységet folytató állami és nem állami szervezetek képviselői megfigyelőként szintén meghívhatók a Bizottság üléseire.

4. Az UNESCO Regionális Bizottságának elnöke, aki Az európai régió államaiban a felsőoktatási tanulmányok, oklevelek és végzettségek elismeréséről szóló egyezmény végrehajtásáért felel, szintén meghívást kap, hogy a Bizottság ülésein megfigyelőként részt vegyen.

5. A Bizottság elősegíti a jelen Egyezmény alkalmazását és felügyeli annak végrehajtását. E célból, a Felek többségének támogatásával ajánlásokat, nyilatkozatokat, jegyzőkönyveket és a helyes gyakorlatra vonatkozó modelleket fogadhat el, hogy útmutatást adjon a Felek illetékes hatóságai számára az Egyezmény végrehajtásához, valamint a felsőfokú képesítések elismerésére irányuló kérelmek elbírálásához. Bár ezek a szövegek nem kötelező érvényűek, a Felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezeket alkalmazzák, vagy ezekre felhívják az illetékes hatóságok figyelmét és támogassák alkalmazásukat. A Bizottság kikéri az ENIC Hálózat véleményét, mielőtt döntését meghozza.

6. A Bizottság jelentést tesz az Európa Tanács és az UNESCO illetékes testületeinek.

7. A Bizottság kapcsolatot tart az UNESCO Regionális Bizottságaival, az UNESCO védnöksége alatt elfogadott, A felsőoktatásban végzett tanulmányok, a megszerzett oklevelek és végzettségek elismeréséről szóló egyezmény alkalmazása céljából.

8. A határozatképességhez a Felek többségének a részvétele szükséges.

9. A Bizottság működési szabályzatot fogad el. Legalább háromévente rendes ülést tart. A Bizottság először a jelen Egyezmény hatálybalépésétől számított egy éven belül ül össze.

10. A Bizottság Titkársága az Európa Tanács főtitkárának és az UNESCO főigazgatójának közös felügyelete alá tartozik.

X.3. Cikk

1. A Felek a tanulmányok elismerésével és a mobilitással foglalkozó nemzeti információs központok európai hálózatának tagjaként (ENIC Hálózat) kijelölnek egy nemzeti információs központot, amelyet a IX.2. Cikk alapján állítanak fel, illetve működtetnek. Abban az esetben, ha a IX.2. Cikk alapján az egyik Fél területén egynél több nemzeti információs központ működik, ezek mind tagjai lesznek a Hálózatnak, de a Fél továbbra is csak egy szavazattal fog rendelkezni.

2. Az ENIC Hálózat, amely összetételében ezen Egyezmény Feleire korlátozódik, támogatja és segíti az illetékes nemzeti hatóságokat ezen Egyezmény gyakorlati megvalósításában. A Hálózat legalább évente egyszer megtartja soros közgyűlését. Hatáskörének megfelelően megválasztja elnökét és elnökségét.

3. Az ENIC Hálózat Titkársága az Európa Tanács főtitkárának és az UNESCO főigazgatójának közös felügyelete alá tartozik.

4. Az ENIC Hálózaton keresztül a Felek együttműködnek egymás nemzeti információs központjaival, különösen oly módon, hogy lehetővé teszik számukra a tevékenységük során felhasználható, a tanulmányok továbbtanulás céljából történő elismerésére és a mobilitásra vonatkozó valamennyi információ összegyűjtését.

XI. Fejezet

Záró rendelkezések

XI.1. Cikk

1. Jelen Egyezmény nyitva áll

a) az Európa Tanács tagállamai,

b) az UNESCO európai régió tagállamai,

c) az Európa Tanács Európai kulturális egyezményének és/vagy az UNESCO Az európai régió államaiban a felsőoktatással kapcsolatos tanulmányok, a megszerzett oklevelek és végzettségek elismeréséről szóló egyezményének bármely más aláíró, szerződő vagy tagállama számára, amelyet meghívtak az Egyezmény elfogadására összehívott Diplomáciai konferenciára.

2. Ezen államok és a Szentszék az alábbi módon ismerhetik el magukra nézve kötelezőnek az Egyezményt:

a) fenntartás nélküli aláírással anélkül, hogy azt ratifikációhoz, elfogadáshoz vagy jóváhagyáshoz kötnék, vagy

b) ratifikációhoz, elfogadáshoz vagy jóváhagyáshoz kötött aláírással, amelyet ratifikáció, elfogadás vagy jóváhagyás követ, vagy

c) csatlakozás által.

3. Az aláírások valamelyik letéteményesnél történnek. A ratifikáló, elfogadó, jóváhagyó és csatlakozó okiratok valamelyik letéteményesnél lesznek elhelyezve.

