A jogszabály mai napon ( 2020.03.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

179/2001. (X. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A diplomáciai jegyzékváltás 2000. február 10-én megtörtént, a Megállapodás 2000. április 10-én hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1998. november 20-án aláírt, a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

figyelembe véve, hogy a vámjogszabálysértések kárt okoznak országaik gazdasági, pénzügyi, társadalmi, kulturális és kereskedelmi érdekeinek,

figyelembe véve az áruk behozatalára és kivitelére vonatkozó vámok, adók, illetékek és díjak pontos kivetésének és beszedésének, valamint a tiltó, korlátozó vagy ellenőrző rendelkezések megfelelő végrehajtásának fontosságát,

meggyőződve arról, hogy a vámjogszabálysértések megelőzése, valamint a kiviteli és behozatali vámok, adók, illetékek és díjak pontos beszedése érdekében tett erőfeszítéseket még hatékonyabbá lehet tenni a vámhatóságaik közötti együttműködés révén,

figyelembe véve a Vámegyüttműködési Tanács 1953. december 5-i Kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Ajánlását,

figyelembe véve az ENSZ égisze alatt megkötött, az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes kábítószer egyezményt és az 1971. évi, a Pszichotrop anyagokról szóló egyezményt, valamint a Kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi ENSZ egyezményt,

az alábbiakban állapodtak meg:

Meghatározások

1. Cikk

A jelen Megállapodás alkalmazásában:

1. A „vámjogszabályok” az áruk behozatalára, kivitelére és átvitelére vagy egyéb vámeljárásokra vonatkozó, törvény vagy egyéb jogszabály által meghatározott rendelkezéseket jelentik, akár a vámhatóságok által kivetett vámokra, adókra, díjakra és illetékekre, akár tiltó, korlátozó vagy ellenőrző intézkedésekre vonatkoznak.

2. A „vámjogszabálysértés” alatt a vámjogszabályok bármely megsértését, valamint annak kísérletét értjük.

3. A „vámhatóság” alatt a Magyar Köztársaságban a Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságát, a Kirgiz Köztársaságban a Pénzügyminisztérium Állami Vámszolgálatát értjük.

4. „Megkereső vámhatóság” alatt azon Szerződő Fél illetékes vámhatóságát értjük, amely vámügyekben segítséget kér.

5. „Megkeresett vámhatóság” alatt azon Szerződő Fél illetékes vámhatóságát értjük, amelyhez a vámügyekben történő segítségnyújtási megkeresés érkezik.

6. „Ellenőrzött szállítás” azt a módszert jelenti, amikor kábítószereket, pszichotróp anyagokat, a Kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi ENSZ Egyezmény mellékletét képező I. és II. jegyzéken szereplő anyagot vagy ezeket helyettesítő anyagokat tartalmazó illegális vagy gyanús szállítmányokat az illetékes hatóságok tudtával és felügyelete mellett ki-, beengedik vagy átengedik egy vagy több ország területén azzal a céllal, hogy az említett Egyezmény 3. Cikkének (1) bekezdése alapján bűncselekménnyé nyilvánított cselekmények elkövetésében érintett személyeket azonosítsák.

7. „Személy” alatt természetes személyeket és jogi személyeket egyaránt értünk.

8. „Személyes adatok” alatt azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó adatokat értünk.

9. „Információ” alatt bármilyen adatot, okmányt, jelentést, ezek igazolt vagy hitelesített másolatait és egyéb közléseket értünk.

A Megállapodás hatálya

2. Cikk

1. A Szerződő Felek vámhatóságaikon keresztül és a jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak:

a) a vámjogszabályok megfelelő betartásának biztosítása érdekében;

b) vámjogszabálysértések megelőzése, felderítése és üldözése érdekében;

c) a vámjogszabályok alkalmazására vonatkozó okmányok eljuttatásának és közlésének esetében.

2. A jelen Megállapodás keretei között a segítséget a megkeresett Szerződő Fél államának területén érvényes jogszabályokkal összhangban a megkeresett vámhatóság a hatáskörén belül és lehetőségei szerint nyújtja. Szükség esetén a vámhatóság intézkedhet másik, illetékes hatóság általi segítségnyújtásról a megkeresett Szerződő Fél államának területén érvényes jogszabályokkal összhangban.