XI.2. Cikk

Jelen Egyezmény a hónap első napján egy hónappal annak elteltét követően lép hatályba, miután öt állam, melyek közül legalább három az Európa Tanácsnak és/vagy UNESCO európai régiónak a tagja, kinyilvánította, hogy magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Egyezményt. A többi állam számára a hónap első napján, egy hónappal annak elteltét követően lép hatályba, miután az adott állam kinyilvánította, hogy az Egyezményt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

XI.3. Cikk

1. Az Egyezmény hatálybalépését követően a XI.1. Cikkben felsorolt kategóriákba nem tartozó államok is kérhetik az Egyezményhez való csatlakozásukat. Bármely erre irányuló kérelem az egyik letéteményeshez nyújtandó be, amely továbbítja ezt a szerződő államokhoz legalább három hónappal a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló egyezmény Bizottságának ülése előtt. A letéteményes szintén értesíti az Európa Tanács Miniszteri Tanácsát és az UNESCO Végrehajtó Testületét.

2. A csatlakozást kérő állam felvételéhez a Felek kétharmados többsége szükséges.

3. A jelen Cikk 2. bekezdésének megsértése nélkül, az Egyezmény hatálybalépését követően, tagállamai kérésére az Európai Közösségek csatlakozhat hozzá a tagállamoknak a letéteményeshez továbbítandó kérése alapján. Ebben az esetben a XI.3. Cikk 2. bekezdésének rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

4. Bármely csatlakozó állam vagy az Európai Közösségek tekintetében az Egyezmény a csatlakozási okirat valamelyik letéteményesnél történt elhelyezését követő egy hónap eltelte utáni hónap első napján lép életbe.

XI.4. Cikk

1. Jelen Egyezmény azon Felei, amelyek egyszersmind szerződő felei az alábbi egyezmények közül egynek vagy többnek:

Európai egyezmény az egyetemen való továbbtanuláshoz szükséges oklevelek egyenértékűségéről (1953, ETS 15) és jegyzőkönyve (1964, ETS 49),

Európai egyezmény az egyetemi résztanulmányok egyenértékűségéről (1956, ETS 21),

Európai egyezmény az egyetemi képesítést igazoló tanulmányok továbbtanulás céljából történő elismeréséről (1959, ETS 32),

Nemzetközi egyezmény a Földközi-tenger mentén lévő arab és európai államokban a felsőoktatásban végzett tanulmányok, a megszerzett oklevelek és fokozatok elismeréséről (1976),

Egyezmény az európai régió államaiban a felsőoktatásban végzett tanulmányok, a megszerzett oklevelek és fokozatok elismeréséről (1979),

Európai egyezmény az egyetemi résztanulmányok általános egyenértékűségéről (1990, ETS 138)

a) közös kapcsolataikban a jelen Egyezmény rendelkezéseit alkalmazzák;

b) azokban a kapcsolataikban, amelyek olyan államokkal létesültek, amelyek a fenti egyezményeknek szerződő felei, azonban a jelen Egyezménynek nem, a fent említett egyezmények közül azokat alkalmazzák továbbra is, amelynek szerződő felei.

2. Jelen Egyezmény Felei vállalják, hogy tartózkodnak az 1. bekezdésben említett azon egyezményekhez való csatlakozástól, amelyeknek még nem szerződő felei, kivéve a Földközi-tenger mentén lévő arab és európai államokban a felsőoktatásban végzett tanulmányok, a megszerzett oklevelek és fokozatok elismeréséről szóló nemzetközi egyezményt.

XI.5. Cikk

1. Bármely állam az aláíráskor vagy a ratifikáló, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozó okirat elhelyezésekor megjelölheti azt a területet vagy területeket, amely(ek)re a jelen Egyezmény vonatkozik.

2. Bármely állam bármely későbbi időpontban az egyik letéteményeshez eljuttatott nyilatkozattal kibővítheti a jelen Egyezmény alkalmazását bármely olyan területre, amelyet nyilatkozatában megjelöl. Az ilyen terület vonatkozásában az Egyezmény a nyilatkozatnak a letéteményeshez történő megérkezését követő egy hónap eltelte utáni hónap első napján lép hatályba.

3. Az előző két bekezdés alapján készült bármely nyilatkozat, a nyilatkozatban megjelölt terület vonatkozásában, visszavonható az egyik letéteményeshez eljuttatott értesítéssel. A visszavonás az értesítésnek a letéteményeshez történt megérkezését követő egy hónap letelte utáni hónap első napján lép hatályba.

XI.6. Cikk

1. Jelen Egyezményt a Felek bármelyike bármikor felmondhatja az egyik letéteményeshez eljuttatott értesítéssel.

2. A felmondás a felmondó értesítés okiratának átvételét követő tizenkét hónap eltelte utáni hónap első napján lép hatályba. A felmondás nem érinti az Egyezmény rendelkezései alapján korábban meghozott elismerési döntéseket.