3. A jelen Megállapodás nem érinti a bűnügyi jogsegélyt.

Információ megküldése

3. Cikk

1. A vámhatóságok megkeresés alapján megadnak egymásnak minden olyan információt, amely elősegítheti:

a) a vámhatóságok által kiszabott adók, vámok, illetékek és díjak pontos beszedését, és különösen az áruk vámértékének pontos meghatározását és tarifális besorolását;

b) a behozatalra és kivitelre vonatkozó tilalmak és korlátozások pontos betartását;

c) azon nemzeti származási szabályok pontos alkalmazását, amelyek az egyik vagy mindkét Szerződő Fél által megkötött más egyezmények tárgyát nem képezik.

2. Amennyiben a megkeresett vámhatóság nem rendelkezik a kért információval, intézkedik a szükséges információ beszerzése érdekében a megkeresett Szerződő Fél államának területén érvényes jogszabályoknak megfelelően.

3. A megkeresett vámhatóság úgy intézkedik az információ beszerzése érdekében, mintha a saját ügyében járna el.

4. Cikk

A vámhatóságok megkeresés alapján egymás rendelkezésére bocsátják az alábbi információt:

a) az egyik Szerződő Fél államának területére bevitt árukat a másik Szerződő Fél államának területéről a vámjogszabályoknak megfelelően vitték-e ki;

b) az egyik Szerződő Fél államának területéről kivitt árukat a másik Szerződő Fél államának területére a vámjogszabályoknak megfelelően vitték-e be, és az árukat milyen vámeljárásban vámkezelték;

c) a kedvezményes elbánásban részesített, az egyik Szerződő Fél államának területéről kivitt árukat a másik Szerződő Fél államának területére megfelelően hozták-e be, egyúttal utalva az információban az áruknál alkalmazott vámellenőrzési intézkedésekre is.

5. Cikk

A Szerződő Felek vámhatóságai saját kezdeményezésre vagy megkeresés alapján eljuttatnak egymáshoz minden olyan vámjogszabálysértéssel kapcsolatos információt, amelyet az felhasználhat, különös tekintettel az alábbiakra:

a) a másik Szerződő Fél államának területén hatályban levő vámjogszabályokat megsértő vagy ezzel gyanúsítható személyek;

b) tiltott kereskedelem tárgyát képező áruk;

c) a másik Szerződő Fél államának területén hatályos vámjogszabályok megsértéséhez bizonyosan vagy feltehetően használt közlekedési és szállítóeszközök;

d) a vámjogszabályok megsértése során alkalmazott új módszerek és eszközök;

e) a másik Szerződő Fél államának területén hatályos vámjogszabályok megsértéséhez bizonyosan vagy feltehetően használt helyszínek.

6. Cikk

1. A Szerződő Felek vámhatóságai saját kezdeményezésre vagy megkeresésre eljuttatják egymásnak mindazokat a jelentéseket, bizonyítékokat vagy okmányok hitelesített másolatait, amelyek minden rendelkezésre álló információt tartalmaznak a másik Szerződő Fél államának területén hatályos vámjogszabályokat sértő vagy veszélyeztető, már felderített vagy tervezett cselekményekről.

2. Eredeti nyilvántartások és okmányok csak abban az esetben kérhetők, ha a hivatalos másolatok bizonyító ereje nem megfelelő. Az átadott eredeti iratokat késedelem nélkül vissza kell küldeni, amint az az ok, amiért a másik Szerződő Fél vámhatóságának megküldték, megszűnt.

7. Cikk

A jelen Megállapodás értelmében átadott okmányok helyettesíthetők az ugyanilyen célra bármilyen formában készített számítógépes információval. Az anyag értelmezéséhez vagy felhasználásához szükséges minden információt egyidejűleg meg kell küldeni.

Személyek, áruk és szállítóeszközök megfigyelése

8. Cikk

A Szerződő Felek vámhatóságai hatáskörükön és lehetőségeiken belül, saját kezdeményezésre vagy a másik Szerződő Fél vámhatóságának megkeresésére figyelemmel kísérik:

a) a másik Szerződő Fél államának területén érvényes vámjogszabályokat megsértő vagy ezzel gyanúsítható személyek mozgását, különösen a területére történő belépést és az onnan való kilépést;

b) a másik Szerződő Fél államának területén érvényes vámjogszabályok megsértéséhez bizonyosan vagy feltehetően használt közlekedési vagy szállítóeszközöket;

c) olyan áruk mozgását, amelyeket a másik Szerződő Fél vámhatósága úgy ítél meg, hogy azok saját területére történő be-, illetve onnan való kiszállítása tiltott kereskedelmet eredményezhet.

Ellenőrzött szállítás

9. Cikk

1. A vámhatóságok kölcsönös megállapodás alapján és a nemzeti jogszabályokban meghatározott hatáskörük keretei között alkalmazhatnak ellenőrzött szállítást a vámjogszabálysértést elkövető személyek azonosítása érdekében. Amennyiben az ellenőrzött szállítás alkalmazására vonatkozó döntés nem tartozik a vámhatóság hatáskörébe, együttműködést kezdeményez az ilyen hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokkal, illetve átadja az ügyet a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

2. Az olyan tiltott szállítmányok, melyek esetében az illetékes hatóságokkal kölcsönös egyetértésben ellenőrzött szállítás alkalmazásáról döntenek, sértetlen szállítmányként, vagy - ha ennek a feltételei fennállnak - a kábítószer, pszichotróp anyag vagy az azokat helyettesítő anyag kiemelésével, teljes vagy részleges behelyettesítésével nyomon követhetők.

3. Ellenőrzött szállításokra mindig eseti döntés alapján kerül sor, és, ha alkalmazása szükséges, figyelembe kell venni az illetékes hatóságok közötti pénzügyi megállapodásokat és rendelkezéseket.

Vizsgálatok

10. Cikk

1. Megkeresés alapján a megkeresett vámhatóság hivatalos vizsgálatokat kezdeményezhet olyan cselekményekkel kapcsolatban, amelyek a megkereső Szerződő Fél államának területén érvényes vámjogszabályokkal bizonyosan vagy feltehetően ellentétesek. Az ilyen vizsgálatok eredményeit a megkeresett vámhatóság közli a megkereső vámhatósággal.

2. Ezen vizsgálatokat a megkeresett Szerződő Fél államának területén érvényes jogszabályoknak megfelelően kell lefolytatni. A megkeresett vámhatóságnak úgy kell eljárnia, mintha saját ügyében járna el.

3. A megkeresett vámhatóság engedélyezheti, hogy az ilyen vizsgálatok során a megkereső Szerződő Fél tisztviselői jelen legyenek.

4. Amikor a Szerződő Felek képviselői a jelen Megállapodás értelmében a másik Szerződő Fél államának területén tartózkodnak, minden esetben bizonyítaniuk kell hivatalos minőségüket. Nem viselhetnek egyenruhát, és nem lehet náluk fegyver.

Szakértők és tanúk

11. Cikk

1. A Szerződő Felek államainak bíróságai vagy hatóságai kérésére a másik Szerződő Fél vámhatósága vámjogszabálysértés esetén felhatalmazhatja tisztviselőit, hogy tanúként vagy szakértőként megjelenjenek a bíróságok vagy hatóságok előtt. Ezen tisztviselők bizonyítékot nyújtanak a hivatalos tevékenységük során feltárt tényekkel kapcsolatban. A megjelenésre irányuló kérelemben világosan közölni kell, hogy milyen ügyben és milyen minőségben kell a tisztviselőnek megjelennie.

2. A szakértőnek vagy tanúnak felkért tisztviselőnek joga van megtagadni a bizonyíték- vagy nyilatkozatadást, ha a saját államának vagy a megkereső Szerződő Fél törvényeinek értelmében erre jogosult vagy köteles.