3. Jelen Egyezmény alkalmazásának megszüntetését, illetve felfüggesztését, amely annak következménye, hogy valamelyik Fél megszegi az ezen Egyezmény tárgya vagy célja szempontjából fontos rendelkezéseket, a nemzetközi jognak megfelelően kell kezelni.

XI.7. Cikk

1. Bármely állam, a Szentszék vagy az Európai Közösségek az aláíráskor vagy a ratifikáló, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozó okirat elhelyezésekor kinyilatkoztathatja, hogy a következő Cikkek közül melyeket nem kívánja - részben vagy teljesen - alkalmazni:

IV.8. Cikk,

V.3. Cikk,

VI.3. Cikk,

VIII.2. Cikk,

IX.3. Cikk.

Egyéb fenntartással nem lehet élni.

2. A Felek bármelyike, amely az előző bekezdés alapján fenntartással élt, teljesen vagy részben visszavonhatja ezeket az egyik letéteményeshez eljuttatott értesítéssel. A visszavonás ezen értesítésnek a letéteményeshez való megérkezését követően lép hatályba.

3. Az a Fél, amely fenntartással élt ezen Egyezmény rendelkezéseit illetően, nem kérheti azok alkalmazását a másik Féltől sem; ugyanakkor, amennyiben fenntartásai részlegesek és feltételesek, ezen rendelkezések alkalmazását olyan mértékben kérheti, amilyen mértékben azokat magára kötelező érvényűként elfogadta.

XI.8. Cikk

1. Jelen Egyezmény módosítási tervezeteit a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló egyezmény Bizottsága a Felek kétharmados többségének szavazatával fogadhatja el. Bármely így elfogadott módosítási tervezet bekerül az Egyezmény Jegyzőkönyvébe. A Jegyzőkönyv maga határozza meg hatálybalépésének módját. A hatálybalépéséhez szükséges azon Felek jóváhagyó nyilatkozata, amelyek a Jegyzőkönyvet magukra nézve kötelező érvényűnek tartják.

2. Jelen Egyezmény III. fejezete az ezen Cikk 1. bekezdésében leírt eljárás szerint nem módosítható.

3. Bármely módosító javaslatot valamely letéteményeshez kell eljuttatni, aki legalább három hónappal a Bizottság ülése előtt továbbítja ezt a Felekhez. A letéteményes tájékoztatja az Európa Tanács Igazgatói Tanácsát, valamint az UNESCO Végrehajtó Testületét is.

XI.9. Cikk

1. Ezen Egyezménynek az Európa Tanács főtitkára és az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetének főigazgatója a letéteményese.

2. Az a letéteményes, akihez a határozatot, bejelentést vagy értesítést benyújtották, értesíti az Egyezmény Feleit, valamint az Európa Tanács és/vagy az UNESCO Európai Régió tagállamait:

a) bármely aláírásról;

b) bármely ratifikáló, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozó okirat benyújtásáról;

c) bármely ezen Egyezmény hatálybalépésével kapcsolatos időpontról a XI.2. és XI.3.4. Cikknek megfelelően;

d) bármely olyan fenntartásról, amelyet a XI.7. Cikk értelmében tettek, illetve bármely fenntartás visszavonásáról, amelyet a XI.7. Cikk értelmében tettek;

e) ezen Egyezmény bármely felmondásáról, amelyet a XI.6. Cikk értelmében tettek;

f) bármely nyilatkozatról, amelyet a II.1. Cikk vagy a II.2. Cikk rendelkezései alapján tettek;

g) bármely nyilatkozatról, amelyet a IV.5. Cikk rendelkezései alapján tettek;

h) bármely csatlakozási kérelemről, amelyet a XI.3. Cikk rendelkezései alapján tettek;

i) bármely javaslatról, amelyet a XI.8. Cikk rendelkezései alapján tettek;

j) bármely más lépésről, bejelentésről vagy értesítésről, amely ezen Egyezményre vonatkozik.

3. Az a letéteményes, aki ezen Egyezmény rendelkezései értelmében tájékoztatást kapott vagy értesítést készített, azonnal tájékoztatja a másik letéteményest ezekről.

Mindezeket tanúsítva az alulírott képviselők, erre felhatalmazva, aláírták a jelen Egyezményt.

Készült Lisszabonban, 1997. április 11-én, két példányban, angol, francia, orosz és spanyol nyelven, s mind a négy szöveg hiteles. Az egyik példányt az Európa Tanács irattárában, a másikat pedig az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetének irattárában kell elhelyezni. Hiteles másolatot kap valamennyi, a XI.1. Cikkben megjelölt állam, a Szentszék, az Európai Közösségek, valamint az Egyesült Nemzetek Titkársága.

(Aláírások)”

„Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European Region

The Parties to this Convention,

Conscious of the fact that the right to education is a human right, and that higher education, which is instrumental in the pursuit and advancement of knowledge, constitutes an exceptionally rich cultural and scientific asset for both individuals and society,

Considering that higher education should play a vital role in promoting peace, mutual understanding and tolerance, and in creating mutual confidence among peoples and nations;

Considering that the great diversity of education systems in the European region reflects its cultural, social, political, philosophical, religious and economic diversity, an exceptional asset which should be fully respected,

Desiring to enable all people of the region to benefit fully from this rich asset of diversity by facilitating access by the inhabitants of each State and by the students of each Party's educational institutions to the educational resources of the other Parties, more specifically by facilitating their efforts to continue their education or to complete a period of studies in higher education institutions in those other Parties,

Considering that the recognition of studies, certificates, diplomas and degrees obtained in another country of the European region represents an important measure for promoting academic mobility between the Parties,

Attaching great importance to the principle of institutional autonomy, and conscious of the need to uphold and protect this principle,

Convinced that a fair recognition of qualifications is a key element of the right to education and a responsibility of society,

Having regard to the Council of Europe and UNESCO Conventions covering academic recognition in Europe:

European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities (1953, ETS No. 15), and its Protocol (1964, ETS No. 49),

European Convention on the Equivalence of Periods of University Study (1956, ETS No. 21),

European Convention on the Academic Recognition of University Qualifications (1959, ETS No. 32),

Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region (1979),

European Convention on the General Equivalence of Periods of University Study (1990, ETS No. 138);

Having regard also to the International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in the Arab and European States bordering on the Mediterranean (1976), adopted within the framework of UNESCO and partially covering academic recognition in Europe;

Mindful that this Convention should also be considered in the context of the UNESCO conventions and the International Recommendation covering other Regions of the world, and of the need for an improved exchange of information between these Regions;

Conscious of the wide ranging changes in higher education in the European region since these Conventions were adopted, resulting in considerably increased diversification within and between national higher education systems, and of the need to adapt the legal instruments and practice to reflect these developments;

Conscious of the need to find common solutions to practical recognition problems in the European region;

Conscious of the need to improve current recognition practice and to make it more transparent and better adapted to the current situation of higher education in the European region;

Confident of the positive significance of a Convention elaborated and adopted under the joint auspices of the Council of Europe and UNESCO providing a framework for the further development of recognition practices in the European region;

Conscious of the importance of providing permanent implementation mechanisms in order to put the principles and provisions of the current Convention into practice,

Have agreed as follows:

Section I.

Definitions

Article I

For the purposes of this Convention, the following terms shall have the following meaning:

Access (to higher education)

The right of qualified candidates to apply and to be considered for admission to higher education.

Admission (to higher education institutions and programmes)

The act of, or system for, allowing qualified applicants to pursue studies in higher education at a given institution and/or a given programme.

Assessment (of institutions or programmes)

The process for establishing the educational quality of a higher education institution or programme.

Assessment (of individual qualifications)

The written appraisal or evaluation of an individual's foreign qualifications by a competent body.

Competent recognition authority

A body officially charged with making binding decisions on the recognition of foreign qualifications.

Higher education

All types of courses of study, or sets of courses of study, training or training for research at the post secondary level which are recognized by the relevant authorities of a Party as belonging to its higher education system.

Higher education institution

An establishment providing higher education and recognized by the competent authority of a Party as belonging to its system of higher education.

Higher education programme

A course of study recognized by the competent authority of a Party as belonging to its system of higher education, and the completion of which provides the student with a higher education qualification.

Period of study

Any component of a higher education programme which has been evaluated and documented and, while not a complete programme of study in itself, represents a significant acquisition of knowledge or skill.

Qualification

A. Higher education qualification

Any degree, diploma or other certificate issued by a competent authority attesting the successful completion of a higher education programme.

B. Qualification giving access to higher education

Any diploma or other certificate issued by a competent authority attesting the successful completion of an education programme and giving the holder of the qualification the right to be considered for admission to higher education (cf. the definition of access).

Recognition

A formal acknowledgement by a competent authority of the value of a foreign educational qualification with a view to access to educational and/or employment activities.

Requirement

A. General requirements

Conditions that must in all cases be fulfilled for access to higher education, or to a given level thereof, or for the award of a higher education qualification at a given level.

B. Specific requirements

Conditions that must be fulfilled, in addition to the general requirements, in order to gain admission to a particular higher education programme, or for the award of a specific higher education qualification in a particular field of study.

Section II.

The competence of authorities

Article II.1

1. Where central authorities of a Party are competent to make decisions in recognition cases, that Party shall be immediately bound by the provisions of this Convention and shall take the necessary measures to ensure the implementation of its provisions on its territory.

Where the competence to make decisions in recognition matters lies with components of the Party, the Party shall furnish one of the depositories with a brief statement of its constitutional situation or structure at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or any time thereafter. In such cases, the competent authorities of the components of the Parties so designated shall take the necessary measures to ensure implementation of the provisions of this Convention on their territory.

2. Where the competence to make decisions in recognition matters lies with individual higher education institutions or other entities, each Party according to its constitutional situation or structure shall transmit the text of this convention to these institutions or entities and shall take all possible steps to encourage the favourable consideration and application of its provisions.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall apply, mutatis mutandis, to the obligations of the Parties under subsequent articles of this Convention.

Article II.2

At the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any time thereafter, each State, the Holy See or the European Community shall inform either depository of the present Convention of the authorities which are competent to make different categories of decisions in recognition cases.

Article II.3

Nothing in this Convention shall be deemed to derogate from any more favourable provisions concerning the recognition of qualifications issued in one of the Parties contained in or stemming from an existing or a future treaty to which a Party to this Convention may be or may become a party.

Section III.

Basic principles related to the assessment of qualifications

Article III.1.

1. Holders of qualifications issued in one of the Parties shall have adequate access, upon request to the appropriate body, to an assessment of these qualifications.

2. No discrimination shall be made in this respect on any ground such as the applicant's gender, race, colour, disability, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, association with a national minority, property, birth or other status, or on the grounds of any other circumstance not related to the merits of the qualification for which recognition is sought. In order to assure this right, each Party undertakes to make appropriate arrangements for the assessment of an application for recognition of qualifications solely on the basis of the knowledge and skills achieved.

Article III.2

Each Party shall ensure that the procedures and criteria used in the assessment and recognition of qualifications are transparent, coherent and reliable.

Article III.3

1. Decisions on recognition shall be made on the basis of appropriate information on the qualifications for which recognition is sought.

2. In the first instance, the responsibility for providing adequate information rests with the applicant, who shall provide such information in good faith.

3. Notwithstanding the responsibility of the applicant, the institutions having issued the qualifications in question shall have a duty to provide, upon request of the applicant and within reasonable limits, relevant information to the holder of the qualification, to the institution, or to the competent authorities of the country in which recognition is sought.

4. The Parties shall instruct or encourage, as appropriate, all education institutions belonging to their education systems to comply with any reasonable request for information for the purpose of assessing qualifications earned at the said institutions.

5. The responsibility to demonstrate that an application does not fulfil the relevant requirements lies with the body undertaking the assessment.

Article III.4

Each Party shall ensure, in order to facilitate the recognition of qualifications, that adequate and clear information on its education system is provided.

Article III.5.

Decisions on recognition shall be made within a reasonable time limit specified beforehand by the competent recognition authority and calculated from the time all necessary information in the case has been provided. If recognition is withheld, the reasons for the refusal to grant recognition shall be stated, and information shall be given concerning possible measures the applicant may take in order to obtain recognition at a later stage. If recognition is withheld, or if no decision is taken, the applicant shall be able to make an appeal within a reasonable time limit.

Section IV.

Recognition of qualifications giving access to higher education

Article IV.1.

Each Party shall recognize the qualifications issued by other Parties meeting the general requirements for access to higher education in those Parties for the purpose of access to programmes belonging to its higher education system, unless a substantial difference can be shown between the general requirements for access in the Party in which the qualification was obtained and in the Party in which recognition of the qualification is sought.

Article IV.2

Alternatively, it shall be sufficient for a Party to enable the holder of a qualification issued in one of the other Parties to obtain an assessment of that qualification, upon request by the holder, and the provisions of Article IV.1 shall apply mutatis mutandis to such a case.

Article IV.3.

Where a qualification gives access only to specific types of institutions or programmes of higher education in the Party in which the qualification was obtained, each other Party shall grant holders of such qualifications access to similar specific programmes in institutions belonging to its higher education system, unless a substantial difference can be demonstrated between the requirements for access in the Party in which the qualification was obtained and the Party in which recognition of the qualification is sought.

Article IV.4

Where admission to particular higher education programmes is dependent on the fulfilment of specific requirements in addition to the general requirements for access, the competent authorities of the Party concerned may impose the additional requirements equally on holders of qualifications obtained in the other Parties or assess whether applicants with qualifications obtained in other Parties fulfil equivalent requirements.

Article IV.5.

Where, in the Party in which they have been obtained, school leaving certificates give access to higher education only in combination with additional qualifying examinations as a prerequisite for access, the other Parties may make access conditional on these requirements or offer an alternative for satisfying such additional requirements within their own educational systems. Any State, the Holy See or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any time thereafter, notify one of the depositories that it avails itself of the provisions of this Article, specifying the Parties in regard to which it intends to apply this Article as well as the reasons therefor.

Article IV.6

Without prejudice to the provisions of Articles IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 and IV.5, admission to a given higher education institution, or to a given programme within such an institution, may be restricted or selective. In cases in which admission to a higher education institution and/or programme is selective, admission procedures should be designed with a view to ensuring that the assessment of foreign qualifications is carried out according to the principles of fairness and non-discrimination described in Section III.

Article IV.7

Without prejudice to the provisions of Articles IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 and IV.5, admission to a given higher education institution may be made conditional on demonstration by the applicant of sufficient competence in the language or languages of instruction of the institution concerned, or in other specified languages.

Article IV.8

In the Parties in which access to higher education may be obtained on the basis of non-traditional qualifications, similar qualifications obtained in other Parties shall be assessed in a similar manner as non-traditional qualifications earned in the Party in which recognition is sought.

Article IV.9

For the purpose of admission to programmes of higher education, each Party may make the recognition of qualifications issued by foreign educational institutions operating in its territory contingent upon specific requirements of national legislation or specific agreements concluded with the Party of origin of such institutions.

Section V.

Recognition of periods of study

Article V.1

Each Party shall recognize periods of study completed within the framework of a higher education programme in another Party. This recognition shall comprise such periods of study towards the completion of a higher education programme in the Party in which recognition is sought, unless substantial differences can be shown between the periods of study completed in another Party and the part of the higher education programme which they would replace in the Party in which recognition is sought.

Article V.2

Alternatively, it shall be sufficient for a Party to enable a person who has completed a period of study within the framework of a higher education programme in another Party to obtain an assessment of that period of study, upon request by the person concerned, and the provisions of Article V.1 shall apply mutatis mutandis to such a case.

Article V.3

In particular, each Party shall facilitate recognition of periods of study when:

a) there has been a previous agreement between, on the one hand, the higher education institution or the competent authority responsible for the relevant period of study and, on the other hand, the higher education institution or the competent recognition authority responsible for the recognition that is sought; and

b) the higher education institution in which the period of study has been completed has issued a certificate or transcript of academic records attesting that the student has successfully completed the stipulated requirements for the said period of study.

Section VI.

Recognition of higher education qualifications

Article VI.1

To the extent that a recognition decision is based on the knowledge and skills certified by the higher education qualification, each Party shall recognize the higher education qualifications conferred in another Party, unless a substantial difference can be shown between the qualification for which recognition is sought and the corresponding qualification in the Party in which recognition is sought.

Article VI.2

Alternatively, it shall be sufficient for a Party to enable the holder of a higher education qualification issued in one of the other Parties to obtain an assessment of that qualification, upon request by the holder, and the provisions of Article VI.1 shall apply mutatis mutandis to such a case.

Article VI.3

Recognition in a Party of a higher education qualification issued in another Party shall have one or both of the following consequences:

a) access to further higher education studies, including relevant examinations, and/or to preparations for the doctorate, on the same conditions as those applicable to holders of qualifications of the Party in which recognition is sought;

b) the use of an academic title, subject to the laws and regulations of the Party or a jurisdiction thereof, in which recognition is sought.

In addition, recognition may facilitate access to the labour market subject to laws and regulations of the Party, or a jurisdiction thereof, in which recognition is sought.

Article VI.4

An assessment in a Party of a higher education qualification issued in another Party may take the form of:

a) advice for general employment purposes;

b) advice to an educational institution for the purpose of admission into its programmes;

c) advice to any other competent recognition authority.

Article VI.5

Each Party may make the recognition of higher education qualifications issued by foreign educational institutions operating in its territory contingent upon specific requirements of national legislation or specific agreements concluded with the Party of origin of such institutions.

Section VII.

Recognition of qualifications held by refugees, displaced persons and persons in a refugee-like situation

Article VII.

Each Party shall take all feasible and reasonable steps within the framework of its education system and in conformity with its constitutional, legal, and regulatory provisions to develop procedures designed to assess fairly and expeditiously whether refugees, displaced persons and persons in a refugee-like situation fulfil the relevant requirements for access to higher education, to further higher education programmes or to employment activities, even in cases in which the qualifications obtained in one of the Parties cannot be proven through documentary evidence.

Section VIII.

Information on the assessment of higher education institutions and programmes

Article VIII.1

Each Party shall provide adequate information on any institution belonging to its higher education system, and on any programme operated by these institutions, with a view to enabling the competent authorities of other Parties to ascertain whether the quality of the qualifications issued by these institutions justifies recognition in the Party in which recognition is sought. Such information shall take the following form:

a) in the case of Parties having established a system of formal assessment of higher education institutions and programmes: information on the methods and results of this assessment, and of the standards of quality specific to each type of higher education institution granting, and to programmes leading to, higher education qualifications;

b) in the case of Parties which have not established a system of formal assessment of higher education institutions and programmes: information on the recognition of the various qualifications obtained at any higher education institution, or within any higher education programme, belonging to their higher education systems.

Article VIII.2

Each Party shall make adequate provisions for the development, maintenance and provision of:

a) an overview of the different types of higher education institutions belonging to its higher education system, with the typical characteristics of each type of institution;

b) a list of recognized institutions (public and private) belonging to its higher education system, indicating their powers to award different types of qualifications and the requirements for gaining access to each type of institution and programme;

c) a description of higher education programmes;

d) a list of educational institutions located outside its territory which the Party considers as belonging to its education system.

Section IX.

Information on recognition matters

Article IX.1

In order to facilitate the recognition of qualifications concerning higher education, the Parties undertake to establish transparent systems for the complete description of the qualifications obtained.

Article IX.2

1. Acknowledging the need for relevant, accurate and up-to-date information, each Party shall establish or maintain a national information centre and shall notify one of the depositories of its establishment, or of any changes affecting it.

2. In each Party, the national information centre shall:

a) facilitate access to authoritative and accurate information on the higher education system and qualifications in the country in which it is located;

b) facilitate access to information on the higher education systems and qualifications of the other Parties;

c) give advice or information on recognition matters and assessment of qualifications, in accordance with national laws and regulations.

3. Every national information centre shall have at its disposal the necessary means to enable it to fulfil its functions.

Article IX.3

The Parties shall promote, through the national information centres or otherwise, the use of the UNESCO/Council of Europe Diploma Supplement or any other comparable document by the higher education institutions of the Parties.

Section X.

Implementation mechanisms

Article X.1

The following bodies shall oversee, promote and facilitate the implementation of the Convention:

a) the Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region;

b) the European Network of National Information Centres on academic mobility and recognition (the ENIC Network), established by decision of the Committee of Ministers of the Council of Europe on 9 June 1994 and the UNESCO Regional Committee for Europe on 18 June 1994.

Article X.2

1. The Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region (hereafter referred to as „the Committee”) is hereby established. It shall be composed of one representative of each Party.

2. For the purposes of Article X.2, the term „Party” shall not apply to the European Community.

3. The States mentioned in Article XI.1.1 and the Holy See, if they are not Parties to this Convention, the European Community and the President of the ENIC Network may participate in the meetings of the Committee as observers. Representatives of governmental and non-governmental organizations active in the field of recognition in the Region may also be invited to attend meetings of the Committee as observers.

4. The President of the UNESCO Regional Committee for the Application of the Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region shall also be invited to participate in the meetings of the Committee as an observer.

5. The Committee shall promote the application of this Convention and shall oversee its implementation. To this end it may adopt, by a majority of the Parties, recommendations, declarations, protocols and models of good practice to guide the competent authorities of the Parties in their implementation of the Convention and in their consideration of applications for the recognition of higher education qualifications. While they shall not be bound by such texts, the Parties shall use their best endeavours to apply them, to bring the texts to the attention of the competent authorities and to encourage their application The Committee shall seek the opinion of the ENIC Network before making its decisions.

6. The Committee shall report to the relevant bodies of the Council of Europe and UNESCO.

7. The Committee shall maintain links to the UNESCO Regional Committees for the Application of Conventions on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education adopted under the auspices of UNESCO.

8. A majority of the Parties shall constitute a quorum.

9. The Committee shall adopt its Rules of Procedure. It shall meet in ordinary session at least every three years. The Committee shall meet for the first time within a year of the entry into force of this Convention.

10. The Secretariat of the Committee shall be entrusted jointly to the Secretary General of the Council of Europe and to the Director-General of UNESCO.

Article X.3

1. Each Party shall appoint as a member of the European network of national information centres on academic mobility and recognition (the ENIC Network) the national information centre established or maintained under Article IX.2. In cases in which more than one national information centre is established or maintained in a Party under Article IX.2, all these shall be members of the Network, but the national information centres concerned shall dispose of only one vote.

2. The ENIC Network shall, in its composition restricted to national information centres of the Parties to this Convention, uphold and assist the practical implementation of the Convention by the competent national authorities. The Network shall meet at least once a year in plenary session. It shall elect its President and Bureau in accordance with its terms of reference.

3. The Secretariat of the ENIC Network shall be entrusted jointly to the Secretary General of the Council of Europe and to the Director-General of UNESCO.

4. The Parties shall cooperate, through the ENIC Network, with the national information centres of other Parties, especially by enabling them to collect all information of use to the national information centres in their activities relating to academic recognition and mobility.

Section XI.

Final clauses

Article XI.1

1. This Convention shall be open for signature by:

a) the member States of the Council of Europe;

b) the member States of the UNESCO Europe Region;

c) any other signatory, contracting State or party to the European Cultural Convention of the Council of Europe and/or to the UNESCO Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region, which have been invited to the Diplomatic Conference entrusted with the adoption of this Convention.

2. These States and the Holy See may express their consent to be bound by:

a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

b) signature, subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or

c) accession.

3. Signatures shall be made with one of the depositories. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with one of the depositories.

Article XI.2

This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of the period of one month after five States, including at least three member States of the Council of Europe and/or the UNESCO Europe Region, have expressed their consent to be bound by the Convention. It shall enter into force for each other State on the first day of the month following the expiration of the period of one month after the date of expression of its consent to be bound by the Convention.

Article XI.3

1. After the entry into force of this Convention, any State other than those falling into one of the categories listed under Article XI.1 may request accession to this Convention. Any request to this effect shall be addressed to one of the depositories, who shall transmit it to the Parties at least three months before the meeting of the Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region. The depository shall also inform the Committee of Ministers of the Council of Europe and the Executive Board of UNESCO.

2. The decision to invite a State which so requests to accede to this Convention shall be taken by a two-thirds majority of the Parties.

3. After the entry into force of this Convention the European Community may accede to it following a request by its member States, which shall be addressed to one of the depositories. In this case, Article XI.3.2 shall not apply.

4. In respect of any acceding States or the European Community, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of the period of one month after the deposit of the instrument of accession with one of the depositories.

Article XI.4

1. Parties to this Convention which are at the same time parties to one or more of the following Conventions:

European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities (1953, ETS No. 15), and its Protocol (1964, ETS No. 49),

European Convention on the Equivalence of Periods of University Study (1956, ETS No. 21),

European Convention on the Academic Recognition of University Qualifications (1959, ETS No. 32),

International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in the Arab and European States bordering on the Mediterranean (1976),

Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region (1979),

European Convention on the General Equivalence of Periods of University Study (1990, ETS 138),

a) shall apply the provisions of the present Convention in their mutual relations;

b) shall continue to apply the above mentioned Conventions to which they are a party in their relations with other States party to those Conventions but not to the present Convention.

2. The Parties to this Convention undertake to abstain from becoming a party to any of the Conventions mentioned in paragraph 1, to which they are not already a party, with the exception of the International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in the Arab and European States bordering on the Mediterranean.

Article XI.5

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2. Any State may, at any later date, by a declaration addressed to one of the depositories, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of receipt of such declaration by the depository.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to one of the depositaries. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of receipt of such notification by the depository.

Article XI.6

1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to one of the depositories.

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of twelve months after the date of receipt of the notification by the depository. However, such denunciation shall not affect recognition decisions taken previously under the provisions of this Convention.

3. Termination or suspension of the operation of this Convention as a consequence of a violation by a Party of a provision essential to the accomplishment of the object or purpose of this Convention shall be addressed in accordance with international law.

Article XI.7

1. Any State, the Holy See or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval or accession, declare that it reserves the right not to apply, in whole or in part, one or more of the following Articles of this Convention:

Article IV.8

Article V.3

Article VI.3

Article VIII.2

Article IX.3

No other reservation may be made.

2. Any Party which has made a reservation under the preceding paragraph may wholly or partly withdraw it by means of a notification addressed to one of the depositories. The withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the depository.

3. A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not claim the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.

Article XI.8

1. Draft amendments to this Convention may be adopted by the Committee of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region by a two-thirds majority of the Parties. Any draft amendment so adopted shall be incorporated into a Protocol to this Convention. The Protocol shall specify the modalities for its entry into force which, in any event, shall require the expression of consent by the Parties to be bound by it.

2. No amendment may be made to Section III of this Convention under the procedure of paragraph 1 above.

3. Any proposal for amendments shall be communicated to one of the depositaries, who shall transmit it to the Parties at least three months before the meeting of the Committee. The depository shall also inform the Committee of Ministers of the Council of Europe and the Executive Board of UNESCO.

Article XI.9

1. The Secretary General of the Council of Europe and the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall be the depositories of this Convention.

2. The depository with whom an act, notification or communication has been deposited shall notify the Parties to this Convention, as well as the other member States of the Council of Europe and/or of the UNESCO Europe Region of:

a) any signature;

b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval, or accession;

c) any date of entry into force of this Convention in accordance with the provisions of Articles XI.2 and XI.3.4;

d) any reservation made in pursuance of the provisions of Article XI.7 and the withdrawal of any reservations made in pursuance of the provisions of Article XI.7;

e) any denunciation of this Convention in pursuance of Article XI.6;

f) any declarations made in accordance with the provisions of Article II.1, or of Article II.2;

g) any declarations made in accordance with the provisions of Article IV.5;

h) any request for accession made in accordance with the provisions of Article XI.3;

i) any proposal made in accordance with the provisions of Article XI.8;

j) any other act, notification or communication relating to this Convention.

3. The depository receiving a communication or making a notification in pursuance of the provisions of this Convention shall immediately inform the other depository thereof.

In witness thereof the undersigned representatives, being duly authorized, have signed this Convention.

Done at Lisbon on 11 April 1997, in the English, French, Russian and Spanish languages, the four texts being equally authoritative, in two copies, one of which shall be deposited in the archives of the Council of Europe and the other in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. A certified copy shall be sent to all the States referred to in Article XI.1, to the Holy See and to the European Community and to the Secretariat of the United Nations.”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) Az Egyezmény rendelkezései 2000. április 1-jétől alkalmazandók.