Az információ és okmányok felhasználása

12. Cikk

1. A jelen Megállapodás értelmében átvett információ, okmányok vagy egyéb közlések a jelen Megállapodásban meghatározott céloktól eltérő célra csak az információt és okmányokat átadó vámhatóság írásbeli engedélyével használhatók fel. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a kábítószereket és a pszichotróp anyagokat érintő jogszabálysértésekkel kapcsolatos információra, okmányokra és más közlésekre. Az ilyen információkat a közvetlenül a kábítószer és pszichotróp anyagok jogellenes kereskedelme elleni harccal foglalkozó más hatóságoknak lehet megküldeni.

2. A jelen Megállapodás értelmében átadott valamennyi információt bizalmasan kell kezelni. Ezen információkat a hivatali titoktartási kötelezettségen túlmenően az átvevő Szerződő Fél államának területén hatályos jogszabályok által a megegyező információkra és okmányokra meghatározott védelemben kell részesíteni.

3. Az 1. pontban foglaltak nem gátolhatják az információ felhasználását a vámjogszabályok bármely megsértése miatt indított bírósági vagy közigazgatási eljárásban.

4. A Szerződő Felek vámhatóságai a jelen Megállapodás értelmében és céljainak megfelelően megszerzett információt és okmányokat felhasználhatják bizonyítékként:

a) bizonyítékokat rögzítő jegyzőkönyveikben, jelentéseikben és tanúvallomásokat rögzítő okmányaikban, valamint

b) bírósági eljárások során.

Az ilyen információknak és okiratoknak a bíróságokon bizonyítékként való felhasználását és bizonyító erejét a belső jogszabályok határozzák meg.

Személyes adat védelme

13. Cikk

A Szerződő Felek nemzeti jogszabályaiknak megfelelően a személyes adatok védelmét legalább az alábbi feltételekkel biztosítják:

a) személyes adatokat nem lehet továbbítani, ha alaposan feltehető, hogy az adatok továbbítása vagy felhasználása ellentétes a Szerződő Felek bármelyikének jogi alapelveivel, és különösen akkor, ha az érintett személy jogtalan hátrányokat szenvedne ezáltal. A személyes adatot átadó vámhatóság megkeresése alapján az adatot átvevő vámhatóság tájékoztatja az adatot szolgáltató vámhatóságot az információ felhasználásáról és az elért eredményekről;

b) a személyes adatokat csak vámhatóságok és más bűnüldöző szervek, valamint peres eljárások esetén az ügyészség vagy bíróságok részére lehet átadni. Ezen információkat csak az információ felhasználására jogosult személyeknek lehet átadni, kivéve, ha az információt átadó hatóságok ezt kifejezetten megengedik, és az információt átvevő hatóságokra vonatkozó törvények is lehetővé teszik az információnak egyéb személyek részére történő átadását;

c) a megkeresett vámhatóság köteles meggyőződni az átadandó személyes adat helyességéről és hitelességéről. Ha kiderül, hogy helytelen vagy át nem adható személyes adat került átadásra, a megkeresett vámhatóságnak késedelem nélkül tájékoztatnia kell a megkereső vámhatóságot erről a tényről. A megkereső vámhatóság kijavítja, megsemmisíti vagy törli a személyes adatot, ha erre kérik;

d) a megkeresett vámhatóság a személyes adattal együtt közli a saját államának jogszabálya szerint érvényes adattörlési határidőket. A személyes adatot törölni kell, ha annak nyilvántartása már nem szükséges;

e) a Szerződő Felek vámhatóságai kötelesek az átadott és átvett személyes adatokról nyilvántartást vezetni, és hatásosan védeni a személyes adatokat az illetéktelen hozzáférés, változtatás, nyilvánosságra hozatal, sérülés vagy megsemmisülés ellen.

Kézbesítés és ismertetés

14. Cikk

Megkeresés alapján a megkeresett vámhatóság a megkeresett Szerződő Fél államának területén érvényes jogszabályokkal összhangban kézbesíti a területén állandó lakhellyel, telephellyel rendelkező természetes, illetve jogi személy részére, illetve ismerteti velük a megkereső vámhatóságtól származó és a jelen Megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi iratot és határozatot.

A segítségkérés formája és tartalma

15. Cikk

1. A jelen Megállapodás értelmében a megkeresést írásos formában kell elkészíteni. A megkeresések teljesítéséhez szükséges okmányokat mellékelni kell. Sürgős esetben a megkeresés szóban is elfogadható, de azt írásos formában késedelem nélkül meg kell erősíteni.

2. A jelen cikk 1. pontja értelmében elkészített megkeresésnek a következő információkat kell tartalmaznia:

a) a megkereső vámhatóságot,

b) a kért intézkedést,

c) a kérés tárgyát és okát,

d) a vonatkozó jogszabályokat és egyéb jogi tényezőket,

e) a vizsgálat tárgyát képező természetes és jogi személyekre vonatkozó pontos és részletes információt,

f) rövid ügyismertetést, kivéve a 14. Cikkben meghatározott eseteket.

3. A megkereséseket vagy a megkeresett Szerződő Fél hivatalos nyelvén, angolul, vagy pedig a megkeresett vámhatóság által elfogadható más nyelven kell megküldeni.

4. Abban az esetben, ha a megkeresés nem felel meg a formai követelményeknek, javítása vagy kiegészítése megkövetelhető, de ez nem késleltetheti a halaszthatatlan intézkedések megtételét.

A segítségnyújtás kötelezettségei alóli kivételek

16. Cikk

1. Ha a megkeresett vámhatóság úgy ítéli meg, hogy a segítségnyújtás teljesítése a megkeresett Szerződő Fél szuverenitását, közrendjét, biztonságát, illetve egyéb lényeges érdekét, valamint államának területén ipari, kereskedelmi vagy szakmai titkot sértene, megtagadhatja a jelen Megállapodásban előírt segítségnyújtást, vagy bizonyos feltételek betartása mellett nyújthat segítséget.

2. Ha a segítségnyújtás nem teljesíthető, erről a megkereső vámhatóságot késedelem nélkül értesíteni kell, és tájékoztatni kell a segítségnyújtás visszautasításának okairól.

3. Ha a megkereső vámhatóság olyan segítségnyújtást kér, amelyet - ha azt a másik Szerződő Fél vámhatósága kérné - saját maga nem tudna teljesíteni, azt a megkeresésében fel kell tüntetnie. Ilyen kérés teljesítéséről a megkeresett vámhatóság dönt.

Költségek

17. Cikk

A Szerződő Felek vámhatóságai nem tartanak igényt a jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére, kivéve a közigazgatási alkalmazásban nem álló tanúk, szakértők és tolmácsok, valamint a fordítók költségeit.

Teljesítés

18. Cikk

1. A jelen Megállapodás értelmében a segítségnyújtás közvetlenül a Szerződő Felek vámhatóságai között történik.

2. A Szerződő Felek vámhatóságai közösen meghatározzák a jelen Megállapodás végrehajtásának részleteit.

3. A Szerződő Felek vámhatóságai törekednek arra, hogy a jelen Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő nézeteltéréseket vagy kétségeket kölcsönös megegyezéssel megoldják. Az olyan nézeteltéréseket, amelyre nem találnak megoldást, diplomáciai úton kell rendezni.

A Megállapodás területi hatálya

19. Cikk

A jelen Megállapodás hatálya a Szerződő Felek államainak vámterületére terjed ki.

Hatálybalépés és megszűnés

20. Cikk

1. A Szerződő Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesítéséről. A Megállapodás hatvan nappal az utolsó értesítés kézhezvételét követően lép hatályba.

2. Jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A Megállapodás diplomáciai úton küldött írásbeli értesítéssel mondható fel, és hatálya a másik Szerződő Félhez megküldött, a megszűnési szándékot tartalmazó írásos diplomáciai értesítés kézhezvételét követő hat hónap elteltével szűnik meg.

Alulírottak, a megfelelő felhatalmazás birtokában, aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Budapesten, 1998. november 20-án, két eredeti példányban, magyar, kirgiz és angol nyelven, mindegyik szöveg egyformán hiteles. Értelmezési eltérés esetén az angol szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2000. április 10. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére